Družina - provoz ŠD od 17. 5. 2021

Vážení rodiče,

provoz školní družiny bude v období od 17. 5. 2021 stejný jako v měsíci září.

 • Školní družina je k dispozici pro přihlášené žáky 1., 2., 3., a 4. ročníků
 • Provoz ranní družiny bude od 6:00, žáci přichází jako obvykle do 7:15 hodin vchodem od kostela
 • Žáci budou na ranní družině umístěni v oddělení č. 2 a č. 3
 • Odpolední družina bude od doby po vyučování do 17:00 hodin

Dále uvádíme informace o čase obědů jednotlivých tříd v tomto období. Počítejte prosím s tím, že oběd trvá 20 až 30 minut. Poté žáky můžete vyzvedávat do 13:30 (žáky končící výuku ve 13:30, lze vyzvedávat do 14:10) a následně od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud by Vaše děti měly odcházet ze školní družiny samy bez doprovodu v jiných časech, než bylo uvedeno v období, kdy žáci naposledy ŠD navštěvovali, informujte o tom prosím e-mailem nebo písemně - uvolňovací list (předá žák) svoji paní vychovatelku.

Děkujeme za pochopení.

Petra Dvořáčková - vedoucí vychovatelka ŠD

734 169 005

    ŽÁCI TŘÍD 3.BC a 4.ABC BUDOU CHODIT NA OBĚDY PO VYUČOVÁNÍ S TŘÍDNÍM UČITELEM NEBO DLE ROZPISU SVÉHO ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 • Vzhledem k aktuálním opatřením budou na konci měsíce června přepočítány platby. Částka za období kdy Vaše děti nemohly navštěvovat školní družinu z důvodu distanční výuky, Vám bude vrácena na účet. Podrobné informace k přeplatku nebo nedoplatku za školní družinu obdržíte v měsíci červnu od vedoucí vychovatelky.
 • Číslo účtu:          9701024524/0600
 • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
 • Konst. symbol:   0558

Platby za školní družinu období duben – červen 2020 byly v případě, že Vaše děti navštěvují školní družinu i tento školní rok převedeny na období září – listopad 2020. V případě, že jste neměli zájem o školní družinu v tomto školním roce nebo Vaše dítě nebylo v tomto školním roce přijato do školní družiny, byla Vám částka 900,- Kč za období duben – červen 2020 vrácena na účet po 30. 9. 2020, dle Vámi zaslaného e-mailu a žádosti o vrácení částky na účet. 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činnosti školní družiny se řídí požadavky psychohygieny. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je koncipován na celkovou dobu tří let a jednotlivá výchovně - vzdělávací témata jsou diferenciována dle věku žáků. V době vedlejších prázdnin je družina otevřena podle potřeb rodičů na základě písemné přihlášky. Provoz školní družiny o prázdninách je zajištěn při minimálním počtu 10 dětí, a to od 7:30 do 15:00 hodin. Účast je třeba nahlásit písemně nejméně 15 pracovních dní před začátkem prázdnin. 

 • Cílová skupina:                       žáci 1., 2., 3. a 4. tříd (dle kritérií pro přijetí do ŠD)
 • Kapacita školní družiny:         210
 • Počet zaměstnanců:              dle aktuálního počtu oddělení (5 – 7)

Poslání zařízení:
Školní družina realizuje a zajišťuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační, sebeobslužné a zájmové činnosti. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování.