Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do 1. ročníku školního roku 2024/2025

O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií. Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2024/2025.

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky.

 

 

Zákonné kritérium

Body

Jak doložit

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.

U cizince hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.

5 bodů

Není třeba, ověří ZŠ

U cizince předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice

Pomocná kritéria

   

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2024 budou žáky dotčené ZŠ.

2 body

Doplněním do podané žádosti k zápisu do 1. ročníku

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice.

1 bod

Doložením užívacího práva zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte *

 

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude jejich další pořadí určeno podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné vzdálenosti rozhoduje pořadí los.

 

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

-       předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

-       doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

-       doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

-       doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.