Základní škola v ulici Bratranců Veverkových je dynamicky neustále se rozvíjející školou uprostřed města Pardubic. Žáci mohou navštěvovat nově zmodernizované odborné učebny informatiky, chemie, fyziky, kuchyňku, dílnu, knihovnu, žákovskou dílnu, hudební ateliér, výtvarný ateliér s keramickou pecí, terapeutický ateliér, dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. Interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. V současné době se ve škole nachází 28 tříd, školu navštěvuje 730 žáků.

Inovovaný školní vzdělávací program umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je do života. Škola se pravidelně zapojuje do projektů vyhlašovaných EU či MŠMT. Výchovné a vzdělávací aktivity jsou součástí našeho vlastního školního projektu „Trendy & In“. Žáci 9. ročníků každoročně absolvují projekt vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Velkou péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky. Vzděláváme samozřejmě žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky handicapované. Jako jedna z mála pardubických škol máme bezbariérový přístup. Žákům jsou k dispozici komplexní poradenské služby (školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce a metodik prevence) a dyslektické asistentky. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích.

S děním ve škole seznamují zájemce pravidelně aktualizované internetové stránky. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče kromě třídních schůzek a konzultací také využíváním elektronických žákovských knížek a mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím mobilních telefonů a e-mailových adres.

Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku (formou kroužku), od 7. ročníku rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého nebo ruského jazyka. Od roku 2013 škola spolupracuje s hokejovým klubem v Pardubicích na výchově budoucích hokejistů. Můžeme se také pyšnit titulem "první pilotní škola kin-ballu v ČR". Žákům nabízíme kurzy plavání a bruslení.

Čas před vyučováním i po něm tráví žáci nižších ročníků ve školní družině, žákům druhého stupně je v době poledních přestávek k dispozici školní klubovna. V době mimo vyučování poskytuje škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků.

Škola pořádá mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patří bezesporu tajuplná noční hra s názvem Tajemství Mystéria. Žáci každoročně vyjíždějí do škol v přírodě, na adaptační a teambuildingové kurzy, výlety a exkurze. Pro budoucí prvňáčky je v posledním prázdninovém týdnu nachystán dvoudenní adaptační kurz Škola nanečisto. Žáci prostřednictvím těchto akcí získávají silnější pouto ke škole a v pozdějších letech na ni rádi vzpomínají.