Projekty a granty

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: 1. Podpora polytechnického vzdělávání, 2. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ, 3. Rozvoj kariérového poradenství, 4. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, 5. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.         

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Individuální a skupinové doučování žáků školy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. 

ŠABLONY III.

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní psycholog), dále podpoří volnočasové aktivity (projektové dny a školní kluby) a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PERSONÁLNÍ PODPORA II

Tento projekt je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: Podpora polytechnického vzdělávání, Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, Rozvoj kariérového poradenství a Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

REKONSTRUKCE OBORNÝCH UČEBEN

Předmětem projektu je rekonstrukce odborných učeben: učebny fyziky, dvou učeben informatiky, kombinované učebny přírodních věd a žákovské dílny (včetně kabinetu). Do všech zmíněných učeben budou pořízeny pomůcky a vybavení v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Provedeny budou také nezbytné stavební úpravy. Součástí projektu je i řešení konektivity v budově školy. Základní škola je v současné době bezbariérově dostupná s dopomocí, a proto nebude potřeba realizovat opatření k zajištění bezbariérového přístupu do rekonstruovaných učeben či budovat odpovídající sociální zařízení.

PROJEKT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 2017

Naše škola je i v kalendářním roce 2017 nadále zapojena do projektu „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“, na který získala dotaci v hodnotě 16 000,- Kč od Magistrátu města Pardubice z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2017. Hlavním cílem projektu stále zůstává zapojení co největšího počtu dětí a vyučujících do ekologických aktivit školy a pokračování v maximálním zatraktivnění školní environmentální výchovy žáků. I v tomto roce projekt realizujeme ve spolupráci s Ekocentrem PALETA, z. s. a probíhá formou osvědčených ekovýchovných výukových programů, které na sebe navazují. Do projektu je zapojena celá škola – 1. i 2. stupeň. 

PERSONÁLNÍ PODPORA

Tento projekt je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

DĚTI NA STARTU

Na naší škole jsme založili středisko Děti na startu. Jedná se o celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí mladšího školního věku. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku. Na stanovištích se rozvíjí základy gymnastiky, atletiky, míčových her a obratnost. Pro tento školní rok byla vybrána třída 4. A. Tréninky vedou Kamila Kohoutová, Veronika Janků, Martina Kapustová a Sajnzaja Bajarová. Máme za sebou první tréninky. Děti navštěvují lekce v tričkách s logem Děti na startu, své pokroky si zaznamenávají do deníčku sportovce, náplň hodin přijímají velice pozitivně.

PROJEKT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 2016

Naše základní škola se opět v letošním roce zapojila do projektu „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“, na který získala dotaci v hodnotě 12 000,- Kč od Magistrátu města Pardubic z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2016. Hlavním cílem projektu je pokračování v zatraktivnění školní environmentální výchovy žáků a zapojení co největšího počtu dětí a vyučujících do ekologických aktivit školy. Projekt je realizován ve spolupráci s ekocentrem Paleta a probíhá formou na sebe navazujících ekovýchovných výukových programů. Do projektu je zapojena celá škola – 1. i 2. stupeň.

ROZVOJ TECHNICKÝCH A JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ (Výzva č. 57 OPVK)

Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OPVK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce, viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

 • Šablona č. 1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
 • Šablona č. 2: Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
 • Šablona č. 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
 • Šablona č. 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

RÁDI ČTEME A UČÍME SE CIZÍ JAZYKY (Výzva č. 56 OPVK)

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OPVK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014). Dalším z důvodů vyhlášení výzvy je změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) od 1. 9. 2013, kdy byla do kurikula 2. stupně základní školy zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka. Realizace projektu je zdokumentována ve fotogalerii.

 • Šablona č. 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
 • Šablona č. 3: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
 • Šablona č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

PROGRAM PODPORY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Naše základní škola se zapojila do projektu „Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky“, na který získala dotaci v hodnotě 18 000,- Kč od Magistrátu města Pardubic z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty na rok 2015. Hlavním cílem projektu je zatraktivnění školní environmentální výchovy žáků, zvýšení její úrovně a zapojení co největšího počtu žáků do ekologických aktivit školy. Projekt je koncipován formou na sebe navazujících ekovýchovných výukových programů, odborných exkurzí a populárně naučných přednášek a besed. Do projektu je zapojena celá škola – 1. i 2. stupeň. Místem realizace projektu je kromě naší školy např. i ekocentrum Paleta, Východočeské muzeum Pardubice a Botanická a Zoologická zahrada hlavního města Prahy.

ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL

Projekt není jednorázovou akcí. Jeho cílem je přiblížit atletiku žákům tak, aby hodiny TV byly pestřejší a zábavnější. Lze dosáhnout vyšší motivace žáků k nácviku běhání, skákání a házení, k přiměřenému rozvoji koordinace, rychlosti, síly a vytrvalosti. Základní škola Bratranců Veverkových obdržela novou sadu atletických pomůcek.Ta by měla nejen přímo v základní škole, ale v celém regionu zpropagovat atletiku uzpůsobenou dětem z prvního stupně. 

TABLETY DO ŠKOL - POMŮCKA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola je zapojena do operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu Tablety do škol – pomůcka ve světě digitálního vzdělávání. Projekt bude probíhat v období od října 2014 do července 2015. Oblastí podpory je další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Z naší školy bude v rámci projektu podpořeno 20 pedagogických pracovníků. 

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi. Prostřednictvím projektu ŠIK chceme cílové skupině zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:

 • oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
 • oblast nespecifické prevence,
 • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
 • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
 • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky.

Projekt je budován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Ministerstva financí a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem životního prostředí. 

PROJEKT UČÍME SE PODNIKAT, UČÍME SE SAMOSTATNOSTI

Projekt, který přinášíme svým žákům ve spolupráci s občanským sdružením KONEP bude přínosný pro cílovou skupinu ve dvou rovinách. První z nich je přínos pro žáky, kteří se zapojí přímo do projektových aktivit. Žáci budou využívat vzdělávací materiály, s nimiž budou přímo pracovat v rámci pilotních seminářů pod vedením odborníka a vyzkouší si také realizaci vlastního miniprojektu, dále se zúčastní tematických besed a exkurzí. Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji podnikatelských znalostí, schopností a dovedností prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu, který bude dlouhodobě zvyšovat potenciál cílové skupiny v oblasti podnikání a managementu. 

PROJEKT TECHNOHRÁTKY 

Unikátní projekt Odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje na podporu technických profesí a řemesel. Kampaň svým zaměřením osloví především žáky základních škol, veřejnost i velké zaměstnavatele v regionu. Tato netradiční kampaň obsahuje praktické, edukační i zábavné formy popularizace technických profesí, které jsou zároveň podporované stipendii Pardubického kraje. Pardubický kraj dlouhodobě podporuje studium na technicky zaměřených školách. Navzdory těmto aktivitám se však stále nedaří dosáhnout kýženého stavu a zájem o tyto obory stále klesá. 

PROJEKT TRENDY & IN

V rámci výuky vybraných předmětů je a nadále bude věnována zvýšená pozornost etické, multikulturní, mediální, branné či polytechnické výchově a komunikativním dovednostem, nemalý prostor bude věnován také právní, finanční, ale zejména funkční gramotnosti. Naším cílem je připravit žáky na vstup do praktického života. Velkou inovací projde v rámci tohoto projektu zejména předmět Výchova k občanství, pro který plánujeme mimo jiné otevřít také specializovanou učebnu.

PROJEKT MŠMT IVýP

V rámci zvládání školní nekázně se škola přihlásila jako jedna z pilotních škol do projektu MŠMT „Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů“. V rámci tohoto projektu nám MŠMT poskytuje plnou metodickou podporu.

PROJEKT LETEM SVĚTEM SE ŠKOLOU

Tento projekt se přímo nabízí. Školu totiž navštěvují žáci 18 národností (většina z nich má dvojí občanství - české a dané země). V rámci multikulturního týdne se děti seznamují se zvyky vybraných kultur. Kaligrafie, zvyky, informace, fakta, zajímavosti, ochutnávky, workshopy, tance, zpěv, ... to vše čeká na naše děti v projektu "Letem světem se školou"