Provozní řád tělocvičny

 1. Tělocvična je určena pro výuku tělesné výchovy základní školy.
 2. Tělocvičnu mohou využívat i cizí právní subjekty v souladu se smlouvou uzavřenou se základní školou.
 3. V tělocvičně se cvičí pouze ve sportovním úboru. Zakázáno je používání sportovních bot s černou podrážkou vyjma bot s podrážkou „nonmarking“.
 4. V malé tělocvičně jsou zakázány veškeré míčové hry.
 5. Žáci vstupují do tělocvičny pouze pod dohledem vyučujícího. Ti, kteří v hodině necvičí (jsou z cvičení částečně nebo úplně osvobozeni nebo jsou momentálně indisponováni), se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě při jejich vzniku. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, předloží vyučujícímu lékařem vystavený doklad doporučující osvobození žáka z tělesné výchovy. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu a bez úlev.
 6. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.
 7. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí žáci šetrně. Pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
 8. Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu ohlásí návrat do tělocvičny – např. po použití WC.
 9. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky, piercing a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na místo, které určí vyučující.
 10. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu.
 11. Je zakázáno uzlovat a utahovat lana na šplh.
 12. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení, větrání a jiná zařízení.
 13. Žáci udržují v tělocvičně pořádek, nářadí vracejí na určená místa. Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají.
 14. Žáci nesmí v tělocvičně žvýkat žvýkačky, požívat jídlo a pití.

Dne: 1. 9. 2019
Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy