Domácí úkoly pro 9.C

UČIVO 9. C (22. 6. – 26. 6. 2020)

ČESKÝ JAZYK

• mluvnice:

 • posledním úkolem je online test
 • datum odevzdání: 26. 6. 2020
 • odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUNERJOFo3SEpWU1BCTjhSSzBGSFE4WEs4NS4u

ANGLICKÝ JAZYK

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina paní učitelky Tomáškové

 • opakování učiva
 • on-line výuka odvolána

FYZIKA

RUSKÝ JAZYK

UČIVO 9. C (15. 6. – 19. 6. 2020)

ČESKÝ JAZYK

• mluvnice:

 • jako jediný úkol pro tento týden zadává paní učitelka online test na pravopisné a interpunkční chytáky
 • test vyplňte do 19. 6. 2020
 • https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUREwzOU1VVlk0MkU0R0gxMlc3SDNXQVEwSy4u

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • paní učitelka zadává poslední úkol v tomto školním roce
 • do 19. 6. 2020 vyplňte online test na zopakování učiva celého 9. ročníku Odkaz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUNDU3REE5UlM2T1hXREQ1VjE1UzlIWFMxOS4u

ANGLICKÝ JAZYK

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina paní učitelky Tomáškové

FYZIKA

MATEMATIKA

RUSKÝ JAZYK

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • učivo (20. století v české vážné hudbě) viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

ZEMĚPIS

 • učivo (Zeměpis v praxi – GIS, GPS) viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit 

UČIVO 9. C (8. 6. – 12. 6. 2020)

Český jazyk 

mluvnice:

 • opakování: v příloze naleznete pracovní list na slovesa
 • tato látka by se mohla objevit u přijímacích zkoušek, zopakování doporučuji

Výchova k občanství 

 • v příloze naleznete prezentaci o demokracii
 • prezentaci si pročtěte a pořiďte si z ní zápisky

Anglický jazyk 

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina paní učitelky Tomáškové

• skupina pana učitele Kumstáta

Fyzika

Německý jazyk (8. 6. – 19. 6. 2020)

 • souhrnné opakování slovní zásoby a probrané gramatiky na základě zápisů ve školním i pracovním sešitě

Ruský jazyk 

Chemie

 • učivo (Chemie a ŽP II.) viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

Dějepis

1. 6. – 5. 6. 2020

Český jazyk 

• mluvnice:

 • v příloze zasílám další cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Výchova k občanství 

 • v příloze naleznete prezentaci na téma REKLAMACE
 • prezentaci si projděte a pořiďte si z ní zápis

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit str. 57 – celou
 • pracovní sešit str. 62, cv. 1, 2 → nezapomínejte na posuny časů
 • HODNĚ ŠTĚSTÍ U PŘIJÍMAČEK! 

Anglický jazyk- skupina pana učitele Kumstáta

 • Prosím o překlad článku ze strany 70. Název článku je „A bus ride into the history books.“
 • Své úkoly mi zasílejte opět na email.

Matematika 

 •  pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 5. 6. 2020 (týká se žáků, kteří se neúčastní výuky ve škole)
 • vypracování bude hodnoceno

Fyzika

Ruský jazyk 

Chemie 

 • učivo (Chemie a ŽP) - viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

Zeměpis 

 • učivo (Krajina a ŽP II.) - viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit 

25. 5. – 29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Český jazyk 

mluvnice:

 • v příloze zasílám další cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Anglický jazyk 

• skupina paní učitelky Tomáškové

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina pana učitele Kumstáta

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 29.5. 2020 (týká se žáků, kteří se neúčastní výuky ve škole)
 • vypracování bude hodnoceno 

Fyzika

Ruský jazyk 

 • viz příloha

Německý jazyk 

 • opakovat SZ 9. - 12. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - farma, nákupy, volný čas - písemně do pracovního sešitu

Dějepis

Přírodopis

Chemie 

Zeměpis

 • učivo (Politické a vojenské organizace a Krajina a životní prostředí) - viz příloha 1, příloha 2
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

18. 5. – 22. 5. 2020

Tělesná výchova 

Český jazyk

• mluvnice:

 • v příloze zasílám cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Výchova k občanství

Anglický jazyk 

• skupina paní učitelky Tomáškové

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina pana učitele Kumstáta

Ruský jazyk

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 22.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Fyzika

Přírodopis

 • prezentace Koloběh hmoty a prvků II. - prosím zapsat a zakreslit si vše

Chemie

 • učivo (Výroba železa a oceli, koroze) viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit a nakreslit si schéma vysoké pece (uč. str. 15) 

11. 5. – 15. 5. 2020

Český jazyk 

• mluvnice:

 • tentokrát si k přijímacím zkouškám zopakujeme další neoblíbené téma: poměry mezi větami hlavními
 •  tento školní rok jsme se danému tématu věnovali minimálně jednou v každém pololetí, shrnutí teorie naleznete tedy ve svých sešitech (chytrá hlava), případně je přehledně shrnuto na těchto stránkách: https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/
 • v příloze zasílám pracovní list na zopakování (kontrola proběhne formou videohovorů)

• literatura:

 • v příloze zasílám dobrovolný test na malou jedničku (opakování literárních pojmů)

Výchova k občanství 

 • zůstáváme u dopravní výchovy, tentokrát se podíváme na to, jak se chovat v dopravních prostředcích
 • v prezentaci najdete nejen pravidla chování, ale i dvě videa od Ladislava Špačka, odborníka na etiketu

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit: - str. 50-51/cvičení 3, 4, 5, 6 – práce s textem
 • str. 51/7 – doplň vztažná zájmena (WHO pro osoby, WHICH pro zvířata či věci)
 • str. 51/8 – přiřaď definice ze sedmičky ke správné otázce
 • str. 52/1 – doplň do minirozhovorů slova z rámečku
 • str. 53/4, 5, 6 + I can...

Matematika

 •  pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 15.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Dějepis

 • prostudovat prezentaci - Svět na počátku studené války

Německý jazyk 

 • dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 9. - 12. lekce; procvičovat časování všech sloves
 •  poslat nejdéle do 22.5. na můj email: deset jednoduchých vět v préteritu sloves haben, sein

Ruský jazyk 

Fyzika

Přírodopis

 •  prezentace Koloběh hmoty a prvků I. - prosím zapsat a zakreslit si vše

Chemie

 • učivo (Řada reaktivity kovů a získávání kovů z rud) viz příloha
 • prosím nastudovat (včetně využití učebnice – str. 14) a opsat nebo vytisknout a nalepit  

Tělesná výchova 

4. 5. – 8. 5. 2020

Tělesná výchova 

Ruský jazyk 

Český jazyk 

• mluvnice:

 • jdeme do finále 9letého snažení!
 • je třeba dohnat poslední resty a ty, jak všichni dobře víme, má většina z vás ve vedlejších větách
 • ve svých sešitech Chytrá hlava naleznete z 1. pololetí i minulých ročníků přehled druhů vedlejších vět
 • projeďte si je, připomeňte si, jak se na jednotlivé druhy VV ptáme, co rozvíjí
 • následně vyplňte přiložený pracovní list
 • společně si ho projdeme při videohovoru ve středu v 16.00 a 17.00
 • prosím především rodiče, aby děti na tyto videohovory poslali, účast je minimální

Výchova k občanství 

 • tento měsíc se budeme věnovat dopravní výchově, především pak bezpečnosti na silnicích - pro tento týden zasílám prezentaci o bezpečnosti pro cyklisty

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • doučit se slovíčka lekce 5
 • učebnice str. 64 – Vývoj angličtiny:
 • přečíst a přeložit si text
 • podívat se na fialové tabulky pod textem (rozdíl americká x britská angličtina)
 • cvičení 1 a (tužkou seřadit), b (ústně), c (tužkou)
 • cvičení 3a (tužkou spojit)
 •  pracovní sešit str. 50: - cvičení 1 (rozeznat, kdo je Američan a kdo Brit)
 • cvičení 2 (přiřadit slova z rámečku do správného sloupečku)

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Matematika

 • pracovní list – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 8.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Dějepis

 • prostudovat prezentaci - Svět po 2. světové válce a udělat zápis do sešitu

Fyzika 

Základy věd

Přírodopis

 • prezentace Čtvrtohory - prosím zapsat si vše tučné

Chemie

 • učivo (Průmyslově vyráběná paliva a redoxní reakce) viz příloha
 • prosím nastudovat (včetně využití učebnice – str. 12 a 13) a opsat nebo vytisknout a nalepit

27. 4. – 1. 5. 2020

Český jazyk 

mluvnice:

 • v příloze text k vyhledání chyb na malou jedničku
 • dále opět v přílohách naleznete cvičný test k přijímacím zkouškám, nad jehož kontrolou se sejdeme u videohovoru ve středu v 16.00 a 17.00 hodin

Výchova k občanství 

 • na tento týden paní učitelka novou látku nezasílá
 • pracujete na úkolu ohledně veřejných zakázek z minulého týdne (někteří již odevzdali a mají splněno) a na svých závěrečných pracích

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • učebnice str. 62-63: přečíst → do sešitu odpovědět anglicky na otázky ve cvičení 1 a 2, nadpis: The sale of the century - v případě zájmu o online hodinu (videochat) se mi ozvěte na email vallova.lucie@zsbrve.cz nebo napište do skupiny na Teamsec 

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Ruský jazyk 

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 1.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Fyzika

Německý jazyk 

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 12. lekce
 • vyčasovat nová slovesa písemně do pracovního sešitu

Přírodopis

 • prezentace Třetihory - prosím zapsat si vše tučné

Chemie

 • učivo (Uhlí, ropa, zemní plyn) viz příloha
 • prosím nastudovat a opsat nebo vytisknout a nalepit

učivo 20. 4. – 24. 4. 2020

Český jazyk 

• sloh:

 •  v příloze naleznete prezentaci na téma fejeton - pořiďte si z ní zápisky

• mluvnice:

 • v příloze naleznete dobrovolný úkol na hledání chyb na malou jedničku
 • v každém textu se nachází 5 chyb
 • dále zasílám cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • opět se společně sejdeme ve středu v 16.00 a 17.00 nad společnou kontrolou u videohovoru na Messengeru

Výchova k občanství 

 • v příloze žáci naleznou text o veřejných zakázkách a úkoly k němu
 • vypracované otázky žáci zašlou ke kontrole a následné klasifikaci do 20. 4. na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

 • do 24. 4. 2020 zadaná práce – někteří mají již splněno, tudíž si vysloužili ,,pěkné hodnocení“
 • připojená frázová slovesa nejsou povinná, pouze aktivita rozšiřující obzory

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

1) projít a naučit se slovíčka 5 C

2) učebnice: 60/2 (tužkou) + přečíst a přeložit si 60/3a

3) do velkého sešitu: nadpis BUYING A TICKET + spojit a zapsat fráze z uč. 61/5a

4) do velkého sešitu: nadpis PŘEDLOŽKY + opsat spojení:

 • go BY bus = jet/ jezdit autobusem
 • take the bus = bez předložky, jet/jezdit autobusem
 • arrive IN London AT 5 o‘clock= přijet do Londýna v 5 hodin
 • the train FROM Oxford = vlak z Oxfordu
 • the train TO Glasgow leaves FROM platform 6 = vlak do Glasgow odjíždí z nástupiště 6
 • get TO Manchester = dostat se/přijet do Manchesteru
 • change AT Birmingham = přestoupit v Birminghamu

5) pracovní sešit 48/1 (doplnit rozhovor výrazy z rámečku) 

6) pracovní sešit 49/2 (spojit slovíčka s obrázky ve cv. 1) + 49/3 (doplnit předložky)

Ruský jazyk 

Matematika

 •  pracovní list viz příloha – vypracovat a řešení zaslat panu učiteli na e-mail do 24.4.2020

Fyzika

Přírodopis

 • prezentace Druhohory - prosím zapsat si vše tučné
 • pracovní list (Prahory až druhohory) - vypracování je povinné
 • odpovědi prosím zaslat do 27. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz

Chemie

10. 4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Pracovní činnosti

Český jazyk (13.4. - 17.4.2020)

• literatura:

 • v příloze naleznete další dobrovolný úkol na opakování literární teorie, která se objeví v přijímacích zkouškách

• mluvnice:

 • v příloze naleznete další cvičný test k přijímacím zkouškám, jehož vypracování je povinné
 • společná kontrola opět proběhne formou videohovoru přes Messenger (termín: 15. 4., 16:00 a 17:00) - pokud nemá žák možnost připojit se k videohovoru, je zde možnost konzultace přes e-mail a telefon

Výchova k občanství (13.4. - 17.4.2020)

Ruský jazyk  (13.4. - 17.4.2020)

 • učebnice str. 52/2 A, str. 53/2 B - písemně, 3 A - písemně, 3 B - písemně, 3 C - virtuální prohlídka
 • pracovní sešit str. 62/1-4 - video - Moskva- 10 nejvýznamnějších míst: https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0

Absolventské práce

 •  všichni žáci budou kontaktovat své garanty nejpozději do 15. 4. 2020

8. 4. 2020

Chemie (13.4. - 17.4.2020)

Německý jazyk (14.4. - 24.4.2020)

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do pracovního sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do pracovního sešitu

Komunikativní dovednosti 

 • do 15. 4. 2020 poslat paní učitelce asi půlstránkový text (náhrada mluvnického cvičení) na téma Jak se mi žije v době Kovid-19 - práce je na známky

Anglický jazyk-  skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jakzyk- skupina paní učitelky Vallové

 •  online test na trpný rod na známky, vyplnit nejpozději do 19. 4. 2020: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalr8J95rnrZCk824_iF2C6RUMk5OODdLMVM1T01PT1NaTEVYSFA5WjNWUy4u
 • PS 47/6 – převeďte věty do trpného rodu, dávejte si pozor na časy (N znamená musí být, P mohou být)
 • PS 52/3 – převeďte věty do trpného rodu, pozor na časy
 • obyčejnou tužkou uč. 66/1 – vytváříte trpný rod (odstavec 1=minulý prostý; od. 2 = předpřítomný; od. 3 = budoucí; od. 4 = přítomný prostý)

Dějepis

 • do 17. dubna vyplnit on-line test - Protektorát Čechy a Morava, který naleznete pod odkazem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZURFBUV1lKS1VNTldHVVdUM1dMVzk1MU1CWC4u
 • není nutné se nikam přihlašovat, vaše odpovědi se mi odešlou automaticky
 • upozorňuji, že test je povinný a bude hodnocen

Fyzika 

 • laboratorní práce viz příloha
 •  všichni, kteří nezaslali minulý úkol, co nejdříve napraví

Přírodopis 

 • prezentace Prvohory – vypsat vše tučné

Hudební výchova

 • pracovní list Big beat, vážná hudba 20. století – viz příloha - odpovědi zaslat do 22. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz
 • práce bude hodnocena – váha 1

3. 4. 2020

Ruský jazyk

 • opakování slovní zásoby 16. lekce
 • slovní zásoba 17. lekce - písemně do sešitu 1. část, str. 59 v učebnici
 • učebnice - str. 52/1 A - přečíst si přepis poslechu (viz příloha), poté označit správnou možnost - písemně do sešitu, následně najít všechny zmíněné památky Moskvy na internetu + přeložit do Čj - písemně
 • 1B - písemně do sešitu, stačí číslo + ano/ne
 • pracovní sešit - str. 52/16 A, B - prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz
 • v případě potřeby mě kontaktujte telefonicky, možno také konzultace přes Skype či WhatsAp

Výchova k občanství 

Český jazyk 

literatura:

 • dobrovolný úkol na procvičování literární teorie viz příloha - vzhledem k blížícím se přijímacím zkouškám velmi doporučeno 

mluvnice:

 • v příloze CVIČNÝ TEST k přijímacím zkouškám - VYPRACOVÁNÍ JE POVINNÉ
 • společná kontrola proběhne formou videohovoru přes Messenger ve středu 8. 4. v 16.00
 • termín dáván vědět dostatečně dopředu, nic si tedy na tento čas neplánujte (pokud žák nemá možnost zúčastnit se videohovoru, paní učitelka nabízí možnost konzultace e-mailem či telefonicky)

Anglický jazyk 

skupina paní učitelky Tomáškové

skupina pana učitele Kumstáta

 skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 + 47/4
 • pracovní sešit 47/5 – trpný rod způsobových sloves: can/must + be + 3. tvar slovesa

Klíče mohou být předány recepční. → The keys can be given to the receptionist.

Klíče musí být předány recepční. → The keys must be given to the receptionist.

 • naučit se slovíčka 5 B

Přírodopis 

Chemie

 • samostatná práce Plasty (Transform) – zadání i veškeré instrukce viz příloha
 • učivo Návykové látky – možno opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci Svět po 2. světové válce a vypsat z ní poznámky do sešitu

Fyzika 

Zeměpis 

 • pracovní list Hranice, státy (viz příloha) - vyplněný zaslat do 10. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz (práce bude hodnocena – váha 1)

Hudební výchova

 • učivo viz příloha Vážná hudba 20. století – prostudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Matematika 

 • pracovní list v příloze – vypracování zaslat do 16. 4. 2020 na e-mail pana učitele

Tělesná výchova 

 • ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý → navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví
 • další tipy ke cvičení: • online lekce tance: http://www.degezetko.cz
 • cvičení s atlety: https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/ https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

30. 3. – 3. 4. 2020

Výchova ke zdraví  

 • práce do konce dubna
 • prostudovat prezentaci s názvem Fanatismus a hooligans a opsat zápis do sešitu
 • prezentace obsahuje zadání na vypracování práce na téma Sekty a jiná hnutí - bude známkováno
 • vypracovanou práci prosím zašlete do 30. 4. 2020 na email: skalicka.marketa@zsbrve.cz

Anglický jazyk – skupina paní učitelky Vallové (30. 3. – 3. 4. 2020)

 Výtvarná výchova

 • práce do konce dubna - učivo i úkoly viz příloha

Fyzika 

 • v příloze prezentace s úkoly - poslat prezentaci zvuk (nejpozději do 6. 4. 2020) - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili

Zeměpis 

 • učebnice str. 24 – 28 téma: Vývoj politické mapy světa (přečíst + vypsat)

Matematika 

 • pracovní list vypracovat a odeslat panu učiteli na e-mail do 3. 4. 2020 - vypracování bude hodnoceno

Tělesná výchova

 • pro dobrovolníky, doporučuji zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci (Protektorát po atentátu, Osvobození republiky) a vypsat z ní poznámky do sešitu
 • odevzdat úvahu (zamyšlení) nad problematikou koncentračních táborů - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili! 

Německý jazyk 

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11. lekce do pracovních sešitů

 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

literatura:

 • v příloze pracovní list na literární teorii
 • vyplnění tohoto pracovního listu je dobrovolné, kdo vyplní a zašle ke kontrole, může získat malou jedničku
 • vypracování paní učitelka silně doporučuje - některé pojmy se mohou objevit u přijímacích zkoušek, v přijímačkách nanečisto se objevily (vypracování vlastního epitafu je čistě dobrovolné!)

sloh:

 • ZASLAT SLOHY, KTERÉ BYLY ZADÁNY MINULE (publicistický útvar na téma Koronavirus a já)
 • práce budou opraveny a oznámkovány - zasílat do 27. 3. 2020 na mail: drapalikova.anna@zsbrve.cz (kdo již poslal, nemusí posílat znovu)

mluvnice:

 • opakování čárky ve větě jednoduché
 • pro jistotu paní učitelka zasílá teorii ještě jednou do přílohy
 • následně každý dle svého uvážení procvičuje na internetu viz přiložené odkazy: https://www.umimecesky.cz/carky, https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-carek/, https://www.pravopisne.cz/2011/08/carka-ve-vete-jednoduche-1-14/, http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_carka_ve_vete_jednoduche.php
 • dále paní učitelka Drápalíková nabízí možnost videohovoru přes Facebook, skupinový i individuální, budete-li mít zájem o přípravu na přijímací zkoušky, kontaktujte ji a můžete se domluvit, že by Vám zaslala ukázku přijímacích zkoušek a následně si to vše mohli společně projít přes videohovor
 • pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na ni obrátit telefonicky, mailem, přes FB

Výchova k občanství

 •  prezentace na téma Peníze (pracujete s prezentací tak, jak jste zvyklí - vypíšete si podtržené)

Ruský jazyk  

 • učebnice str. 46/10 A, 11 A – přečíst + přeložit str. 48 - video Ералаш - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=gWH2dllYF4w
 • odpovědět písmeně na otázky - kdo nezvládne rusky, může česky, smyslem je pochopit hlavní myšlenku
 • pracovní sešit - str. 49/7 B, C
 • str. 51/13
 • str. 52/14
 • 56/25
 • ZNÁMKOVANÁ PREZENTACE - pokyny viz příloha

Přírodopis 

 • prezentace: Historie Země (je „klikací“) - prosím vypsat si z ní vše tučné
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Půda - aby tak učinil

Chemie 

 • do vynechaného místa doplnit pokračování plastů - viz příloha (opsat nebo vytisknout a nalepit + nastudovat
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Pesticidy, léčiva, keramika - aby tak učinil

 23. 3. – 27. 3. 2020

Matematika

 • pokračovat v počítání ze zadání z minulého týdne
 • vypracovat pracovní list a výsledky zaslat panu učiteli Čepkovi na e-mail do 27. 3. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Německý jazyk

 • Meine Freizeit (Můj volný čas) - písemně do pracovního sešitu - popsat celý týden včetně víkendu 
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové – možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Hudební výchova

18.3.2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk – Tomášková

 •  Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 •  Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

16.3.2020

Matematika

 • pokračovat v počítání - zadání z minulého týdne
 • pracovní list vypracovat do 20.3. 2020 a výsledky poslat na mail pana učitele Čepka
 • vypracování bude hodnoceno

13. 3. 2020

Chemie

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 20. 3. 2020 - práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list pesticidy, léčiva, keramika- pesticidy

Zeměpis

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 23. 3. 2020
 • práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list doprava a spoje- doprava 

Výchova k občanství:

 • 1. látka: Trh výrobků a služeb - Žáci si vypracují výpisky ze strany 38 - 40.
 • 2. látka: Finanční gramotnost - Žáci si vypracují výpisky ze strany 41 - 44.

Ofocené výpisky je možné žákům zaslat přes FB skupinu. DŮLEŽITÉ: První hodinu po "prázdninách" si napíšeme test z následujících témat: zaměstnanecký poměr, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, úřad práce, podnikání, trh výrobků a služeb, finanční gramotnost.

Český jazyk:

AJ - skupina paní učitelky Vallové (práce přibližně do konce března):

 • dodělat celou 4. lekci:
 • projít uč. 48-54
 • uč. str. 50 a 52 doplnit tužkou + do velkého sešitu vypracovat 54/1, 2
 • vypracovat v PS str. 36-43 (gramatika případně vzadu v PS), str. 41 vynechat
 • naučit se slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nerozumíte → zapište si, vrátíme se k tomu

AJ - skupina paní učitelky Tomáškové:

 • dodělat lekci 4.
 • učebnice, pracovní sešit
 • pracovní sešit – gramatika str. 70, 71, slovní zásoba – str. 77

AJ - skupina pana učitele Kumstáta:

 • všechna cvičení z pracovního sešitu ze 4.lekce od str. 34 -43, plus vypracovat anotaci k závěrečné práci
 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz

Ruština:

 • učebnice s. 44/5A - přečíst, cv. 5B - ústně , s. 50 - zápis gramatiky - Řadové číslovky + Budoucí čas sloves - přepsat do sešitu
 • přepsaná slovní zásoba 16. lekce, str. 49 - celá
 • pracovní sešit s. 48/cv.1,2,3, s.49/6.

Němčina:

 • SZ 11. lekce napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa dané lekce
 • opakovat a procvičovat slovesa, předložky, mn.č.podst.jm.
 • tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma, lid. tělo

Fyzika:

 • Prezentace hodnocena.
 • Úkol vypracovat do sešitu do 25. 3.
 • Prezentaci poslat na mail skola.br@post.cz - do 25. 3.
  • 1. Zopakovat převody jednotek, vzorce z tabulky
  • 2. Do sešitu výpočet příkladu - Jak daleko se dostane zvuk v kovu a ve vodě za 2 min. Kolikrát větší vzdálenost urazí? O kolik větší vzdálenost urazí?
  • 3. Vypracovat prezentaci / min. 8 snímků/nebo na papír A 3 - Zvuk a jeho šíření, zvukový vodič a izolant, využití infrazvuku a ultrazvuku, jednotka hlasitosti, ochrana před nadměrným hlukem.   Obrázky!!!!!!

Přírodopis

 • učebnice - přečíst a vypsat: str. 57 Činnost mořské vody, str. 58 Činnost ledovců, str. 59 Činnost větru a organismů - str. 60 - 64 - přečíst a vypsat téma: Půdy + nakreslit a popsat obr. 117/ str. 63.

Chemie

 • prosím vynechat 2 stránky v sešitě (rozdělanou práci dokončíme potom společně)
 • dále pokračovat samostatně výpisky z učebnice str. 88 - 93 téma: Chemie a zemědělství a Chemie a zdraví

Zeměpis

 • učebnice str. 19 – 23 pokračovat v tématu: Státy a jejich seskupení (přečíst + vypsat).

Matematika 

Dějepis

Přírodopis

Chemie