Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou 12. dubna a 15. dubna 2024

Pro víceletá gymnázia jsou termíny konání jednotné přijímací zkoušky 16. dubna a 17. dubna 2024

Náhradní termíny jsou 29. dubna a 30. dubna 2024

Zveřejnění výsledků z přijímacího řízení bude 15. května 2024

Zveřejnění seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení 20. května 2024 (na stránkách systému DIPSY)

Do 24. května 2024 je možné podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení s talentovou zkouškou

-        přihlášky podány

-        talentová zkouška se koná

  • od 2. ledna do 15. února – Gymnázium se sportovní přípravou
  • od 15. ledna do 31. ledna – Konzervatoř
  • od 2. ledna do 15. ledna – ostatní obory vzdělání

-        sdělení o výsledku talentové zkoušky zveřejní ředitel SŠ, nejde o rozhodnutí o přijetí

  • do 15. února
  • netýká se Gymnazií se sportovní přípravou
  • ředitel konzervatoře nezasílá sdělení

-        možnost uchazečů podat přihlášku do oborů bez TZ od 1. února do 20. února 2024

-        počet přihlášek bez TZ je tři

-        do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s TZ

-        pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s TZ nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024

-        výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024

 

Přijímací řízení bez talentové zkoušky

-        zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ do 31.ledna 2024

-        počet přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je tři

-        uchazeč na přihlášce uvede pořadí škol (oborů vzdělání), v jakém preferuje své přijetí

-        po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů vzdělání měnit

-        termín podání přihlášky je od 1. února do 20. února 2024

 

Tři způsoby podání přihlášek

-        prostřednictvím informačního systému s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (bankovní identita) – systém rozešle přihlášky na dané školy

-        výpisem z informačního systému bez využití prostředku pro elektronickou identifikaci – zadání do informačního systému, vytistění přihlášek a doručení na jednotlivé školy zvlášť osobně/poštou

-        na papírovém tiskopisu – doručení na každou školu zvlášť osobně/poštou, na všech přihláškách musí být pořadí oborů vzdělání shodné, na SŠ budou muset zadat do informačního systému

 

Součásti přihlášky

-        čestné prohlášení, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem (formulář zatím není k dispozici, možná bude jen zaklikávací okénko v systému)

-        potvrzení od lékaře jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce), formulář není zatím k dispozici, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání, rozešlu hned, jak bude k dispozici

-        prosté kopie dokladů (nemusí být úředně potvrzené) stanovených legislativou a ředitelem SŠ (doporučení z PPP, diplomy, vysvědčení, případně výpis známek vygenerovaný ZŠ ze školní matriky, apod.)

-        v případě pochybností může ředitel SŠ požadovat předložení originálu dokumentů přiložených k přihlášce

 

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

-        test z českého jazyka trvá 60 minut

-        test z matematiky trvá 70 minut

-        uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru vzdělání s maturitní zkouškou, může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát

-        místo konání zkoušky stanoví uchazeči Cermat, může být i dvakrát v téže škole

-        termíny konání přijímacích zkoušek jsou 12. dubna a 15. dubna 2024

-        uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu

-        náhradní termíny konání přijímací zkoušky jsou 29. a 30. dubna 2024

 

Školní přijímací zkoušky (týká se převážně učilišť, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška)

-        termíny školních přijímacích zkoušek vyhlásí ředitel SŠ v období od 15. března 2024 do 23. dubna 2024

 

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

-        umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů vzdělání, bude přijat do oboru v přednostnějším pořadí uvedeném na přihlášce, do ostatních oborů nebude přijat

-        ruší se zápisový lístek

-        odvolání lze podat do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, rozhodnutí o odvolání může být kladné jen v případě porušení legislativy, chybně ohodnocené přijímací zkoušky, nemá smysl se odvolávat proti nepřijetí z důvodu možného uvolnění kapacity, případnou volnou kapacitu může ředitel naplnit až v dalším kole přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny SŠ 15. května 2024.

Kariérový poradce: Iva Dubovči, dubovci.iva@zsbrve.cz, 734169048

 

Užitečné odkazy pro rodiče a žáky 9. tříd