Etický kodex pro zaměstnance školy

Zaměstnanci Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866 přijímají Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné. Škola usiluje o styl otevřený a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chce tak vytvořit stabilní školu, poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji svých žáků v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější vzdělání.

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka organizace závazný. Jeho nedodržování je posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky, které z něj vyplývají.

A. ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ŽÁKŮM
Pedagogický pracovník:

 1. rozvíjí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého žáka (§2, odst. 2, písmeno a) školského zákona),
 2. vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby,
 3. věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků, rozvíjí u nich otevřenost, toleranci a respekt vůči jinakosti a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu,
 4. hlásí se k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu žáků,
 5. respektuje a dodržuje ve své práci s žáky základní lidská práva, zakotvená v listině základních lidských práv a svobod,
 6. zná a dodržuje zákony a ostatní závazné předpisy platné pro výkon svého povolání,
 7. respektuje důstojnost každého dítěte, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení,
 8. neupřednostňuje žádného žáka, je spravedlivý, aplikuje rovný přístup ke všem,
 9. chová se k žákovi jako k rovnocennému partnerovi, poskytuje mu vzdělávání s ohledem na jeho individuální psychické tempo a věkové zvláštnosti,
 10. jedná se žáky na základě objektivního, korektního, náročného, ale citlivého hodnocení jejich schopností, znalostí, píle a ostatních osobnostních charakteristik,
 11. při klasifikaci studijních výsledků je objektivní,
 12. plně a iniciativně se věnuje výuce a výchově žáků, napomáhá rozvoji jejich samostatného a kritického myšlení, všestranně podporuje jejich růst a rozvoj a tvůrčí aktivity,
 13. přistupuje k výkonu své profese tvořivě a iniciativně a s plnou odpovědností, uplatňuje moderní vyučovací metody a zlepšuje tak kvalitu výuky,
 14. nevyžaduje od žáků činnosti, které patří k jeho vlastním povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky,
 15. působí na žáky osobním příkladem,
 16. poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření,
 17. předává jim ochotně své znalosti, dovednosti a zkušenosti,
 18. pečlivě dodržuje stanovená pravidla organizace výuky,
 19. nevyžaduje ani nepřijímá za svou práci dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění,
 20. nikdy před žáky neřeší vnitřní záležitosti školy,
 21. prosazuje otevřenou komunikaci, vytváří příjemné a bezpečné prostředí,
 22. oslovuje žáky školy jejich křestními jmény (pokud je zná),
 23. vytváří, podporuje a zachovává vhodné prostředí k výuce,
 24. má své vlastní kulturní, politické a náboženské hodnoty, ale nevnucuje je žákům

B. ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU KE SPOLUPRACOVNÍKŮM A ŠKOLE
Zaměstnanec:

 1. plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků ke škole a snaží se, aby úroveň a kvalita výuky byla co nejvyšší,
 2. dále se vzdělává a rozvíjí své znalosti a schopnosti, nese za svou práci plnou odpovědnost,
 3. je povinen vynakládat úsilí k maximálnímu a co nejefektivnějšímu spravování a využívání svěřeného majetku, finančních prostředků, přístrojů i veškerého zařízení a vybavení,
 4. respektuje pokyny ředitele školy a snaží se využívat a čerpat ze znalostí a zkušeností svých kolegů a dále tyto poznatky rozvíjet,
 5. dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a image školy,
 6. vystupuje za jakékoli situace slušně a korektně, nesděluje žádné důvěrné informace týkající se školy, kolegů nebo žáků mimo školu, je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s výkonem své profese ve škole dozví, vyjma orgánů sociálně právní ochrany dětí, orgánů činných v trestním řízení apod.,
 7. pracuje v týmu, vzájemně komunikuje při doplňování a aktualizaci plánů a úpravách ŠVP, také spolupracuje při vyhodnocování výsledků školy a rizik pro školu,
 8. dbá na svůj profesní růst, celoživotní vzdělávání, které jsou základním předpokladem pro udržení a rozvoj vysokého standardu kultury školy,
 9. vytváří atmosféru spolupráce, snaží se být navzájem vstřícný, věcný a kultivovaný v jednání, s kolegy se vzájemně respektuje,
 10. spolupracuje s rodiči, buduje vzájemnou důvěru a respektuje právo na soukromí,
 11. pozitivně využívá svého emočního potenciálu k udržení dobrých vzájemných vztahů,
 12. ctí mezilidské vztahy v rámci profesionálního týmu, ke všem se chová příkladně a vstřícně, snaží se v mezilidských vztazích se spolupracovníky, žáky a ostatními klienty kolem sebe šířit příjemnou a pohodovou atmosféru.
 13. respektuje odsouhlasená rozhodnutí, která jsou v souladu s platnými zákony, normami, předpisy a obecnými pravidly slušného chování,
 14. je loajální vůči škole a dbá o další zlepšování dobrého jména a vyvaruje se každého jednání, které by je mohlo poškodit, své výhrady k problémům vyjadřuje v interní diskusi.

C. ZÁVAZEK MANAGEMENTU ŠKOLY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

Management:

 1. vytváří poslání i vizi školy a jde příkladem ostatním zaměstnancům,
 2. vede zaměstnance k iniciativě a odpovědnosti za odvedenou práci i výkon,
 3. je osobně zainteresován v procesu kvalitního systému řízení a jeho zlepšování,
 4. vytváří předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí ve škole,
 5. navrhuje projekty pro zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce a navozuje atmosféru trvalé změny s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky,
 6. hlásí se k principům trvale se učící organizace,
 7. sleduje znalosti a schopnosti zaměstnanců a vytváří předpoklady pro jejich rozvoj.
 8. umožňuje odborný a kariérní růst s návazností na jejich odměňování pracovníkům
 9. motivuje zaměstnance ke ztotožnění se s cíli školy,
 10. rozvíjí pozitivní dialog mezi zaměstnanci a managementem školy,
 11. respektuje názory pracovníků, pečuje o jejich potřeby a pomáhá jim dosahovat jejich osobního cíle.