Žádost o přijetí dítěte

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. fáze: VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU 16. března – 16. dubna 2020 na webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: Magistrát města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1 nebo základní školy

2. fáze: SBĚR ŽÁDOSTÍ – ZÁPIS 15. dubna – 16. dubna 2020 od 13:00 do 18:00 hodin v budovách základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice

------------------------------

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat od 15. do 22. dubna 2020 

POZOR! Vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ LZE PROVÉST TĚMITO ZPŮSOBY:

 1. Osobním podáním ve škole ve dnech 15. a 16. dubna v době 13 - 18 hodin. K osobní návštěvě ve škole prosím využijte čas rezervovaný v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Vyhneme se tak frontám a setkání většího počtu lidí.
 2. Zasláním do datové schránky školy – POZOR! zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba (nikoliv firemní).
 3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 4. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o přijetí.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • doložení skutečného bydliště (výpis z katastru nemovitostí, kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu, jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu)
 • pokud má vaše dítě ve škole sourozence, který bude žákem ještě v příštím školním roce, připište prosím jeho jméno a současnou třídu na poslední stranu žádosti
 • cizinci – kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

V případě, že se do školy dostavíte osobně a nemáte možnost kopii předem (pro urychlení) pořídit, dokument okopírujeme ve škole.

V případě zasílání datovou schránkou, emailem či poštou je třeba tyto kopie dokumentů doložit, jinak budete vyzváni k jejich dodání. Nezapomeňte prosím odeslat do 22. 4. 2020.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu , podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o odklad.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

Pokud tyto přílohy nemůžete doložit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad i bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich dodání.padě jakýchkoli nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 734 169 004 – Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň.