Vnitřní řád školní jídelny

Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny dohlížejících učitelů a zaměstnankyň kuchyně, dbají na hygienu a bezpečnost. Žáci dodržují Vnitřní řád školní jídelny. Z ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyplývá, že v době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze v první den nemoci. 

I. ZÁSADY PROVOZU

 • Zásady provozu školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. (novelizace 1. 8. 2020), ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 • Jídelní lístek je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin obvykle na měsíc dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, případně na webu školy.
 • Vedoucí školní jídelny si vyhrazuje právo na úpravu jídelníčku v závislosti na dodávce potravin, neočekávaných událostí, apod. Změna jídelníčku vyhrazena.
 • Jídlo připravené ve školní jídelně, je určené k přímé spotřebě.
 • Provoz školní jídelny
  • Pracovní doba:                                              6,00 – 14,30
  • Výdejní doba pro svačinky                            9,40 –   9,50
  • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance        11,40 – 14,00
  • Výdejní doba pro cizí strávníky                    10,55  11,35 JÍDLONOSIČE NELZE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ POUŽÍT 
  • Výdejní doba pro výdej do menuboxů na recepci          14,00 – 14,30  JÍDLONOSIČE NELZE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ POUŽÍT
 • Bezpečnost žáků je zajištěna dohledem učitelů podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšen ve školní jídelně. Dohled zajišťuje bezpečné stravování a ochranu před socálně patologickými jevy. Strávníci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní jídelny, pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pracovníka a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Platba stravného
  • placení se provádí výhradně bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu
  • splatnost do 15. dne v předcházejícím měsíci, variabilní symbol u nových žáků je automaticky přidělen a zaslán na uvedenou e-mailovou adresu, konstantní symbol je 0558
  • stravné se platí formou záloh (například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu)
  • do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, změna výše platby proběhne již v září daného školního roku.
  • vyúčtování přeplatků se provádí v červenci a bude provedeno u každého strávníka na základě aktuálního čísla účtu strávníka; položky do 20,- Kč budou ponechány na kontě strávníka pro další školní rok.
  • nevyplacené přeplatky stravného těch strávníků, kteří skončili stravování, budou ve školní jídelně evidovány maximálně po dobu 3 let; po uplynutí této lhůty, budou převedeny na účet školy a strávníci vyřazeni z evidence ŠJ
 • Výše úhrad stravného stanoví vedoucí školní jídelny, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.Stravné (výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 3. 2023)
  • žáci ve věku 7 – 10 let          38,- Kč
  • žáci ve věku 11 – 14 let        40,- Kč
  • žáci ve věku 15 – 16 let        42,- Kč
  • zaměstnanci                         42,- Kč
  • ostatní strávníci                   106,- Kč
  • svačinky                                27,- Kč
 • Přihlášky ke stravování si strávníci vyzvednou u vedoucí školní jídelny nebo je získají na školním webu v sekci „formuláře“. Přihlášku ke stravování vyplní zákonný zástupce (strávník), která platí po celou dobu školní docházky
 • Odhlášky ze stravování
  • odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 7,00 hodin na www.strava.cz nebo v mobilních aplikacích (android, iOS)
  • první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
  • neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 • Čip nebo Pardubická karta - První vystavení Pardubické karty je zdarma, každá další stojí 50,- Kč, cena karty pouze na obědy je 130,- Kč. Studenti Konzervatoře a smluvní strávníci obdrží čip za úhradu 130,- Kč při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného. Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit.
 • Stav konta lze zjistit:
  • osobně - v kanceláři školní jídelny (v pracovní dny pro žáky vždy od 9,40 do 9,55 v kanceláři vedoucí školní jídelny)
  • telefonicky – 734 169 006
  • e-mailem – jídelna@zsbrve.cz
  • na internetu – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny)
 •  Registrace služby
  • přihlašovací údaje pro objednání stravy na internetu obdrží strávník u vedoucí jídelny, nebo žádostí e-mailem budou zaslány ze systému přihlašovací údaje.
  • Heslo pro přihlášení si nastavte pomocí tohoto odkazu: aktivace účtu / reset hesla.
  • strávník může na stránkách www.strava.cz v sekci nastavení si označí zprávy, které chce zasílat
   • potvrzení objednávky
   • nedostatečná výše konta
   • neodebraná strava
   • měsíční přehled
   • potvrzení došlé platby
  • heslo, e-mail i zasílané zprávy lze kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele
 • Objednání stravy - postup
  • od následujícího dne po registraci lze objednávat stravu na webové adrese www.strava.cz
  • zde zvolí v sekci „Strávník“ položku „Objednávání stravy“
  • vyplní a potvrdí položku „číslo zařízení“ (naše škola má číslo 0967)
  • v dalším dialogu zvolí „Přihlášení uživatele zařízení“
  • vyplní a potvrdí položky „uživatel“ a „heslo“
  • pro objednání stravy potvrdí položku „Objednání stravy“. Provede požadované změny svých přihlášek a odhlášek
  • změny uloží potvrzením položky „Odeslat“
  • ze systému se odhlásí potvrzením položky „Odhlášení uživatele“
 • Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna -V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech budou strávníci s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně
 • Dotazy, připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.
 • Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno! 

II. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ STRÁVNÍKŮ

 • Strávníci mají právo využívat stravovací služby, nemají však povinnost se stravovat.
 • Každý strávník musí mít čip nebo kartu, na nichž je uloženo jeho identifikační číslo pro odběr obědů.
 • Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 • V případě neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole, má první den strávník nárok odebrat jídlo.
 • Strávníci mají vstup do školní jídelny povolen pouze v případě, že se stravují v této školní jídelně a mají řádně přihlášený oběd.    
 • Zákonný zástupce strávníka má právo na informace související se školním stravováním.
 • Povinností strávníků nebo jejich zákonných zástupců je hradit včas stravné a písemně nahlásit vedoucí školní jídelny případné změny týkající se strávníků, ukončení stravování, změny bankovího účtu a pod. na e-mail: jidelna@zsbrve.cz
 • Dotazy, připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.

III. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ZE STRANY STRÁVNÍKŮ

 • Strávníci mají právo užívat zařízení a vybavení školní jídleny v souvislosti se školním stravováním.
 • Strávníci se chovají ohleduplně k zařízení a vybavení školní jídelny.
 • Všichni strávníci jsou povinni chovat se tak, aby majetek školní jídelny chránili před poškozením a zničením.
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.)zajišťuje pracovník úklidu.

1. března 2023
Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy