Provozní řád školní jídelny

 • Vedoucí školní jídelny: Libuše Pavlíková
 • Vedoucí kuchař: Michal Viečorek
 • Telefon: 734 169 006
 • E-mail: jidelna@zsbrve.cz
 1. Zásady provozu školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 2. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucím kuchařem podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Je sestavován obvykle na měsíc dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, případně na webu školy.
 3. Provoz školní jídelny
  • Provozní doba: 6,00 – 14,30 hodin
  • Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: 11,45 – 14,00 hodin
  • Výdejní doba svačinek: 9,40 – 9,50 hodin
  • Výdejní doba pro cizí strávníky: 11,30 – 11,45 hodin
  • Výdejní doba pro výdej do jídlonosičů: 11,30 – 11,45 hodin
 4. Dohled nad žáky vykonávají učitelé podle stanoveného rozvrhu, který je vyvěšen ve školní jídelně. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pracovníka a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 
 5. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje pomocná síla školní jídelny.
 6. Výše úhrad stravného stanoví vedoucí školní jídelny, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
 7. Stravné (výše uvedené ceny platí od 1. 8. 2019)
  • žáci ve věku 6 – 10 let 28,- Kč
  • žáci ve věku 11 – 14 let 30,- Kč
  • žáci ve věku 15 – 16 let 32,- Kč
  • zaměstnanci 32,- Kč
  • svačinky - jednotná cena 18,- Kč
 8. Platba stravného
  • Placení se provádí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu
  • Splatnost do 15. dne v předchozím měsíci, variabilní symbol u nových žáků je automaticky přidělen a zaslán na uvedenou e-mailovou adresu, u stávajících žáků je variabilním symbolem rodné číslo dítěte (bez lomítka), případně na vyžádání přidělí vedoucí školní jídelny jiný symbol, konstantní symbol je 0558
  • Stravné se platí formou záloh (například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu)
  • Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.
 9. Přihlášky ke stravování jsou ke stažení v sekci formuláře.
 10. Ukončení stravování je nutné oznámit písemně u vedoucí školní jídelny na e-mail: jidelna@zsbrve.cz
 11. Odhlášky obědů
  • Odhlášky obědů se přijímají nejpozději do 7,00 hodin na www.strava.cz nebo v mobilních aplikacích (android, iOS)
  • První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole.
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 12. Pardubická karta nebo čip
  První vystavení Pardubické karty je zdarma, každá další stojí 50,- Kč. Další možností (mimo karty) je čip obdrží, který strávník obdrží v kanceláři školní jídelny za úhradu 130,- Kč při přihlášení ke stravě a po zaplacení stravného. Ztrátu čipu i karty je strávník ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři školní jídelny.
 13. Stav konta lze zjistit:
  • osobně - v kanceláři školní jídelny (v pracovní dny vždy od 9,40 do 9,55 v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo na základě předchozí telefonické domluvy)
  • telefonicky – 734 169 006
  • e-mailem – jidelna@zsbrve.cz
  • internetem – www.strava.cz (nutno aktivovat u vedoucí školní jídelny)
 14. Registrace služby
  • u vedoucí školní jídelny obdržíte číslo zařízení k přihlášení (0962) pro objednání stravy na internetu. Zároveň vám bude vygenerováno jedinečné přístupové jméno uživatele a heslo. To doporučujeme změnit si při prvním přihlášení.
  • uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky.
  • můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
   • Potvrzení objednávky
   • Nedostatečná výše konta
   • Neodebraná strava
   • Měsíční přehled
  • Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
  • Heslo, e-mail i zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
 15. Objednání stravy
  • Od následujícího dne po registraci lze objednávat stravu na adrese www.strava.cz
  • Zde zvolte v sekci „Strávník“ položku „Objednávání stravy“
  • Vyplňte a potvrďte položku „číslo zařízení“ (naše škola má číslo 0967)
  • V dalším dialogu zvolte „Přihlášení uživatele zařízení“.
  • Vyplňte a potvrďte položky „uživatel“ a „heslo“, které jste si zvolili při registraci.
  • Pro objednání stravy potvrďte položku „Objednání stravy“. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
  • Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky „Odeslat“.
  • Ze systému se odhlaste potvrzením položky „Odhlášení uživatele“.
 16. Vyúčtování na konci školního roku bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
  • vrátit zůstatek na účet plátce stravného,
  • položky do 10,- Kč ponechat na kontě strávníka pro další školní rok.
 17. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna - V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně.
 18. Dotazy, připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.
 19. Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno!

Přílohou provozního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd, která je uložena u vedoucí školní jídelny.

13. června 2019
Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy