Školní řád

PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ (výňatek ze školního řádu)

DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE     

 • úmyslné poničení majetku v hodnotě do 1.000,- Kč včetně
 • fyzické napadení spolužáka bez následného lékařského ošetření

DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY     

 • úmyslné poničení majetku v hodnotě nad 1.000,- Kč
 • nepovolené pořizování jakýchkoliv zvukových i obrazových záznamů spolužáků i vyučujících

SNÍŽENÝ STUPEŇ CHOVÁNÍ      

 • fyzické napadení spolužáka s následným lékařským ošetřením
 • jakékoliv (slovní i fyzické) napadení pedagoga či jiného zaměstnance školy
 • vnesení, použití nebo distribuce zakázaných předmětů a látek (např.: zbraň, pyrotechnika, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, pornografie, aj.)
 • úmyslné zničení majetku v hodnotě nad 10.000,- Kč

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neomluvené hodiny - pokud nebylo dosud žádné kázeňské opatření uděleno:

  • 1 až 5 hodin:             napomenutí třídního učitele
  • 6 až 10 hodin:           důtka třídního učitele
  • 11 až 15 hodin:         důtka ředitele školy
  • 16 až 25 hodin:         2. stupeň z chování
  • 26 a více hodin:        3. stupeň z chování
 • Při zvýšeném počtu neomluvených hodin (nad 15) bude informován příslušný sociální odbor a orgány činné v trestním řízení
 • Žáka lze z vyučování vyloučit např. v případě, že v hodině opakovaně neuposlechne pokyn učitele, hlasitě mluví, vulgárně se vyjadřuje, fyzicky nebo slovně napadá spolužáky nebo vyučujícího, chodí nebo se jinak pohybuje po třídě bez dovolení, používá nedovolené předměty – např. přehrávač, mobilní telefon, hru atd., ničí majetek, hází předměty po třídě atd.