Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

GDPR = General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty. V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

 • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 zastává roli správce osobních údajů

 • kontaktní údaje správce: Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866
 • doručovací adresa: Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice
 • adresa datové schránky: wwchkue
 • telefon: +420 734 169 000

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

 • přijetí k základnímu vzdělávání,
 • rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné základní školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agendy školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podkladů k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z vyučování, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),
 • evidence čtenářů školní knihovny.

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů: 

 • plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
 • plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • zprávy na doručovací adresu správce,
 • datovou zprávou do datové schránky správce
 • e-mailem s potvrzením o doručení (na e-mailovou adresu: reditel@zsbrve.cz)

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Kdo je pověřencem?

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů pana Jiřího Kodedu (e-mail: jkodeda@gmail.com)

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR
 • spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
 • působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
 • obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)
 • je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

V Pardubicích, dne 24. května 2018

Mgr. Leoš Šebela, MBA,
ředitel školy