Projekt EU Personální podpora I

PERSONÁLNÍ PODPORA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PARDUBICE, BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH 866

Tento projekt je spolufinancován EU

  • číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003422
  • výše podpory: 1 414 788,00 Kč
  • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
  • Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2018
  • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

  • Školní sociální pedagog - personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Školní psycholog - personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ - Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.