Z historie školy

Střípky z historie

Dne 5. června 1909 se obecní zastupitelstvo usneslo uvolnit 700 000 korun na stavbu dvou nových škol, jednou z nich byla škola u sv. Jana. Do 30. září 1909 došlo osmnáct návrhů na stavbu základní školy. První cenu získali architekti Otakar Polák z Loun a Josef Caska z Náchoda. Stavba byla zadána panu Františku Potůčkovi. Dne 26. července 1910 se začalo s kopáním základů.

Dne 28. září 1911 byla škola slavnostně otevřena. Klíče od budovy byly předány panu řediteli Václavu Horákovi. Školou byli všichni nadšeni. Obdivovali prostorné a světlé třídy, moderní vybavení. Mimo tříd, dvou ředitelen, sboroven a kabinetů byly ve škole vybudovány dvě kreslírny, modelovna, dívčí pracovna, fyzikální síň a moderní tělocvična. Každá místnost měla zvláštní ventilaci, kterou se přiváděl vzduch ohřívaný topným tělesem.

Dne 9. října 1911 začalo vyučování v deseti třídách. Zúčastnilo se ho 627 žáků – 299 chlapců a 328 dívek. Třídy v přízemí byly propůjčeny c. k. státnímu gymnáziu. Na jižní straně budovy byl vybudován zvláštní vchod pro opatrovnu, tak se tehdy říkalo mateřské škole.

Dne 2. prosince 1911 se v tělocvičně školy pro všechny žáky pardubických obecných a měšťanských škol promítaly obrázky skioptikonem, přístrojem na promítání obrázků. V roce 1912 se konala výstava výrobků žáků spojená s jejich prodejem. Z výtěžků prodeje a z darů se pořizovalo oblečení pro chudé žáky. Škola zajišťovala v průběhu roku i stravování.

V roce 1914 vypukla první světová válka. Škola několikrát sloužila jako kasárna pro vojsko, které procházelo městem. V letech války bývala budova propůjčována c. k. reálce, c. k. státnímu gymnáziu, pomocné škole, obecné škole novoměstské a škole na Skřivánku.

Dne 26. září 1915 zemřel první ředitel školy Václav Horák a novým ředitelem se stal Arnošt Kabeláč.

Roky války znamenaly pro učitele a žáky nejen špatné životní podmínky, ale také střídavé vyučování. Děti v této době pomáhaly sběrem nejrůznějších věcí – léčivých bylin, šatstva, prádla, knih pro důstojnickou knihovnu, prodávaly pohlednice, odznaky. Zvláštní byly „kapesníčkové dny“. Dívky chodily po ulicích a každá domácnost jim musela dát alespoň jeden kvalitní kapesník nebo podobný kousek látky. Z tohoto materiálu se šilo prádlo pro invalidy. Děti v době války trpěly podvýživou, tuberkulózou, byly zavšivené.

Přes všechny obtíže se konaly oslavy Dne dětí, hrálo se divadlo, konala se biografická představení. Výtěžky z akcí dostávali chudí žáci.

Dne 1. listopadu 1918 se v tělocvičně školy uskutečnila oslava konce první světové války.

V roce 1920 měly Pardubice přes 25 tisíc obyvatel. V letech 1920 – 1921 se ve škole učilo 431 chlapců a 520 dívek v patnácti třídách. Škola trpěla nedostatkem prostoru, proto byla na třídu upravena modelovna v suterénu. Učitelé pořádali tzv. dýchánky pro žáky. První dýchánek 6. listopadu 1920 nazvali „dudový“. Do programu zařadili informace o původu a dějinách dud, básně a písně, hru na dudy a zpěvy.

Ve školním roce 1921 – 1922 navštěvovalo školu 1019 žáků, 432 dětí bylo z Pardubic, 144 ze Svítkova, 84 z Jesenčan, 359 cizích. Pro opětovný nedostatek míst musela být zrušena pracovna pro dívčí práce. Měšťanské školy se učily jen v pondělí, ve středu a v pátek. Ostatní dny byla budova půjčována Obecné škole chlapecké a dívčí na Novém Městě. Dne 25. března 1922 byla měšťanská škola rozdělena na chlapeckou a dívčí. Ředitelkou školy dívčí se stala Anna Kostomlatská, ředitelem chlapecké zůstal Arnošt Kabeláč. Dívčí škole bylo přiděleno sedm tříd, kreslírna, technický kabinet, pět šicích strojů, žákovská knihovna a část zahrady. Kabinet zeměpisu, přírodopisu, fyziky a učitelská knihovna zůstaly společné.

Velkou událostí školního roku 1922 – 1923 byla návštěva Tomáše G. Masaryka v Pardubicích. Žáci školy provázeli prezidenta při jeho cestě na radnici.

Dne 18. prosince 1925 byl v Pardubicích rozsvícen první vánoční strom. Chudé děti ze školy našly pod stromkem prádlo, látky na šaty, boty, knihy, mapy a různé pomůcky.

V roce 1927 byla měšťanská škola rozdělena na dvě samostatné školy, 263 žákyň zůstalo, 118 mělo navštěvovat školu na Skřivánku, kde ovšem nebyl dostatek místa, a tak žákyně neodešly. Téhož roku se státní gymnázium přestěhovalo do rozšířené školy na náměstí Legií. Do budovy však přibyla dívčí obecná škola, která dosud sídlila u Veselky.

V roce 1928 – 1929 byli řediteli školy Antonín Vendl a František Cinner. V budově sídlila obecná škola dívčí i chlapecká, měšťanská škola dívčí a chlapecká. Největší oslavy tohoto školního roku se týkaly 10. výročí samostatnosti Československé republiky, které byly spojeny s odhalením pomníku Tomáše G. Masaryka. Ve školním roce 1929 – 1930 do budovy ke čtyřem školám přibyla pokračovací oděvní, stavební a kovorobná škola

V roce 1930 – 1931 byli řediteli školy Antonín Vendl a Anna Pokorná. V Pardubicích se 31. května 1931 konala velká tělovýchovná akce spojená se cvičením, kterého se zúčastnilo 236 chlapců ze školy.

V roce 1931 byl do budovy zakoupen a instalován školní rozhlas. Vyučující pečlivě sledovali četbu žáků. Děti mnohem více četly, během roku stoupl počet výpůjček na sedm tisíc. Pravidelně se konaly oslavy a akademie.

V roce 1933 měl největší úspěch sborový zpěv 230 žáků.

Ve školním roce 1933 – 1934 odešel do důchodu Antonín Vendl, ředitelem se opět stal František Cinner. Do škol se zavedlo nové písmo. Oslavy a akademie byly pořádány u příležitosti narození Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Jana Nerudy, v dalším roce byly věnovány tvůrcům státní hymny.

Od 1. září 1938 se škola stala Újezdní měšťanskou školou v Pardubicích. Do školy docházeli a dojížděli žáci z Pardubic, Srnojed, Popkovic, Rosic, Svítkova, Krchleb a z části Lán na Důlku. V budově sídlily čtyři školy s řediteli p. Skočdopolem, Všetečkou, Musílkem a Želízkem.

Dne 23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Škola byla vyklizena a předána vojsku. Vyučování bylo zastaveno, učitelé pracovali v jiných školách, na okresním úřadě a ve službách Červeného kříže.  Dne 13. října bylo vyučování zahájeno, ale pro záškrt a nedostatek uhlí bylo přerušováno. V listopadu do školy přišlo 21 dívek ze Sudet. Učitelé museli provést revizi knihovny. K jejich cti lze říci, že nenašli nic závadného, tedy zamlčeli a uchovali knihy, které byly určeny k likvidaci. Musely být odstraněny československé státní znaky.

Od 16. března do 15. dubna 1939 se ve škole ubytovala německá armáda. Vyučovalo se v reálném gymnáziu a na Starém Městě. Po odstěhování vosk byla budova vymyta a vydenzifikována a 17. dubna začalo opět vyučování. Ze školy odešly vdané paní učitelky, aby uvolnily místo učitelům ze Sudet.

Dne 1. září 1939 vypukla 2. světová válka. Ve školním roce 1939 – 1940 začalo vyučování až v říjnu kvůli epidemii obrny. Učitelé pomáhali při vydávání potravinových lístků. Vyučování bylo přerušováno pro nedostatek uhlí. Většinu roku se ve škole učili i žáci Drtinovy školy ze Skřivánku. Bylo zakázáno používat učebnice dějepisu, musely být odstraněny fotografie Edvarda Beneše, nesměly se používat zakázané obrazy, diagramy, mapy apod. Dne 27. června 1940 byly kroniky všech čtyř škol úředně zapečetěny a uzamčeny ve školním archivu.

Ve školním roce 1940 – 1941 se ředitelem chlapecké školy stal Karel Joukl, protože Stanislav Skočdopole odešel do výslužby. Ředitelem dívčí školy byl pan František Všetečka, obecné dívčí školy pan Želízko, chlapecké pan Šlejška. Do školy se vrátil pan učitel Cinner  a učil převážně výtvarnou výchovu.

V budově se žáci újezdní měšťanské školy učili v pondělí, ve středu a v sobotu, zbylé dny do školy chodily děti skřivánecké školy. Bylo zakázáno přijímat židovské žákyně. Budova musela být označena písmenem V – Viktoria.

Obě knihovny byly zavřeny, byl vydán soupis literárních děl, která byla zakázána. Z kabinetů bylo vyřazeno 756 pomůcek, které nevyhovovaly Němcům. Ve 3. – 5. třídě se němčina stala povinným jazykem. Nesměly se používat učebnice, odebíraly se časopisy. Pravidelně bylo kontrolováno, zda žáci znají říšskou hymnu a uctívají říšské symboly. Četnictvo zabralo nouzovou učebnu ve sklepních částech budovy. Do tělocvičny se přestěhovaly pomůcky z kabinetů měšťanských škol, tělesná výchova se učila ve třídách.

Od 2. října 1940 se nesmělo ve škole topit. Od 4. listopadu se používaly břidlicové tabulky, chyběl papír. Povinností žáků bylo sbírat starý papír, kovy, byliny. Žáci i učitelé museli pomáhat při vyhledávání a zneškodňování zápalných destiček z letadel. Přesto se i v této těžké době škola starala o sociálně slabé žáky, probíhaly stravovací a ošacovací akce. Různé organizace posílaly peněžité dary. Dvakrát ročně byl sledován zdravotní stav žáků. Jako každý rok se hrálo divadelní představení, tentokrát Tylův Strakonický dudák.

Ve školním roce 1941 – 1942 se ředitelkou měšťanské školy dívčí stala Markéta Svobodová. Hlavními školami byly měšťanské školy. Během prázdnin byly zabrány místnosti obecné dívčí školy pro Deutsche Schule. Německé škole bylo vyhrazeno celé přízemí, část prvního poschodí, tělocvična a školní zahrada. Do ostatních částí budovy docházely také děti ze Skřivánku. Někteří žáci se učili v budově gymnázia. Kupovaly se nové učebnice, které měly prohloubit vztah k německé říši. Při výuce němčiny byla zavedena latinka. Vyučování bylo často narušováno epidemiemi spály a záškrtu. Třídy byly vždy na tři dny uzavřeny a vydezinfikovány.

Ve školním roce 1942 – 1943 byli řediteli školy Karel Joukl, Markéta Svobodová a Miloslava Tetřevová. Obecná škola dívčí se učila na Starém Městě. Německé škole byly předány další třídy. Pro hlavní dívčí a chlapeckou školu zbylo jen devět volných tříd. Pomůcky byly umístěny na chodbách a ve třídách. Probíhaly nejrůznější sběrové, ošacovací a stravovací akce. Přestože byla válka, konaly se pravidelné lékařské prohlídky žáků, na kterých se podíleli MUDr. Guttwirth a MUDr. Košťálová. Děti se zúčastňovaly i kurzu nápravy vadné řeči.

V únoru 1944 byla zabrána pro vojenskou nemocnici budova novoměstských obecných a hlavních škol, vyučovalo se střídavě. Mimo jiné akce byly připraveny a uskutečněny oslavy 120. výročí narození a 60. výročí úmrtí Bedřicha Smetany. Program sestavil František Voves. V rámci akce Umění mládeže se konalo divadelní představení Meluzína a rodičovské sdružení pořádalo představení, ve kterém vystoupilo pražské dětské divadlo.

V srpnu 1944 zabrali jednu třídu hasiči, dvě třídy a ředitelna byly odevzdány německé škole. V září nadřízené orgány zkrátily vyučovací hodinu na 35 minut. Od 5. února 1945 byla škola využívána pro raněné a nemocné německé branné moci. Postupně došlo k zabrání všech pardubických škol. Školní pomůcky byly stěhovány z místa na místo. Úkoly dostávali žáci dvakrát týdně v restauraci Zelená žába, U Husova sboru a v budově školy v Pardubičkách. Později bylo z důvodů bezpečnosti rozdávání úkolů přerušeno.

V květnu 1945 ředitel Karel Joukl napsal: „Po osvobození je budova v hrozném stavu. Zpustošena, zničena, nábytek těžce poškozen, dveře vylámány, hodně oken vybito. Po Němcích zde zbylo jediné: tyfus, spála záškrt… Dezinfekce a opravy budou vyžadovat veliké úsilí.“ Měšťanská dívčí škola uspořádala 17. května shromáždění žákyň v Pardubičkách jako vzpomínku na Ludmilu Malou, učitelku domácích nauk na naší škole, členku ilegálního hnutí. Od 23. května až do konce školního roku probíhalo vyučování našich žáků v pěti učebnách rosické obecné školy, protože bylo nutné uvolnit budovu pro Rudou armádu.

Ve školním roce 1945 – 1946 byli řediteli škol Stanislav Skočdopole, Markéta Svobodová a Marie Neradová. Během prázdnin došlo k důkladné dezinfekci školní budovy, k úklidu, opravám a malování. Vyučování začalo 10. září. I ve školním roce 1946 – 1947 docházely do naší školy děti ze skřivánecké školy. Opakovaně se konaly nejrůznější dobročinné akce. Od roku 1947 byla v budově i mateřská škola, ředitelkou se stala Marie Kňourková.

Ve školním roce 1947 – 1948 působil jako ředitel školy Karel Joukl, na měšťanské dívčí škole zůstala Markéta Svobodová, na obecné škole dívčí Marie Neradová-Kalinová. Nový školský zákon, v němž byly vytyčeny úkoly jednotné školy, zakotvena povinná devítiletá školní docházka a změny názvů škol, byl vydán v roce 1948.

Od 1. září 1948 měla škola názvy Národní škola dívčí v Pardubicích na Novém Městě, Střední škola dívčí v Pardubicích na Novém Městě a Střední škola chlapecká v Pardubicích na Novém Městě.

Zahájení školního roku 1948 – 1949 bylo pro epidemii dětské obrny odloženo na 15. září. Literární pásma k výročím byla pravidelně vysílána školním rozhlasem. Konaly se sbírky, například sbírka cukru pro bulharské děti, hraček pro řecké děti. Žáci i učitelé chodili na brigády, například vyřezávali pampelišky na letišti. Dvěma třídám byl zařízen měsíční pobyt na horách, jiné třídě sedmidenní lyžařský výcvik. V týdnu od 19. do 26. června proběhl „týden dětské radosti“, žáci jezdili na výlety, navštěvovali kino a kulturní pořady. Zúčastnili se i tělovýchovných akcí. Na veřejnosti vystupoval pěvecký kroužek vedený p. učitelem Štruncem. Stále byla doplňována školní knihovna, pečlivě se sledovala četba žáků, která mnohonásobně převyšovala dnešní průměr.

Ve školním roce 1949 – 1950 byla založena pionýrská organizace. Škola získala patronátní podniky n. p. Synthesia a n. p. Benzinol. Zástupci těchto závodů se zúčastňovali akcí školy a byli pravidelně informováni o výsledcích práce dětí. Probíhaly politicky zaměřené akce, například „týden vzorné práce“. „Týden dětské radosti“ byl přejmenován na „radostné dny mládeže“, program těchto dnů připravoval Československý svaz mládeže. Byl vyhlášen „týden úderníků“, kdy ve škole se žáky besedovali významní pracovníci. Za sportovní úspěchy získávali žáci Tyršův odznak zdatnosti. Vynikající byl divadelní soubor, který vystupoval s pohádkou O zlatém klíči a živé vodě. V květnu děti přivítaly cyklisty Závodu míru.

V roce 1950 – 1951 působili jako ředitelé škol Karel Joukl, Františka Slavíková a Marie Neradová-Kalinová. V tomto roce byla pro žáky založena školní družina, sídlila v bývalém hostinci v kině Jas. Konal se první slib pionýrek. Byly nařízeny závěrečné zkoušky, písemné z jazyka českého a z matematiky, ústní z českého a ruského jazyka, matematiky a volitelného předmětu. Po celý rok se konaly besídky a různá kulturní vystoupení, oslavy výročí spisovatelů a hudebních skladatelů, pokračovala spolupráce s patronátním závodem. Dne 29. června 1951 proběhla oslava závěru školního roku v kině Jas i s pohoštěním a kulturním programem.

Na počátku školního roku 1951 – 1952 se nedostávalo osm učeben. Proti původnímu návrhu – odstěhování národní 3koly -  školy protestovali rodiče, proto přešla střední chlapecká škola do budovy v dnešní Štefánikově ulici. Ředitelem školy se stal František Kvoch.  V padesátých letech jezdili žáci pátých tříd do školy v přírodě. S organizací pomáhali rodiče. Protože stravování v družině v kině Jas nevyhovovalo pro velký počet strávníků, byla dne 1. listopadu 1951 zřízena nová družina v kuchyni střední dívčí školy.

Ve školním roce 1952 – 1953 byly poprvé v historii školy tři postupné ročníky smíšené, chlapci a dívky druhých až čtvrtých tříd se učili společně.

Dne 24. dubna 1953 byl vydán nový školský zákon, zkrátila se školní docházka.

Ve školním roce 1953 – 1954 se škola stala 1. osmiletou střední školou. Školu v té době navštěvovalo 1060 žáků, všechny třídy byly smíšené. Ředitelem školy se stal Ladislav Peřina, zástupcem ředitele Antonín Kramář. Sbor měl 32 učitelů, 27 tříd, první ročníky měly střídavé vyučování. Bývalá národní škola byla 1. – 5. ročník, střední škola 6. – 8. ročník. Některé učebny v budově byly k dispozici i Vysoké škole chemicko – technologické.

Ladislav Peřina byl ředitelem školy i ve školním roce 1954 – 1955. V tomto roce navštěvovalo školu 1091 žáků, 543 chlapců, 548 dívek, z toho bylo 366 pionýrů, skupinovou vedoucí byla Hana Hájková.

Ve školním roce 1955 – 1956 zůstal ředitelem školy Ladislav Peřina, zástupci byli Jarmila Kohoutová a Antonín Kramář. Do školy chodilo celkem 1092 dětí, 550 chlapců, 542 dívek. Na škole pod vedením Ladislava Peřiny pracoval pěvecký sbor, klavírní doprovod zajišťovaly paní D. Řepová a B. Pardubská.

V roce 1956 – 1957 pracovalo vedení školy ve stejném složení. V dalším školním roce se druhým zástupcem místo Antonína Kramáře stal Bohumír Podhajský.

V roce 1958 byl do parku před školou přestěhován pomník bratranců Veverkových. Název ulice ze Svatojánské na ulici Bratranců Veverků byl změněn až ve školním roce 1960 – 1961.

Ve školním roce 1958 – 1959 byl ředitelem školy Ladislav Peřina, zástupci Marie Unzeitigová a Bohumír Podhajský. Dne 1. září 1959 nastoupil na školu jako ředitel František Kvoch, zástupci byli Marie Unzeitigová a Rudolf Smetánka. V 25 učebnách se učilo 33 tříd. Školní družina měla šest oddělení. Žáci se v průběhu celého školního roku připravovali na tělovýchovná vystoupení na 2. celostátní spartakiádě. Školní budovu využívali i studenti sedmi tříd večerních průmyslových škol.

Stejné jako v minulém školním roce zůstalo vedení školy i v roce 1960 – 1961. Žáci dostali poprvé zdarma učebnice a školní pomůcky. V tomto školním roce byly v budově provedeny opravy WC, nátěry dveří, radiátorů, v některých třídách položeno nové linoleum.

Pod stejným vedením pracovali zaměstnanci školy i v roce 1961 – 1962. Vedení školy se změnilo ve školním roce 1962 – 1963, ředitelem zůstal František Kvoch, zástupkyně byly Marie Unzeitigová a Marie Vodrážková. Ve 24 učebnách se učilo 30 tříd, děti navštěvovaly šest oddělení školní družiny. I v následujícím roce 1963 – 1964 zůstal ředitelem školy František Kvoch, zástupci byli Marie Vodrážková a Josef Ježek. Celkem 29 tříd se střídalo v 22 učebnách a dvou pracovnách. Školu navštěvovalo 1037 žáků, dojížděly i děti z Nemošic a Pardubiček. Byl schválen nový klasifikační řád.

Ve školním roce 1964 – 1965 pracovalo ve škole stejné vedení. Školu navštěvovalo 1020 dětí, třídy nižšího stupně měly střídavé vyučování. Učilo se v odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a ruského jazyka.

Velmi významnou událostí tohoto roku byla návštěva Alexandrovova souboru ze Sovětského svazu. Do školy ve stejném roce zavítali žáci z Daruvaru v Jugoslávii, a tím začala družba mezi školami.

Pod stejným vedením jako v minulých letech probíhalo ve školním roce 1965 – 1966 diferencované vyučování. Čtyři deváté třídy byly rozděleny na dvě studijní a dvě praktické. Od 1. září 1965 navštěvovalo školu 947 žáků. Pro nedostatek učeben bylo na prvním stupni střídavé vyučování. Vedení školy se nezměnilo do roku 1968.

Ve školním roce 1968 – 1969 pracovalo vedení školy ve složení František Kvoch, František Valenta a Miluše Krpatová. Žákům přibyly volné soboty. Po dlouhé době se ve škole vyučovalo jen v jedné směně. V roce 1969 začala generální oprava střechy a některých částí omítky. V následujícím roce zůstal ředitelem František Kvoch, zástupci byli Marie Vodrážková a Josef Ježek. Školu navštěvovalo 710 žáků. Pokračovala oprava školy.

Od 1. září 1970 působili ve vedení školy Jan Zetěk, Miluše Krpatová a Marie Vodrážková. Školu navštěvovalo 722 dětí, 350 chlapců a 372 dívek. V tomto roce i v letech následujících se pravidelně konaly školní akademie.

Ve školním roce 1971 – 1972 byl ředitelem školy Jan Zetěk, zástupci Mojmír Hujer a Miluše Krpatová. Ve škole působil pěvecký soubor pod vedením pana učitele Jana Menčíka. Od roku 1972 žáci pravidelně na Den dětí malovali křídami na chodníku před pardubickým divadlem, později před budovou spořitelny. V dalším školním roce pracovalo vedení školy ve složení Jan Zetěk, Miluše Krpatová a Anna Šulcová. Ve škole působilo 36 pedagogických pracovníků, žáci se učili ve 25 třídách. Malování na chodníku se zúčastnily i děti ostatních pardubických škol.

Ve školním roce 1973 – 1974 řídili školu Jan Zetěk, František Valenta a Miluše Krpatová, kterou 15. listopadu vystřídala Jarmila Javorková. V následujícím roce 1974 – 1975 do vedení místo Jarmily Javorkové nastoupil Josef Vinkler. V průběhu školního roku se žáci zúčastňovali exkurzí a výletů zaměřených na volbu povolání, připravovali školní akademie a opět malovali na chodníku.

Vedení školy v roce 1975 – 1976 pracovalo ve složení Jan Zetěk, Josef Vinkler a Anna Šulcová, od roku 1977 – 1978 do roku 1980 ve složení Josef Vinkler a Anna Šulcová.

Ve škole byl ve školním roce 1978 – 1979 založen pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky Věry Kořínkové. Postupně se rozšiřoval, až se vytvořil soubor, který dosáhl vynikajících úspěchů a výborně reprezentoval školu. Paní učitelka pracovala ve škole do roku 1987.

Ve školním roce 1980 – 1981 zůstal ředitelem školy Josef Vinkler, zástupkyněmi se staly Miloslava Jarošová a Jana Pětníková. Školu v té době navštěvovalo 1116 žáků. Úspěšně se zúčastňovali turistických a branných soutěží, výtvarných a pěveckých soutěží i olympiád. V letech následujících až do roku 1983 pracovalo vedení školy ve stejném složení.

Dne 1. září 1983 se stala ředitelkou školy Miloslava Jarošová, zástupkyněmi byly Jaroslava Schejbalová a Jana Pětníková. Do školy pravidelně přijížděli zajímaví umělci, zpěváci, herci, ale i další osobnosti. V roce 1984 besedovali se žáky Štěpánka Haničincová a Jan Přeučil.

Stejné vedení školy pracovalo až do školního roku 1985 – 1986. Probíhaly další ročníky „malování na chodníku“. Vynikajících úspěchů v soutěži Děti, mír a umění dosáhli žáci Rakouš, Knytlová a Krejcarová. Zpěvák Petr Rezek besedoval a zpíval s dětmi 22. října 1985.

Ve školním roce 1986 – 1987 působila jako ředitelka školy Miloslava Jarošová, jako zástupkyně Hana Brúnová a Jana Pětníková, od 1. dubna Božena Jarešová. Školní rok začínal Hodinou míru. Plán školy byl zaměřen na ochranu životního prostředí, na úsporu paliv a energií, na výchovu brannou a dopravní. Žáci pravidelně jezdili do školy v přírodě, na školní výlety a exkurze. Ve školním roce 1987 – 1988 pracovaly ve vedení školy Miloslava Jarošová, Hana Brúnová a Božena Jarešová. Stejné vedení školy bylo až do roku 1990. V průběhu let se vyučující zaměřovali na estetickou výchovu, vedli žáky k citlivému a ohleduplnému jednání se všemi lidmi, ke kultivovanému jazykovému projevu, k pořádku, ke kladnému vztahu k práci, k ochraně životního prostředí. Často probíhaly besedy o nebezpečí kouření, alkoholizmu a toxikománie. Pravidelně se konaly školní akademie. Velmi úspěšní byli žáci ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Opakovaně se zúčastňovali „malování na chodníku“. Nejlepší literární práce dětí zařazovali vyučující do sborníků, které byly vydávány pravidelně. Žáci po celé roky navštěvovali zajímavá kulturní představení, byl vypracován systém „Mládež a kultura“. Dne 3. října 1988 navštívil školu populární zpěvák Václav Neckář, který s dětmi besedoval a zpíval.

V roce 1989 došlo k významným politickým změnám. Ve druhém pololetí školního roku 1989 – 1990 byly v důsledku těchto změn upraveny osnovy dějepisu, vlastivědy, literární výchovy a občanské nauky. Byla zavedena výuka náboženství pro zájemce. Oslovení soudružko učitelko, soudruhu učiteli nahradilo oslovení paní učitelko, pane učiteli.

Od 1. září 1990 byla zřízena osmiletá gymnázia, přecházet do nich mohli žáci po vykonání přijímacích zkoušek a po úspěšném absolvování páté třídy.

Ve školním roce 1990 – 1991 pracovalo vedení školy ve složení Miloslava Jarošová, Hana Brúnová a Martin Cabicar.

Ve škole bylo vytvořeno „centrum volného času“, jehož vedoucím se stal Miroslav Hrubeš. Všichni vyučující se seznámili s Deklarací práv dítěte.

Ve školním roce 1991 – 1992 zůstala ředitelkou Miloslava Jarošová do 16. prosince 1991, pak ji vystřídal Martin Cabicar, zástupkyněmi byly Hana Brúnová a Hanička Němcová.

V roce 1992 – 1993 pracovalo vedení školy ve složení Martin Cabicar, Jana Folprechtová a Hanička Němcová. Od školního roku 1993 – 1994 do roku 2000 tvořili vedení školy Martin Cabicar a Hanička Němcová. Roku 1995 se přešlo na povinnou devítiletou školní docházku na základní škole.

Paní učitelka Miloslava Jarošová za pomoc handicapovaným dětem a za celoživotní práci s dětmi dostala v roce 1995 písemné poděkování od Olgy Havlové a v roce 1999 cenu Oskara.

Ve školním roce 1997 – 1998 byl poprvé vydán Informační zpravodaj ZŠ Bratranců Veverkových. Byl určen především rodičům, informoval o organizaci školního roku, o termínech pedagogických rad a třídních schůzek, o výchovném poradenství, o nejrůznějších vyučovacích aktivitách. 

Žáci se už po několikáté zúčastnili soutěže O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic. V tomto školním roce obsadila škola páté místo z 25 hodnocených škol. Nejlépe na druhém místě se umístila štafeta chlapců ve složení Jan Jeníček, Jaroslav Hoffman, Jaroslav Vlasák a Aleš Novák. V následujícím školním roce obsadily první místa v této soutěži Sandra Veškrnová a Soňa Slezáková. Škola se udržela na pátém místě. Děti získaly první místa i v lize základních škol v orientačním běhu. Žáci školy byli pravidelnými úspěšnými účastníky vědomostních soutěží a olympiád. Vynikali v počítačových soutěžích, ale i v soutěžích plavců a potápěčů.

Od 1. ledna 2000 přešli zaměstnanci Základní školy na Komenského náměstí do zaměstnaneckého poměru k Základní škole v ulici Bratranců Veverkových. Na pololetním vysvědčení školního roku 1999 – 2000 se žákům objevilo razítko ZŠ Bratranců Veverků a podpis ředitele Martina Cabicara.

Od školního roku 2000 – 2001 pracovalo vedení školy ve složení Martin Cabicar a Zdeňka Semerádová. V tomto školním roce přišel na společné pracoviště kolektiv zaměstnanců Základní školy na Komenského náměstí. Vzhledem k předání jižní strany zrekonstruované budovy firmou Domec přišli pedagogičtí pracovníci ze zkrácených prázdnin do školy už 21. srpna a začal velký přesun všech věcí ze severní strany do části u kina Jas. Když učitelé poprvé uviděli zrekonstruované prostory a hlavně podkroví, nechtěli věřit vlastním očím. Kromě vizáže potěšila pedagogy kvalitně odvedená práce. Všechny překvapila zbrusu nová jídelna s kuchyní. V tomto roce nastoupilo do školy 640 žáků, kteří navštěvovali 28 tříd. Šestnáct tříd bylo umístěno do nově opravené části budovy, další třídy se učily v objektu bývalé večerní průmyslové školy na Komenského náměstí a v pronajatých prostorách bývalé školní družiny ZŠ Komenského náměstí.

Dne 1. září 2001 se všichni žáci začali učit v nových učebnách, k převlékání využívali nové šatny s uzamykatelnými skříňkami. Od 10. září cvičili v nových tělocvičnách se šatnami a sociálním zařízením.

Dne 2. října 2002 byla slavnostně předána do užívání celá nově zrekonstruovaná škola. Její přestavba včetně úpravy přilehlého parku si vyžádala částku 126 milionů korun. Rekonstrukce se uskutečnila během dvou let, výuka nebyla přerušena, pouze některé třídy byly umístěny v detašovaných učebnách.

Děti ze sportovních plaveckých tříd, které přešly ze ZŠ na Komenského náměstí, se velmi dobře umisťovaly v plaveckých závodech, ve skocích do vody i v ploutvovém plavání. Vynikajících úspěchů mezi tělesně postiženými sportovci dosáhla v roce 2002 i v letech následujících žákyně Tereza Diepoldová. Z mistrovství Evropy lodních modelářů přivezl Tomáš Trampota v letech 2004 a 2005 dvakrát zlatou medaili.

Od dubna 2006 byli pedagogičtí pracovníci postupně proškolováni v základních pojmech rámcového vzdělávacího programu, který byl později rozpracován do školního vzdělávacího plánu a tematických plánů pro jednotlivé předměty a ročníky. Byl ustaven sedmičlenný tým koordinátorů, hlavními koordinátory se stali paní učitelka Alena Boukalová a pan učitel Bohumil Machatý. 

Důležitými úkoly školních roků 2006 – 2010 bylo dokončování tvorby vzdělávacího programu, zlepšení spolupráce s orgány a institucemi pečujícími o děti, prevence šikany, zaměření na zdravý životní styl, na péči o tělesnou a duševní hygienu dětí, pozornost byla věnována výchově k volbě povolání, pedagogové usilovali o dosahování optimálních výchovných i vzdělávacích výsledků, využívali výpočetní techniku.

Žáci se i v těchto letech zúčastňovali nejrůznějších sportovních turnajů, některé škola pořádala, například vánoční turnaj ve vybíjené, velikonoční turnaj ve florbalu, turnaj v přehazované, košíkové a další. V republikovém kole v plavání obsadili naši žáci v roce 2010 vynikající 6. místo. Výborně se umisťovali ve vědomostních soutěžích, v recitační soutěži, například Daniel Šlosár, Šárka Boháčová nebo Žaneta Nussbaumová, v literární soutěži O pardubický pramínek vyhráli ve své kategorii Anna Kopecká a Jakub Vondrouš, výborně se umístily i Magda Pavelková, Lenka Stehnová, Veronika Houfová a Nikola Velebná. V rámci oslav výročí Jana Kašpara se 3. června 2010 desetičlenné družstvo žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo aviatické soutěže na Pernštýnském náměstí, kterou vyhrálo

Několik let děti finančně podporovaly malé černošské děti z Afriky v rámci projektu adopce na dálku.

Od školního roku 2007 – 2008 pracovali žáci 1. a 6. tříd podle nového školního vzdělávacího programu, v dalších letech se připojily ročníky ostatní. Do všech kabinetů i do sborovny byly umístěny počítače, připojen internet a instalován program Bakalář. V prosinci 2008 se uskutečnil první vánoční jarmark spojený s výtvarnými dílnami. Děti i rodiče zdobili perníčky, vyráběli svíce z vosku a svícny z ovoce, malovali vánoční a novoroční přání, zdobili šišky a navlékali křížaly. Na jaře se pořádaly jarmarky velikonoční.                                             

V lednu 2011 proběhla na škole prezentace kin-ballu. Došlo k dohodě o založení první pilotní základní školy v ČR. Škola byla zařazena do programu vzdělávání světové federace kin-ballu IKBF se sídlem v Kanadě, aby se Česká republika mohla podílet na mezinárodních soutěžích světové federace. Budoucí prvňáčky při zápisu po několik let provázely pohádkové postavy, v roce 2010 byl zápis věnován olympijským hrám. Za splnění úkolů byla pro děti odměnou zlatá medaile, největší zábavou bylo psaní a kreslení na interaktivní tabuli, které byly do tříd instalovány od roku 2009. V roce 2011 si děti od zápisu odnášely upomínkové předměty připomínající 100. výročí založení školy. Od 1. ledna 2011 škola využívala dotací Evropské unie. V rámci projektu Inovace ve vzdělávání byly zakoupeny další interaktivní tabule, stolní i osobní počítače a jiné pomůcky.

Školní rok 2011 -  2012 probíhal ve znamení oslav 100. výročí založení naší školy. V předvečer oslav prošli žáci a učitelé naší školy třídou Míru a před školou vypouštěli balónky. Největší oslavy se uskutečnily dne 28. září 2011 v dopoledních hodinách v Domě hudby, tedy přesně v den, kdy byla před sto lety škola otevřena. V programu vystoupili žáci naší školy, kteří navštěvovali nejrůznější soubory a kroužky. Odpoledne byla slavnostně vyzdobená škola přístupná všem a navštívily ji stovky zájemců, bývalých učitelů, žáků a přátel školy. U příležitosti 100. výročí založení školy byl vydán historický sborník Z historie Základní školy v ulici Bratranců Veverkových v Pardubicích a sborník literárních prací žáků. Vedení školy ve školním roce 2011 – 2012 vytvářeli Martin Cabicar, ředitel školy, a Zdenka Semerádová, zástupkyně ředitele. K 30. září 2011 navštěvovalo školu 344 žáků, z toho do prvních tříd nastoupilo 38 dětí. Vyučování probíhalo v 16 třídách, žáci mohli využívat tři oddělení školní družiny, v nichž bylo zapsáno 90 dětí. Po vyučování mohly děti navštěvovat zájmové kroužky přímo v areálu školy. Od 1. ledna 2011 byl schválen projekt „Evropské peníze do škol“, který byl ihned realizován. Škola nakoupila 7 interaktivních tabulí a 45 počítačových sestav pro žáky i učitele. Byla rozšířena počítačová síť do dalších učeben a kabinetů, připojení na Internet se stalo samozřejmostí. Vyučování probíhalo podle učebních plánů vytvořených podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Při vyučování byl kladen důraz na protidrogovou prevenci, environmentální, estetickou, mravní, zdravotní a tělesnou výchovu. V průběhu školního roku byly splněny všechny cíle stanovené v primární prevenci. Škola v této oblasti spolupracovala s Centrem protidrogové prevence. Žáci se zúčastnili několika přednášek zaměřených na problematiku drog, další přednášky byly na téma partnerských vztahů, sexuality, používání antikoncepce apod. Škola pořádala mnoho akcí, navázala na úspěšnou tradici velikonočních a vánočních jarmarků, samozřejmostí byly školy v přírodě, výlety, exkurze, návštěvy muzeí, galerií, filmových a divadelních představení.

Ve školním roce 2012 – 2013 tvořili management Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy, a Zdenka Semerádová, zástupkyně ředitele. K 30. září 2012 navštěvovalo školu celkem 365 žáků, do prvních tříd nastoupilo 45 dětí. Ve školní družině pracovaly tři vychovatelky, navštěvovalo ji 92 dětí. V tomto školním roce se ve všech ročnících vyučovalo podle učebních dokumentů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866. Škola vytvořila svůj vlastní projekt „Trendy & In“. Velká pozornost byla mimo jiné věnována prevenci šikany a prevenci sociálně patologických jevů. Žáci naší školy se zúčastňovali několika projektů – projektu „Technohrátky“, který je zaměřen na podporu technických profesí a řemesel, dále našeho projektu „Trendy & In“, jehož cílem je připravit žáky na vstup do praktického života, a dalších. V rámci zvládání školní nekázně se naše škola jako jedna z pilotních škol přihlásila do projektu MŠMT „Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů“. Naší škole se nabídl projekt „Letem světem se školou“, neboť školu navštěvovali a navštěvují žáci 18 národností. Především v rámci multikulturního týdne se děti seznamovaly se zvyky a zajímavostmi vybraných kultur. Od tohoto školního roku působila ve škole psycholožka Mgr. Eva Čermáková. Prováděla psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané, poskytovala psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi, poskytovala poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly, spolupracovala s pedagogy, aby se jim se žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji, pracovala s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky apod. Od 1. září 2012 se naše škola stala fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Význam spolupráce spočívá zejména v metodické podpoře pedagogů, v umožnění praxí, náslechů, samostatných výstupů studentů pedagogických i nepedagogických oborů. Součástí této spolupráce se stalo i zapojení školy do univerzitních výzkumů. Spolupráce rodičů probíhala průběžně po celý rok. Vůči rodičům vystupovala škola otevřeně a v případě jakýchkoliv problémů se vyučující i vedení školy snažili s rodiči domluvit. Od 24. února 2013 škola využívala elektronických žákovských knížek a prostřednictvím nich mohou rodiče sledovat školní výsledky svých dětí. Rodiče na začátku školního roku dostali Informační zpravodaj a měli možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím e-mailových adres a pevně stanovených konzultačních hodin. Ve spolupráci s občanským sdružením Pro-Contact, a. s. se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku. Děti adoptovaly malého chlapce, jehož rodiče nemají prostředky na úhradu školního vzdělání. Ve školním roce se uskutečnilo sedm výjezdů do školy v přírodě, ozdravného pobytu se zúčastnilo 328 žáků. Samozřejmostí byly školní výlety, exkurze, návštěvy muzeí, galerií, filmových a divadelních představení. Škola v průběhu školního roku pořádala mnoho zajímavých akcí, z nichž nejatraktivnější bylo 30. listopadu 2012 Tajemství Mysteria, první noční akce školy. Škola pokračovala v tradičních jarmarcích, vánočním a velikonočním. Novinkou v tomto školním roce byly adaptační kurzy žáků sedmých tříd s cílem zlepšit pracovní i společenskou atmosféru ve třídě, přístup k učitelům i spolužákům, stmelit třídní kolektiv. Zajímavý byl zápis do prvních tříd s názvem Letem světem. Velmi poutavý pro žáky i učitele byl Multikulturní týden, který proběhl ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v Pardubicích a jehož cílem bylo seznámit děti s některými vybranými kulturami, s nimiž se ve škole setkávají.  Žáci se seznámili s kulturou a zvyky Vietnamu, Mongolska, Angoly, Ruska a Ugandy. Dne 31. května 2013 se uskutečnila oslava Dne dětí. Bylo připraveno aerobikové vystoupení, skákací hrad, „divoký býk“, překvapením na závěr byla velká diskotéka. Na jaře a na podzim se konal velký sběrový den, nejlepší sběrači byli odměněni věcnými cenami. Žáci se zúčastnili samozřejmě mnoha sportovních i vědomostních soutěží. O prázdninách škola spolupořádala letní tábor ve Stříbrnicích.

Vedení školy ve školním roce 2013 – 2014 tvořili Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy, a zástupkyně Zdenka Semerádová pro 2. stupeň a Ivana Herynková pro 1. stupeň. Ke 2. září 2013 navštěvovalo školu 444 žáků, z toho do prvních tříd nastoupilo 45 dětí. Učilo se v 17 třídách, děti mohly navštěvovat tři oddělení školní družiny. Od roku 2013 se učilo podle inovovaného školního vzdělávacího plánu, který umožňoval a umožňuje žákům prostřednictvím povinných a volitelných předmětů získat široký všeobecný přehled a připravit se do života. Školní vzdělávací projekt, vytvořený v roce 2012, umožňuje žákům prohlubovat znalosti a rozšiřovat přehled v oblasti multikulturní, mediální, polytechnické, etické, v oblasti finanční gramotnosti a komunikativních dovedností. Od tohoto školního roku začala škola spolupracovat s pardubickým hokejovým klubem na výchově budoucích hokejistů. Oboustranná spolupráce spočívala mimo jiné v přizpůsobení rozvrhu hodin hokejistů potřebám klubu, takže tréninky plynule navazovaly na vyučování nebo mu předcházely. Klub organizoval bezplatné kurzy bruslení pro žáky prvních a druhých tříd naší školy, nabízel volné hodiny na ledě pro žáky ostatních tříd, poskytoval volné vstupenky na vybraná extraligová hokejová utkání a věnoval ceny do soutěží pořádaných pro žáky školy. Od školního roku 2013 – 2014 si žáci mohli vybrat specializaci – větev všeobecnou v rámci předmětu základy věd, kde se vyučuje ekologická výchova, lokální dějiny, rodinná a sexuální výchova, mediální výchova apod., větev se zaměřením na informační a komunikační technologii v předmětu aplikovaná informatika, kde se žáci učí aplikace Microsoft Office, orientaci v prostředí Windows, základům grafiky, fotografování, natáčení videa a další, a větev se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu. I v tomto školním roce někteří žáci od prvních ročníků docházeli na výuku plavání, neboť škola dlouhodobě spolupracuje s plaveckým klubem. Škola se zařadila mezi pilotní školy kolektivního sportu kin-ballu, v němž dosáhla vynikajících výsledků na republikové úrovni. V celorepublikovém finále obsadili žáci devátých tříd vynikající 3. místo. Škola se stala jednou z pěti škol kraje, které v sérii soutěže Moje olympiáda vyhrály výlet do Olympijského parku Soči – Letná 2014. Čtyřicet úspěšných žáků prožilo 21. únor 2014 na nejrůznějších zimních sportovištích v Praze na Letné. I v literárních soutěžích dosahovali naši žáci vynikajících výsledků. Skvělým úspěchem v jubilejním XX. ročníku krajské soutěže „O pardubický pramínek“ bylo získání vynikajícího 2. a 3. místa. Ve své kategorii získala se svou literární prací 2. místo Adéla Přibylová z 9. B a 3. místo Markéta Richterová z 8. B. Již druhým rokem vydávala škola vlastní časopis BrVe times. Celostátní soutěže o nejlepší časopis se zúčastnilo 193 časopisů a školní časopis získal 1. místo za grafiku, 2. místo za celkové hodnocení časopisu, dále čtvrté místo za titulní stranu a za obsah. Škola pořádala mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patřil opět Multikulturní týden, proběhl již druhý ročník tohoto projektového týdne a tentokrát byl zaměřený převážně na poznání kultury zemí Latinské Ameriky. Akce se konala opět ve spolupráci s pardubickým Centrem na podporu integrace cizinců. V průběhu celého týdne děti i dospělí zkusili tanec v rytmu salsy, basketbal s profesionály z klubu BK JIP Pardubice, pracovní workshopy s mnoha hosty. Vyvrcholením celého multikulturního týdne byl Latinskoamerický večer pro rodiče a děti. Pro ně byl připraven v budově školy komponovaný program s latinskoamerickou hudbou a tancem, ochutnávkou drinků a ukázkami alternativních příprav kávy. K nejúspěšnějším akcím se řadila tajuplná noční hra v prostorách školy s názvem Tajemství mysteria. Významnými akcemi byly také slavnostní šerpování prvňáčků, Vánoční jarmark, Adventní zpívání v kostele, Vítání jara, Škola hrou s Janem Amosem, Velikonoční jarmark, Noc s Andersenem, poznávací zájezdy pro rodiče s dětmi a školní tábor s veverkami. Samozřejmostí byly oslavy Dne dětí tentokrát s handicapem. Škola zorganizovala dvakrát ročně sběrové dny, odměnou nejlepším sběračům byly věcné ceny i originální zážitkové akce. Zajímavé byly oblastní sportovní turnaje v kin-ballu a basketbalu dívek O pohár bratranců Veverkových. Žáci všech tříd opět vyjeli na ozdravné pobyty, do škol v přírodě, na adaptační a teambuildingové kurzy, zúčastnili se zážitkových akcí, výletů a exkurzí. Pro budoucí prvňáčky byl v posledním prázdninovém týdnu nachystán dvoudenní adaptační kurz „škola nanečisto“, jehož cílem bylo seznámit děti s třídní učitelkou, novým kolektivem, školní družinou, s prostorami a chodem školy. Čas před vyučováním i po něm mohli žáci nižších ročníků trávit v nadstandardně vybavené školní družině a herně, kde pro ně vychovatelky připravovaly nejrůznější zážitkové aktivity. Žákům 2. stupně byla v době poledních přestávek k dispozici školní klubovna vybavená několika počítači s připojením k Internetu, encyklopediemi a slovníky, které mohli využívat pro přípravu na výuku. V době mimo vyučování poskytovala škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků pořádaných přímo v areálu školy.  Vybírat mohli mezi kroužky sportovními, dramatickými, uměleckými, výtvarnými, hudebními či vědecky zaměřenými.

Ve školním roce 2014 – 2015 tvořili management školy Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková, zástupkyně pro 2. stupeň, a Mgr. Sabina Čečková, zástupkyně pro 1. stupeň. Školu navštěvovalo 510 žáků. Dne 1. září 2014 škola přivítala 94 prvňáčků. Koncem srpna předtím se děti z budoucích prvních tříd zúčastnily školy nanečisto, seznámily se s paními učitelkami a vychovatelkami, prohlédly si školu, vyzkoušely si například práci s interaktivní tabulí, pohrály si a zjistily, že škola je vlastně zábavná a těšily se na první školní den. Vyučování probíhalo podle inovovaného školního vzdělávacího plánu, podle něhož si žáci snažili prohlubovat znalosti a rozšiřovali svůj přehled v oblasti multikulturní, mediální, polytechnické, etické, v oblasti finanční gramotnosti a komunikativních dovedností. I v tomto školním roce škola pokračovala ve spolupráci s pardubickým hokejovým klubem. Vedení školy s pedagogy pořádalo mnoho zajímavých akcí. Velmi zdařilý byl například společný výlet rodičů a učitelů s dětmi do Orlických hor. Rodiče a skupiny dětí plnili naučnou cestou k Zemské bráně zajímavé úkoly, které se týkaly Chráněné krajinné oblasti Orlických hor. Vyvrcholením a překvapením výletu byl úkol „přebrodit řeku Orlici“. Pokračovaly multikulturní akce. Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a pod záštitou náměstka primátora Jakuba Rychetského se dne 23. ledna 2015 uskutečnil první multikulturní ples. V průběhu plesu mohli zájemci ochutnat speciality exotických kuchyní například z Číny, Indie nebo Mongolska. Týž den odpoledne se mnozí žáci i rodiče v ABC klubu na Olšinkách zúčastnili workshopů v multikulturním duchu. Dopoledne si žáci obou stupňů zatančili při vystoupení kapely Chayag, což je skupina, která vznikla v Ekvádoru a hraje písně, v nichž se spojuje melodičnost jihoamerického folklóru s rytmy a rituály indiánů. Škola je zapojena do celosvětového unikátního programu Edison. V průběhu týdne jednotlivé třídy navštívilo několik zahraničních studentů, kteří vedli hodinovou až dvouhodinovou výuku v angličtině, někteří přidali i další jazyky, například čínštinu. Většina z nich pocházela ze vzdálených zemí, třeba z Brazílie, Číny, Tchaj-wanu nebo z Ukrajiny. Prostřednictvím prezentací seznámili žáky se svými zeměmi, s jejich zvyky a tradicemi. V dubnu se již tradičně uskutečnil multikulturní týden. V letošním školním roce proběhla akce Ministerstva obrany a Armády ČR „Pokos“ - Příprava občanů k obraně státu. Žáci 8. A a především Tereza Šípová vyhráli pro skupinu vynikajících žáků naší školy a pro pravidelné přispěvovatele do školního časopisu v literární soutěži vyhlašované Školním informačním kanálem skvělý třídenní pobyt na chatě Pohlednička na Benecku, kde si děti vychutnaly zážitky plné adrenalinu. V tomto školním roce vyšlo již desáté číslo časopisu BrVe times, který by vyhlášen nejlepším časopisem v Pardubickém kraji a postoupil do kraje celostátního. K tradičním akcím školy patřilo již třetí pokračování noční hry Tajemství mystéria, tentokrát jako Hříšní lidé města pardubického. Zápis do prvních tříd dne  4. a  5. února se konal pod názvem „Letem kosmickým světem“, bylo zapsáno 97 budoucích prvňáčků. Oslava Dne dětí proběhla tentokrát společně se složkami  integrovaného záchranného systému. K úspěšným akcím v tomto školním roce patřilo šerpování prvňáčků, pro nepřízeň počasí tentokrát v tělocvičně, později jejich pasování na čtenáře.  Uskutečnily se Vánoční a Velikonoční jarmark, Adventní zpívání v kostele, Škola hrou s Janem Amosem, Noc s Andersenem. Vítání jara bylo spojeno s charitativní akcí. Děti pomáhaly malé dívce Rebece, kterou postihuje nemoc motýlích křídel, a díky vetešnictví přispěly Rebece na zdravotnické pomůcky částkou přes 10 tisíc korun. Děti již v minulých letech adoptovaly malého afrického chlapce, jehož rodiče nemají prostředky na úhradu školního vzdělání, a finančně ho podporovaly. Během roku proběhly dvě sběrové akce. Za odměnu jeli nejlepší sběrači na exkurzi na letiště Václava Havla, menší děti do Tonga v Hradci Králové a navštívily Laser Game. Zajímavé byly školní, oblastní i republikové sportovní akce. Největšího úspěchu dosáhli hokejbalisté, především chlapci šestých a sedmých tříd, kteří obsadili v republikovém finále druhé místo. Žáci téměř všech tříd vyjeli na ozdravné pobyty, do škol v přírodě, na výlety a exkurze, šesté a sedmé třídy na adaptační a teambuildingové kurzy. Samozřejmostí po celý školní rok byly návštěvy nejrůznějších kulturních představení. O prázdninách škola spoluorganizovala letní tábor v Kořenově v Jizerských horách. Před vyučováním i po něm trávili žáci nižších ročníků čas v perfektně vybavené školní družině a herně, žáci 2. stupně využívali školní klubovnu. V době mimo vyučování mohli žáci přímo v areálu školy navštěvovat nejrůznější zájmové kroužky. 

Ve školním roce 2015 – 2016 zůstal management školy stejný jako v minulém roce – Mgr. Leoš Šebela, Mgr. Ivana Herynková, Mgr. Sabina Čečková. Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu, pokračovala spolupráce s hokejovým klubem. Ve dnech 25. a 26. srpna 2015 přišli školu navštívit budoucí prvňáčkové, aby se nanečisto seznámili se školou, s vyučujícími, s vychovatelkami. První školní den je vždy významný pro všechny, ale pro prvňáčky je to zcela nový začátek. Škola se rozrostla o 70 dětí, k 1. září 2015 bylo na škole 578 žáků. Dosavadní pedagogický sbor nestačil, a tak přibylo deset nových členů pedagogického sboru.

Tradiční zářijovou akcí se stal školní výlet s rodiči, který tentokrát směřoval do Besedických a Klokočských skal. V říjnu se uskutečnily adaptační kurzy žáků 5. C a šestých tříd v Bělči nad Orlicí. V listopadu proběhla sběrová akce. Všechny třídy se snažily donést co nejvíce kilogramů papíru, aby vyhrály zážitkovou akci a zajímavé ceny. Čtvrté Tajemství Mysteria, tentokrát s názvem Záhada faraonovy hrobky, začalo 13. listopadu v 18 hodin 13 minut. Nedočkaví návštěvníci ihned vběhli do školy, aby si mohli prohlédnout nádhernou faraonovu hrobku. Museli ovšem předtím zdolat třináct úkolů, luštili hieroglyfy, pokoušeli se stavět pyramidy z kostek, snažili se vyhnout zlému hadovi, hledali škorpiony, pokoušeli se setkat s Kleopatrou, pracovali s pískem, hledali v něm poklady, snažili se ukrást klíč sfingám, poznávali egyptské bohy apod. Hru provázely nádherné, téměř zlaté kulisy, palmy, starověká studna v oáze, sarkofág, poklady. Prohlídkou hrobky byli všichni nadšeni. Byla to nejúžasnější akce podzimu

Třída 9. A opakovaně vyhrála literární soutěž organizovanou Školním informačním kanálem, a tak společně s aktivními přispěvovateli do školního časopisu odjela na třídenní výlet do lázeňského města Teplice a do okolí. Dne 3. prosince se vybraní žáci 8. a 9. tříd sešli za Tip sport arénou a odjeli na studijní zájezd do Velké Británie, z něhož si všichni odvezli kromě suvenýrů mnoho nezapomenutelných zážitků. Hned 14. prosince se všichni společně s dalšími dětmi zúčastnili vánočního čarování a adventního zpívání.

Při zápisu do prvních tříd budoucí prvňáčci i jejich rodiče 10. a 11. února 2016 „procházeli Pardubicemi“ a poznávali to, co je pro Pardubice typické, neboť zápis se konal pod názvem „Letem pardubickým světem“. Děti plnily nejrůznější úkoly, skládaly obrázky představující perníkové srdce, chaloupku a podkovu pro štěstí, hledaly podobné klíče od zámku, přiřazovaly k sobě prince a princezny, počítaly hokejové puky apod. Všichni poznali pardubický zámek, známé hokejisty, bratrance Veverkovy a samozřejmě perníkovou chaloupku.

Naše škola je zapojena do celosvětového programu Edison, a tak týden od 8. do 12. února byl multikulturní a vyvrcholil multikulturními workshopy a plesem, který se konal pod záštitou Mgr. Miluše Horské, která se plesu osobně zúčastnila. V prvním březnovém týdnu měli žáci devátých tříd možnost vyzkoušet si v Národním institutu dalšího vzdělávání pohovor nanečisto. Na jaře proběhlo tradiční vítání jara s vetešnictvím a s jarmarkem, výtěžek z celé akce byl věnován zdravotně znevýhodněné Terezce. V noci z 1. na 2. dubna se naše škola opět zapojila do projektu  Noc s Andersenem, který si klade za cíl podporovat čtenářství a zájem dětí o knihy. Ve škole se akce zúčastnily téměř všechny třídy 1. stupně, zájem byl velký, protože přespat ve škole je něco úžasného. Stejně úspěšná byla v některých třídách zajímavá akce „čtenářské dílny“, děti v hodinách českého jazyka pravidelně četly, sdílely své zážitky, o knihách diskutovaly. Dne 24. června se děti virtuálně přenesly do Ria, na stadionu oslavily den dětí a zasoutěžily si. Deváté třídy se se školou rozloučily 27. června v ABC klubu Na Olšinkách.

V průběhu školního roku se děti zúčastňovaly sportovních soutěží a závodů v kin-ballu, basketbalu, hokejbalu a hokeji. Žáci téměř všech tříd absolvovali ozdravné pobyty, výlety a exkurze, samozřejmostí byly návštěvy nejrůznějších kulturních představení. O prázdninách škola spoluorganizovala letní tábor na Šumavě.  Školu navštěvovalo několik úspěšných žáků. Klára Römerová z 9. A zvítězila v okresním kole Olympiády v českém jazyce, žákyně osmé třídy Veronika Svobodová přivezla dvě zlaté medaile z otevřeného mistrovství Slovenska v kickboxu. Ester Hrubá získala čestné uznání v literární soutěži O pardubický pramínek, Marcela Čermáková obsadila 1. místo v turnaji v boccie, Barbora Hronová druhé místo v krajské soutěži Matematický klokan. Úspěšný byl školní časopis, získal 1. místo v Pardubickém kraji, postoupil do celostátního kola, kde obsadil druhé místo v konkurenci 209 časopisů.

Ve školním roce 2016 – 2017 pracovalo ve škole stejné vedení jako v minulém roce – Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková, Mgr. Sabina Čečková. V přípravném týdnu kromě pedagogů navštívili školu budoucí prvňáčkové, kteří se dva dny nanečisto se školou, s vyučujícími a s vychovatelkami seznamovali. Do školy v tomto roce nastoupilo 630 žáků, učili se v 26 třídách.

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září 2016, prvňáčky za krásného počasí před školou přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela spolu se starostou pardubického obvodu 1 Ing. Jaroslavem Menšíkem a radním Pardubického kraje René Živným. Prvňáčci byli „ošerpováni“, hokejisté jim předali pamětní listy. První školní den představil ředitel školy i deset nových členů pedagogického sboru. Nový školní rok začal i pro ostatní žáky. Šesté třídy se v září zúčastnily adaptačních kurzů, které tentokrát proběhly s paní psycholožkou a třídními učitelkami ve škole ve speciálně upravené učebně.

Žáci čtvrtých a pátých tříd navštívili v září dopravní hřiště. Mezi starší žáky přišli besedovat herci z Východočeského divadla a hned následující měsíc děti z druhého stupně navštívily představení Lháři. Žáci z prvních a druhých tříd vyrazili na „ekostezku“, cestou na Špici plnili úkoly zaměřené na poznatky o přírodě a ekologii. Deváté třídy si na úřadu práce snažily vybrat budoucí povolání. Sedmé třídy odjely v listopadu do botanické zahrady do Prahy, šesté třídy do planetária do Hradce Králové. Vybraní žáci redakční rady se zúčastnili hodnocení soutěže O nejlepší školní časopis, odvezli si diplom za třetí místo.

Nejúžasnější akcí podzimu bylo páté Tajemství Mysteria, které odstartovalo 4. listopadu v 18 hodin. Tentokrát se účastníci po splnění třinácti úkolů seznámili s testamentem hraběte Drákuly. Děti porovnávaly profily hraběte, hledaly truhlici v mlze, dračí zuby vybíraly mezi živými červy, snažily se ukrást kříž, zrcadlově četly zajímavé nápisy, setkaly se nejen s hrabětem Drákulou, s upíry a netopýry, ale i s kořenářkami žijícími v podhradí, vše byli převlečení učitelé. Celou hru doprovázely zajímavé kulisy jakoby z hradu v Karpatech.

Pro žáky sedmých a osmých tříd byla připravena zajímavá beseda na téma „Etiketa“, tedy soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. Sběrovou akci vyhrála třída 4. A, nejúspěšnějším sběračem se stal Adam Luděk Král z 1. A. V prosinci se někteří žáci druhého stupně zúčastnili adventního zájezdu do Norimberku. Příjemnou vánoční atmosféru navodil tradiční vánoční jarmark, kde si děti s rodiči a prarodiči ve výtvarných dílnách vyráběly zajímavé vánoční ozdoby a přáníčka, a po něm zpívání v kostele. Těsně před vánočními prázdninami si děti na zimním stadionu zabruslily a poslední den školy zazpívaly vánoční koledy na schodech.

V lednu si žáci devátých tříd vyzkoušeli pracovní pohovory nanečisto. Museli si najít inzerát, který je zaujal, a připravit si životopis tak, aby splňoval požadavky na vybrané pracovní místo. V budově Národního institutu dalšího vzdělávání jich asistenti z Univerzity Hradec Králové zkoušeli, jak by byli připraveni na vybrané povolání. Pro žáky to byla skvělá zkušenost. Leden patřil zimním soustředěním hokejistů a škole v přírodě s lyžováním. Po jarních prázdninách vyjeli vybraní žáci sedmých až devátých tříd do Osvětimi, prohlédli si koncentrační tábor v Osvětimi i vyhlazovací tábor v Březince.

Tradičně veselé bylo vítání jara, jemuž předcházelo „vetešnictví“. Děti přinesly do školy nepotřebné hračky, ale i některé dobroty od maminek a mezi sebou je prodávaly. Získané peníze, bylo to přes 20 tisíc, daly do společné kasičky na podporu Rebeky, která se narodila s nemocí motýlích křídel.

V březnu si žáci nižších ročníků vyzkoušeli program magnetické stavebnice Geomag, což je hračka a didaktická pomůcka zároveň, umožňuje vytvářet statické i dynamické modely a konstrukce. Děti hra velice bavila, trénovaly při ní zručnost a prostorovou představivost. Herci agentury Pernštejni přijeli do školy s představením Vikingové. Poslední březnový den se na škole tak jako v jiných školách uskutečnila Noc s Andersenem. Tento ročník byl věnován Čtyřlístku a pro děti představoval mnoho zajímavých a záživných aktivit a především mohly strávit noc ve škole s kamarády.

Budoucí prvňáčkové se svými rodiči přišli k zápisu do prvních tříd dne 5. a 6. dubna a jakoby „procházeli ročními obdobími“. Ve třídách, které byly stylově vyzdobené a představovaly jednotlivá roční období, plnily děti zajímavé úkoly. Počítaly předměty, poznávaly písmenka, vystřihovaly geometrické tvary, stavěly věže z kostek, skládaly postavy na internetové tabuli, procházely labyrintem, recitovaly básně nebo zpívaly písně. Všechny děti se uměly představit, znaly svou adresu. K zápisu přišlo 96 budoucích prvňáčků.

V dubnu se na druhém stupni uskutečnil úžasný projektový den, který byl věnován významným pardubickým osobnostem. Žáci i učitelé se předem zásobili informacemi, fotografiemi, obrázky, které po celé dopoledne zpracovávali. Navíc si mezi občany připravili anketu o tom, jak znají pardubické osobnosti.

Samozřejmostí byl velikonoční jarmark a na prvním stupni projektový den zaměřený na velikonoční tradice. Někteří členové redakční rady časopisu BrVe Times, který v roce 2017 obsadil 2. místo v Pardubickém kraji a postoupil do celostátního kola, se zúčastnili besedy s paní senátorkou Mgr. Miluší Horskou, která je zároveň ředitelkou školy Svítání.

Ve druhé polovině školního roku se žáci devátých tříd snažili vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovali závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. K práci si každý vybral svého garanta z řad učitelů, s nímž práci konzultoval. Vytvořenou práci musel odevzdat komisi a pak ji s pomocí prezentace obhájit. Za nádherného počasí s historickou kulisou pardubického zámku oslavili žáci 22. června Den dětí. Na valech a v přilehlém okolí si vyzkoušeli zábavu hradních pánů a paní, rytířů a dvorních dam. Dne 27. června proběhlo v hudebním sále pardubické radnice závěrečné rozloučení devátých tříd nejen se školním rokem, ale i s celou školní docházkou.

Po celý školní rok organizovaly jednotlivé třídy ozdravné pobyty, výlety a exkurze, samozřejmostí byly návštěvy nejrůznějších kulturních programů a besed. Školu navštěvovalo několik úspěšných žáků, kteří se stali vítězi soutěží na okresní úrovni, například Barbora Hronová, Adéla Hašková, Ema Kašparová, Amélie Emma Ceplová, Filip Brož, Matyáš Svoboda. I další žáci se v průběhu školního roku zúčastňovali vědomostních a sportovních soutěží a závodů. Družstvo šestých a sedmých tříd se stalo mistrem republiky v Kin-ballu, chlapci osmých a devátých tříd mistry republiky v hokejbalu. O prázdninách škola spoluorganizovala letní tábor na Šumavě.

Ve školním roce 2017 – 2018 pracovalo vedení školy ve stejném složení jako v minulém roce Mgr. Leoš Šebela, MBA, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková a Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele. V přípravném týdnu opět na dva dny 30. a 31. srpna přišli do školy budoucí prvňáčkové, aby se během adaptačního kurzu seznámili s paními učitelkami, panem učitelem a s vychovatelkami. Do školy nastoupilo 646 žáků, učili se v 26 třídách. Do pedagogického sboru přibyli čtyři členové. Zahájení školního roku proběhlo před školou, prvňáčky přivítal ředitel školy Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní Pardubického kraje pan René Živný. Vyučující prvňáčky ošerpovali a hokejisté Dynama jim předali pamětní listy.

Authorback to School, to byla akce, která vyplnila jedno zářijové školní dopoledne a zabavila žáky celé školy. Děti 1. i 2. stupně viděly a vyzkoušely si adrenalinové extrémní sporty. Škola se zapojila do projektu „Sazka olympijského víceboje“ organizovaného Olympijským výborem. Žáci plnili osm disciplín, 5. – 9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy, první až čtvrté třídy otestovaly své dovednosti a schopnosti při „Sportovním dni“, který se uskutečnil 27. září na hřišti Sokola Na Olšinkách.

Žáci šestých tříd se 4. – 6. října zúčastnili adaptačního kurzu v Bělči nad Orlicí. Cílem akce bylo stmelit třídní kolektiv, posílit vzájemné vztahy a pomoci se začlenit nově příchozím žákům, což se podařilo. Dne 24. října 2017 se poprvé na naší škole uskutečnil bazar sportovních potřeb a oblečení. Rodiče i děti přiváželi lyže, brusle, sportovní oblečení, obuv, kola, koloběžky a další. Podle ohlasů rodičů se akce povedla.  Před podzimními prázdninami probíhalo ve třídách projektové vyučování. Celý den byl věnován Pardubickému kraji. Na prvním stupni se děti prostřednictvím her věnovaly především Pernštejnům a jejich aktivitám, pardubickému zámku, navrhovaly Zelenou bránu a podobně. Dne 31. října se uskutečnila sběrová akce. Od roku 2012 bylo při sběrových akcích získáno téměř 200 tisíc korun, které byly použity na modernizaci školy, do tříd byly instalovány interaktivní tabule a dataprojektory a byla vybavována tělocvična.

V první listopadový den se žáci, učitelé a přátelé školy sešli na slavnostním otevření nové učebny cizích jazyků. Učebnu otvírali žáci a po odkrytí papírové stěny úžasem zapomněli dýchat. V učebně jsou na stěnách vymalovány zajímavé symboly států, vlajky, dokonce i trasa londýnského metra. Samozřejmě je učebna vybavena veškerou nejmodernější technikou. Slavnostní události se zúčastnili místopředsedkyně senátu Mgr. Miluše Horská, radní Pardubického kraje René Živný, paní Olga Havlíková z okresního úřadu a autorka nástěnných obrazů Alena Hrdinková. Přítomné děti vyzkoušely interaktivní tabuli a obsluhu audiotechniky v lavicích.

Šesté Tajemství Mystéria aneb Putování zvěrokruhem odstartovalo 10. listopadu v 18 hodin. Při putování tajemnými chodbami plnili velcí i malí zajímavé úkoly, stříleli na terč, přelézali „býka“, sestavovali postavičky blíženců, snažili se chodit pozpátku jako raci, zjišťovali hmotnost na starodávných vahách, při chůzi nesměli porušit mikádo u „štíra“, házeli kroužky na rohy, sestavovali puzzle, „vodnář“ jim umožnil přelévat vodu a další. Za splnění úkolu dostávali samolepky se symboly zvěrokruhu, které si lepili do kartiček. Na závěr je čekala věštírna s tajemstvím, které se dozvěděli od krásných psycholožek.

Dne 14. listopadu se v rekordním počtu 38 žáků osmých a devátých tříd uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve slohové části zavzpomínali, „Co se stalo minulý týden“.  Do okresního kola postoupili Ondřej Kokotek a Marie Zozuláková. Dne 28. listopadu vyrazili vybraní žáci na adventní zájezd do Vídně. Navštívili kulturní památky a nakoupili na vánočních trzích.  V listopadu se žáci devátých tříd a někteří žáci z osmých tříd vydali do mladoboleslavské „škodovky“. Po cestě obrovským areálem se dozvěděli mnoho zajímavého o tomto podniku a byli jako u vytržení, když viděli, jak funguje pásová výroba.

Stádo čertů se prohnalo školou 5. prosince. Dne 20. prosince se opět uskutečnil tradiční vánoční jarmark a po něm se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána a poslechli si pásmo koled a veršů připomínajících nejkrásnější svátky v roce. Se starým rokem se děti rozloučily tradičním zpíváním na schodech. Žáci 1. B se zapojili do práce pro Stonožku, která pomáhá všem, kteří se ocitli v nouzi, a také se zúčastnili výtvarné soutěže na podporu Crohnovy choroby. Dostalo se jim osobního poděkování od paní Běly Gran Jensen. Žáci 7. C se připojili k projektu Ježíškova vnoučata, zakoupili speciální tekutou výživu a před vánočními prázdninami ji donesli do Domova pro seniory U Kostelíčka.

V lednu několik členů redakční rady školního časopisu navštívili Tipsport arénu, zúčastnili se tréninku hokejistů, s některými hráči se seznámili a besedovali s brankářem Ondřejem Kacetlem. Leden patřil také škole v přírodě, která byla věnována lyžování, místem konání byly Čenkovice v Orlických horách. Pod heslem, že škola má být přípravou pro život, se žáci devátých tříd vydali vyzkoušet přijímací pohovor nanečisto. Všichni zvládli pohovor s profesionálními personalisty, odcházeli s úsměvem, přiznali, že jako životní zkušenost to bylo velmi dobré, i když většinou měli velkou trému. V závěru prvního pololetí se děti vypravily na tradiční diskobruslení.

Dne 23. února zavítali do školy Pernštejni s představením o Karlu IV. V třetím únorovém týdnu se uskutečnil projekt Edison, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností a seznamuje je se zvyky a tradicemi jiných zemí. Na Náchodské boudě v Krkonoších se v únoru uskutečnily teambuildingové kurzy hokejistů. Škola se zapojila do projektu „Gymnastika pro děti“, jehož smyslem je doplnit standardní vybavení tělocvičny o nářadí, které svou konstrukcí lépe vyhovují dětem a jejich bezpečnosti při cvičení.

Jaro vítaly děti z prvního stupně 23. března pouze ve třídách, protože lilo jako z konve. V rámci vítání proběhlo i vetešnictví, při kterém děti prodávaly nepotřebné a nepoužívané hračky, autíčka, plyšáky a podobně. Výtěžek z prodeje 21 448 Kč putoval Vojtovi, který má nemoc motýlích křídel. Týž den strávily děti z 2. A a 4. C noc s Andersenem ve škole. Byla věnována Andersonově pohádce Cínový vojáček, nocležníci si připomněli 90 let od vzniku Čapkovy knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Na některé pohádky se podívali, nechyběly kvízy, křížovky, soutěže a samozřejmě noční hra. Osmero zastavení jara byl název velikonočního jarmarku, děti s rodiči i prarodiči navštívily osm výtvarných dílen a vytvořily si výrobky s velikonoční tematikou.

V tomto školním roce mohli rodiče při zápisu dětí do prvních tříd využít rezervační systém, který se velice osvědčil, protože nikdo nemusel čekat a zápis probíhal v úžasně příjemné atmosféře. Budoucí prvňáčci ve dnech 18. a 19. dubna spolu se svými rodiči procházeli „námořnickým světem“. V zajímavě vyzdobených třídách, které připomínaly námořníky, moře, lodě i vraky, cesty, světadíly, ztracené poklady, plnily děti nejrůznější úkoly, za něž dostávaly samolepky, které si lepily do obrázků. K zápisu přišlo 93 dětí.

Dne 10. května se uskutečnila druhá sběrová akce v tomto školním roce. Ve hře byly skvělé ceny, a to poukázky do Alzy, cz pro nejlepší sběrače, dále poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Nejlepšími sběrači byli Adam Luděk Král z 2. A, Adam Ševčík z 8. A a Mariana Kvapilová z 6. A, nejvíce kilogramy přispěly třídy 2. A, 2. C, 8. A. Ve stejný den se uskutečnila i další akce, a to Sport bazar. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s hokejovým klubem Dynamo Pardubice, a tak žáci osmých tříd navštívili zimní stadion a besedovali letos už podruhé s hokejistou, tentokrát s Markem Trončinským, nejproduktivnějším obráncem minulé sezony Tipsport extraligy.

Již třetím rokem se žáci devátých tříd v závěru školního roku snažili vytvářet absolventské projekty. Témata si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně výjimečná, například Řecká mytologie, Alzeihmerova choroba, Protektorát Čechy a Morava, Sushi, Waguy, Osvětim a další. Vytvořenou práci odevzdali komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících, a pak ji s pomocí prezentace obhájili. Na obhajobu se pečlivě připravili, snažili se jasně a srozumitelně vyjadřovat a formulovat své myšlenky a také někteří museli překonat trému. Byla to pro ně velice dobrá životní zkušenost.

Žáci sedmých a osmých tříd se 18. června zúčastnili zajímavé besedy „Řekni ne drogám, řekni ano životu“. Oslava Dne dětí v ekologickém duchu se odehrála 25. června v parku Na Špici a velmi se vydařila. Ve středu 27. června proběhlo ve společenském sále pardubické radnice rozloučení s devátými třídami. Po celý rok organizovaly jednotlivé třídy ozdravné pobyty, výlety, exkurze, sportovní akce, samozřejmostí byly návštěvy nejrůznějších kulturních programů navazujících na výuku, besedy v ekocentru s programy Lesy v ohrožení, Odpady, Nákupy s rozumem a další.

Školu navštěvovalo několik úspěšných žáků, kteří velice dobře reprezentovali školu v různých vědomostních soutěžích. Barbora Hronová se zúčastnila finále Logické olympiády Mensy ČR a umístila se na 2. místě z 66 dětí, 2. místo obsadila v okresním kole Pythagoriády, 1. místo v literární soutěži O pardubický pramínek. Její sestra Alžběta Hronová obsadila ve stejné soutěži také 1. místo a Kryštof Fikejz získal čestné uznání. Anna Wasserbauerová se umístila na třetím místě v krajském kole zeměpisné olympiády. V krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce obsadila Denisa Nováková druhé místo. Mnoho žáků se zúčastnilo kolektivních sportovních soutěží. O prázdninách škola spolupořádala letní tábor v Krkonoších.

Ve školním roce 2018 – 2019 pracovalo vedení školy ve stejném složení jako v minulém roce, Mgr. Leoš Šebela, MBA, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková a Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele. V průběhu středy 5. a čtvrtka 6. září proběhl na škole adaptační kurz s názvem Škola nanečisto. Budoucí prvňáčci měli školu jen pro sebe, aklimatizovali se na nové prostředí ještě před začátkem nového školního roku. Během těchto dvou dní se seznámili se svou paní učitelkou i vychovatelkou, se spolužáky. V tomto školním roce si žáci na první den školy díky rekonstrukci některých odborných učeben počkali. Tento výjimečný den, zvlášť významný pro prvňáčky, byl posunut na 10. září. Zahájení školního roku probíhalo v atriu před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík, radní Pardubického kraje pan René Živný a bývalý vynikající hokejový útočník a trenér, několikanásobný mistr světa pan Vladimír Martinec. Ve třech prvních třídách bylo 73 žáků. Škola se rozrostla o další děti, nyní se 681 žáků učilo v 27 třídách.

     I tento rok byla škola zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice ve středu 19. září 2018. Žáci naší sportovně založené školy se v  září proměnili z hokejových fanoušků v příznivce florbalu. Společně s dětmi dalších pardubických škol podpořili tým Sokol Pardubice v bitvě proti Znojmu v rámci Florbal festivalu. V pondělí 24. září odjely šesté třídy na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Během aktivit se děti lépe poznávaly, začaly se kamarádit i s těmi, s nimiž se obyčejně příliš nebaví, a v neposlední řadě pochopily, že k vymyšlení účinné strategie u jakékoli činnosti je třeba vyslechnout a respektovat každého člena skupiny. V září byl zahájen plavecký výcvik 2. a 3. tříd, čtvrté a páté třídy se zúčastnily akce Městské policie na dopravním hřišti.

     Žáci 2. stupně se zúčastnili workshopu sebeobrany vedeného dvěma zkušenými trenéry z pardubického klubu Karate Lions. Podzimní sběrová akce se v tomto školním roce uskutečnila 25. října za velmi nepříznivého počasí. Přesto rodiče i děti už od šesté hodiny přiváželi hory papírů. Některé třídy i paní učitelky se hodně snažily a už měly balíky papíru i kartony připravené několik dní. Ve hře byly totiž opět úžasné ceny, a to poukázky do Alzy. cz  pro tři nejlepší sběrače, dále poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu, tou se stala třída 3. A. Žáci prvního stupně navštívili představení Perníčku, třetí a čtvrté třídy Krajskou knihovnu v Pardubicích.

     Na projektový den se všechny děti vždy těší. Učí se totiž trochu zajímavěji, pracuje se v týmech a hlavně se nezkouší. Ale všichni se musí o to pečlivěji připravit. Učitelé i žáci se předem zásobí informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávají a prezentují. Projektový den před podzimními prázdninami byl věnován 100 letům od vzniku republiky. Tajemství Mystéria VII aneb Cesta za poselstvím olympských bohů byla odstartována 9. listopadu 2018 v 18 hodin. Davy zájemců o tajemství řeckých bohů čekaly před bránou školy už před osmnáctou hodinou. Napětí ještě zvýšilo představení na pódiu, kde se za úžasné hudby nejprve ve skvělých kostýmech objevili učitelé jako bohové a bohyně v čele s vládcem hromovládným Diem. Po krátké ohňové show vběhli všichni natěšení do tmavých školních chodeb, aby postupně plnili zajímavé tradiční i netradiční úkoly a získali samolepky pro rozluštění tajenky. Na jednotlivých stylově vyzdobených stanovištích je vítali bohové a bohyně. Na závěr, někdy za pomoci rodičů, vyluštily děti tajenku „Moudro je dar“ a zamířily do závěrečné komnaty pro sladkou odměnu. Byla to opět úžasně napínavá noční hra.

     Dvacet žáků z osmých a devátých tříd se 13. listopadu sešlo v úžasné a slohově podnětné učebně jazyků. Dvě hodiny zápolili s obtížnými úkoly Olympiády v českém jazyce. Nejlépe si poradili žáci Brožové, Filip z 9. A obsadil 1. místo, Dominik z 9. B 2. místo, oba postoupili do okresního kola, Eliška Musílková z 9. C vybojovala 3. místo. Dne 20. listopadu navštívil děti z prvních tříd rytíř krále Oty I. z Písmenkového království tentokrát i se šaškem. Děti už je netrpělivě očekávaly, pečlivě se na tento den připravovaly. Rytíři předvedly všechno, co se od počátku roku ve škole naučily. Rytíř byl spokojen, společně s paními učitelkami děti pochválil, pasoval je na čtenáře a společně se šaškem jim předal slabikář.

     Během listopadu navštěvovali žáci druhého stupně ekocentrum Paleta a zúčastnili se programu Alternativní zdroje energie, Zdraví na talíři a Lesy v ohrožení, žáci prvního stupně navštívili Krajskou knihovnu v Pardubicích. Pro žáky druhého stupně byl připraven kurz sebeobrany. Žákyně 8. A připravily adventní dekorace pro Seniorcentrum. V den, kdy se konaly třídní schůzky, proběhl i úspěšný bazar sportovních potřeb. Děti si ve školní družině připravovaly pohádky. Vybraní žáci absolvovali florbalové turnaje. Měsíc prosinec byl ve znamení příprav na Vánoce. Dne 5. prosince žáci devátých tříd jako Mikuláš, čerti a andělé navštívili malé děti. Vybraní žáci z druhého stupně odjeli 7. prosince do adventních  Drážďan. Žáci šestých tříd se vydali v prosinci do Planetária v Hradci Králové, žáci osmých a devátých tříd si v rámci přípravy na povolání prohlédli Labskou střední odbornou hotelovou školu. Vánoční čarování, tradiční vánoční dílničky, proběhlo 19. prosince a po něm následovalo vánoční zpívání v kostele sv. Jána. Poslední den školního roku před prázdninami se uskutečnilo zpívání koled na schodech a pak třídní besídky.

     Rok 2019 zahájili žáci druhého stupně 8. ledna bruslením s diskotékou na ledě. Ve druhém lednovém týdnu 2019 se uskutečnil fiktivní pracovní pohovor, kterého se zúčastnily všechny deváté ročníky a který byl součástí předmětu komunikativní dovednosti. Na tento pohovor se žáci připravovali a shromažďovali podklady celé pololetí. Byla to pro ně velice důležitá zkušenost.  Dne 16. ledna byla škola v rámci Dne otevřených dveří opět přístupna všem zájemcům. Ve dnech 20. – 25. ledna proběhl lyžařský výcvik hokejistů. Žáci devátých tříd navštívili během ledna Úřad práce, v únoru podávali přihlášky na střední školy. V třetím únorovém týdnu se již počtvrté na naší škole uskutečnil projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Zahraniční stážisté po celý týden oživovali výuku a motivovali žáky ke studiu cizích jazyků. Všichni byli na prezentaci před žáky velice dobře připraveni, děti poznaly, co je pro každou zemi typické.

     Zajímavou besedu „Než užiješ alkohol, užij mozek“, absolvovali žáci sedmých tříd. Ve školní družině proběhl pohádkový karneval a děti navštívily muzeum kouzel. Dne 6. března pořádala opět škola Den otevřených dveří. Příjemné poetické odpoledne se uskutečnilo na škole 12. března 2019. Sešlo se na něm 45 recitátorů z prvních až devátých tříd. Tentokrát zněly třídou jen samé verše. Porota hodnotila a nejlepším recitátorům předávala zajímavé knihy a sladkosti. O tom, že Staré pověsti české nejsou žádná nuda, přesvědčili žáky čtvrtých a pátých tříd v pátek 15. března herci pardubické umělecké skupiny Pernštejni.

     V pátek 22. března se na naší škole konala akce, která nese název Vetešnictví aneb jarní úklid. Letos se peníze vybíraly pro Adámka, který je upoután na lůžku a jehož péče je velmi nákladná. Dne 22. března již tradičně žáci 1. – 4. tříd vítali jaro. Třináct tříd v různobarevných tričkách nastoupilo na hřiště a netrpělivě čekaly na zahájení hry „Jarní člobrdo“. Po vysvětlení pravidel se žáci jednotlivých tříd vyrovnali jako figurky „Člověče, nezlob se“ a hra byla odstartována. Na závěr si všichni spojeni v řetězu zazpívali písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Jaro dělá pokusy. Veliký potlesk sklidila třída 4. C, která doprovodila písničku dokonce vlastním tancem. V rámci Přípravy obyvatelstva k obraně státu se žáci 1. – 7. tříd na školním hřišti seznámili s obrněným vozidlem české armády.

     Dne 29. března  probíhalo vyučování podle Jana Amose Komenského. Hlavní bylo, že se učilo zábavnou formou, jinak než obvykle. A tak se vyráběly zajímavé projekty, žáci si hledali informace, stříhali, lepili, měřili, prováděli netradiční pokusy, doplňovali křížovky, luštili tajenky, hledali po třídě ukryté obrázky, aby si mohli přečíst zajímavé informace nejen o škole a vzdělávání. Některé děti se učily v historické učebně, kde nechyběla rákoska, obrázek osla i jiné „zajímavé věci“ ze 17. století. O tom, že se naše škola stává po setmění kouzelným a tajuplným místem, se přesvědčili žáci prvního stupně během Noci s Andersenem. Je to celorepubliková akce, jež se každoročně koná u příležitosti narozenin nejznámějšího pohádkáře všech dob, Hanse Christiana Andersena. Jelikož je škola plná čtenářů a milovníků literatury, není divu, že se někteří učitelé rozhodli tuto příležitost využít a přespat se svými žáky v noci z 29. na 30. března v budově školy. Překvapením byla beseda s duchem pana Andersena na půdě školy. Paní učitelka Rybecká pokládala panu „duchovi“ všelijaké otázky, které se týkaly jeho života, a on za svitu svíce zodpověděl vše, co děti zajímalo. V pozdních hodinách se konala „půdní hra“, během které děti pomocí nápověd luštily pohádkové bytosti.

     Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. I tentokrát mohli rodiče využít rezervační systém, který se loni velmi osvědčil. Děti jakoby procházely světem a postupně poznávaly, co je typické pro jednotlivé světadíly. Velikonoční veverkovské tvoření se letos uskutečnilo 16. dubna ve školní jídelně. Děti si vybraly misku se zeleným obilím, tu si ozdobily stužkami a malými symboly jara. Společně s rodiči nebo prarodiči si do misky vytvořily různé zápichy. Veverkovské tvoření navštívilo přes sto dětí.

     Přijímacích zkoušek na střední školy se žáci devátých tříd zúčastnili 12. a 15. dubna, žáci pátých tříd 16. dubna. Žáci druhého stupně navštívili divadelní představení Tisíc let hudby a představení Ještě se potkáme, představení Bílý tesák viděly děti prvního stupně. Beseda s P. Freestonem se uskutečnila pro žáky osmých a devátých tříd. Žáci sedmých tříd navštívili Botanickou zahradu v Praze, žáci šestých tříd Muzeum dr. Emila Holuba v Holicích. Beseda o energetice se uskutečnila pro žáky devátých tříd. Dne 29. dubna navštívili naši školu členové Dětského pardubického parlamentu. Prohlídku společně začali ve stupňovitě upravené pracovně fyziky. Děti z parlamentu úplně nadchla učebna jazyků s perfektními mapami anglicky mluvících států, s jejich dominantami i s trasou londýnského metra. Paní učitelka Tomášková jim dokonce předvedla, jak se v takové pracovně vyučuje. Společně pak obdivovali nově vybavené učebny informatiky. V nejvyšším podlaží navštívili ateliér výtvarné výchovy a pracovnu, kde se děti scházejí s paní psycholožkou. Nejvíce všichni obdivovali historickou učebnu se starými lavicemi, s obrazem Jana Amose Komenského, s rákoskou a  se skvělými pomůckami ze 17. století. Při prohlídce školy děti dále čekala učebna přírodovědných předmětů, v níž byly na stolech připraveny mikroskopy.  Úplně nejvíce členy dětského parlamentu udivilo, jak taková historická budova může být perfektně vybavena všemi nejmodernějšími technologiemi, a to s úžasným vkusem.

     Dne 7. května proběhla opět úspěšná sběrová akce. Čtvrté a páté třídy průběžně navštěvovaly dopravní hřiště a zúčastnily se Poháru ve veslování. Deváté třídy zavítaly do pardubické nemocnice u příležitosti Dne otevřených dveří. ZOO Praha byla cílem žáků šestých tříd, hrad Kost žáků druhých tříd. Během května a června postupně odjížděly jednotlivé třídy kromě devátých do škol v přírodě. Dne 6. června odjela třída 3. A do Mirákula, aby si užila odměnu za vítězství ve sběru. Deváté třídy navštívily v červnu Planetárium v Hradci Králové a Archeopark ve Všestarech. Některé třídy v rámci poznávání okolí vyrazily na Kunětickou horu. Vybraní žáci, vítězové nižších kol, se zúčastnili republikového finále v bowlingu. Dne 26. června proběhl školní turnaj v kopané O pohár ředitele školy. Již čtvrtým rokem se na naší škole žáci devátých tříd v závěru školního roku někteří úspěšně, jiní méně pokoušeli vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovávali závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. Ta si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně velice zajímavá, většinou zeměpisná a dějepisná. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Vytvořenou práci odevzdali všichni komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících. Práci museli s pomocí prezentace obhájit.

     Dne 21. června se v Kulturním domě v Hronovické ulici rozloučili se školou žáci 9. A a 9. B. Den dětí pod názvem „Letem dopravním světem“ pod záštitou Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, a Aleny Stehnové, starostky Městského obvodu Pardubice I, oslavili žáci naší školy s dětmi ze Svítání 24. června v Bubeníkových sadech. Během dopoledne zvládaly smíšené týmy úkoly, za jejichž splnění získávaly samolepky, které si lepily do karty. Po splnění posledního úkolu zjistily tajenku „Na silnici pozor dej, bez úrazu bude hej“ a za odměnu dostaly nanuk. Úkolů bylo celkem třicet, v týmech se perfektně spolupracovalo. Školní rok 2018 – 2019 byl zakončen rozdáním vysvědčení 28. června. Někteří žáci odjeli 7. července na školní tábor na Šumavu do hotelu Stella.

Ve školním roce 2019 – 2020 pracovalo vedení školy ve stejném složení jako v minulém roce, Mgr. Leoš Šebela, MBA, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková a Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele. Ve dnech 26. a 27. srpna 2020 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí naší krásné školy, navštívit pana ředitele, paní psycholožku a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Naše škola se rozrostla o další děti, na škole bylo počátkem roku celkem 705 žáků, učili se v 27 třídách. Do pedagogického sboru přibyli noví členové, kteří se dětem i rodičům představili. Zahájení školního roku probíhalo tentokrát v tělocvičně, protože počasí nebylo dětem vůbec příznivě nakloněno, ale i tak bylo šerpování úžasné. Prvňáčky přivítal pan ředitel Leoš Šebela a radní Pardubického kraje pan René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili v hojném počtu i s maskotem, předali dětem pamětní listy. V devět hodin nastoupili do tříd žáci, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

Naše škola byla opět zapojena do projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice ve středu 4. září 2019. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 5. září také na hřišti Sokola Pardubice. Dne 25. září se na naší škole uskutečnila velice zajímavá akce „Cvičí (téměř) celá rodina“. Když si rodiče a prarodiče odpoledne vyzvedávali děti ze školní družiny, nešli rovnou domů, ale do tělocvičny, aby si společně zacvičili. Den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Od roku 2001 se slaví každoročně 26. září. A dne 26. září 2019 se naši žáci z druhého stupně zúčastnili Evropského dne jazyků v britském centru v Pardubicích. Vyzkoušeli si francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, ale také již dobře známou angličtinu a němčinu.

Pan náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký pozval několik žáků, přispěvovatelů do školního časopisu, na pardubickou radnici. Děti s ním strávily více než půl dne. Nejprve se společně vydaly na nádraží, kde stál protidrogový vlak, v němž se seznámily se skutečným příběhem o drogové závislosti. Nad akcí převzal pan náměstek záštitu, a tak ji zahajoval. Pak se děti společně s panem náměstkem přesunuly k Univerzitě Pardubice. Tam probíhaly Dny dopravní bezpečnosti. Děti měly připravené otázky, na něž jim pan náměstek ve své kanceláři na počátku návštěvy i na závěr velmi ochotně odpovídal. Celé dopoledne bylo velice příjemné, děti poznaly zajímavou a časově náročnou práci pana náměstka.

V září 2019 odjely šesté třídy na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Společně se měli žáci lépe poznat, naučit se naslouchat druhému, vzájemně se respektovat, spolupracovat v týmu. Hned po návratu do školních lavic po podzimních prázdninách se na naší škole konal projektový den. Zaměřili jsme se na třetí největší kontinent světa – Afriku.  V jednotlivých třídách se děly nejrůznější věci – přednášky o Africe, diskuze nad životem dětí v zemích třetího světa, výroba afrických šperků, soutěže zaměřené na informace o Africe, výuka svahilštiny, tvoření typických afrických masek nebo výroba dešťových holí. K tomu všemu probíhala v tělocvičně speciální akce, díky které se po celé škole rozléhaly tóny afrických bubnů. Žáci z 6. a 7. ročníků se navíc zúčastnili interaktivní besedy Mopedem po Africe, kterou vedl cestovatel Vojtěch Hlásný. Ve středu 16. října 2019 se konala soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnilo 21 žáků. V říjnu proběhlo v devátých třídách školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, do kterého se zapojilo 48 žáků.

Skvělou zábavu na páteční večer přineslo svým návštěvníkům osmé Tajemství mystéria. Datum 8. listopadu se stalo pro všechny návštěvníky nezapomenutelným, protože se jen v tento jeden jediný den mohli přenést o sto let do minulosti. Děti, rodiče, prarodiče i bývalí absolventi se po úvodní show, kdy zhlédli povedená divadelní představení, vydali do potemnělých útrob školy  časů našich prababiček. Tam už na ně čekalo sedmnáct rozmanitých úkolů, za něž je o poznání přísnější učitelé a pracovníci školy odměnili patřičnou známkou do žákovské knížky. Na konci večera po úspěšném i neúspěšném absolvování zkoušek se každý musel dostavit do ředitelny, kde obdržel ručně psané vysvědčení a perníček za odměnu. I loni na podzim se 12. listopadu uskutečnila sběrová akce. Nejvíce sběru přinesla třída 4. A díky nejlepšímu sběrači Adamu Luďku Královi.

Zástupci redakční rady školního časopisu se v listopadu zúčastnili Multimediálního dne na Fakultě sociálních studií v Brně. Navštívili mediální jarmark, prohlédli si rozhlasové a televizní studio, poznali, jak se pracuje s kamerou, viděli natáčení a zpracovávání zpráv a reportáží, vyslechli přednášku na téma Důvěra a média očima moderátora. Zúčastnili se zábavných her, úkolů a testů, za něž získali hezké suvenýry. Domů si odváželi ocenění za školní časopis. Dne 21. listopadu navštívili děti z prvních tříd rytíři krále Oty I. z Písmenkového království i se šaškem. Rytíři byli spokojeni s tím, co děti předvedly, společně s paními učitelkami děti pochválili, pasovali je na čtenáře a společně se šaškem jim předali slabikáře. Ve středu 27. listopadu se v prostorách nové školní knihovny sešlo 17 žáků osmých a devátých tříd, aby poměřili nejen znalost svého mateřského jazyka, ale i své tvůrčí schopnosti. Příjemné počtení nabídly slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“. Nejvyšší počet bodů získal Lukáš Dašek z 8. A, hned za ním se umístila Tereza Matějková, také z 8. A. Oba jmenovaní postoupili do okresního kola.

Dne 4. prosince se na naší škole uskutečnil již čtvrtý bazar sportovních potřeb a oblečení. Bylo to v den, kdy se konaly třídní schůzky, takže rodiče spojili „příjemné s užitečným“. Dne 5. prosince byly malé děti od první hodiny jako na drátkách. Ve třídách totiž netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, andělů a samozřejmě i čertů. Celý den se nesl v duchu čertovských rejů, pekelného počínání, ďábelských úkolů či andělského čtení. V prosinci se někteří žáci 2. stupně vydali na výlet do hlavního města Rakouska, do Vídně. Žáci 5. až 8. tříd se v úterý 10. prosince vydali na zimní stadion a svým fanděním podpořili florbalový tým Sokol Pardubice v souboji se soupeřem z Liberce. Celkem se akce zúčastnilo 4 850 žáků z pardubických základních a středních škol. Za bouřlivou podporu se publikum dočkalo zasloužené výhry Sokolů nad Libercem 5:3. Někteří z nejhlasitějších fanoušků pak byli maskotem domácích odměněni drobnými dárky s logem týmu. Pro naši školu byly velmi úspěšné přestávky mezi třetinami. Během první z nich se hrdinou stal žák Marek Koblížek ze 7. A, který dokázal nejrychleji snožmo přeskákat hrací plochu s míčkem mezi koleny. Během druhé přestávky proběhlo vyhlášení vítěze o nejkrásnější transparent. Ze všech 23 transparentů byl jako nejkrásnější vybrán právě transparent naší školy. Jeho vyhotovení si na starost vzala paní učitelka Skalická, a tak právě jí mohou naši malí sportovci poděkovat za výhru florbalového vybavení v hodnotě přesahující částku 10 000 korun.

Dne 18. prosince se jako tradičně na naší škole uskutečnil vánoční jarmark, který opět společně s vonícím trdelníkem připomněl blížící se nádherné zimní svátky. Konal se tentokrát ve školní jídelně. Po skončení vánočního jarmarku se všichni společně přesunuli do kostela svatého Jána. V zaplněném kostele si pásmem veršů, písní a koled společně připomněli vánoční čas. Poslední školní den 20. prosince se opět malé děti sešly na schodech a společně si zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Ozdravný pobyt s lyžováním se uskutečnil v termínu 19. – 24. ledna 2020 na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 40 žáků z 6. – 9. tříd pod pedagogickým dohledem čtyř vyučujících. I přes obecně nepříznivé podmínky na našich horách měli lyžaři štěstí. Ve středu dne 15. ledna byla naše škola opět otevřena všem zájemcům. Od čtrnácti hodin přicházeli do školy s dětmi rodiče budoucích prvňáčků i dětí vyšších ročníků.  S panem ředitelem i s vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si nově zrekonstruované učebny, počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, jazykovou pracovnu, překvapila je historická třída, v níž si některé děti zkusily i nepohodlně sedět. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny fyziky a chemie i nová cvičná kuchyňka. V lednu se všichni žáci z 9. ročníků zúčastnili fiktivního přijímacího pohovoru v Národním institutu pro další vzdělávání s paní personalistkou. Zkoušeli se ucházet o vybrané pracovní místo, které bylo veřejně uvedeno v nabídce skutečných inzerátů volných pracovních míst. S vytištěným inzerátem a se svým životopisem se dostavili na schůzku s paní personalistkou. Ta si žáky postupně předvolávala k sobě a hovořila s nimi o tom, proč si vybrali právě toto pracovní místo. Mohli si tak vyzkoušet, jak bude probíhat reálný přijímací pohovor, až se v budoucnu opravdu budou ucházet o nějakou práci.

Ve středu 5. února 2020 se konala školní kola biologické olympiády. Dne 2. března se vybraní žáci sedmých až devátých tříd vypravili brzy ráno do Polska, konkrétně do Osvětimi. Samozřejmě si informace o místě, kam jedou, přečetli, věděli, že je čeká „hrůza“. Po pětihodinové cestě vystoupili z autobusu, byla jim přidělena průvodkyně a vydali se do prvního baráku. Zachovalo se zde 45 zděných a 22 dřevěných stavení.  Pochopitelně neprošli všechny. Hned první dům jim připadal starý, ošklivý a zapáchající. Druhý barák byl ještě horší, dvě tuny lidských vlasů, v další místnosti tisíce párů bot, a to i dětské. Děti viděly zbytky plynových komor a kremačních jam, dozvěděly o zvěrstvech, která zde nacisté páchali. Po dvouhodinové prohlídce se přesunuly do nedaleké Březinky. Cestou domů bylo v autobuse naprosté ticho, děti byly zdrcené, smutné.

Dne 9. března se na naší škole v úžasné knihovně sešlo čtyřicet recitátorů z prvních až devátých tříd. Příjemným odpolednem se nesly jen samé verše. Oblíbenými básníky byli Jaroslav Seifert, Jaroslav Vrchlický, Jiří Žáček a Jiří Ryšánek. Porota samozřejmě hodnotila a nejlepším recitátorům předala zajímavé knihy a sladkosti. Odpoledne bylo pro žáky i pro porotu docela milou relaxací. Již pátým rokem žáci devátých tříd na naší škole v závěru školního roku zpracovávali odbornou práci na libovolné téma. Téma muselo být jedinečné a práce musela mít rozsah nejméně 2000 slov. Témata si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně velice zajímavá, například Pražské metro včera, dnes a zítra, Velký bariérový útes, Parkour, Čtyřkomponentní teorie lásky, Leonardo da Vinci, Španělsko, Kanada a další. V hodině komunikativních dovedností žáci nahlásili vybraná témata, předložili strukturu práce a seznam zdrojů. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní museli žáci pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích a třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Tentokrát si museli vystačit s vlastní knihovničkou a internetem, protože knihovny byly z důvodu koronavinární  krize zavřené. Ale zdokonalovali se v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem.

Dle nařízení MZ ČR s účinností od 11. března 2020 byla z důvodu šíření koronaviru zakázána osobní přítomnost žáků na základních školách a ve školských zařízeních. Žákům byly úkoly zasílány pomocí e-mailů a zveřejňovány na webových stránkách školy. Postupně se pak děti vracely zpět do školy. To znamenalo vyřešit mnohé, vytvořit ve třídách patnáctičlenné skupiny, rozhodnout, kde a kdy se ráno sejdou, kteří vyučující budou s žáky pracovat, jak bude probíhat zaměstnání ve třídě, kdy bude oběd, jak budou probíhat odpolední aktivity a spousta dalšího. Nejprve se vrátily deváté třídy, od 25. května nastoupili žáci prvního stupně a 8. června zamířily do lavic i zbývající ročníky druhého stupně. Hygienické podmínky byly velmi přísné, pravidelná dezinfekce rukou, roušky, dvoumetrové rozestupy mezi žáky. Protože návrat do školy byl dobrovolný, někteří žáci z nejrůznějších důvodů preferovali i nadále distanční výuku. Školní rok byl uzavřen rozdáním vysvědčení 30. června 2020.

Ve školním roce 2019/2020 tak jako v jiných letech se vyučující snažili vychovávat vnímavé diváky a posluchače. Žáci 7. – 9. tříd v září besedovali s herci Východočeského divadla. Několik žáků využívalo nabídku předplatného do Východočeského divadla a i společně s rodiči a prarodiči nabízené inscenace navštěvovali.  Žáci pátých a sedmých tříd zhlédli pokračováni představení Tisíc let hudby. Žáci prvního stupně viděli interaktivní představení Postavím si domeček a Ferda mravenec v Kulturním domě v Hronovické ulici, představení Perníčku, dokonce dvakrát, jednou Betlémskou hvězdu, podruhé oblíbené Tradice Evropy.  Ve Východočeském divadle zhlédly třídy prvního stupně představení Čtyřlístek a Čertův švagr. Třídy druhého stupně se zúčastnily představení Velká bankovní loupež. Několikrát navštívili žáci menší komponované interaktivní programy související s vyučováním. Vyučující se žáky pravidelně docházeli do krajské knihovny, připravené byly programy Pohádky, pověsti, dobrodružná literatura a On line zoo, a navštěvovali aktuální výstavy na zámku a v galerii. Samozřejmostí byla i vhodná filmová představení.

Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha sportovních akcí. Ve čtvrtek 12. září se vybraní žáci druhého stupně vydali do Hradce Králové na dětský maraton, celosvětovou akci, během které tým 27 dětí zdolává po dvousetmetrových štafetových úsecích maratonskou vzdálenost (42 195 m).  Tradiční soutěž Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic ve sprintu na 60 m a štafetovém běhu 4 x 60 m se uskutečnila 19. září 2019 na městském atletickém stadionu na Dukle v Pardubicích. Své síly si porovnalo mezi sebou 20 základních škol. Naši školu reprezentovalo 22 sprinterů a 16 sprinterek. Úspěšné byly štafety chlapců, obě získaly stříbrnou medaili.  Žáci 2. A si stejně jako další druhé třídy trochu alespoň částečně prodloužili léto a desetkrát počátkem roku vyrazili do plaveckého areálu. Dne 29. listopadu se žáci zúčastnili okrskového kola ve florbalu ZŠ chlapců 6. – 7. tříd v nafukovací hale na Dukle. Dne 6. prosince 2019 se tým školy zúčastnil okrskového kola ZŠ v basketbale chlapců, které proběhlo na ZŠ Studánka. Během zimy čekaly kin-ballové týmy první turnaje. Zatímco těm nejstarším se ve velké konkurenci nedařilo, ti mladší oblastní kolo vyhráli a postoupili na republikové finále do Prahy. V úterý 17. prosince se žáci 3. až 9. tříd naší školy vydali na diskobruslenína zimní stadion do malé haly. Dne 20. prosince 2019 se uskutečnil tradiční školní turnaj v přehazované. Dne 5. února 2020 se na naší škole uskutečnil tradiční turnaj v basketbale dívek „O pohár bratranců Veverkových“. Zúčastnilo se ho sedm základních škol. Od 11. března byly školy sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jel dál.

Naši školu navštěvovalo několik úspěšných žáků. V Praze se dne 14. září 2019 konalo Mistrovství Evropy ve vzdušném tanci, kterého se zúčastnila i žákyně naší školy Leona Mayerová. Spolu s Violou Novotnou zacvičily své sestavy na výbornou a získaly tak titul mistryň Evropy. Žák Matyas Rechziegl ze 3. A slavil velké úspěchy ve hře na trubku. Získal první místa v okresním, krajském a hlavně celostátním ústředním kole žáků všech základních uměleckých škol v Liberci, v říjnu ve Vidnavě 1. místo v duu s Annou Gutwirthovou ze 4. třídy. Adéla Hašková, Anna Palmeová, Ema Kašparová a Anna Guttwirtová byly oceněny Magistrátem města Pardubice. V pátek 24. ledna se zúčastnilo sedm žáků naší školy mezinárodní soutěže Allegro. Soutěž skončila obrovským úspěchem „našich barev". Velmi úspěšné byly dívky Kristiana Barvíková, Anna Gutwirthová, Anna Palmeová a Adéla Hašková a Matyas Rechziegel. Tématem soutěže, kterou vyhlásilo hnutí „Na vlastních nohou" – Stonožka ve spolupráci se ZOO Praha se stala heraldická zvířata. Soutěže se zúčastnilo 80 škol a mezinárodní porota vybírala z 2200 výtvarných prací. Žáci 3. B se zúčastnili také a obdrželi pamětní list. Literární soutěž O pardubický pramínek proběhla i přes nepříjemné koronavirové období. Zúčastnili se jí i žáci naší školy Jakub Stejskal ze 4. B, Marek Koblížek ze 7. A a Klára Janků z 8. A. Zajímavé téma Okamžik pravdy velmi dobře zpracoval Jakub Stejskal a ve své kategorii dokonce získal čestné uznání.

Ve školním roce 2020 - 2021 pracovalo vedení školy ve stejném složení jako v minulém roce, Mgr. Leoš Šebela, MBA, ředitel školy, Mgr. Ivana Herynková a Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele. Zahájení školního roku 2020 - 2021 proběhlo 1. září 2020. Organizace školního roku byla určována koronavirální krizí.

Od čtvrtka 10. září 2020 bylo nařízeno povinné nošení roušek v budově školy. Všechny děti musely mít s sebou nejméně dvě čisté roušky na den a sáček na jejich odkládání. Z důvodu nařízení MŠMT byl od pondělí 12. října 2020 upraven provoz druhého stupně školy. S účinností od14. října do 1. listopadu 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků na základních školách a ve školských zařízeních. Návrat žáků do školy byl plánován na pondělí 2. listopadu 2020. Školní jídelna byla uzavřena, obědy byly všem žákům odhlášeny. Školní družina byla také bez náhrady uzavřena.  Žákům byly úkoly zasílány obdobným způsobem jako na jaře, na druhém stupni byl využíván program Microsoft Teams, na prvním stupni kombinací Microsoft Teams s informacemi v e-mailech. Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se žáci 1. a 2. ročníků vrátili do školy ve středu dne 18. listopadu 2020. Žáci se museli vzdělávat v neměnných skupinách, po celou dobu přítomnosti ve škole museli mít na sobě roušku (vyjma stravování), pro žáky 1. a 2. tříd bylo k dispozici stravování ve školní jídelně, a to včetně svačinek, provoz školní družiny byl od 6,00 do 7,40 hodin ráno, odpoledne pak do 16,00 hodin.

Na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se žáci 3. až 9. ročníků vrátili do školy v pondělí dne 30. listopadu 2020. Žáci 3., 4., 5. a 9. ročníků absolvovali každodenní výuku ve škole dle platného rozvrhu. Žáci 6., 7. a 8. ročníků se vzdělávali tzv. rotačním způsobem (tedy týden přímé výuky ve škole a týden online výuky doma).  V týdnu od 30. listopadu 2020 se ve škole vzdělávali žáci 6. a 8. ročníků, žáci 7. ročníků absolvovali distanční výuku, v následujícím týdnu byli ve škole přítomni žáci 7. ročníků, žáci 6. a 8. ročníků se vzdělávali distančně. Vzdělání probíhalo v neměnných skupinách, a to i při výuce jazyků. Předměty tělesná výchova a hudební výchova vyučovány nebyly. Žáci museli mít na sobě roušku. K dispozici bylo stravování ve školní jídelně, a to i svačinky. Vánoční prázdniny začaly 21. prosince 2020.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR se žáci 1. - 2. ročníků vrátili do školy v pondělí dne 4. ledna 2021, žáci všech ostatních ročníků zůstali doma na distanční výuce. První a druhé třídy byly ve škole samy, a tak si užívaly klidu. Na základě nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021 byla od pondělí 1. března 2021 zakázána osobní přítomnost ve škole, a to i pro žáky prvních a druhých ročníků. Výuka probíhala on-line a účast na ní byla ze zákona povinná. V pondělí 12. dubna 2021 začala v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR na prvním stupni probíhat rotační výuka. Do školy se na prezenční vzdělávání 12. dubna vrátily třídy 1. A, 2. B, C, třetí třídy a 4. A, B. Podmínkou pro přítomnost dětí ve škole bylo testování testem Lepu Rapid. Děti se testovaly samy nebo s pomocí rodičů, všechny byly negativní. S respirátorem na nose a ústech hned začalo vyučování. V následujícím týdnu pro ně opět probíhala distanční výuka. V dalším týdnu 19. dubna rotačně nastoupili do školy žáci 1. B, C, 2. A, 4. C a páté třídy.  Od pondělí 3. května 2021 se vrátili někteří žáci 2. stupně zpět do školy k prezenční výuce. V prvním týdnu od 3. května 2021 přišli do školy žáci 7. a 8. ročníků, v týdnu od 10. května pak žáci 6. a 9. ročníků. Dne 17. května skončila rotační výuka na obou stupních, do školy se vrátili všichni žáci 1. i 2. stupně bez výjimky. Školní rok byl ukončen 30. června 2021.

Ve dnech 26. a 27. srpna 2020 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí naší krásné školy, navštívit pana ředitele, paní psycholožku a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí. Ve školní jídelně ochutnaly výborná jídla, která si pro ně připravily paní kuchařky, a odpoledne si ve školní družině zahrály hry a vyrobily si papírové zápichy do květináčů. Dětem se ve škole moc líbilo.

 Zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo 1. září v tělocvičně, protože počasí nebylo dětem vůbec příznivě nakloněno, ale i tak bylo šerpování úžasné. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Začaly opět tři první třídy. Pro naše nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Škola se rozrostla o další žáčky, ve škole se učili 703 žáci, dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pak pozdravily Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, a Bc. Alena Stehnová, starostka prvního pardubického obvodu. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili v hojném počtu s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva hokejového klubu Dynama Pardubice, předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. V devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku, někteří dokonce téměř po šesti měsících. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

Opět byla naše škola zapojena do projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Pro žáky 2. stupně byl na hřišti Sokola Pardubice připravený na 3. září sportovní den. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže také na hřišti Sokola Pardubice v pátek 4. září. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, v sedu - lehu, v T-běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem, v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Nejlepší sportovci byli odměněni.

V září 2020 byl pro každou šestou třídu nachystán adaptační den. Všichni se v osm hodin ráno sešli ve třídě a poté se společně s paní psycholožkou Evou Čermákovou a se sociální pedagožkou Kateřinou Martincovou nedočkavě vydali do psychologického ateliéru, který je pro konání podobných programů přímo jako stvořený. Šesťáky čekal den doslova nabitý aktivitami a hrami. Celodenní program jim měl nejen napomoci s opětovným přivykáním školnímu režimu, ale také měl zprostředkovat jiný a možná nezvyklý pohled na spolužáky. Vzhledem k tomu, že zářijový den byl jako malovaný a počasí přímo vyzývalo k venkovním aktivitám, absolvovala například 6. A část programu také venku na školním hřišti. Při hrách, které byly pro šesťáky nachystány, bylo nutné využívat diplomatické a komunikační dovednosti či pilovat týmovou spolupráci. Ba dokonce bylo nezbytné aktivovat i akrobatické schopnosti a rychlý start a postřeh. Oprášeny byly i znalosti abecedy, u některých bylo prachu na mozkových závitech opravdu požehnaně. Na konci adaptačního dne šesťáci společně dali dohromady pravidla třídy – třídní ústavu.

Pro dopisovatele do školního časopisu BrVe Times si vyšetřil ve svém akcemi nabitém programu čas pan Petr Dědek, většinový majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice. Setkal se s dětmi v knihovně, která se mu velmi líbila, a ochotně odpovídal na jejich často všetečné otázky. Ty se týkaly jeho osobního a profesního života, ale hlavně hokejového klubu Dynamo Pardubice. Žáci se dozvěděli, že pan Dědek chodil do sportovní školy ve Vrchlabí, měl rád matematiku a hudební výchovu, na školní léta vzpomínal rád. Začínal jako elektrikář, což pomohlo nastartovat jeho podnikatelskou kariéru. Dynamu začal fandit před patnácti lety, kdy se stal jeho sponzorem. Děti se samozřejmě dozvěděly, jaké jsou cíle pana Dědka s Dynamem pro příští sezóny a jaké investice plánuje vložit na podporu mládeže. Beseda byla velmi příjemná.

Na začátku roku čekala na všechny 4. a 5. ročníky návštěva dopravního hřiště. Po sportování na atletickém ovále, kde děti poměřovaly síly v disciplínách olympijského víceboje, se tak mohly předvést při zcela odlišné pohybové aktivitě. V pátek 11. září „patřil“ areál pardubického dopravního hřiště žákům ze třídy 4. A. Děti zde měly možnost ukázat, jak ovládají pravidla silničního provozu a jízdu na kole, a ve volných chvílích také využít areál hřiště se všemi jeho zábavními prvky a atrakcemi. Pro každou školní skupinu bylo na hřišti vyhrazeno 90 minut. Po příchodu si děti s panem instruktorem nejprve prošly celou trasu, ukázaly si jednotlivé křižovatky, na kterých si připomněly význam konkrétních značek, předvedly si, jak na kole správně zastavovat, jak ukazovat změnu směru nebo také jak reagovat na nenadálou situaci.  Po krátkém proškolení se rozdělily do tří skupin, nasadily helmy a postupně se vydaly na trasu ověřit své dosavadní znalosti i prokázat své praktické dovednosti v terénu. Děti jezdily s nadšením, kola řídily bez sebemenších potíží, a i když se některé zprvu trochu ostýchaly, nakonec byly také rády, že si tuto činnost mohly vyzkoušet. Na konci svého výcviku děti poděkovaly, a i když trochu znaveny, odcházely zpátky do školy zvesela, osvěženy pohybem i radostí z něj.

Podzimní sběrová akce se uskutečnila 13. října, tedy těsně před tím, než byla zakázána přítomnost žáků ve škole. Přesto rodiče i děti už od šesté hodiny přiváželi hory papírů. Soutěžilo se totiž opět o úžasné ceny, a to poukázky do Alzy.cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do McDonald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Přistaveny byly dva kontejnery, které se rychle naplnily. Nejvíce sběru přinesli žáci 5. A, další se umístily třídy 5. C a 2. C. Nejlepším sběračem se stal opět Adam Luděk Král z 5. A, druhý byl Matyáš Netušil ze 7. C a třetí Martin Neruda z 9. A. Akce byla jako obvykle úspěšná.

Rok se s rokem sešel a nastal prosinec. A kdo chodí začátkem prosince navštěvovat hodné děti, ale i zlobivce? Mikuláš, čert a anděl. A tak se jedna taková banda vydala 4. prosince i k nám, navštívit žáky prvních až třetích tříd. Děti je již od rána netrpělivě vyhlížely. Hned první hodinu se školou nesly pekelné zvuky. A když zařinčel za dveřmi čertův řetěz, kde se vzali, tu se vzali, ve dveřích stáli Mikuláš, čerti i andělé. Pěkně se s dětmi pozdravili, vyhledali hříšné duše, poslechli si básničku, dali dětem něco sladkého na zub a zase se vrátili tam, odkud přišli. I ti největší zlobivci slíbili, že se polepší, a tak se čerti vraceli do pekla s prázdnou.

    

„Paní učitelko, a co je to to vysvědčení?“ ptali se někteří prvňáčci týden před slavnostním dnem. „To je takové shrnutí toho, jak jsi hezky pracoval první půlrok své školní docházky,“ odpověděla paní učitelka. „Aha! To já pracoval hezky, takže budu mít hezké vysvědčení.“ Týden uběhl jako voda a nastal den D. Naši malí prvňáčci se od brzkých ranních hodin těšili na slibované první vysvědčení. Někteří nemohli radostí dospat, jiní se báli toho, co jim paní učitelka dá za známky. Den proběhl jako každý jiný. První dvě hodiny si procvičili, co se během půl roku naučili, třetí hodinu si povídali s paní učitelkou o tom, jak se jim pracovalo, co se jim ve škole líbí, co naopak ne, proč chodí rádi do školy nebo co jim škola dává. Poslední hodinu dostali vysvědčení. Samozřejmě, že se všichni prvňáčci těšili ze samých jedniček.

Historicky první online Den otevřených dveří se uskutečnil 24. března 2021. Postupně se na prohlídku školy přihlásilo 35 zájemců. Pan ředitel Mgr. Leoš Šebela všechny přivítal a prostřednictvím perfektně připravené prezentace seznámil účastníky se školou a s tím, co pracovníci školy dětem nabízejí. Kompletně zrekonstruovaná budova poskytuje vzdělání už 110 let, v současné době se díky online výuce učí téměř 700 žáků. Škola se kromě výuky podle inovovaného programu zaměřuje na několik zásadních priorit, uplatňuje moderní pedagogické přístupy, učí interaktivně, podporuje projektové vyučování, zvyšuje funkční, informační a finanční gramotnost žáků, anglický jazyk se vyučuje od 1. třídy, od 7. ročníku přibývá druhý jazyk.

Třídy a pracovny jsou vybavovány moderními informačními technologiemi, v současné době je na škole přes 200 počítačů, knihovna disponuje asi 4000 svazky. Vyučující intenzivně pracují s talentovanými a nadanými žáky, připravují je na vědomostní, kulturní a sportovní soutěže, v nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků, pedagogové individuálně pečují o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Na škole funguje poradenské pracoviště. Škola připravuje oblíbené originální akce pro děti a rodiče, organizuje množství výletů, adaptačních kurzů, pobytů v přírodě, příměstský tábor, lyžařské soustředění. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s HC Dynamo Pardubice, vynikající je spojení školy se sportem při výchově a vzdělávání mladých hokejistů. V rámci tělesné výchovy nabízí škola dětem kurzy plavání a bruslení. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat různé zájmové kroužky. Prostřednictvím prezentace mohli rodiče nahlédnout do některých tříd a učeben, například do jazykové učebny, do učebny přírodních věd, fyziky, do učeben informatiky, do dílny, tělocvičen, do cvičné kuchyňky, jídelny, do hudebního a výtvarného ateliéru, do ateliéru paní psycholožky, v němž probíhají skupinové aktivity, a do historické učebny, která vznikla při oslavách 100. výročí otevření školy.

V plánu je vybudování venkovní učebny a učebny 3D modelů. Ve školní jídelně se vaří podle zásad zdravé výživy, děti si vybírají ze dvou jídel a ze tří nápojů, z různých zeleninových salátů, objednat si mohou i svačinky, které v kuchyni pracovníci sami připravují. Děti mají k dispozici Mlékomat a pravidelně dostávají ovoce. Rodiče od vedoucí vychovatelky Petry Dvořáčkové získali informace o školní družině. Paní zástupkyně Mgr. Sabina Cejnarová hovořila o zápisu do prvních tříd. Zájemci získali i mnoho dalších informací, a navíc jsou jim k dispozici webové stránky naší školy.

Čtení rozvíjí, čtení vzdělává, čtení motivuje, čtení baví. A není nic lepšího, než si přečíst nějakou hezkou knížku. O tom ví již své i naši prvňáčci, kteří byli v průběhu května pasováni na čtenáře. Nejprve ale na ně čekaly úkoly, které pro ně připravil král Ota I. nebo písmenková princezna. Všichni se snažili rozluštit šifry, domalovat písmenka, přeříkat básničku. Každý žáček musel tedy předvést, co se za první rok ve škole naučil a jak pěkně umí číst. Nakonec všichni složili čtenářský slib, aby mohli být pasováni na rytíře Řádu čtenářů. Za odměnu dostali čtenářský diplom, něco dobrého na zub a knihu plnou básniček a krátkých povídek.

Již sedmým rokem žáci devátých tříd na naší škole v závěru školního roku zpracovávali odbornou práci na libovolné téma. Absolventská práce prověřovala úroveň získaných znalostí a schopností v závěru školní docházky. Téma práce muselo být jedinečné a práce musela mít rozsah nejméně 2000 slov. Hlavním cílem bylo zpracovat, představit a prezentovat vybrané téma podle zadaných kritérií. Témata si žáci volili podle svých zájmů, byla z různých oblastí života, například Postavení mužů a žen ve společnosti, Historie tance, Mobilní telefony, Fotografické žánry, Vliv informačních technologií, Nacismus, Terorismus, Historie a vývoj skautingu, Stravovací návyky, Drogy, Prostituce v České republice, Šikana, Schizofrenie, Polymyozitida a mnoho dalších.  V hodině komunikativních dovedností žáci nahlásili vybraná témata, předložili strukturu práce a seznam zdrojů. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní práce museli žáci pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích, kterých muselo být alespoň pět, informace třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Práci měli ztíženou, protože knihovny byly po určitou dobu zavřené z důvodu koronavirální krize. Ale všichni se zdokonalovali v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdali komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících.  Práci museli s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravili, snažili se jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a někteří museli překonat trému. Byla to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

Dne 14. června v 8 hodin ráno vyrazila první skupina deváťáků do neznáma. Kam? No přece na školní pohovory nanečisto.  Nikdo nevěděl, co od toho čekat. Všichni slavnostně oblečení čekali na osudný pokyn pro vystoupení schodů do nejvyššího patra, kde v ateliéru paní psycholožky čekal pan ředitel, paní učitelka Kapustová a paní personalistka Kamila. Ti žáky překvapili různými moderními druhy pohovorů. Celý projekt probíhal v takzvaném Assessment centeru, to znamená, že najednou ve skupince bylo více žáků. Každé povolání mělo jiné zadání. Osobní trenéři se představovali v planku, učitelky vymýšlely program pro tábor a bankéři řešili imaginární problém. Celý proces byl dost stresující, ovšem lepší si to zkusit teď, když o nic nejde, než potom, co tu práci opravdu budou studenti chtít.

Jarní sběrová akce se uskutečnila 24. června. Tentokrát byly už brzy ráno přistaveny dva kontejnery na školním hřišti. Některé třídy i paní učitelky se hodně snažily a už měly balíky papíru i kartony připravené, protože se akce konala více než po půl roce. Ve hře byly totiž opět úžasné ceny, a to poukázky do Alzy.cz pro tři nejlepší sběrače, dále poukázky do McDonald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Celkem žáci nasbírali 16.169 kg. Žáci na prvních třech místech obdrželi poukázky do Alza.cz, dalších 30 žáků dostalo poukázky do McDonald´s na třídě Míru v Pardubicích. Vítězná třída (2.C) vyhrála zážitkovou akci, která se uskuteční v září 2021, pokud to epidemická situace dovolí. Veškerý výtěžek (po odečtení cen a provozních nákladů pořádající firmy) byl vložen na účet spolku rodičů.

Školní turnaj v kopané „O putovní pohár ředitele školy“ se uskutečnil za slunečného počasí 28. června 2021 na hřišti Sokola Pardubice. Hrálo se ve dvou skupinách, první skupina byla 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. Třída 6. A vybojovala tři vítězství a vstřelila sedm branek, tím si získala 1. místo v této skupině. Druhé místo získal tým 7. B, třetí místo vybojovala 7. A. Ve druhé skupině se utkaly týmy 7. C, 7. D, 8. A, 8. B. Nejlepší skóre vydobyl a putovní pohár ředitele školy vlastní tým 8. B ve složení Shamshom, Kadlec, Vokolek, Jansa, Valkoun, Bartok, Flégr, Úlehla. Druhé místo obsadil tým 7. C a třetí místo tým 7. D.

I přes nepříznivou situaci proběhly ve třídách zajímavé akce. V měsíci září žáci druhých a třetích tříd vystřídali hodiny tělesné výchovy za hodiny plavání v Aquacentru. Téměř všichni uměli plavat a pro neplavce byly připraveny pomůcky, které jim pomohly překonat strach. Děti se učily různé plavecké styly, skoky do vody a hry. Nejvíce se však těšily na 5. lekci, kdy mohly využít tobogánu, skluzavky a vířivky. Na závěr měli všichni žáci dostat mokré vysvědčení. I když se někteří klepali zimou, voda jim připadala studená, plavání se jim moc líbilo.  Jen škoda, že kvůli Covidu nemohli lekce dokončit.

Ve středu 7. října 2020 navštívil naše prvňáčky pan Tomáš Rambousek, manažer baseballového klubu Waynes Pardubice. Žáci si tak pod jeho taktovkou mohli vyzkoušet, jaké je to být baseballistou. Naučili se, jak správně držet pálku a odpálit míč nebo jak správně proběhnout všechny čtyři mety, aby získali bod. Také se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, například to, že slovo baseball se skládá z anglického base = meta a ball = míč, nebo že profesionální nadhazovači dokáží hodit míček rychlostí okolo 160 km/h.

Poslední kalendářní den školní docházky si žáci ve třídách „udělali Vánoce“. Nejprve většinou nakreslili a napsali vánoční blahopřání pro své blízké. Ochutnali voňavé cukroví, rozdali si dárečky a zazpívali koledy. Na závěr si zahráli společenské hry. Celé dopoledne bylo báječné.

I ve školním roce 2020 - 2021 se naše škola zapojila do projektu Veselé zoubky od společnosti DM drogerie. Cílem projektu je pomoci dětem zorientovat se v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Malí prvňáčci si tak připomněli, jak se mají o své zoubky správně starat, aby nemuseli každou chvíli navštěvovat jimi obávaného pana zubaře. Během dvou hodin se dozvěděli spoustu zajímavých informací, přečetli si pohádku O zubním kartáčku, namalovali svůj kartáček, zhlédli zábavně-vzdělávací film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek‘‘ a pracovali s programem pro interaktivní tabuli. Za odměnu dostali preventivní balíček, ve kterém byla zubní pasta, kartáček na zuby, žvýkačky a přesýpací hodiny. Radost z dárků byla veliká. Všichni se těšili, až doma dárky ukážou a hlavně vyzkouší.

Hlavní náplní projektového dne ve čtvrtých třídách byla změna přístupu lidí k využívání vody, přírodních zdrojů a ochrana přírody, environmentální výchova se zaměřením na problematiku sucha a na migraci zvířat. Program stavěl na vědomostech, dovednostech, návycích a osobních zkušenostech čtvrťáků. Žáci využívali vlastních poznatků. V kombinaci samostatné práce, práce ve dvojicích a v malých skupinách si ověřili a zdokonalili komunikační a sociální dovednosti. Učili se vyjádřit svůj názor, argumentovat, diskutovat, obhajovat své návrhy, přijímat návrhy druhých, hledat společná „optimální“ řešení. Velmi silně prožívali „své“ role. V konečné fázi předkládali celospolečensky nejvýhodnější řešení. Pracovali s různými informačními zdroji, využívali mezipředmětové vztahy. Samostatně řešili problémy i problémové úkoly spojené s životní realitou. Posilovali své kompetence. Naši čtvrťáci prokázali, že již dnes mohou přispívat k uspokojivému řešení globálních problémů.

V červnu čtvrté a páté třídy opět navštívily dopravní hřiště. Pan Hylmar dětem nejprve vysvětlil nejdůležitější pravidla pohybu cyklisty na pozemních komunikacích. Jak správně vyjíždět od chodníku na silnici, jak dávat znamení o změně jízdy a při přejíždění do vedlejšího jízdního pruhu. Jak se správně chovat u značky stop, jak dávat přednost protijedoucímu vozidlu při odbočování vlevo. Poté konečně mohli žáci v cyklistických přílbách vyjet. Velké štěstí, že nejezdili po silnicích s normálním provozem. Ne všichni totiž dodržovali pravidla silničního provozu. Do školy se vrátili poučeni a pěkně unaveni.

Dne 22. června vyrazila třída 5. B na výlet do Hradce Králové. Ráno sice ještě pršelo a cesta vlakem a autobusem byla při výluce složitější, ale výlet se báječně vydařil. Děti se úžasně vyřádily v Parku Na Větvi. Procházely se po sítích ve větvích stromů, prováděly nejrůznější tělovýchovné sestavy, běhaly, využily prolézačky a občas navštívily bufet s občerstvením, aby načerpaly energii na další zábavu. I cesta lesem byla zajímavá, od paní učitelky se dozvěděly, která zvířata v lese nedaleko Hradce žijí. Domů se jim vůbec nechtělo. Děti z 5. C si adoptovaly agapornise etiopského. Odpovídaly proč: „Pomůžeme zoologické zahradě s krmením. Je to pro dobrou věc, nakrmíme ho. Bude sranda. Máme dobrý pocit, zvířátko bude spokojené. Papoušek je roztomilý, líbil se mi. Doufáme, že si uděláme výlet a pojedeme se na něj podívat.“

Všechny třídy naší školy byly přihlášeny do sportovní výzvy Tělocvik online – Challenge. Znamenalo to splnit 15 sportovních úkolů. Informace k jejich splnění dostávali žáci prostřednictví Teamsů od 15. do 30. dubna.  Informace v Teamsech obsahovala zadání úkolu (odkaz na YouTube video) a Google formulář sloužící k jeho odevzdání. Formulář žáci vyplnili po splnění každého úkolu. Součástí úspěšného odevzdání úkolu byla důkazní fotografie z průběhu plnění úkolu. Do výzvy se přihlásilo 834 tříd ze 167 základních škol z celé ČR.  Z naší školy se nejlepších výsledků podařilo dosáhnout třídě 2. B s paní učitelkou Petrou Rybeckou - 22. místo.  Třída obdrží sportovní sadu do hodin tělocviku. Do školy tak mohou putovat např. nové rozlišováky, gumy na skákání, Ringo kroužky apod.

Školu navštěvovalo několik úspěšných žáků. Sofie Rohlíková zářila vedle Špotákové. V Ústí nad Orlicí se 29. srpna konal atletický mítink Rieter. Účastnily se ho hvězdy jako dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nebo dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 m překážek Zuzana Hejnová. Skvěle se mezi nimi ukázala i Sofie Rohlíková, žákyně naší školy. Sedmiletá atletka AC Pardubice byla nejmladší účastnicí mítinku a závodila na trase 60 m. Mezi mladšími žákyněmi obsadila nádherné třetí místo. „Závody mě hrozně baví, vždycky se snažím vyhrát,“ usmívala se Sofie Rohlíková, která na dráze výborně bojovala se staršími soupeřkami.

Žáci naší školy Eliška a Jan Richterovi, reprezentanti sportovního klubu Yacht Clubu Pardubice, se stali 23. srpna 2020 mistry České republiky v jachtingu v lodní třídě RS Feva pro rok 2020. Svého úspěchu dosáhli v mezinárodním čtyřdenním závodu The Crown Cup v Černé v Pošumaví, který byl zároveň i mistrovstvím České republiky v jachtingu. Trumpetovému duu Ladies v sestavě se žákyní 8. A Annou Palmeovou se dostalo cti, když zahrálo u příležitosti 130. Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou českou státní hymnu.

Žákyně třídy 8. A Anna Palmeová měla tu čest 17. listopadu 2020 v 17.11 hodin na oslavu 31. výročí Sametové revoluce zahrát českou hymnu v Pardubickém trumpetovém duu z balkónu Východočeského divadla. 

V letošním roce oslavila „Stonožka“ třicáté narozeniny a stále pomáhá po celém světě nemocným dětem a dětem, které vyrůstají ve válečných konfliktech, v těžkých životních situacích. Mimořádného úspěchu dosáhli žáci 4. B pana učitele Zdeňka Chvojky. Obrázky Dorotky Křížové, Jaroslava Mokříže a Tomáše Horáčka se přesunuly z Plzně do světa. České centrum ve spolupráci s hnutím Na vlastních nohou v Jeruzalémě otevřelo v polovině dubna výstavu dětských prací Covid dětskýma očima.Výstava již byla představena v České republice a nyní pokračuje v Izraeli. Představuje díla dětí z Izraele, Japonska, Korejské republiky, Rakouska, Řecka, Slovenska, Velké Británie a České republiky. K této mimořádné společnosti se zařadila také výtvarná díla žáků naší školy Doroty Křížové, Tomáše Horáčka a Jaroslava Mokříže.

V týdnu od 17. do 21. srpna proběhl v prostorách naší školy první ročník příměstského tábora. Zúčastnilo se ho dvacet dětí nejen z naší školy. Vedoucími byly Mgr. Martina Kapustová a Mgr. Leona Abrahamová, které skvěle doplnila studentka pedagogické školy a naše bývalá žákyně Leona. Tábor se velice vydařil.

2021 - 2022

Personální vedení školy zůstalo ve školním roce 2021 -2022 stejné jako minulý rok, ředitel školy Mgr. Leoš Šebela, MBA, zástupkyně pro 2. stupeň Mgr. Ivana Herynková a zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Sabina Cejnarová. Ještě než začal školní rok, uskutečnil se ve dnech 26. a 27. srpna adaptační kurz, který byl určen budoucím prvňáčkům. Děti se seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí školy, kam budou chodit devět let.

Školní rok 2021 – 2022 byl slavnostně zahájen 1. září. Pro prvňáčky probíhalo zahájení v 8 hodin v atriu před školou. Děti přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Opět byly otevřeny tři první třídy, k 1. září bylo ve škole 709 žáků. Všechny přítomné pozdravili Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky, Bc. Alena Stehnová, starostka prvního pardubického obvodu, a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Marek Výborný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté v čele s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou  představenstva hokejového klubu Dynamo Pardubice, předali dětem pamětní listy. V devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku. Všichni šli do své třídy, kde se otestovali na Covid 19, a byli poučeni o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem do nového roku mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů. Hned 1. září se uskutečnila schůzka rodičů prvňáčků, 8. září schůzka rodičů ostatních žáků.

Škola se opět zapojila do projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Žáci plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice, žáci 1. stupně 6. září, žáci 2. stupně 10. září. Vybraní žáci reprezentovali školu na republikovém finále Odznaku všestrannosti v areálu VUT v Brně. Již po sedmé se 22. září naše škola zúčastnila celosvětové akce Dětský maraton. Na stadionu TJ Sokol v Hradci Králové 42 195 metrů zdolalo 31 reprezentantů naší školy štafetovým způsobem, kdy si štafetový kolík podávali po 200 metrech, a to v čase 2:15:07.

V polovině září se sedmé ročníky vypravily na adaptační kurz na Šumavu do hotelu Stella. V rámci pobytu žáci absolvovali hry na stmelení kolektivu, aby se lépe poznali, uměli spolu komunikovat a řešit konflikty. Podle rozpisu byl v průběhu září zahájen plavecký výcvik druhých a třetích tříd. Čtvrté a páté třídy navštívily dopravní hřiště na Dukle. Vybraní žáci 8. a 9. tříd zhlédli v divadle Brodway v Praze muzikál Láska nebeská. Koncem září se uskutečnilo setkání školních časopisů, akce se konala na radnici města Pardubice a zúčastnili se jí vybraní žáci 9. A. Prezentovali náš úspěšný časopis BrVe times.

Ve dnech 3. – 8. října trávily adaptační kurz na hotelu Stella šesté ročníky. Cílem pobytu bylo, aby se děti naučily dodržovat pravidla, vycházet spolu, řešit problematické situace, pomáhat si a také si spolu užít čas mimo třídu. Zajímavý program byl rozdělen do několika bloků, doplnily ho výlety a vycházky do okolí, na Špičák, na vrchol Pancíř, k Černému a Čertovu jezeru, do Železné Rudy.  Od 7. října začaly pro páté třídy kurzy bruslení s trenéry Dynama Pardubice.

Ze čtvrtka 14. na pátek 15. října proběhla na škole Noc s Andersenem. Netradičně na podzim byla z toho důvodu, že v dubnu kvůli pandemii nebylo možné akci uspořádat. Tato událost zaměřená na podporu čtenářství byla věnována Václavu Čtvrtkovi. Zapojilo se několik tříd, 2. A, C, 3. B, 4. C, 5. A, C. Každá třída měla svůj program zaměřený na knihy a čtenářství. Postupně se pak třídy pod rouškou tmy vydaly na půdu, kde je čekalo překvapení zakódované do Morseovy abecedy.

Podzimní sběrová akce se uskutečnila 14. října. Některé třídy i paní učitelky se hodně snažily a už měly balíky papíru i kartony připravené. Ve hře byly opět úžasné ceny, a to poukázky do Alzy pro tři nejlepší sběrače, poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu, a tou byla 3. C. Členové Městské policie Pardubice navštívili v polovině října 1. a 2. třídy s programem Co nevíte o městské policii. Školní družina v říjnu uspořádala drakiádu. Ve dnech 27. – 29. října byly podzimní prázdniny.

Dne 5. listopadu navštívili žáci devátých tříd Burzu středních škol v Ideonu. Na druhém stupni probíhaly 18. a 19. listopadu podzimní projektové dny. Druhé a třetí třídy navštívily v listopadu postupně Krajskou knihovnu v Pardubicích a keramickou dílnu v DDM Beta. V listopadu zhlédli žáci 1. – 6. třídy představení Tři veteráni ve Východočeském divadle v Pardubicích. Dne 24. listopadu proběhly konzultační hodiny pro rodiče. V listopadu byl zahájen kurz bruslení pro první třídy, počátkem ledna pro čtvrté třídy.

Ozdravný pobyt s lyžováním, přesunutý z minulého roku, a to i přes nejednoduchou situaci neustále se měnících podmínek kvůli covidové pandemii se uskutečnil v termínu 2. – 7. ledna na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 40 žáků z 8. tříd pod pedagogickým dohledem pěti vyučujících. Pro žáky sedmých tříd se ozdravný pobyt s lyžováním uskutečnil v termínu 23. – 28. ledna také na chatě Karolínce. Pobyt absolvovalo 41 žáků pod pedagogickým vedením pěti vyučujících. Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování žáků proběhly prostřednictvím programu Teams dne 12. ledna.

Ve dnech 12. a 14. ledna 2022 se žáci devátých tříd zúčastnili fiktivních pohovorů do zaměstnání. Jako první si vybrali inzerát, na který následně napsali odpovídající životopis s motivačním dopisem. Vše odeslali paní personalistce na e-mailovou adresu pana ředitele. Celý projekt probíhal v takzvaném Assessment centru, ve skupině bylo najednou více žáků. Všichni byli sice trochu nervózní, ale souhlasili s tím, že to byla velká zkušenost do budoucna. Koncem ledna se uskutečnila ve čtvrtých a pátých třídách teoretická část dopravní výchovy. V lednu a počátkem února proběhla školní kola Olympiády v českém a anglickém jazyce, nejúspěšnější žáci postoupili do okresního kola. První pololetí školního roku bylo ukončeno 31. ledna.

Dne 2. února a následně pak 16. března byla škola otevřena všem zájemcům, konaly se Dny otevřených dveří. Do školy přišli rodiče budoucích prvňáčků i dětí vyšších ročníků, také rodiče hokejistů.  S panem ředitelem i s vyučujícími si prošli celou školu. Prohlédli si všechny nově zrekonstruované učebny, dvě počítačové pracovny, hudební a výtvarný ateliér, historickou učebnu. Všechny zaujala skvěle vybavená odborná pracovna přírodovědných předmětů, cvičná kuchyňka, zalíbily se dílny, tělocvičny, prostorná jídelna. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule. Ve třídách prvního stupně proběhly během února besedy s Městskou policií Pardubice na téma Co by měly děti vědět. Dne 4. února byly pololetní prázdniny, jarní prázdniny proběhly od 28. února do 4. března.

Naše škola se zapojila do projektu školní ligy ve veslování na trenažerech Česko vesluje. Žáci 5. – 9. ročníků se zúčastnili soutěže jednotlivců na 500 metrů. Na veslařských trenažerech veslovaly také čtyřčlenné týmy. Do akce se zapojili i dospělí. V týdnu před jarními prázdninami se malá tělocvična proměnila v „krajinu“ močálů, skal, strží a potoků a žáci prožili dobrodružství, když v tělocvičně překonávali tu oblast přes úzké lávky, kameny, pomocí lan a podobně. Počátkem března proběhl v 1. – 4. ročnících projekt Zdravá pětka. Projekt realizoval nadační fond Albert. Paní lektorka rozdělila žáky do skupinek, v nichž pracovali. Žáci si připomněli zásady zdravé výživy. Uvědomili si, jak je důležitá snídaně, že by měli jíst 5x denně, měli by dodržovat pitný režim. Dozvěděli se i mnoho zajímavostí o zdravých a nezdravých potravinách. Nejúspěšnější skupinka byla odměněna. Šesté a sedmé třídy se v průběhu března zúčastnily besedy s Městskou policií Pardubice na téma Kyberšikana.

Dne 21. března žáci 1. až 4. tříd přivítali jaro na zahradě školy. Akce s názvem Vítání jara byla obnovena po dvou letech, kdy se z důvodu pandemických opatření nemohla konat. O to větší byla radost všech účastníků. Úvodem byla obměna hry Člověče, nezlob se, poté si všichni společně zazpívali píseň Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Jaro dělá pokusy. Nakonec křídami pokreslili jarními motivy celé hřiště. Akce Škola hrou s Janem Amosem se uskutečnila 28. března. Vyučující oživili hodiny hrami, pokusy, soutěžemi, nezkoušelo se, nepsaly se prověrky a neznámkovalo se. Některé třídy využily historickou učebnu. Koncem března vybraní žáci 8. a 9. tříd navštívili Národní divadlo, které si s průvodcem prohlédli, a zhlédli představení Ostrov pokladů v divadle Brodway.

Dne 1. dubna několik žáků osmých tříd navštívilo pana poslance Mgr. Marka Výborného v jeho regionální kanceláři a pan poslanec ochotně odpověděl na otázky, které si připravili. Otázky a odpovědi ze zajímavé besedy byly uveřejněny ve školním časopise BrVe times. Neuběhl ani rok a některé děti opět čekalo spaní ve škole. V pátek 1. dubna se děti navečer setkaly s vyučujícími a přespaly ve škole. Nejprve si všichni připomněli pana Andersena a knihy, které napsal, pak vyluštili křížovku. Po večeři si zahráli na Sherloka Holmese a na půdě školy řešili s baterkami v ruce detektivní záhady. Připomněli si Artura Doyla, který psal příběhy o Holmesovi. Akce se dětem líbila.

Dne 12. a 13. dubna se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Dne 14. dubna byly velikonoční prázdniny. Některé třídy před nimi navštívily velikonoční dílny v ekocentru Paleta.  Ve dnech 19. až 21. dubna absolvovaly šesté a sedmé třídy besedu Řekni Ne drogám. Osmé třídy se zúčastnily besedy týkající se drogové prevence v KD Dubina. Vybraní žáci 7. a 8. ročníků byli pozváni na Technický den na SPŠE. V dubnu se někteří žáci zúčastnili sportovních soutěží, okrskového kola v kopané, soutěže Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic a okresního kola v hokejbalu.

Ve dnech 20. a 21. dubna přišli na zápis budoucí prvňáčkové. Zúčastnili se zápisu na téma Letem veverčím světem. Při cestování s veverkami měli žáčci možnost vyzkoušet si spoustu dovedností a znalostí. Z kostiček  skládali zvířátka, podle obrázků tangramy, kocourovi vázali tkaničky, počítali šišky a oříšky, běhali slalom kolem pařezů, poznávali v lese žijící zvířátka, přiřazovali počítané předměty k číslicím a zkoušeli mnoho dalšího. Předškoláky kromě pana ředitele a vyučujících vítala veverka Matěj, jinak v kožichu schovaný žák osmé třídy. Po splnění úkolů si děti vybraly odměny. Když odcházely od zápisu, říkaly, že se do školy těší. V den konání zápisu se žáci prvního stupně vydali za kulturou, někteří do KD Hronovická na Povídání o pejskovi a kočičce, jiní do kina na film Proměna. Dne 27. dubna se prezenčně konaly schůzky rodičů.

Počátkem května navštívili žáci prvního stupně Východočeské divadlo v Pardubicích a zhlédli představení Princezna ze mlejna, žáci sedmých a osmých tříd představení Kytice. Žáci 8. D vyjeli na exkurzi do Senátu a Poslanecké sněmovny České republiky. Vybraní žáci se zúčastnili sportovních akcí, Štafetového poháru, hokejbalu chlapců, krajského kola Sazka Olympijského víceboje a školního kola boulder poháru. Od 8. května do 3. června pobývaly třídy na školách v přírodě, a to kromě šestých, sedmých a devátých tříd. Dne 6. června se žáci prvního stupně zúčastnili představení Perníčku, 15. června Zrcadla umění.

Během června se uskutečnily školní výlety, 1. B do Apolenky, 1. C do Bohdanče, vybrané první až třetí třídy do Mirakula, šesté třídy do Archeoparku Všestary, sedmé třídy do Botanické zahrady v Praze, deváté třídy do Hvězdárny Artura Krause, třída 9. A vyjela na čtyřdenní výlet do Kořenova. Připraveno bylo pro žáky pátých tříd dopravní hřiště a arosa. Dne 23. června si několik žáků 6. A a 6. B zpříjemnilo čekání na prázdniny anglickým večerem s přespáním ve škole. Sešli se s vyučujícími o půl páté před školou, odložili spacáky a pyžama ve třídě a ve školní kuchyňce se vrhli na vaření. Nejprve si ovšem zopakovali anglická slovíčka související s vařením . Pak podle anglických pokynů paní učitelky Benešové ukuchtili špagety s boloňskou omáčkou a upekli bábovku. Žáci vařili s nadšením, vše se podařilo a všem chutnalo. Po večerní procházce si promítli film Největší showman a uložili se ke spánku. Ráno je paní učitelka probudila a po snídani se vydali do parku Na Špici dodatečně oslavovat Den dětí.

Dne 23. června se uskutečnil sběrový den spojený s akcí Veverky uklízejí Pardubice. Nejvíce sběru opět přinesli žáci 3. C. Druhé a třetí třídy navštívily SZŠ a zúčastnily se Dne zdraví. Studentky pro ně měly v tělocvičně připravených několik stanovišť s pomůckami, na kterých děti v týmech plnily nejrůznější úkoly z oblasti zdravotnictví, některé byly praktické, jiné teoretické. Například třídily zdravé a nezdravé potraviny, seznámily se s riziky obezity, cvičily správné mytí rukou a čištění zubů, vyzkoušely si brýle simulující opilost a účinky extáze, učily se vodit nevidomého, skládaly tangramy, připomněly si čísla IZS. Z oblasti teorie poznaly anatomii srdce, plic, jater a nemoci s nimi spojené. Nejlepší týmy byly odměněny.

Dne 24. června se žáci celé školy vydali do parku na Špici a dodatečně oslavili Eko-logický dětský den. Bylo nutné podle věku splnit 15 – 20 úkolů a pak dostali sladkou odměnu. Museli poznávat rostliny a živočichy na kartičkách, pokoušeli se plížit pralesem a hasit požár v pralese, zdolávali visutý most „v oblacích“, plnili hliníkožrouta, pomocí hokejky stříleli do branky sešlápnutou plechovku, snažili se zachránit vajíčka ptáků a mravenců, překonávali ostrovy s odpadky, snažili se pomoci zebrám, stavěli pyramidy z kamenů, přenášeli „zraněného“ kamaráda na stoličce z rukou, vyplňovali testy strážce rezervace a absolvovali mnoho dalších úkolů. Chlapci z druhého stupně odehráli turnaj v kopané O pohár ředitele školy.

Na konci školní docházky již osmým rokem přišel čas psaní absolventských prací. Závěrečné práce měly prověřit úroveň získaných znalostí a schopností. V lednu vyučující  seznámili žáky devátých tříd s náplní absolventské práce. Sdělili jim všechny důležité termíny. Pak došlo na vybírání témat společně s garanty, kteří byli žákům po celou dobu k dispozici a pomohli jim práce zpracovat. Téma práce muselo být jedinečné. V dubnu nadešel i čas přijímacích zkoušek a velkých příprav na ně, proto neměla většina moc času na psaní absolventské práce. Po přijímacích zkouškách se ale museli opět rychle vrátit k psaní, jelikož za pár dní už měla být garantům odevzdána první půlka rozepsané práce. Práce žáků byly na dobré úrovni. Mnozí si vybrali zajímavá témata, například  Drogové kartely, Masožravé rostliny, Historie videoherního průmyslu, Totalitní režimy, Vývoj dechových nástrojů a mnoho dalších.  Žáci museli pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích, kterých muselo být nejméně pět. Obhajobu prací před komisí všichni bez větších problémů zvládli. Slavnostní rozloučení se žáky 9. A proběhlo 27. června na pardubické radnici. Školní rok byl slavnostně ukončen 30. června 2022.

2022 – 2023

Personální vedení školy se od 1. září 2022 částečně změnilo, ředitelem školy byl nadále Mgr. Leoš Šebela, MBA, zástupkyní pro 1. stupeň zůstala Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyní pro 2. stupeň se stala Mgr. Petra Tomášková. Ještě než začal školní rok, uskutečnil se ve dnech 29. a 30. srpna adaptační kurz, který byl určen budoucím prvňáčkům. Děti se seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Prvního září 2022 bylo krásné slunečné počasí, a tak zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo v atriu před školou. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Byly opět tři první třídy. Škola se rozrostla, ve škole se učilo 730 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Školní rok 2022 – 2023 byl pro 2. – 9. ročníky zahájen až  v devět hodin. Někteří se po prázdninách do školy velmi těšili, protože po schodišti běželi do třídy jako o závod.  Přivítali je třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel do nového školního roku všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů. Toho dne proběhly třídní schůzky rodičů žáků prvních tříd.

                Naše škola byla opět zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice v pátek 2. září 2022. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 5. září také na hřišti Sokola Pardubice. I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Nejlepší sportovci byli odměněni.   Škola se účastnila již tradiční akce „Dětský maraton“. Maraton se běžel na atletickém stadionu Hvězda na Dukle v Pardubicích. Počasí běžcům přálo, a tak 42 195 metrů zdolalo 31 reprezentantů naší školy štafetovým způsobem, kdy si štafetový kolík předávali po 200 m, a to v čase 2:07:40. Jde o nejrychlejší čas naší školy od roku 2013, kdy se této akce účastníme.

                U příležitosti oslav Evropského dne jazyků, jenž se každoročně slaví již od roku 2001, vyrazili žáci 2. stupně dne 26. září 2022 s paní učitelkou Mgr. Silvií Benešovou do Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. V jeho prostorách sídlí mimo jiné jazyková centra: britské centrum British Council, francouzský institut Alliance Francaise a německé centrum Goethe-Zentrum. Ta si na tento den připravila cca dvouhodinový zajímavý program. Vybraní žáci 7. a 8. tříd měli příležitost se seznámit i s jazyky, které se na naší škole nevyučují. Na instagramovém profilu @europe_direct_pardubice probíhala pro zpestření soutěž o nejlepší fotografii pořízenou při návštěvě akce konané u příležitosti Evropského dne jazyků.  Skupinové foto (ve složení Nikol Schejbalová, Anna Gutwirthová, Nikola Kalhousová, Tomáš Haas a Jan Vodička) obdrželo nejvyšší počet „lajků“ a s velkým odstupem od ostatních soutěžících zvítězilo. Toto vítězství výše jmenovaným vyneslo odměnu v podobě poukázek do knihkupectví Kosmas v Pardubicích. Výhru si převzali od pana Michala Mikulce z informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice. 

                V září čtvrté a páté třídy absolvovaly výcvik na dopravním hřišti. Plavecký výcvik zahájily druhé a třetí třídy. Dne 29. září se třída 9. D zúčastnila v Ostravě natáčení soutěžního televizního pořadu Už tam budem. Od září pod vedením psycholožky pracoval žákovský parlament. Počátkem října se žáci devátých tříd vypravili na Úřad práce a zúčastnili se burzy středních škol v Ideonu. Vybraní žáci se zúčastnili setkání školních časopisů na radnici. Několik tříd prvního stupně docházelo na kurzy bruslení.

                Žáci 6. B a 6. C společně absolvovali 2. – 7. října adaptační kurz v Bělči nad Orlicí. Byli ubytováni v Táboře Jana Amose Komenského. Žáky čekal bohatý program, který vedla paní psycholožka a pan ředitel. Cílem pobytu bylo stmelení třídního kolektivu. Během tohoto týdne se žáci měli naučit spolu vycházet, tolerovat se navzájem, spolupracovat, pomáhat si a naučit se řešit problémové situace. Úkoly ve formě her byly velmi zajímavé a někdy i náročné. Žáci se jich nezalekli a úspěšně vše zvládli. Během týdne se všichni poznali v jiné rovině a navázali i nová přátelství a sympatie. Adaptační kurz se vydařil a splnil svůj účel.

                Podzimní sběrový den se uskutečnil třetí říjnový týden. Na hřišti školy byly už den předem přistaveny dva kontejnery, které se brzy naplnily. Při akci pomáhali žáci 9. A a 9. C, kteří po celou dobu udržovali pořádek kolem kontejnerů. Opět se soutěžilo o úžasné ceny, a to o poukázky do Alzy. cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do Mc Donald´s a o účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu.

                Ve čtvrtek 20. října 2022 se vydalo deset žáků devátých ročníků na Gymnázium Dašická reprezentovat naši školu na každoroční akci, na Den cizích jazyků. Tato akce se konala ve sportovní hale gymnázia, kde bylo jedenáct škol z Pardubic a okolí. Jelikož každá škola měla deset zástupců, byli po pěti rozděleni do družstev a každému družstvu byl přidělen „anděl“. Andělé byli žáci gymnázia, kteří po celou dobu zapisovali body „svého“ týmu do tabulky. V celé hale bylo 25 stanovišť, na které bylo 105 minut. Na stanovištích byly různé aktivity, například někde se hádala francouzská slovíčka a někde pro změnu italská. Celou akci hodnotili žáci kladně.

                V pondělí 24. a v úterý 25. října proběhly ve škole ekologické projektové dny. Pondělní projekt byl rozdělen do několika bloků, které plnili všichni žáci školy. Prvním blokem byla interaktivní beseda s lektory z Tonda obalu. Žáci si vyzkoušeli, do jaké míry umí třídit odpad, co do tříděného odpadu nepatří, a také, jak problematické jsou skládky odpadů. V dalším bloku se žáci stali ilustrátory a pokusili se co nejlépe ztvárnit zadané téma „Živá -  mrtvá Země“. V následujících blocích pracovali žáci v badatelských skupinách. Společně se zamýšleli nad tématy, jak nejlépe šetřit potravinami, energií a vodou, jak dlouho se odpadky v přírodě rozkládají nebo jak chránit naši přírodu. Posledním blokem byl badatelský pokus, při kterém si žáci vyzkoušeli rozklad látek v přírodě. Zkoumali žvýkačku, vaječnou skořápku a barevné podzimní listí. Své pozorování porovnali s ostatními skupinami. V úterý vyráběli žáci na prvním stupni „Strom Odpadkovník“. Snažili se tak dát použitelným odpadkům druhou šanci a také si uvědomili, že takové stromy v naší přírodě mít nechceme. Žáci druhého stupně společně vyráběli komiks na téma „Třídění odpadů“. Na komiksu se podílel každý žák třídy. V rámci prevence absolvovali žáci na počátku listopadu přednášky Youtube a youtubering  a Kyberšikana a kybergrovming.

                Vybraní hokejisté 9. C a D navštívili Zimní stadion v Pardubicích mimo své tréninky a besedovali s hokejistou Petrem Sýkorou, který velmi ochotně odpovídal na jejich otázky. Také malí hokejisté ze 4. A a z 5. A se 9. listopadu vydali na Zimní stadion v Pardubicích, byli pozváni na besedu s hokejisty týmu A a bývalými žáky naší školy Filipem Kofferem a Ondřejem Rohlíkem. Ještě před stadionem získali podpisy brankářů D. Frodla a M. Kloučka a obránce D. Musila. Beseda s bývalými žáky, dnes výbornými hokejisty, byla úžasná, chlapci ze čtvrté a páté třídy měli připravenu spoustu otázek, na které hokejisté velmi ochotně odpovídali. Obrovským zážitkem pro chlapce bylo, že mohli nahlédnout do kabiny A týmu, prohlédnout si oblečení a hokejky hráčů.

                Dlouho očekávané Mystérium bylo odstartováno 11. listopadu 2022. Stovky nedočkavých žáků s rodiči a prarodiči čekaly před školou už dávno před otevřením brány. A pak se objevili učitelé převlečení za mágy, věštce, mudrce, astrology, astronomy a šílené alchymisty. Všichni se společně nechali přenést do 17. století. Na devatenácti stanovištích žáci plnili úkoly a pronikali tak do tajemství kamene mudrců, objevovali sílu kořene mandragory, zkoušeli účinky lektvarů a vzácných bylin, snažili se zjistit, jak může vzniknout elixír života. Nahlédli do horoskopů, počítali hvězdy, pokusili se odhalit svůj osud. Hledali kouzelnou elektřinu, prozkoumávali tajuplné světlo, skládali atomy, aby se jim podařilo vyrobit zlato. Po splnění alespoň dvanácti úkolů dostali za odměnu klíč jako symbol k pravému bohatství lidského života.

                Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební a společností Enteria absolvovali velice přínosnou exkurzi žáci 9. ročníků. Jednalo se primárně o představení a ukázku stavebních oborů. Žáci navštívili veškeré prostory na střední škole včetně truhlářských a kovářských dílen a učeben pro teoretickou výuku. Po návštěvě střední školy navštívili Dopravní fakultu Jana Pernera. Třetí v pořadí byla návštěva staveniště v prostoru hlavního nádraží Pardubice. Na závěr dne se naobědvali a aktivně odpočali při bowlingu a tenisu v H-Centru ve Starém Hradišti, což bylo příjemným zakončením velmi povedeného a příjemně stráveného dne. Workshopy s personalistkou se konaly v průběhu listopadu pro žáky devátých tříd.

                Koncem prvního čtvrtletí děti v prvních třídách netrpělivě očekávaly, že dostanou Slabikáře. Pečlivě se na tento den připravovaly. Uspořádaly besídky a předvedly rodičům i prarodičům všechno, co se od počátku roku ve škole naučily. Četly písmenka, slabiky i celá slova, říkaly písmenkové básničky, luštily křížovky, zpívaly písničky, pracovaly na interaktivní tabuli. Paní učitelky děti pochválily a slavnostně jim předaly Slabikáře. Žáci druhých a čtvrtých tříd navštěvovali Krajskou knihovnu v Pardubicích s různými programy.

                Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se žáci a žákyně 8. a 9. ročníků zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Deváťáci, kteří měli možnost se zúčastnit loňského školního kola, již tušili, co mohou očekávat, ale pro osmáky to byla premiéra. A pro některé to byla premiéra vskutku pekelná. Po příchodu do terapeutického ateliéru se všichni pustili do řešení zapeklitých a rafinovaných úloh, které měly prověřit jejich jazykový cit i hloubku jejich znalostí mateřského jazyka. Své snažení nakonec završili tvorbou slohové práce. Viktorie Ovčariková pak v okresním kole obsadila druhé místo.

                Žáci 8. a 9. tříd se pokusili zodpovědět záludné otázky dějepisné olympiády. Tentokrát se museli vypořádat s tématem, které ještě ve škole neprobírali – Československo a rozdělení světa v letech 1945 až 1992. I přes obtížné zadání se přihlásil velký počet zájemců a všichni se se zadanými úkoly vypořádali velmi dobře. Do okresního kola mohli postoupit ale jen první tři nejúspěšnější řešitelé, byli jimi Anna Hlavatá z 9. D, Dominik Šetina z 9. A a Jakub Morawetz z 9. C.

                Žáci prvního stupně navštívili v prosinci představení Perníčku s názvem Adventní čas. Rok se s rokem sešel a děti ve škole navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Hned první hodinu bylo na chodbách slyšet řinčení řetězů. „Už jdou!‘‘ ozvalo se slabým chvějícím se hláskem. Najednou někdo silně zabušil na dveře, které se ihned rozletěly. Do třídy vtrhli čerti, za nimi přišel Mikuláš a nádherní andělé. Čerti zběsile běhali po třídě a sháněli hříšné duše. V každé třídě jistě nějakou našli, kterou by si „odnesli do pekla“. Mikuláš a andělé byli natolik hodní, že se za hříšníky přimluvili s tím, že své chování zlepší. A tak ze školy nikoho neodnesli. Díky spolupráci s hokejovým klubem Dynamo Pardubice si žáci naší školy mohli 20. prosince zkrátit čekání na vánoční svátky a na dárky dopoledním bruslením na zimním stadionu. Ledovou plochu nejdříve zaplnili žáci prvního stupně, od deseti hodin si stadionu užívali starší žáci. Na pořadu byly vláčky, piruety a některé děti si bruslily jen tak.

                Poslední školní den 22. prosince se po dvou letech opět malé děti sešly na schodech a společně si zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Starší spolužáci závistivě poslouchali za dveřmi. Je to totiž příjemná vánoční atmosféra. Pak až do oběda si všichni nadělovali dárky a ve třídách probíhaly vánoční besídky.  Turnaj v přehazované se hrál tradičně poslední vyučovací den před Vánocemi 22. prosince 2022. Druhý stupeň byl rozdělen na kategorie 6. – 7. třídy a 8. – 9. třídy. Žáci žili turnajem již několik dní před samotnou akcí. Při přehazované nebylo nouze o pěkné zákroky, legrační situace i napětí až do úplného konce. Předvánoční zpívání koled pokazily chřipky a virózy, a tak děti nejznámější koledy zpívaly až 5. ledna 2023. Sešly se v atriu. Vystoupení zahájila Tea Čiháková, potom předvedli vystoupení žáci z dramatického kroužku a pak se nádvořím linuly koledy, které společně s přítomnými rodiči a známými zpívali žáci 4. A a 4. B.

                V prvním lednovém týdnu se žáci devátých ročníků účastnili pracovních pohovorů. Žáci měli na výběr ze čtrnácti povolání a dle toho měli pohovory ve skupinách. Součástí pohovorů bylo představení a týmová, ale i samostatná práce. Po celou dobu na pohovorech byla paní personalistka, která žáky zpovídala, a pan ředitel, který na celý proces dohlížel a fotil účastníky jednotlivých pohovorů. Na samotný pohovor se museli žáci řádně připravit. Předem si měli vytvořit životopisy tak, aby odpovídaly požadavkům firmy, do které se hlásí. Tato zkušenost byla velice přínosná. Pohovory byly samozřejmě fiktivní.

                Žáci prvního stupně navštívili 9. ledna představení Tři veteráni ve Východočeském divadle. Vybraní žáci 2. stupně se zúčastnili aktivit ve florbalu. Dne 18. ledna se v Enteria areně odehrál School match mezi Sokoly Pardubice a FBC Česká Lípa. Žáci druhého stupně se oblékli do červených barev nebo alespoň červených doplňků a vyrazili fandit domácímu florbalovému týmu. O přestávkách nechyběl ani doprovodný program – kahoot a florbalový turnaj ve slalomu, kdy se z každé školy zúčastnil jeden žák a jeden učitel. Všem se akce líbila.

                Ozdravný pobyt s lyžováním se uskutečnil v termínu 22. – 27. ledna 2023 na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 42 žáků ze 7. a 8. tříd pod pedagogickým dohledem čtyř vyučujících a jednoho zdravotníka. I přes obecně nepříznivé podmínky na našich horách měli lyžaři štěstí. O víkendu napadl nový sníh. Pohybovali se v nadmořské výšce kolem 1000 m n. m. a ozdravný pobyt s lyžováním mohl proběhnout na běžeckých, sjezdových lyžích a pro zájemce i na snowboardu. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. V pondělí, úterý a ve čtvrtek dopoledne dvě družstva absolvovala výcvik na běžeckých lyžích a dvě družstva měla program na sjezdových tratích u vleků HSK a Kejnos. Odpoledne se program družstev vyměnil. Ve středu dopoledne všichni zdolali na běžeckých lyžích trasu na Žalý. Odpoledne podnikli pěší výpravu do centra Benecka. V pátek, po zabalení zavazadel, proběhl závod na běžeckých lyžích v areálu upravených běžeckých stop. Po obědě následoval návrat autobusem do Pardubic. Večerní program byl veden v duchu zábavných a vědomostních kvízů, žáci pracovali ve skupinkách. Ze závěrečného hodnocení dětí vyplynulo, že většina byla velice spokojena se stravováním, ubytováním, programem a pobyt by doporučili svým kamarádům. Pololetní vysvědčení bylo rozdáno 31. ledna 2023.

                Dne 1. února pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové pracovny, novou robotickou učebnu, výtvarný a hudební ateliér, úžasnou jazykovou učebnu, ateliér paní psycholožky a historickou učebnu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, malovaly, hrály na hudební nástroje, v jazykové učebně si zkusily sluchátka a zahrály si Kahoot. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, cvičná kuchyňka, líbily se dílny, dvě tělocvičny a prostorná jídelna. Škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila. Dne 3. února byly pololetní prázdniny.

                V pátek 10. února proběhlo na škole školní kolo Olympiády v ruském jazyce pro žáky osmých a devátých ročníků.  Celkem se zúčastnilo 16 žáků, kteří své znalosti prověřili v několika částech – ústní část, poslech, práce s textem a krátký sloh. Vzhledem k rozdílným znalostem ukrajinských a českých žáků byli žáci rozděleni do dvou samostatných skupin.  Absolutními vítězi se stali Maksym Hrytsak z 8. C a Tomáš Blažek z 9. C.  V krajském kole školu reprezentoval Tomáš Blažek, jeho náhradníky byli Patrik Šimonek a Karolína Paprskářová.

                Dne 22. února 2023 se konalo školní kolo anglické olympiády, ze kterého se postupovalo do okresního kola. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, nižší (6. a 7. třída) a vyšší (8. a 9. třída). Olympiády se zúčastnilo 34 žáků. Do nižší skupiny se přihlásilo 16 žáků a ve vyšší bylo 18 žáků. Toho dne se všichni sešli v 14:15 v jazykových učebnách ve škole. Pod bedlivým dohledem paní učitelek Benešové, Jiráskové (nižší skupina), Kulhánkové, Nádvorníkové (vyšší skupina) se rozdaly testy. Test obsahoval čtyři poslechy a cvičení na gramatiku a slovní zásobu. Každý žák měl na vyplnění testu tolik času, kolik potřeboval. Výherci a postupujícími se stali Jiří Mervo ze 7. C a Nela Blažková z 9. D.

                V Mladé Boleslavi je  jedna z mála evropských automobilek s rostoucími prodeji vozů a má v Čechách více než stoletou tradici. Navštívili ji žáci devátých tříd v únoru. Nejdříve šli do muzea automobilů, kde viděli počátky prvních automobilů. Poté pokračovali do depozitáře, kde bylo i auto z filmu Upír z Feratu. Toto auto je jen jediné svého druhu a ze začátku bylo bílé. Díky filmu se ale přebarvilo na černo. Po prohlídce depozitáře se vydali do jednotlivých hal automobilky, konkrétně do tří, do motorárny, lisovny a svařovny. Pak už byl oběd a jelo se zpátky do Pardubic. Ve školní družině se koncem února konal karneval.

                Dne 1. března se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti. Každý účastník soutěžil v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo, driblink). Výkony se přepočítaly na body a stanovilo se pořadí. Školu reprezentovalo 24 závodníků a jedno družstvo složené ze 4 dívek a 4 chlapců. Náš tým obsadil 1. místo, tvořili ho Tereza Horáčková, Nikol Schejbalová, Kristiana Barvíková, Svitlana Shtets, Štěpán Svozil, Miroslav Kot, Gabriel Mach, Maksym Hrytsak. Celou soutěž koordinovala Šárka Kašpárková, medailistka z olympijských her v Atlantě a mistryně světa v trojskoku. Naše škola postoupila  do krajského kola.

                Během projektového dne, který se uskutečnil před jarními prázdninami,  se žáci seznámili s povinnou výbavou kola, prostřednictvím aktivizačních her si zopakovali pravidla silničního provozu. Zamysleli se nad významem značek a vymysleli nové značky, které by mohly zvýšit bezpečnost na silnicích a cyklostezkách. Ve skupinkách použili reálnou mapu a naplánovali výlet na kolech. Trasu výletu přizpůsobili kulturním památkám a jiným zajímavým místům, zohlednili i svou bezpečnost. Naše škola se již podruhé zapojila do projektu Česko vesluje. Žáci druhého stupně v rámci hodin tělesné výchovy jeli na veslařském trenažeru tzv. individuální šampionát pro jednotlivce na 200 m. Byl sestaven žebříček TOP 10 nejlepších z každého ročníku v kategorii dívek a kategorii chlapců. První tři nejlepší v každé kategorii byli odměněni diplomem a sladkostí. V týdnu od 6. do 10. března byly jarní prázdniny.

                Dne 14. března 2023 organizovala naše škola okrskové kolo ZŠ v basketbale dívek „O pohár bratranců Veverkových“. Přihlášeno bylo osm týmů. Hrálo se ve dvou skupinách. Náš tým bojoval s velkým nasazením až do poslední minuty, ovšem štěstí nám nepřálo a vždy o 1 bod dívky prohrály a nepostoupily ze skupiny. Dne 15. března opět pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti a pak od šestnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. Prohlídka školy probíhala obdobně jako 1. února.

                Vetešnictví je vlastně charitativní akce školy. Žáci si z domova donesli drobnosti, hračky, které již nepotřebují, ale které by mohly ještě posloužit a udělat radost někomu dalšímu. Zároveň si přinesli drobné mince, za které si od spolužáků zakoupili drobnosti, které do školy přinesli oni. Byl to takový výměnný obchod, ale drobné, které žáci za své hračky navzájem utržili, šly do speciální kasičky. Výtěžek byl totiž věnován postiženému Honzíkovi, který je žákem naší školy. Děti si tak domů penízky nepřinesly, ale možná získaly novou zajímavou hračku a hlavně dobrý pocit, že pomohly.

                První jarní den se na naší škole neobešel bez jarních oslav. Nejprve se pořádala akce Vetešnictví aneb jarní úklid. Někteří žáci prvního stupně tuto akci zažili poprvé, a tak samou nedočkavostí nemohli ani dospat. Již doma si připravili různé hračky a předměty, které by jinak skončily v popelnici, někteří napekli dobroty a další si dali tu práci a předměty vyrobili. Akce se těšila velkému úspěchu. Po vydařeném obchodování se žáci přesunuli na školní hřiště. Následovala hra Závod s časem. A to doslova. Třídy v jednotlivých barevných formacích vytvořily týmy, které mezi sebou soupeřily. Vyhráli samozřejmě všichni, ale jen ti nejrychlejší, a to 3. A, 3. B a 1. B, se mohli radovat z prvních míst. Po sportovním výkonu přišlo na řadu společné zpívání Svěrákovy písně Jaro dělá pokusy, kterou žáci přivítali jaro. Bylo to velice příjemné dopoledne.

                V duchu myšlenek Jana Amose Komenského se 28. března na naší škole konal projektový den. Tento den se nezkoušelo, všichni si hráli a u toho se učili. Přesně tak, jak si to Komenský představoval. Žáci se ve třídách většinou rozdělili do skupinek a stříhali, lepili, kreslili, hledali v knihách, encyklopediích i v časopisech. Vymýšleli křížovky, kvízy a hádanky. Někteří se byli podívat v historické učebně. Vzniklo ten den mnoho zajímavých výtvorů z nejrůznějších oblastí. Opakovalo se probrané učivo pomocí her, kartiček, skupinových prací, stanovišť a názorných pomůcek. Celé dopoledne bylo zábavné.

                Dne 31. března přespali někteří žáci ve škole. V šest hodin večer se sešli u školy s karimatkou, spacákem a s mnoha dobrotami. Ve třídě si připravili „ležení“. Paní učitelky jim pustily video o životě H. Ch. Andersena a o jeho pohádkách. Mnoho dalšího se pak dozvěděli ze školního rozhlasu. Následovaly různé kvízy a soutěže týkající se pohádek. Pak bylo velké překvapení v podobě pizzy. A tak uprostřed večera si postupně jednotlivé třídy vzaly baterky a šly do podkroví a tam hledaly papírky. Když všichni našli všech 40 lístečků, vrátili se do tříd a poskládali obrázky. V další části večera se dívali na pohádky. Vyčistili si zuby, převlékli se do pyžama a šli spát. Ráno se vzbudili okolo půl sedmé. Nasnídali se, vyčistili zuby a všechno uklidili. Když to všechno zvládli, začala zábava, hráli si písničky. Pak šli vesele domů. V březnu některé třídy prvního stupně navštívily představení Sněhurka, některé byly v knihovně, jiné na dopravním hřišti. Šesté třídy navštívily Planetárium v Hradci Králové, třídy 7. A a 7. C Kutnou Horu, 7. B a 7. D Národní muzeum v Praze.

                Dne 4. dubna se ve školní jídelně uskutečnilo „velikonoční tvoření s veverkami“. Děti si vybraly misku se zeleným obilím, tu si ozdobily. Společně s rodiči nebo prarodiči si do misky vytvořily zápichy s motýlkem, ovečkou, zajíčkem, s ptáčkem z makovic, s obarveným vajíčkem a přidaly si ozdobný plůtek. Navíc si všichni vyrobili věneček na dveře. Samozřejmě nechyběl perník ze školní jídelny. Příjemně strávené odpoledne bylo přípravou na velikonoční prázdniny.

                Ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. dubna 2023 proběhl na naší škole  zápis do prvních tříd s tématem Letem podmořským světem. Budoucí prvňáčci procházeli s paními učitelkami úžasně vyzdobenými třídami a mohli si připadat jako v moři nebo v oceánu. Dívali se do vody jakoby z ponorky, vystřihovali hvězdice a lastury, poznávali geometrické tvary, kreslili mořské vlny. Počítali diamanty z objeveného pokladu, ukázali tak matematické dovednosti, s pokladem pak procházeli slalomovou dráhou. Pokoušeli se umlčet žraloka a  zavázat tkaničky na botách chobotnice, s nadšením lovili rybičky a plnili i další úkoly. Na závěr procházky podmořským světem si mohli vybrat odměnu. Třída 8. B  navštívila v dubnu Labskou střední školu. V dubnu se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Vybraní žáci se v dubnu a květnu zúčastnili sportovních akcí a turnajů – hokejbalu, florbalu, vybíjené, Nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic, Štafetového poháru, Sazky Olympijského víceboje, orientačního běhu, boulder poháru a dalších. Dne 3. května se žáci 9. ročníků zúčastnili exkurze do Dukovan a Dalešic.

                Na konci května se žáci zúčastnili okresního kola POKOS, kterou každoročně připravuje Armáda ČR pro děti základních škol. „Escape“- tak zněl název této celodenní soutěže. Armáda ČR ve spolupráci s pardubickou věznicí a hasiči připravila celkem 12 stanovišť. Místem pro tuto soutěž byl vybrán park Mlynářka v nedalekých Sezemicích. Děti mohly vidět práci zaměstnanců věznice či hasičů. Samotná soutěž nabídla spoustu zajímavých aktivit. Žáci stříleli ze vzduchovky, házeli granátem na cíl, sundávali kolo z osobního auta a na závěr je čekal zhruba čtyřkilometrový běh s plněním různých úkolů, kde prokazovali znalosti z historie a témat týkajících se vojenství. Od 14. května začaly postupně jednotlivé třídy jezdit do škol v přírodě. Třídy také absolvovaly zajímavé výlety, 9. D do Krakowa, 9. C na Seč, 6. B, C na Zemskou bránu, 4. A do Fly zone, 7. B, D do Bludných skal, 8. C do Prahy, třídy 1. stupně do Mirákula. Některé třídy pořádaly vystoupení pro rodiče, dramatický kroužek vystoupil na městských slavnostech.

                Dne 16. června 2023 se několik tříd prvního stupně vydalo do Střední zdravotnické školy do Černé za Bory. Studentky pro ně měly v tělocvičně připravených několik stanovišť s pomůckami, na kterých děti v týmech plnily nejrůznější úkoly z oblasti zdravotnictví, některé byly praktické, jiné teoretické. Například třídily zdravé a nezdravé potraviny, seznámily se s riziky obezity, cvičily správné mytí rukou a čištění zubů, vyzkoušely si brýle simulující opilost a účinky extáze, učily se vodit nevidomého, skládaly tangramy, připomněly si čísla IZS. Z oblasti teorie poznaly anatomii srdce, plic, jater a nemoci s nimi spojené. Nejlepší týmy byly odměněny. Den zdraví se dětem líbil. Jarní sběrový den se uskutečnil 21. června. Na hřišti školy byly už brzy ráno přistaveny dva kontejnery, které se brzy naplnily. Opět se soutěžilo o úžasné ceny, a to o poukázky do Alzy, cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do Mc Donald´s a o účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Nejvíce sběru donesl Šimon Kohoutek z 1. B, na druhém místě se umístil Vendelín Kočnar z 3. B, třetí byli Gabriel Mach z 4. C a Daniel Mach z 6. C. Sběrově nejlepší byla třída 1. B, druhá 3. B a třetí 4. C, všechny díky svým nejlepším sběračům. 

                Celý školní rok jsme pracovali na projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Děti plnily disciplíny všestrannosti na sportovních dnech a v hodinách tělesné výchovy. Vybraní žáci se zúčastnili okresního i krajského kola Odznaku všestrannosti. Do republikového kola postoupila Sofie Rohlíková. Měli jsme štěstí i v losování, ve kterém jsme získali „Trénink“ se známým sportovcem. Naše škola získala bronzový certifikát – do projektu se zapojilo 65 % žáků. Každý, kdo se do této akce zapojil, dostal v den vysvědčení i diplom tohoto projektu. Ti nejlepší obdrželi ještě odznaky diamantový, zlatý, stříbrný nebo bronzový. Diamantový odznak získala Tereza Horáčková z 8. B.

                Jako každý rok, tak i tento museli žáci devátého ročníku vypracovat absolventské práce. Je to dlouhá slohová práce na vlastní téma. Tento rok byli všichni opět trochu nervózní. Pár žáků dříve přehánělo o tom, jak těžká tato práce je, ale s postupem času všichni zjistili, že je to docela lehké. Přes očekávání obtížnosti psaní absolventské práce téměř všichni byli mile překvapeni. Garanti žákům hodně pomáhali s detaily, čehož si všichni vážili. Pak přicházelo období obhajob, u kterého  všichni byli opět trochu nervózní, ale nebylo to nic, co by žáci devítek nezvládli. Všichni do toho dali vše, aby mohli úspěšně odejít ze základní školy.

                Oslava Dne dětí se uskutečnila pod názvem „Letem cestujeme světem“ dne 27. června u pardubického zámku na valech. Děti „cestovaly“ mnoha zeměmi světa, plnily nejrůznější úkoly, za jejich splnění získaly samolepky vlaječek států a ty si lepily do cestovního „pasu“.  Tak například skákaly v jutových pytlích jako klokani, skládaly puzzle se zvířaty žijícími v Antarktidě, učily se tancovat sambu jako na karnevalu v Brazílii, stavěly z kostek mrakodrapy a ze špejlí Eiffelovky, tvořily obrazce z fazolí, poznávaly indická koření, zkoušely přenášet zrnka rýže pomocí hůlek, anglická slůvka přiřazovaly k obrázkům, střílely šípy, poznávaly sošky zvířat hmatem, v písku hledaly „diamanty“ a snažily se plnit mnoho dalších zajímavých úkolů, celkem 23. Před odchodem do školy dostaly sladkou odměnu.

                Tradiční poslední sportovní akce školního roku „O putovní pohár ředitele školy“ se odehrála v letošním roce poprvé na tréninkovém hřišti s umělou trávou za novým fotbalovým stadionem. Hrálo se ve dvou skupinách. Třídy si poměřily sílu „každý s každým“. První skupinu (šesté a sedmé třídy) vyhrál tým 7. A , na druhém místě se umístil tým 6. C a třetí místo vybojoval tým třídy 6. B. Druhou skupinu (osmé a deváté třídy) vyhrál tým třídy 9. C, druhé místo obsadil tým 9. D a třetí pozici vybojoval tým třídy 8. A. Rozloučení s devátými třídami Základní školy Bratranců Veverkových  se uskutečnilo na pardubické radnici 28. června 2023.

                Už deset let vydáváme školní časopis BrVe  times. A jak to tenkrát bylo? Počátkem roku 2013 se sešla redakční rada složená z několika žáků a učitelů za účelem vydávání školního časopisu. Prvním úkolem rady bylo vymyslet jeho název. Po týdenním přemýšlení byl název na světě – BrVe times. První číslo vyšlo téhož roku, a to 26. března. Doposud jsme čtenářům nabídli 37 čísel. Časopis obvykle vychází 4x ročně. Pravidelně distribuujeme mezi žáky a učitele přes 200 kusů.  S časopisem se v soutěži „O nejlepší školní časopis“ umisťujeme na předních místech v kraji, často jsme se úspěšně probojovali i do celorepublikového finále. V minulém roce jsme za grafické ztvárnění časopisu získali třetí místo.

                Školní rok 2022 – 2023 byl ukončen 30. června rozdáním vysvědčení.

Zdroje:

  • Baroš Š., Kotyk J., Pardubice dříve a nyní, Hellios 1993
  • Kroniky škol novoměstských od roku 1908 uložené ve Státním archivu v Pardubicích                                               
  • Kroniky ZŠ v ulici Br. Veverkových od roku 1911 uložené tamtéž
  • Šebek Fr., Zikmunda Vl., Pardubice, Kruh 1985
  • Zápisy z pedagogických rad ZŠ Br. Veverků v Pardubicích

  K 100. výročí založení Základní školy v ulici Bratranců Veverkových v Pardubicích vytvořily Mgr. Božena Jarešová a Mgr. Eva Kristková