Pro smluvní partnery

 1. Zásady provozu školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny. Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nesnědené jídlo strávník musí vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
 2. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucím kuchařem podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Je sestavován obvykle na měsíc dopředu a vyvěšen ve školní jídelně, případně na webu školy.
 3. Provoz školní jídelny
  • Výdejní doba pro cizí strávníky 10,55 - 11,35 hodin
  • Výdejní doba pro výdej do MENUBOXŮ na recepci 14,00 - 14,30 hodin - JÍDLONOSIČE NELZE Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ POUŽÍT)
 4. Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pracovníka a kuchařek. Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 5. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje uklízečka.
 6. Výše úhrad stravného stanoví vedoucí školní jídelny, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 107/2005 Sb., § 5, odst. 1, 2. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.
 7. Čip ke stravování a vstupu do školy obdrží strávník v kanceláři za úhradu 130,- Kč při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného. Jeho ztrátu je ve vlastním zájmu povinen okamžitě ohlásit v kanceláři.
 8. Vyúčtování na konci školního roku bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:
  • vrátit zůstatek na účet plátce stravného (nutno hlásit případnou změnu účtu plátce stravného),
  • položky do 10,- Kč ponechat na kontě strávníka pro další školní rok.
 9. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna - V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O těchto termínech strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce ve školní jídelně.
 10. Dotazy, připomínky k jídelnímu lístku či provozu školní jídelny mohou strávníci sdělit vedoucí školní jídelny a řediteli školy.
 11. Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je přísně zakázáno!

Přílohou provozního řádu je vypočítaná kalkulace mzdových a režijních nákladů na jeden oběd, která je uložena u vedoucí školní jídelny.

1. července 2022
Mgr. Leoš Šebela, MBA
ředitel školy