Operační program J. A. Komenský

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Tento projekt je spolufinancován EU.

 • Registrační číslo projektu:                                 CZ.02.02.XX/00/22_002/0002826-01
 • Výše podpory:                                                   4 492 148,00 Kč
 • Předpokládané datum zahájení projektu:         1. 1. 2023
 • Předpokládané datum ukončení projektu.        31. 12. 2024
 • Předpokládaná doba trvání (v měsících):         24
 • Informace o projektu ke stažení

STRATEGIE:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

CÍL PROJEKTU:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

VYBRANÉ AKTIVITY:

 • Školní psycholog ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

 • Školní asistent ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Kariérový poradce ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.