Projekt EU Personální podpora II

PERSONÁLNÍ PODPORA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PARDUBICE, BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH 866

Tento projekt je spolufinancován EU

 • číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011237
 • výše podpory: 2 199 419,00 Kč
 • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
 • Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2020
 • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

VYBRANÉ AKTIVITY:

 • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub - Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných
 • Projektový den ve škole - Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
 • Sociální pedagog - personální podpora ZŠ - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu sociálního pedagoga základním školám a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze - Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub - Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce - Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků.
 • Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK - Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - sociálního pedagoga školním družinám a školním klubům a podpořit účastníky ohrožené školním neúspěchem.