Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

  1. Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností. Dejte mu najevo zájem a trpělivě ho vyslechněte. Posilujete jeho sebedůvěru a emoční stabilitu.
  2. Povídejte si s dítětem a čtěte mu. Technologie nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. Rozvíjíte řeč, slovní zásobu, pozornost, naslouchání, fantazii dítěte.
  3. Vytvářejte takové situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi. Učí se uplatňovat základní společenská pravidla, nebát se komunikace v různém prostředí.
  4. Podporujte dítě v poznávání okolního světa. Získává nové zkušenosti a poznatky, rozvíjí paměť, učí se nová slova.
  5. Nabízejte dítěti různorodé hry a činnosti, sami se do nich zapojujte. Vaše účast posiluje jeho citovou zralost, dítě si osvojuje pravidla, učí se činnost dokončit.
  6. Dbejte na dostatek přirozeného pohybu. Dítě si rozvíjí nejen pohybové dovednosti, ale i myšlení, koordinaci oka a ruky, grafomotoriku.
  7. Zapojujte dítě do domácích prací a pověřujte ho drobnými úkoly. Podporujete jeho sebeobsluhu, samostatnost a zodpovědnost. Dítě se učí řešit problémy.
  8. Upevňujte prostorovou orientaci dítěte. Porozumění pojmům nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za usnadní dítěti počátky čtení, psaní a počítání.
  9. Trénujte s dítětem ranní vstávání a pravidelné ukládání k večernímu spánku. Usnadníte sobě i dítěti přechod na nový denní režim a plnění povinností.
  10. Těšte se společně na školu. Pokud se dítě bude těšit do školy, adaptace na školní prostředí bude probíhat snadněji.