Domácí úkoly pro 5.B

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 19.6.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ, SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ

 • - str. 137– 139  (u starších vydání učebnic 133 – 135)
 • Věta jednoduchá – je tvořena jednou základní skladební dvojící.
 • Souvětí – je tvořeno spojením dvou nebo více vět jednoduchých do jednoho většího celku. Kolik základních skladebních dvojic se v souvětí nachází, z tolika vět se souvětí skládá. Pozor! Uvozovací věta a přímá řeč netvoří souvětí, jde pouze o volné spojenívět.
 • Spojování vět v souvětí:

a)    spojkami – a, i, nebo, ani, že, protože, ale, avšak, když, …

b)    jinými spojovacími výrazy vztažnými zájmeny – kdo, co, jaký, který, …

                                                     - vztažnými příslovci – kde, kdy, kam, jak, odkud, …

Učebnice – PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ – str. 140 – 142 (starší vydání 138 – 140)

 • Pozorně si přečtěte všechny modré rámečky na stranách 140 – 141 (138 – 139).
 • !! Schéma přímé řeči:

a)    Věta uvozovací: „V___.“    Tatínek řekl: „Honzíku, poslouchej.“

b)    „V___,“ věta uvozovací.     „Honzíku, poslouchej,“ řekl tatínek.

c)     „V___,“ věta uvozovací, „(malé písmeno)___.“    „Honzíku,“ řekl tatínek, „poslouchej.“   

Pracovní sešit  –  str. 50 -52

Čítanka – str. 176 – 181 – J. R. R. Tolkien: Neočekávaný dýchánek. Přečtěte si ukázku a zkuste si odpovědět na otázky na straně 181.

 

MATEMATIKA

JEDNOTKY ČASU

Učebnice – str. 145 – 147

 • Věnujte pozornost červeně vytištěnému textu!
 • 145/1a,b ,2a,b, ,3,4,   146/10a,b, 12,  147/17,19  – písemně do sešitu    
 • 146/8,9,  147/9,12,13,  142/20,21,22,23  - ústně     

Pracovní sešit – str. 26 - 27

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Tomáškové: 

 • materiál ke stažení ZDE

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 12.6.2020

ČESKÝ JAZYK

1. Učebnice – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - str. 132– 134  (u starších vydání učebnic 128 – 130)

2. Učebnice – SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM– str. 135 – 136 (starší vydání 131 – 132)

 • Pozorně si přečtěte Pravidla pro psaní koncovky slovesa v přísudku při shodě s několikanásobným podmětem – na straně 135 (131) v modrém rámečku.
 • 135/1,2,  136/4 - ústně
 • 136/3a,5(diktát),6 – písemně do sešitu

Pracovní sešit  –  str. 48 -49

Čítanka – str. 163 – 168 – A. N. Afanasjev: Mrazík

Přečtěte si ukázku a zkuste si odpovědět na otázky na straně 168.

 

MATEMATIKA

 • DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
 • Učebnice – str. 140 – 142

Věnujte pozornost červeně vytištěnému textu!

140/1,2,3,  141/10,11,  142/17,20,24 – ústně

140/4,5,8,  141/9,12,13,  142/18,19 - písemně do sešitu     

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Tomáškové:

 • materiál ke stažení ZDE

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 5.6.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – PODMĚT ROZVITÝ A PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ - str. 127– 128 (u starších vydání učebnic 123 – 124)

 • Věnujte pozornost modrému rámečku na straně 127 a rozboru vět nad ním.
 • Dále dvěma modrým rámečkům na straně 128.
 • 127/2,3,4,  128/5,8 - ústně
 • 128/6,7  – písemně do  sešitu (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.)

Pracovní sešit  –  str. 46

Učebnice – PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU – str. 130 – 131 (starší vydání 126 – 127)

 • Přísudek slovesný je vyjádřen plnovýznamovým slovesem (Motýli poletovali. Slunce svítilo. Děti si hrály.).
 • Přísudek jmenný se sponou je vyjádřen tvarem slovesa být (bývat) nebo stát se (stávat se) a podstatným nebo přídavným jménem (Babička je výborná kuchařka. Alenka je pilná. Petr byl nemocný. Pavel se stane veterinářem.).
 • Slovesa být, bývat, stát se, stávat se jsou v tomto případě sponová – nemají věcný význam.
 • 130/1a,  131/1,3  – ústně                     
 • 130/2ab,3ab,  131/2 – písemně do sešitu, cvičení 130/2a si zkuste napsat jako diktát

Pracovní sešit  –  str. 47

Čítanka – str. 156 – 162

 • Přečtěte si ukázku a zkuste si odpovědět na otázky na straně 162.
 • Přečtěte si vše o žánru pohádka na straně 162 dole ve žlutém rámečku.

 

MATEMATIKA

 • NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
 • Učebnice – str. 135 – 137
 • Věnujte pozornost červeně vytištěnému textu!
 • 135/1,2,8,  136/12,13,14,  137/23 – ústně
 • 135/3,4,5,  136/11,15,  137/19,20,25 - písemně do sešitu     

Pracovní sešit – str. 19

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost).

UNIT 6Culture

1.hodina

 • začít s procvičováním slovíček: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/people/exercises.html  -  vyvolávat po jednom
 • uč. str. 72/1 – kouknout na obrázky, říkají odkud děti jsou, poté číst společně, následně překreslit a doplnit tabulku 1b do sešitu, kontrola ve dvojicích
 • kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6Culture
 • prac.s. str.60/1,2

2.hodina

 • hangman online: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/hangman/people.html
 • uč. str. 72/2 – pracují ve dvojicích, hledají názvy 7 anglicky mluvících zemí, cv. 3 – poté hledají dané země na mapě v učebnici
 • možnost následně rozdělit děti na menší skupiny ve kterých budou diskutovat o cizincích v ČR – jestli někoho znají, jaké jsou důvody pro život v cizí zemi, výhody, nevýhody atd. – poté každá skupina představí svá stanoviska, diskuze
 • prac.sešit – str. 61/3,4

3.hodina

Řešení pracovního sešitu:

 

Skupina paní učitelky Jadrné

 • online výuka bude v úterý 2.6. v 10 hodin
 • procvičuj popis osoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-2 - nezapomeň si pouštět výslovnost a nahlas opakovat
 • učebnice str.65 cv.4 – přiřazuj výrazy nakresleným lidem
 • PS str. 53
 • napiš si a nauč se slovíčka lekce 6B (PS str.77)
 • do sešitu napiš: Přítomný čas průběhový

vyjadřuje děj, který právě teď probíhá

tvoří se pomocí slovesa be (am, is, are) a slovesa s koncovkou -ing

Např.     I am (I´m) sitting.

             He is (He´s) running.

             They are (They´re) dancing.

dále si doplň a opiš zelený rámeček ze str. 67 cv.3 a z PS str. 71 odstavec 6.1 c-pravopis - opiš všechny tři části a 2 věty na konci přelož

 • můžeš procvičovat: https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A, nezapomeň si vše nahlas opakovat.
 • přečti příběh na str. 66 a odpověz na otázky ve cv.1b, do sešitu napiš věty ze cv.2  s doplněnými jmény lidí z příběhu

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Jediným úkolem na tento týden bude si opsat slovní zásobu z 6. lekce z pracovního sešitu do vašich slovníčků. Vše ostatní zvládneme z pohodlí online hodin.


 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 29.5.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – SKLADBAURČOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH VĚTNÝCH ČLENŮ - str. 123– 124 (u starších vydání učebnic 119 – 120)

Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku.

Podmět a přísudek jsou základní větné členy – základní skladební dvojice.

V základní skladební dvojici se můžeme ptát jedním členem na druhý.

Ve větě najdeme sloveso v určitém tvaru a jím se ptáme na podmět otázkou kdo, co?

Podmět vyjadřuje kdo nebo co něco dělá. Nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem v 1. pádu. Ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo, co?

Přísudek vyjadřuje, co podmět dělá nebo co se oněm vypovídá. Základem přísudku bývá sloveso v určitém tvaru.

Podmět a přísudek nemají ve větě své pevné místo, podmět může být ve větě před přísudkem i za ním.

Podmět podtrháváme rovnou čarou, přísudek vlnovkou.

Pozorně si přečtěte modrou tabulku na straně 125 (121 starší vydání) a vypište si do sešitu tři druhy podmětu, vždy uveďte alespoň dvě věty jako příklad:

A)   Podmět vyjádřený – základem bývá podstatné jméno (nejčastěji), zájmeno, přídavné jméno nebo číslovka

B)    Podmět nevyjádřený

C)    Podmět všeobecný

 • 125/2a,  126/3a,6  – ústně                     
 • 126/4,7,8 – písemně do sešitu, cvičení 8 si zkuste napsat jako diktát
 • Pracovní sešit  –  str. 45
 • https://www.youtube.com/watch?v=z6n1_ahEY7E

Čítanka – str. 151 – 155 – K. Bednář: Rusalka – Co vyprávěl strýček Cyril malému Petrovi

Přečtěte si ukázku a zkuste si odpovědět na otázky na straně 155.

 

MATEMATIKA

Učebnice –

 • str. 130 /18 – 132 
 • 130/18 –  Věnujte prosím pozornost této vzorové úloze, pečlivě si pročtěte postup řešení - modrý rámeček!!
 • Pak si několikrát pozorně přečtěte, jaký pro nás z této úlohy plyne obecný závěr – červený rámeček!!
 • 130/18!!!, 19,20,21,22,  131/24,26,29,  132/36,38  – ústně
 • 132/35a,b,c - písemně do sešitu

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost). Online výuka v úterý od 11:00 prostřednictvím Teams.

UNIT 6D

1.hodina

UČEBNICE

 • str.70/1 – CD2 stopa 53 – poslouchej a opakuj
 • str.70/2a – přečti, tato slova používáme pouze v množném čísle
 • str.70/3a – CD2 stopa 54, poslouchají a doplňují rozhovor (řešení: is, ´s, are, ´re), 3b – následně procvičují ve dvojicích

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 58/1

Kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6D.

2.hodina

-  první část obsahuje dialog poslouchají

-  ve druhé části jsou dialogy ztlumené, rozdat role ve třídě, čtou nahlas

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.58/2
 • str.59/3

Kdo bude hotov, pokračuje v přepisu slovní zásoby 6D.

3.hodina

UČEBNICE

 • str.71/5 – čtou příběh společně nahlas, u každého obrázku řeknou, co se na něm odehrává (česky), následně seřadí obrázky do správného pořadí (řešení: G, B, D, A, C, F, E)
 • možnost rozdělit do skupin – mohou si scénku zahrát

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.59/4

 

PROCVIČOVÁNÍ (možné využít, pokud zbude čas)

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO SEŠITU

 

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Pracovní sešit strana 50/3, 51/3. Lekci 5 pomalu končíme
 • Příští týden v pondělí začneme na hodině 6. lekci.
 • Příští online hodina bude opět v pondělí 25.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

DOMÁCÍ PRÁCE do 22.5.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – ČÍSLOVKY Skloňování číslovek základních - str. 117 – 118 (u starších vydání učebnic 113 – 114)

A)   Číslovky dva, oba, dvě, obě

 • Skloňování viz tabulka na straně 117 (113) nahoře.
 • Pozor na 2. a 7. pád – správné jsou tvary dvou, obou (nikoli dvouch, obouch!) a dvěma, oběma (nikoli dvěmi, oběmi!).

B)    Číslovky tři, čtyři

 • Skloňování viz tabulka na straně 117 (113) dole.
 • Číslovky tři, čtyři nerozlišují rod.
 • Ve 2. pádu jsou možné dva tvary – tří (tento tvar se používá častěji), třech a čtyř (tento tvar se používá častěji), čtyřech.
 • POZOR!!! Číslo deset je dělitelné dvěma. (Nikoli dvěmi!!)

                           Číslo je dělitelné třemi, čtyřmi.....(Vzpomeňte si na moje neustálé opravování v hodinách matematiky)

C)    Číslovky pět až devadesát devět

 • Tyto číslovky se skloňují stejně, mají jen dva tvary (pěti, pět).
 • Píšeme-li několikačlennou základní číslovku slovy, píšeme každý člen zvlášt – např. dvě stě šedesát osm. Pouze v poštovní poukázce je zvykem psát složené číslovky dohromady (např. dvěstěšedesátosm) -  viz slohové učivo dále.
 • Letopočty čteme jako číslovky řadové nebo základní (častěji).
 • Např.: roku 1985 čteme: roku tisíc devět set osmdesát pět

                                        nebo roku devatenáct set osmdesát pět

                                        nebo roku tisícího devítistého osmdesátého pátého.

                     117/2,  118/5  - ústně

                     117/1,  118/3, 4  – písemně do  sešitu (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.)

 • Učebnice – ČÍSLOVKY – opakování – str. 119 (starší vydání 115)

                      119/2, 5 – písemně do sešitu, cvičení pět si můžete zkusit napsat jako diktát                      

 • Pracovní sešit  –  str. 41 -43
 • Skloňování číslovek dva, oba: https://www.youtube.com/watch?v=5_vtO5HNhJU 
 • Skloňování číslovek tři, čtyři, pět: https://www.youtube.com/watch?v=MZrHi85X2rU
 • Učebnice – Slohové učivo  Tiskopisy – poštovní poukázka a podací lístek  - str. 120 – 122 (starší vydání mínus 4 stránky)
 • Pečlivě si pročtěte, pozornost věnujte zejména modrým rámečkům a prohlédněte si, jak tyto tiskopisy vypadají.
 • Pokud by měl někdo některý z těchto tiskopisů doma nebo máte možnost si je okopírovat z učebnice, můžete si je zkusit vyplnit.
 • Čítanka – str. 145 – 150
 • RÝM – zvuková shoda slabik na konci veršů, zdůrazňuje rytmus a působí libozvučně (V básni Sněžný muž na straně 149 např.: yetti – věty, holí – skolí).

 

MATEMATIKA

 • ZLOMKY – porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Učebnice – str. 125 – 126 
 • Zhruba v polovině strany 125 – červený rámeček: Jestliže mají dva zlomky stejného jmenovatele, pak větší zlomek je ten, jehož čitatel je větší číslo (porovnáváme spolu tedy vlastně čitatele).

 Strana 126 - červený rámeček:

 • Je-li čitatel zlomku menší než jmenovatel, je zlomek menší než 1.
 • Je-li čitatel zlomku větší než jmenovatel, je zlomek větší než 1.
 • Jestliže se čitatel zlomku rovná jeho jmenovateli, je zlomek roven 1.

                     125/ 24, 25,26,  126/28, 31, 36 – písemně do sešitu

                     126/29, 32, 33  - ústně

Něco na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=jbd8IHDsM8shttps://www.youtube.com/watch?v=5xyJmj1hrbU

 • ZLOMKY – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Učebnice – str. 128 -130/17
 • Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáme tak, že sečteme čitatele zlomků a jmenovatele opíšeme.
 • Zlomky se stejným jmenovatelem odčítáme tak, že odečteme čitatele zlomků a jmenovatele opíšeme.

                      128/1, 2, 3, 6,  129/11, 14 – ústně

                      128/4, 7,  129/9,  130/17 – písemně do sešitu

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě některých z Vás, týkající se problému se stažením poslechů, zasílám nový odkaz, který by měl již bez problémů fungovat. Odkaz zde: https://uloz.to/file/ZLBQdAfNFhvl/project-1-zip

Stažení bude možné do 18.5. Omlouvám se tímto za komplikace. Prosím o info, zdali se všem podařilo s novým odkazem poslechy stáhnout.

UNIT 6C

UČEBNICE

 • str.68/1 – CD2 stopa 50, poslouchej a čti
 • z prezentace, kterou jsem dávala minule opiš poslední dva snímky: Present continuous – otázky
 • následně procvič str. 69/4 – písemně do sešitu
 • str. 69/5 přečti si  a napiš do sešitu:

Present simple X Present continuous

Přítomný čas prostý se pojí s výrazy jako every day, all the time, usually.

Přítomný čas průběhový se pojí s výrazy now, today, at the moment.

 • str. 69/7a – napiš věty o sobě, používej přítomný čas prostý a průběhový

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 56-57
 • slovní zásoba 6C do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

S pozdravem

Dagmar Štěrbová

 

skupina paní učitelky Tomáškové

19. 5. 2020  -  11. 00 – Microsoft Teams – online výuka

Minulý týden jsme během naší online hodiny zopakovali sloveso can/can´t, předložky, vazbu there is/there are a novou slovní zásobu. Všechny žáky, kteří byli na naší hodině, velice chválím za svědomitou přípravu na výuku.

Tento týden se nejdříve podíváme do pracovního sešitu:

 • Str. 48/1 – napište, co lidé umí a neumí
 • Str. 48/2 – podíváte se na první cvičení a napíšete k daným větám otázky (dle vzoru)
 • Str. 48/3 – dle plakátu tvořte otázky a zodpovězte je
 • Str. 48/4 – a teď něco o sobě, napiš pravdivě, co umíš a co neumíš (př. I can speak English., I can´t play the violin……)

Vše zkontrolujeme v úterý na naší online hodině + se podíváme na str. 60 v učebnici, kterou máte z hodiny zadanou. Ti, co na hodině nebyli si také stranu 60 udělají.

Učebnice str. 60 – přečíst článek o bydlení  v Anglii a vypracovat cv. 1 a 2 do školního sešitu.

Připomínám opakování slovní zásoby – Unit 5ABCD

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • v pondělí se v 9 hodin zkusíme zase sejít na Teamsech, opět procvičíme can a can´t, zopakujeme předložky a vazbu there is/are a zkontrolujeme vypracované úkoly z minulého týdne
 • tento týden bude opakovací
 • v učebnici si projdi str. 62 – cvičení 1 a 2a stačí ústně, 2b napiš do sešitu (6 vět podle obrázku, použij vazbu there is a správnou přeložku)
 • v PS vypracuj všechna cvičení na str. 50 a 51

 

skupina pana učitele Kumstáta

Toto pondělí jsme se na online hodině podívali na anglické modální sloveso CAN, CAN´T.  Následující domácí úkol bude v pracovním sešitě str. 48/1, 49/3,4. Učivo z učebnice budeme dělat vždy na online hodinách. Prosím pokuste se všichni hodin účastnit!!!! Příští bude opět v pondělí 18.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

DOMÁCÍ PRÁCE do 15.5.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – ČÍSLOVKY Druhy číslovek - str. 114 - 116 (u starších vydání učebnic 110 - 112)
 • Přečtěte si, prosím, pozorně zejména modré rámečky a snažte se si co nejvíce z nich zapamatovat.
 • Rozlišujeme číslovky určité (vyjadřují přesný počet nebo pořadí, můžeme je zapsat číslicemi, např. tři, třetí, třikrát) a číslovky neurčité (nevyjadřují přesný počet nebo pořadí, nemůžeme je zapsat číslicemi, např. mnoho, málo, několikrát, několikery). Viz modrý rámeček na straně 114 dole.
 • Do Vašich sešitů si zapište přehled dělení číslovek podle významu na číslovky základní, řadové, druhové a násobné. Viz modrý rámeček na straně 115 nahoře. Barevně si zvýrazněte druh číslovek a otázku, na kterou daný druh číslovek odpovídá (např. stejnou barvou: Základní – kolik?, Řadové – kolikátý? atd.). Ke každému druhu číslovek si napište alespoň tři příklady číslovek určitých a alespoň tři příklady číslovek neurčitých (inspiraci hledejte opět v modrém rámečku na straně 115 nahoře).
 • Za řadovými číslovkami napsanými číslicemi píšeme tečku!! (např. 7. května, 21. století, 5. kapitola, Karel IV.)

                     114/1a,  115/5,  116/6, 8a,b  - ústně

                     114/3,  116/9a  – písemně do  sešitu, 115/4a,b – písemně do sešitu,

                     Toto cvičení prosím zaslat ke kontrole                                                                          

                     (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.)

 • Něco na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI
 • A ještě číslovky v kresleném příběhu a záludných úkolech (k tomuto videu si připravte tužku a papír a zkuste splnit otázky, úkoly a rébusy): https://www.youtube.com/watch?v=aOV5k_5jdCY&list=TLPQMDcwNTIwMjCR-7PFNe9yqQ&index=2
 • Učebnice – Slohové učivo  Dopis - str. 112 – 113 (starší vydání mínus 4 stránky)
 • Pečlivě si pročtěte dopis v úvodu, všimněte si, čím dopis začíná a končí, z jakých částí se skládá. Opět věnujte pozornost všem modrým rámečkům, zejména tomu na straně 113 nahoře, ve kterém jsou podrobně popsány všechny části dopisu. Také si zde zopakujte psaní adresy na obálku dopisu.
 • Úkol pro Vás: Napište osobní dopis komukoliv odkudkoliv. Můžete i popustit uzdu své fantazii a dopis nemusí úplně odpovídat současné realitě, např. můžete psát dopis z tábora, na kterém už jste byli v minulosti, nebo můžete psát dopis z dovolené snů, na kterou byste se rádi někdy v budoucnu vydali, může to být i dopis z nějaké dobrodružné cesty, na kterou byste se rádi vydali třeba s kamarádem nebo kamarádkou apod. Samozřejmě můžete napsat někomu, koho jste třeba delší dobu neviděli (kamarádovi, babičce...), a vyprávět mu, co všechno jste v poslední době zažili, co nového jste se naučili a co poznali.
 • Nezapomeňte na všechny části dopisu (místo a datum, oslovení adresáta, úvodní pozdrav, případně zdůvodnění, proč píšeme, vlastní sdělení, závěrečné přání, pozdrav a podpis). Dopis napište do vašich sešitů. Do sešitu si také nakreslete obálku s poštovní známkou dle vzoru v učebnici na straně 113 v modrém rámečku nahoře a vyplňte adresu (adresu si můžete i vymyslet).
 • Dopis můžete doplnit ilustrací. Až budete mít vše hotovo, dopis i s adresou mi, prosím, ofoťte a pošlete. Jde o náročnější úkol, proto stačí do 14 dnů.
 •  Pracovní sešit  –  str. 40
 •  Čítanka – str. 139 – 140 – P. Šrut: Hihlík a Egon jsou kamarádi

                  str. 141 – 145 – B. MacDonaldová: Léčení hubatidy  

                  Zkuste si zodpovědět otázky a úkoly za ukázkami.

 

MATEMATIKA

 • Aritmetický průměr
 • Aritmetický průměr čísel vypočítáme tak, že součet těchto čísel dělíme jejich počtem.
 • Učebnice – str. 117 - 119                        

                     117/2,  118/18,  119/19  – ústně

                     117/3, 4, 5, 7, 10,   118/11, 13, 14 - písemně do sešitu

A ještě jedna těžší slovní úloha pro dobrovolníky: https://www.youtube.com/watch?v=NaD5ENFLgtc

Pracovní sešit – str. 25

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 76 -78 – Soužití mezi lidmi – mezilidské vztahy, pravidla slušného chování, konflikt a jeho řešení, rasismus, globální problémy
 • Pročtěte si všechny uvedené kapitoly a zkuste se zamyslet nad otázkami 1 až 4 na straně 78 (zopakujte si, případně odpovědi vyhledejte v textu).
 • https://www.youtube.com/watch?v=PknVfzBhyks

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

-  stačí si najít učebnici Project 1 a poté kliknou na odkaz Project 1 Third Edition – (SB +CDs).rar

-  kliknutím stáhnete “zazipovaný “ soubor, je tedy potřeba jej “rozbalit” – po stažení na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost Extrahovat vše, soubor se následně začne “rozbalovat” do složky, kterou mu určíte

 

 • str. 66/1 – poslech
 • zápis – prezentace (opsat první tři snímky): https://uloz.to/file/3M6jzFyztyeO/present-continuous-pptx
 • str. 67/6 – poslechni si jednotlivé aktivity, které Rob dělá a poté napiš do sešitu v přítomném čase průběhovém, př. 1 – He´s swimming.
 • str. 67/7 – poslechni si rozhovor a doplň (tužkou/do sešitu), správné řešení zde:

 

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 54-55
 • slovní zásoba 6B do sešitu

 

PROCVIČOVÁNÍ

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • V úterý 12. 5. ve 13,30 hodin si zkusíme online výuku na Teamsech.
 • Poslechni si a třeba i zazpívej písničku: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo , zopakuj si otázku a krátkou odpověď s can: https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg
 • V PS vypracuj 49/3,4
 • Napiš a nauč se slovíčka lekce 5 Culture (PS str.77),
 • V učebnici na str. 60 přečti text o bydlení v Británii, ve cvičení 1 rozhoduj, zda jsou věty pravdivé (true) či nepravdivé (false), do sešitu zapisuj řešení zkratkou – např. 1F

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

Na tento týden si prosím zopakujte učivo 4. a první polovinu 5. lekce (vyjádření času – příklad It´s quarter to five, dále přítomný čas prostý (otázka, zápor, oznamovací věta), názvy sportů v AJ, předložky, slovní zásobu týkající se místností a obydlí a poslední vazbu There is, there are.

 

V pondělí 11.5. proběhne ve skupině 5. ročník – 3.skupina od 10:00 online hodina a taky najdete v zadání krátký opakovací test. Prosím tento test vypracujte!!!Bude zpřístupněn v pondělí odpoledne, přesný čas Vám sdělím. Dále se domluvíme při online výuce na dalším učivu, veškerou práci už Vám budu posílat právě do Microsoft Teams. Mějte prosím nastaveny mikrofony a kamery. Budu se těšit.

 

Tělesná výchova

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 8.5.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – Skloňování zájmen my, vy- str. 108 (u starších vydání učebnic 104)

 • Přečtěte si, prosím, pozorně zejména modré rámečky a snažte se si co nejvíce z nich zapamatovat.
 • Pozor na rozlišování tvarů my (všichni) x mi (mně).
 • Ve tvarech 7. pádu námi, vámi píšeme měkké i.  
 • Tvary zájmen ty, vy, tvůj, váš píšeme v dopisech s velkým písmenem jako výraz úcty k adresátovi. (Např.: Posílám Ti pozdrav. Přejeme Vám vše nejlepší.)
 • 108/12 – písemně do  sešitu (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 
 • https://www.youtube.com/watch?v=GMx3RsY4IoU

Učebnice – Zájmena on, ona, ono – str. 109 (starší vydání mínus 4 stránky)

 • Pozor na pravopis tvarů zájmena ona: ji x jí,   ni x ní.  Pomáháme si ukazovacími zájmeny tu nebo .

Např.: Navštívil jsem ji.   (pomůcka: tu)

            Myslel jsem na ni celý den.   (tu)

            se to nelíbí. ()

            Nepůjdu tam bez . (bez )

            Řekni mi o všechno. (o )

 • 109/15 – písemně do sešitu, 109/17 – písemně do sešitu, toto cvičení prosím zaslat ke kontrole
 • 109/16 – ústně
 • https://www.youtube.com/watch?v=yWhJLXOtqoQ – doporučuji sledovat až od čtvrté minuty – skloňování zájmena ona (ji, ni x jí, ní)

Učebnice – Zájmena – opakování – str. 110 -111 (starší vydání mínus 4 stránky), 111/3, 5 – písemně do sešitu

Pracovní sešit  

 • str. 37 – opakování a procvičování skloňování zájmen já, ty se
 • str. 38 – skloňování zájmen my, vy, on, ona, ono, oni
 • str. 39a – 39b – opakování - zájmena

Čítanka – str. 130 – 133 – Zkuste si zodpovědět otázky a úkoly za ukázkou na straně 133 -  nebo  četba vlastní knížky

 

MATEMATIKA

 • Desetinná čísla - procvičování
 • Učebnice – str. 108 – 109,  111 - 114

                     108/9,  109/15,  111/1,  112/10, 113/22  – písemně do sešitu                           

                     114/36  – písemně do sešitu, toto cvičení prosím zaslat

                     108/1, 4,  109/12 ,17, 19,  111/6  – ústně

 

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – str. 30 – 31 – Stroje ovládly život (2. polovina 19. století), nástup elektřiny
 • Pracovní sešit – str. 13
 • A opět Dějiny udatného českého národa: https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 73 -75 – Člověk ve společnosti - rodina
 • Pročtěte si a zkuste si odpovědět na otázky 1 až 4 na straně 75 (dole v modrém rámečku).
 • Nakreslete členy vaší rodiny při vaší oblíbené společné činnosti nebo nakreslete, jak si představujete svou budoucí rodinu.

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 64/1 – poslouchej a opakuj
 • str. 64/2 – doplnit věty (fólie, lehce tužkou, nebo sešit)
 • str. 65/3 – zápis

Describing people (popis osob)

He/She´s + přídavné jméno

He/She´s got + fyzická charakteristika

pod zápis jako příklady opsat tabulku, včetně slov very a quite, které se často používají při popisu osob + příklady k nim

 • str. 65/4a – do sešitu opsat všechna slova, k nim napsat čísla k jaké osobě patří, př. brown hair – 1
 • str.65/5a – poslechni si příběh o rodině Frank N. Stein a poté zkus nakreslit, jména v poslechu: Thing, Drusilla, Hulk

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 52/1,3, 2 -dobrovolné
 • str. 53 – vše kromě cv.7
 • slovní zásoba 6A do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

Odkaz na úložiště s poslechy: https://uloz.to/tamhle/pyLopxbM2NGn

 

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

skupina pana učitele Kumstáta

Tento týden se podíváme do pracovního sešitu na stranu 45, prosím vypracujte cvičení 2. Použijeme vazbu There is/are – pro jednotné číslo používáme There is, pro množné naopak There are. Dále prosím vypracujte cvičení 3. Prohlédněte si obrázek a na základě něj doplňte do vět IS, ISN´T, ARE NEBO AREN´T. Poslední na této straně bude cvičení 4, kde odpovíte v jakých místnostech děláte uvedené činnosti.

Zopakujeme si základní místnosti v našich domech či bytech:

 • Kitchen-kuchyň
 • Living room – obývák
 • Bedroom – ložnice
 • Bathroom – koupelna
 • Toilet  (v americké angličtině se používá výraz Restroom) – toaleta, záchod
 • Garden – zahrada
 • Garage – garáž
 • Dining room – jídelna
 • Cellar – sklep
 • Balcony – balkón

Nyní se podíváme do naší učebnice na stranu 56. Máme tu přehled slovní zásoby týkající se míst ve městech. Opište si tuto slovní zásobu do sešitu, dejte tomu název My town. Dále se do sešitu pokuste napsat alespoň 5 vět, které budou odpovídat našemu městu Pardubice. Příklad – There is a church in Pardubice, nebo There are 4 hotels in Pardubice.

Pak se vrátíme do pracovního sešitu na str. 46. Vyplňte cvičení 1 a 2. Zde použijete novou slovní zásobu.  

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 1.5.2020 

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Zájmena – vztažná, neurčitá, záporná - str. 103 -104 (u starších vydání učebnic 99 - 100)
 • Přečtěte si, prosím, pozorně zejména modré rámečky a snažte se si co nejvíce z nich zapamatovat. Kdo si píše přehled druhů zájmen do sešitu (což velmi doporučuji), dopište si tyto poslední tři druhy.
 • U zájmen kdo, co, jaký, který, čí si povšimněte, ve kterých případech řadíme tato zájmena k zájmenům tázacím a kdy jde o zájmena vztažná:

Zájmena tázací – kdo?, co?, jaký?, který?, čí? – ptáme se jimi, používáme je ve větách tázacích (např. Co se ti nelíbí? Kdo to udělal? Jakou chceš zmrzlinu?)

Zájmena vztažná – kdo, co, jaký, který, čí, jenž – k sobě připojují věty v souvětí (např. Nechápu, co se ti nelíbí. Řekni mi, čí to byl nápad. Koupil jsem si zmrzlinu, kterou mám nejraději.)

 • 103/13,  104/15  – ústně
 • 103/14,  104/17 – písemně do  sešitu                                                                           
 • (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 
 • Pracovní sešit – str. 35/1 – 36
 • V těchto videích si znovu zopakujte, co už víte o zájmenech: https://www.youtube.com/watch?v=oIeTslzjZKk,  https://www.youtube.com/watch?v=2Xca2bVk6X4
 • Učebnice – Skloňování zájmen já, ty, se – str. 105 – 107 (starší vydání 101 – 102)
 • Černobílou tabulku nahoře na straně 105 si přepište do sešitu, povšimněte si, ve kterých pádech píšeme při skloňování zájmena já a ve kterých pádech píšeme tvar mně:

ve 2. a 4. pádě – mě, mne (pomůcka: tebe)

ve 3.pádu – mně, mi (pomůcka: tobě).

Dále si povšimněte toho, že u všech tří zájmen můžeme v některých pádech používat kratší i delší tary (např. mě, mne).

 • 105/1,  106/4 – ústně
 • 106/5,6,  107/7,9 – písemně do sešitu, diktát 107/10 -  dobrovolně
 • (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.)
 • Jak psát správně mě a mně? – na konci tohoto videa je i odkaz na procvičování mě a mně: https://www.youtube.com/results?search_query=jak+psát+správně+mě+a+mně%3F
 • Čítanka – str. 125 – 129 nebo  četba vlastní knížky

 

MATEMATIKA

 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • Učebnice – str. 106– 107 – Věnujte, prosím, pozornost zejména červeně vytištěnému textu. 

                     106/2, 3, 6 – písemně do sešitu

                     106/4,7,  107/10,14 – ústně

 

VLASTIVĚDA

 

PŘÍRODOVĚDA

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 62/1,2 – stačí ústně
 • str. 62/3 – poslech (viz příloha) – a) zaškrtnout, které aktivity James umí a které ne, b) poté napsat 6 vět o tom co umí a co neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 50-51

PROCVIČOVÁNÍ

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

Učebnice str. 55/cv. 7

 • Přečti si text
 • Do školního sešitu překresli plánek bytu a napiš názvy jednotlivých pokojů, dále namaluj vybavení bytu a popiš – obrázek udělej větší než je v učebnici, ať se Ti to lépe kreslí a následně popisuje
 • (datum do sešitu  27th – 30th April)
 • Plánek bytu mi nafoť a pošli na můj email tomaskova.petra@zsbrve.cz do 30. 4. 2020

Na těchto stránkách si můžeš procvičit výslovnost probírané slovní zásoby nebo si třeba nová slovíčka procvičit formou pexesa https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek 

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Následující týden se podíváme na procvičení učiva 5. lekce (tedy předložky místa – ON, AT, IN, UNDER, IN FRONT OF, OPPOSITE, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN a slovní zásoby týkající se zařízení obydlí.
 • Prosím o vypracování cvičení z pracovního sešitu str. 42/1 – My room – použití slovní zásoby, dále cvičení 42/3 – jednoduchá osmisměrka, 42/4 – Nakresli plánek svého pokoje a jednotlivé věci popiš pomocí nové slovní zásoby!
 • Další cvičení prověří předložky: 43/5 – Rozhodni zda dané věty jsou pravdivé či ne, dále 43/6 a 7.
 • Další strana pracovního sešitu se věnuje opět slovní zásobě zařízení bytů a domů. Ve cvičení 44/1 Rooms in a house -popiš všechny pokoje, zařízení a věci, které se na obrázku vyskytují.
 • Kdo ještě nemá, opisuje si slovní zásobu z lekce 5.

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

DOMÁCÍ PRÁCE PRO V.B – do 24.4.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Zájmena – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací - str. 100 -103 (u starších vydání učebnic 96 - 99)
 • Přečtěte si, prosím, pozorně zejména modré rámečky a snažte se si co nejvíce z nich zapamatovat. Pokud by někomu pomohlo napsat si do sešitu nebo na papír přehled druhů zájmen s konkrétními příklady zájmen, nechť tak učiní J
 • U zájmen přivlastňovacích pozor na rozlišování tvarů:

           (té, tou) naší / (tu) naši         

           (tím) naším / (těm) našim.

 • 101/3,4,  102/7,9,10  – ústně
 • 101/6 – písemně – toto cvičení prosím zaslat mailem
 • 103/11 – písemně do sešitu – stačí psát pouze otázky, vyznačte barevně nebo podtrhněte tázací zájmena             
 • (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.)
 • Pracovní sešit – str. 33 – 35/2
 • V těchto videích si zopakujte, co už víte o zájmenech a seznámíte se s jednotlivými druhy zájmen (včetně zájmen vztažných, neurčitých a záporných, kterým se budeme více věnovat příští týden): https://www.youtube.com/watch?v=oIeTslzjZKkhttps://www.youtube.com/watch?v=2Xca2bVk6X4
 • Čítanka – str. 119 – 125 (Báje a pověsti: A. Ježková: Argonauti, zodpovězte si otázky a úkoly za ukázkou, věnujte pozornost definici báje na str. 125 v béžovém rámečku)

 

MATEMATIKA

 • Odčítání desetinných čísel
 • Učebnice – str. 103 – 104 – Věnujte, prosím, pozornost zejména červeně vytištěnému textu. 

                                   103/2, 3, 5,  104/8 – písemně do sešitu – 104/8 - postup i kontrolu výsledků naleznete ve videu níže

                                   104/7 – ústně

 

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 66 -68 – Rozmnožovací soustava, Člověk roste a vyvíjí se
 • https://www.youtube.com/watch?v=gq1tG2t6IX4
 • Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina p. učitelky Tomáškové

skupina p. učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • uč. str. 57/6 poslech na úložišti
 • str. 58/1a poslech na úložišti – poslechni si instrukce ke hře, pak si zkus zahrát se sourozenci/rodiči
 • str. 59/2,3 – ústně, následně udělat zápis do sešitu (prezentace viz úložiště)
 • str. 59/5 a – zeptej se rodičů/sourozenců, následně napiš 3 věty o tom, co umí/neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 48-49
 • zápis slovíček 5D

PROCVIČOVÁNÍ

skupina p. učitelky Jadrné

 • zadání práce v přiloženém pracovním listu
 • poslech str. 54
 • poslech str. 55
 • poslech str. 56

skupina p. učitele Kumstáta

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

 

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

DOMÁCÍ PRÁCE do 17.4.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Slovesa – opakování - str. 99 (u starších vydání učebnic 95)

                     99/5 – písemně do sešitu

                     99/3,4 – ústně

                     (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany

                      odečtou 4.) 

 • Pracovní sešit – str.31 – 32b
 • https://www.youtube.com/watch?v=gCnte1l-UJo
 • https://www.youtube.com/watch?v=KazZUzbR2Wk (Ke sledování těchto videí si připravte tužku a váš cvičný sešit a zkuste si určovat mluvnické kategorie sloves dle instrukcí ve videu. Součástí je i následná kontrola, takže se hned dozvíte, jak dobře jste už slovesa zvládli J)
 • Čítanka – str. 111 – 114 (G. Durell: Zenkali zachráněno, zodpovězte si otázky a úkoly za ukázkou) nebo četba vlastní knížky

 

MATEMATIKA

 • Sčítání desetinných čísel
 • Učebnice – str. 101 – 102 – Věnujte, prosím, pozornost zejména červeně vytištěnému textu. 

                     101/2, 3, 5  – písemně do sešitu – cvičení 2 a 3 - postup i kontrolu výsledků naleznete ve videích níže

                     102/8 – ústně

 

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) kreslený diktát, poslouchej a nakresli obrázek: https://www.youtube.com/watch?v=BGlTMM3wZ-0

po nakreslení zkontroluj zde: https://www.youtube.com/watch?v=MFZfFT656tE

2) video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

3) učebnice str. 55/6 - poslouchej a opakuj, str.56/1 - poslouchej+opakuj, cv.2 - poslouchej a rozhodni true/false, cv.3 - poslouchej + odpověz písemně

Poslechy na úložišti zde: https://ulozto.cz/tamhle/BvUn1UlsIZPL

4) z prezentace z minulého týdne opsat poslední dva snímky - There is/are otázky

5) pracovní sešit - str. 46-47 (kromě cv. 4,5)

4) slovní zásoba 5C - písemně

Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možné také konzultace přes Skype či WhatsApp.

 

Skupina paní učitelky Jadrné

Materiál ke stažení ZDE

 

Skupina paní učitelky Tomáškové

Materiál ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

DOMÁCÍ PRÁCE do 10.4.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Časování sloves – Tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu  - str. 96 – 98 (u starších vydání učebnic 92 – 94)
 • Věnujte, prosím, pozornost modrým rámečkům a přehledům časování v černobílých tabulkách.
 • U tvarů podmiňovacího způsobu zvratných sloves – pozor opět na tvary ses, sis (např. učesal by ses, myslela by sis, NE učesal by jsi se, myslela by jsi si!!!).
 • Dále pozor na tvary bys, byste ve 2. osobě čísla jednotného a množného (např.  spal bys, spali byste, NE spal by jsi, spali by jste!!!).

                     96/2, 3,  97/2 – písemně do sešitu

                     98/5 – písemně do sešitu – toto cvičení prosím zaslat ke kontrole

                     a oznámkování (do 10.4.)

                      98/4 – ústně – dobrovolný úkol (Říkejte, co byste udělali, kdyby...)

                     (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 

MATEMATIKA

 • Desetinná čísla
 • Učebnice – str. 97 - 99 

                     97/8, 9,  98/18, 22  – písemně do sešitu

                     99/29 – ústně

 • Geometrie – Tělesa
 • Učebnice – str. 56 – 56/1, 2 – ústně, ostatní cvičení na této stránce dobrovolně
 • Pracovní sešit – str. 40
 • Než začnete pracovat, doporučuji zhlédnout tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM

https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Jadrné

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiály v příloze - viz ZDE

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) napsat slovní zásobu 5B, následně procvičit na následujícím odkazu (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY)https://quizlet.com/197819365/project-1-unit-5-ab-flash-cards/

2) učebnice - str. 54/1 - poslech viz úložiště - poslouchej + opakuj

                                  cv.2ab - poslech viz úložiště - písemně do sešitu

                                  cv.3 - poslech viz úložiště, do sešitu stačí číslo a název pokoje, ve kterém se nachází

                                  cv.5 - do sešitu

3) zápis (viz prezentace na úložišti) - opsat do sešitu pouze první 3 snímky 

4) pracovní sešit - str. 44-45

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit svůj pokoj a popsat alespoň 10 věcí, které se v něm nachází, následně pomocí vazby there is/there are a předložek popsat polohu alespoň 5 věcí, př. There is a computer on the desk., There are magazines next to the bed.

 • Odkaz na úložiště zde: https://ulozto.cz/tamhle/SCsvo03MnUa2
 • Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Pomalu se dostáváme do 5.lekce – obsahem této lekce jsou základní předložky pro určení místa – AT, ON, IN a těm se v nadcházejícím týdnu budeme věnovat!!!
 • Prosím o zápis do sešitu nadpis : Předložky místa

AT-u, v, při (například:at the table-u stolu, či at the doctor´s – u doktora, at work – v práci)

IN – v (většinou se jedná o uzavřený prostor-například in the fridge – v lednici, in the hospital – v nemocnici)

ON – na (většinou označuje předmět, který na něčem leží-například: on the table – na stole, on the internet-na internetu, on the beach-na pláži)

UNDER – pod (například under the table-pod stolem)

NEXT TO – vedle (například next to my house – vedle mého domu)

IN FRONT OF – před (například in front of school – před školou)

BEHIND – za (behind you – za tebou, behind the house – za domem)

BETWEEN – mezi (between us – mezi námi, between two cities – mezi dvěma městy)

OPPOSITE – naproti (opposite the bank – naproti bance, opposite the door-naproti dveřím)

 • V učebnici na straně 52. a 53.,  kde 5. lekce začíná prosím o prostudování obrázků, podívat se na slovní zásobu ke cvičení 1 – My room
 • Prosím o překlad do sešitu cvičení č. 2 Look at Amy´s room!
 • Pomalu si můžete také opisovat novou slovní zásobu z lekce 5. do našich slovníčků, tu najdete vzadu v pracovním sešitě.
 • Předložky si také můžete prostudovat na internetu na tomto odkazu-pouštíme si ve škole a je to známý i-lector: https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 • Prosím, kdyby někdo potřeboval něco vysvětlit : neváhejte zavolat 734 169 041, můžeme vše projít spolu, nebo si mě můžete najít na messengeru a můžeme se spojit přes videochat Jirka Kumstát! Všem jsem Vám k dispozici.
 • Všechny Vás moc pozdravuju a ozvu se po velikonočních prázdninách s další porcí

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – Časování sloves – Tvary oznamovacího způsobu – čas přítomný, budoucí a minulý- str. 88 – 95 (u starších vydání učebnic 84 – 91) .Věnujte, prosím, pozornost modrým rámečkům a přehledům časování v černobílých tabulkách.

 • 88/1a, 91/2a, 4, 92/1a, 93/4 – ústně
 • 89/2 – můžete zkusit napsat alespoň část napsat podle diktátu
 • 89/3 - písemně do sešitu, překreslete si tabulku, můžete rozdělit pod sebe – číslo jednotné zvlášť a číslo množné zvlášť
 • 89/4, 91/ 5a, 93/5 (ses, sis!!!), 94/1 – písemně do sešitu
 • 95/6 – písemně do sešitu – toto cvičení prosím zaslat ke kontrole a oznámkování (do 3.4.)
 • (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 

Pracovní sešit – str.27 - 28
Čítanka – str. 102 - 107

MATEMATIKA 

Desetinná čísla

Učebnice

 • 88/11, 90/28 - ústně
 • 90/24  – písemně do sešitu
 • str. 91 – červený rámeček nahoře, 91/29 – písemně do sešitu
 • str. 94 – 95 - červené rámečky, 94/38 – ústně, 94/40 – písemně do sešitu, 95/45 – měření teploty lékařským teploměrem, zkuste doma změřit teplotu sobě i členům své rodiny .-)

Porovnávání desetinných čísel

Učebnice

 • 96/2 a červený rámeček na str.96 – pozorně přečíst!!!
 • 96/3 , 5 – písemně do sešitu, cvičení 3 prosím zaslat ke kontrole

Pracovní sešit – str. 12

Než začnete pracovat, doporučuji pozorně zhlédnout toto video, které vám pomůže pochopit, jak postupujeme při zaokrouhlování desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0

V dalších videích naleznete návod, jak postupovat při řešení konkrétních příkladů:

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – str. 17– 18 – Světlo rozumu (2. polovina 18. století), osvícenství, vláda Marie Terezie a Josefa II.
 • Pracovní sešit – str. 7 – 8

Nezapomeňte na tyto díly Dějin udatného českého národa:

PŘÍRODOVĚDA

Učebnice – str. 59 -61 – Oběhová soustava, trávicí soustava, zdravá výživa, zuby a péče o ně

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK skupina paní učitelky Tomáškové

 • učivo - My room
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

ANGLICKÝ JAZYK: skupina paní učitelky Štěrbové

 1. prosím ty, kteří mi neodevzdali úkol My typical day (min 10 vět o tom, jak vypadá váš typický den, vzor v učebnici str. 42) , aby tak učinili v elektronické podobě do 3.4.
 2. Quiz - present simple - zvolit interactive mode - poté se spustí kvíz, po skončení se zobrazí výsledek, vyfotit nebo uložit pomocí tlačítka PrtSc (print screen) a poslat na mail, odkaz zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
 3. napsat slovní zásobu 5A
 4. učebnice str. 52/1,2 - přečist
 5. tisk zápisu do sešitu: ZÁPIS- doplnit předložky (i s českým překladem) podle cv. 3a na str.52 v učebnici (kdo nemá možnost tisknout, tak cv. 3a překreslí do sešitu)
 6. pracovní sešit str. 42-43 (kromě cv. 4)
 Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.
 
ANGLICKÝ JAZYK: skupina paní učitelky Jadrné
TĚLESNÁ VÝCHOVA - pro dobrovolníky: doporučuji!!!!

Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Domácí úkoly do 27.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – Slovesa – str. 85 – 87 – přečtěte si modré rámečky,  zopakujtezejména, co vše určujeme u sloves a rozdíl mezi tvary jednoduchými  a složenými

 • 85/1,2,3 – ústně
 • 86/5 – můžete zkusit napsat alespoň část napsat podle diktátu, případně pouze rozdělit slovesné tvary na jednoduché a složené
 • 87/8a) – ústně
 • 87/6a) -písemně do sešitu

Pracovní sešit – str.26

Čítanka – str. 96 - 101   

MATEMATIKA

Učebnice – str. 62 – Jednotky obsahu – zopakujte si, pozornost věnujte zejména červeně vytištěnému textu

 • 62/1 – ústně
 • 62/2a), 4 – narýsujte do sešitu nebo na papír

Dobrovolně, zejména ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky:

 • str. 83 – 84 – Další jednotky obsahu, převody jednotek obsahu
 • str. 86 -87 – Desetinná čísla – pozornost věnujte červeně vytištěnému textu a modrému a barevnému rámečku – velmi důležité!!

Důležité pojmy: desetinné zlomky, zápis a čtení desetinných  čísel, celá část, desetinná část a desetinná čárka     

 • 86/1, 87/5  – písemně do sešitu
 • 87/4, 6  - ústně

Pracovní sešit – str. 10 – 11

 • Desetinná čísla jsou nová a poměrně těžká látka, takže doporučuji nejdříve ze všeho pozorně zhlédnout tato videa:

           https://www.youtube.com/watch?v=7-rQ9IqDWXY

           https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – str. 14 – 16 – ve školních lavicích (17. století, začátek 18. století)
 • Pracovní sešit – str. 6
 • Doporučuji Dějiny udatného českého národa (Český lev, kterého už dobře znáte z loňského školního roku, najdete na www.youtube.com)

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 57 -58 – Svalová soustava, dýchací soustava
 • Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

AJ: skupina p. učitelky Jadrné - práce do konce měsíce

 • Napsat a naučit slovíčka z lekce 4D a Culture.
 • Do sešitu zapsat: Přítomný čas prostý - krátké odpovědi

         Do you like tea? - Yes, I do.

         Does he work in a bank? - No, he doesn't.

 • Dále opsat a přeložit 4 věty na straně 70 nahoře pod nadpisem Přeložte.
 • V učebnici projít učivo na str. 46 - 48.
 • Do sešitu napsat Musical instruments 
          Na str. 49 vybrat 6 hudebních nástrojů, nakreslit je do sešitu a správně k nim napsat anglický název. - ofotit a poslat na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 • PS: Dodělat cvičení do strany 41.
 • Vyplnit pracovní list a poslat ho do 3. 4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A něco na zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=UZSRYKWHwkw

AJ: skupina paní učitelky Štěrbové

1) uč. str. 49/ cv. 2, 4 - písemně do sešitu (zezadu), str. 50/ cv. 1,2,3 - písemně do sešitu

2) pro lepší náladu si pustit příběh: https://www.youtube.com/watch?v=kAo4-2UzgPo, zkusit porozumnět,  zamyslet se a následně zkusit sepsat své vlastní myšlenky a postřehy - o čem příběh je, co se nám snažil sdělit, co znamená pro vás (možno v čj)

AJ: skupina p. učitelky Tomáškové

 • Procvičení přítomného prostého času Pracovní list 
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

Tělesná výchova

1. Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY
- až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

2. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Chůze či běh do schodů
 • Cvičení dle hudby
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová

12. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Přídavná jména – opakování
 • Učebnice – str. 78 – 83 (str. 80 – 82 nepovinně – rozšiřující učivo)
 • 78/6, 2, 79/4, 5, 6, 7 - písemně do sešitu
 • str. 84 – sloh – popis osoby (postavy) – 84/6 – písemně do sešitu (popis vodníka, ilustrace)
 • Pracovní sešit – str. 22 – 25b

 

MATEMATIKA

 • Učebnice – str. 80 – 82
 • 80/30, 33, 35, 82/42 – písemně do sešitu
 • Pracovní sešit – str. 8 – 9

 

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – Život v barokní době – str. 12 -13
 • Pracovní sešit – str. 5

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 53 -56
 • Zápisy z vlastivědy a přírodovědy, které si děti zapíší do zápisových sešitů, budu posílat mailem rodičům.

 

St 11.03.2020

AJ - Jadrná Jana

 • Opakovat určování času, předložky, přítomný čas prostý - učebnice do strany 43 včetně. 
 • Pracovní sešit: vypracovat cvičení ze stran 34 a 35. Napsat a naučit slovíčka 4C, opakovat již probranou slovní zásobu.
 • Využít přehled mluvnice v PS s. 69 a cvičení z CD-ROM.

Aj – Tomášková Petra

 • Dodělat lekci 4 – učebnice i pracovní sešit

 Učebnice:

 • Str. 46, 47 – přečíst – cv. 3, cv. 4 – tabulky do sešitu, cv. 3b, 5a písemně do školního sešitu
 • Str. 47/cv. 6 – napsat otázky na jednotlivé body v tabulce, odpovědět za sebe (př. Do you play the guitar? No, I don’t.)
 • Str. 48 – Sport – cv. 1 – do sešitu, cv. 2 – do sešitu
 • Str. 49 – Musical instrument – cv. 2 – tabulka do sešitu
 • Str. 50 – Revision – přítomný prostý čas – cv. 1, 2 – do sešitu
 • Str. 51 – Free time – napsat 4 věty do sešitu, co děláš ve svém volném čase (nadpis Free time)

Pracovní sešit:

 • Str. 36, 37, 38, 39, 40, 41
 • Str. 69, 70 – gramatika – nastudovat
 • Str. 76 – slovní zásoba – oddíl A, B, C, D, Culture, English across the curriculum – do slovníčku + nastudovat.

Toto je zadání látky do konce března.

AJ - Dagmar Štěrbová

 • uč. s. 45 - do sešitu na gramatiku přepsat tabulku 5a,  s 46 - přečíst, s. 47 - přepsat tabulky 3a a 4 - pomůže přehled mluvnice v pracovním sešitě s. 69-70, s. 48 - cv. 1ab+2 - písemně dozadu do sešitu
 • dopsaná slovní zásoba lekce 4 - celá
 • pracovní sešit vyplněný do str. 41

AJ - Jiří Kumstát

 • Dokončit pracovní sešit ve 4. Lekci, opsat si slovní zásobu ze stejné lekce do slovníku. Práce cca na 14 dní.