Družina

Provoz školní družiny bude od úterý 5. září 2023 od 6:00 hodin.

  • Školní družina je k dispozici pro všechny přihlášené žáky 1.a 2. tříd. Dále byli přijati žáci 3. ročníků do naplnění kapacity dle kritérií pro přijetí.
  • Provoz ranní družiny je od 6:00, žáci přichází do 7:15 hodin hlavním vchodem.
  • Žáci jsou na ranní družině umístěni v oddělení č. 2 a č. 3.
  • Odpolední družina je od doby po vyučování do 17:00 hodin, žáci se vyzvedávají přes systém Bellhop a to u hlavního vchodu.

Podrobné informace najdete v sekci "Organizace školní družiny".

Petra Dvořáčková - vedoucí vychovatelka ŠD

734 169 005

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků. V době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 7:30 do 15:00 hodin. Účast je třeba nahlásit písemně nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

  • Cílová skupina:                       žáci 1., 2. a 3. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
  • Kapacita školní družiny:         210
  • Počet zaměstnanců:              dle aktuálního počtu oddělení (5 – 7)

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.