Žádost o přijetí dítěte

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. fáze: VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU 1. - 23. dubna 2021 na webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: Magistrát města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1 nebo základní školy

2. fáze: SBĚR ŽÁDOSTÍ – ZÁPIS 19. dubna – 23. dubna 2021 v budovách základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice

------------------------------

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat od 19. do 23. dubna 2021

POZOR! Vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ LZE PROVÉST TĚMITO ZPŮSOBY:

 1. Osobním podáním ve škole ve dnech 19. - 23. dubna 2021v době 7 - 14.45 v kanceláři školy, 21. dubna 2021 také v době 14.45 - 17.00 hod. 
 2. Zasláním do datové schránky školy – POZOR! zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba (nikoliv firemní).
 3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 4. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o přijetí.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • doložení skutečného bydliště (výpis z katastru nemovitostí, kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu, jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu)
 • cizinci – kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

V případě, že se do školy dostavíte osobně a nemáte možnost kopii předem (pro urychlení) pořídit, dokument okopírujeme ve škole.

V případě zasílání datovou schránkou, emailem či poštou je třeba tyto kopie dokumentů doložit, jinak budete vyzváni k jejich dodání. Nezapomeňte prosím odeslat do 23. 4. 2021.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu , podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o odklad.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

Pokud tyto přílohy nemůžete doložit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad i bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich dodání.V případěpadě jakýchkoli nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 734 169 004 – Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň.