Samospráva (školská rada)

Školská rada na období září 2022 - srpen 2024:

 • předseda:
  • Mgr. Petra Tomášková
 • členové:
  • zástupci za rodiče:
   • Michaela Brožová
   • René Živný
  • zástupci za zřizovatele:
   • Mgr. Michal Drenko, MSc
   • Ing. Iva Kamenická
  • zástupci za školu:
   • Mgr. Jiří Kumstát
   • Mgr. Petra Tomášková

volební řád školské rady platný od 26. 1. 2015

Žákovský parlament:

Skládá se ze zástupců 4. – 9. tříd školy. Jeho členové se setkávají pravidelně 5 - 8x za rok. Na setkání může být přizván ředitel školy nebo jiný člen vedení školy a také vedoucí školní jídelny. 

Poslání parlamentu: Žáci mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů. Školní parlament zastává funkci stravovací komise.

Volby do parlamentu: Žáci si volí dva zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

Zásady parlamentu:

 1. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 3. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 4. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 5. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 7. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 8. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 9. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.