Absolventské práce žáků 9. ročníku

KRITÉRIA ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

Závěrečná absolventská práce prověřuje úroveň nabytých znalostí, dovedností a schopností žáků, kteří se nacházejí na konci základního vzdělání. Hlavním cílem práce je zpracovat, představit a prezentovat téma dle zadaných kritérií.

KE STAŽENÍ:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • nahlášení tématu: do 26. 2. 2021 (na předmětu KD)
 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do 16. 5. 2021 svým garantům
 • odevzdání práce: nejpozději do 4. 6. 2021 svým garantům
 • obhajoba práce: 9. – 15. 6. 2021
 • seznámení s výsledky obhajoby: 16. 6. 2021
 • náhradní obhajoba práce: 24. – 25. 6. 2021 (termín pro druhé obhajoby)

CÍLE PRÁCE:

 • komplexní zpracování textu na vybrané téma za pomocí informačních technologií (formálně, stylisticky, gramaticky, graficky) a prokázání schopnosti samostatné a systematické práce
 • vyhledávání a zpracování informací z více zdrojů, vyhledávání souvislostí mezi nabytými poznatky a jevy, spojování informací z více různých oblastí vědy
 • prezentace hlavních myšlenek práce a reflexe na dotazy ohledně jejího obsahu, kultivované ústní a písemné vyjadřování (případně i v cizím jazyce)

POSTUP PRÁCE:

 • žák zpracuje závěrečnou odbornou práci na libovolné odborné téma v rozsahu 2000 slov a více vlastního textu (viz pokyny)
 • téma musí být jedinečné (nikdo jiný jej nemůže zpracovávat)
 • na předmětu KD žák předloží téma a strukturu (předběžný obsah) práce + seznam literatury
 • literárních zdrojů musí být min. 5, z toho 1 by měl být tištěný (knihy, časopisy, noviny) - Wikipedia není povolený zdroj
 • dále si žák zvolí garanta (z řad všech učitelů celého druhého stupně)
 • žák konzultuje práci se svým garantem (má právo na 3 konzultace – lze osobně, přes Teams nebo po mailu) - obsah konzultací si nechá zapsat na průvodní list (viz dokumenty výše)

FORMÁTOVÁNÍ PRÁCE:

 • formát stránky A4 na výšku, okraje 25 mm, zarovnání do bloku, text černý, automatické dělení slov, čísla stránek v zápatí, 
 • typ písma: Cambria, velikost textu: 12 bodů (nadpisy 14, resp. 16 bodů), řádkování 1.5 bodu,
 • zvýraznění pouze ztučnění, kurziva, kapitálky, velké písmo a jejich kombinace
 • prokládání textu a podrtrhávání není povoleno