Všeobecné informace o zápisu

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019. K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2023 udělen odklad povinné školní docházky.

Při zápisu se zákonný zástupce prokáže dokladem totožnosti, předloží vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ, rodný list dítěte, případně doloží další skutečnosti (např. doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců) v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – viz internetové stránky školy.

Písemnou žádost o odklad povinné školní docházky, doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa, podává zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přednostně jsou přijímány děti se sídlem trvalého pobytu (cizinci se sídlem hlášeného pobytu) v příslušném školském obvodu spádové školy nebo v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice. Zákonní zástupci si mohou zvolit pro dítě i jinou základní školu než spádovou. Všechny informace včetně podrobných kritérií jsou zveřejněny na: http://zapisyzs.pardubice.eu a na webových stránkách škol.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

 • dokládání skutečného bydliště je třeba pouze tehdy, pokud nemáte ve spádu školy trvalé bydliště, ale pouze skutečné – je v systému kriterií zohledněno jedním bodem
 • pokud máte v obvodu trvalý pobyt, tuto informaci máme z registru obyvatel již ověřenou
 • pokud ve spádu nemáte ani trvalý či skutečný pobyt, nedodáváte žádné potvrzení

K žádosti o přijetí prosím dále přiložte samostatný list, na kterém napište, se kterými dětmi (maximálně 2) byste chtěli Vaše dítě umístit do třídy, popřípadě volbu paní učitelky třídní a také co je prioritou – zda učitelka nebo děti.

Třídními učitelkami pro budoucí 1. ročník jsou Mgr. Marianna Kořínková, Mgr. Dana Lambertová a Mgr. Lucie Mrňávková.

Zajímavosti pro rodiče

Pro zapsané budoucí prvňáčky připravujeme v posledním prázdninovém týdnu projekt Škola nanečisto, kde si děti mohou vyzkoušet pobyt ve škole a opravdové učení se svými novými spolužáky a budoucími učitelkami. Pro děti se také připravuje i adaptační kurz. To vše dětem jistě usnadní nástup do první třídy! A určitě i rodiče se rádi více seznámí se školním prostředím.

V červnu se pak uskuteční schůzka rodičů s učitelkami, které budou v prvních třídách vyučovat. Zde již rodiče obdrží veškeré informace pro nástup dítěte do 1. třídy v naší škole. O termínu schůzky budou rodiče včas informováni. Sledujte naše webové stránky.

Na co by rodič neměl ze začátku zapomínat:

 • každodenní kontrola aktovky za přítomnosti svého prvňáčka
 • denně ořezané tužky, dítě jich má mít v zásobě několik
 • příprava školních pomůcek za jeho přítomnosti, společné ukládání do aktovky
 • nákup školních pomůcek raději až po poradě s vyučujícím
 • přípravu na vyučování je lepší rozdělit na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut
 • příprava by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
 • příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky
 • v klidu si povídat s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 • vysvětlit, čemu dítě nerozumělo
 • pochválit i za drobné úspěchy

Co by měl umět předškolák:

 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů
 • obléknout i převléknout se do cvičebního úboru, zavázat si boty,
 • zvládat sebeobsluhu a hygienu, zavírat a otvírat aktovku a penál
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami
 • poznat základní barvy
 • vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
 • připravit svačinku na ubrousek a mýt si ruce
 • poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu
 • umět si povídat si s rodiči, správně vyslovovat
 • uložit věci do aktovky