Družina

Provoz ŠD od 4. ledna 2021
 
Vážení rodiče,

jelikož bude provoz školní družiny upraven v období od 4. 1. 2021 dle stupně PES 5, uvádíme informace o provozu.

  • Školní družina je k dispozici pouze pro žáky 1. a 2. ročníků
  • Provoz ranní družiny bude od 6:00, žáci přichází jako obvykle do 7:15 hodin vchodem od kostela.
  • Žáci budou na ranní družině umístěni ve svých kmenových třídách. U vchodu do ranní školní družiny budou žákům podány informace příslušnou paní vychovatelkou.
  • Odpolední družina bude od doby po vyučování do 17:00 hodin.

Dále uvádíme informace o čase obědů jednotlivých tříd v tomto období. Počítejte prosím s tím, že oběd trvá 20 až 30 minut. Poté žáky můžete vyzvedávat do 13:30 a následně od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud by Vaše děti měly odcházet ze školní družiny samy bez doprovodu v jiných časech, než bylo v období před vánočními prázdninami, informujte o tom prosím e-mailem nebo písemně (předá žák) svoji paní vychovatelku.

Děkujeme za pochopení.

Petra Dvořáčková - vedoucí vychovatelka ŠD

734 169 005

 

ČASY OBĚDŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD OD 4. 1. 2021

 
 
 

1. A 

1. B 

1. C 

2. A 

2. B 

2. C 

 

PO 

12,10 

12,00 

12,55 

12,20 

12,45 

11,50 

 
 

ÚT 

12,10 

12,00 

12,20 

12,40 

11,50 

12,30 

 
 

ST 

12,10 

12,45 

12,20 

12,55 

11,50 

12,00 

 
 

ČT 

12,55 

12,10 

12,00 

12,20 

11,50 

12,45 

 
 

PÁ 

12,10 

12,00 

12,20 

12,40 

11,50 

12,30 

 

 

Vzhledem k aktuálním opatřením bude částka 300,- Kč za období, kdy žáci nemohli v říjnu - listopadu 2020 navštěvovat školní družinu, převedena na období leden - červen 2021. Plaťte tedy prosím za školní družinu na období leden -  červen 2021 pouze částku 1500, Kč. Pokud jste již zaplatili částku 1800,- Kč, bude Vám v červnu 2021 přeplatek vrácen.

  • Číslo účtu:          9701024524/0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:   0558

Platby za školní družinu období duben – červen 2020 byly v případě, že Vaše děti navštěvují školní družinu i tento školní rok převedeny na období září – listopad 2020. V případě, že jste neměli zájem o školní družinu v tomto školním roce nebo Vaše dítě nebylo v tomto školním roce přijato do školní družiny, byla Vám částka 900,- Kč za období duben – červen 2020 vrácena na účet po 30. 9. 2020, dle Vámi zaslaného e-mailu a žádosti o vrácení částky na účet. 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků. V době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 7:30 do 15:00 hodin. Účast je třeba nahlásit písemně nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

  • Cílová skupina:                       žáci 1., 2., 3. a 4. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
  • Kapacita školní družiny:         210
  • Počet zaměstnanců:              dle aktuálního počtu oddělení (5 – 7)

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.