Družina

  • Školní družina je k dispozici pro všechny přihlášené žáky 1., 2., 3., a 4. ročníků.
  • Provoz ranní družiny bude od 6:00, žáci přichází jako obvykle do 7:15 hodin vchodem od kostela.
  • Žáci budou na ranní družině umístěni v oddělení č. 2 a č. 3.
  • Odpolední družina bude od doby po vyučování do 17:00 hodin, žáci se vyzvedávají přes systém Bellhop a to u hlavního vchodu.
  • Platby za školní družinu na období září - prosinec 2021 zasílejte prosím na účet školní družiny až v měsíci září do 20. dne tohoto měsíce. Veškeré informace k platbám (číslo účtu, variabilní symbol) obdrželi žáci přihlášení do školní družiny 1. září 2021 od třídních učitelů. Prosím, uvádějte správný variabilní symbol, který budete mít uveden v informacích o školní družině (NE variabilní symbol pro stravování!). Variabilní symbol zůstává po dobu navštěvování školní družiny stále stejný. 

Podrobné informace najdete v sekci "Organizace školní družiny".

Petra Dvořáčková - vedoucí vychovatelka ŠD

734 169 005

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků. V době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 7:30 do 15:00 hodin. Účast je třeba nahlásit písemně nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

  • Cílová skupina:                       žáci 1., 2., 3. a 4. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
  • Kapacita školní družiny:         210
  • Počet zaměstnanců:              dle aktuálního počtu oddělení (5 – 7)

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.