Školní klubovna

PRAVIDLA PROVOZU ŠKOLNÍ KLUBOVNY:

Novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb., uložila základním školám nově povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v této době dohled. Tato povinnost je dána bez ohledu na délku „polední“ přestávky, neboť v opačném případě by nebylo dosaženo účelu přijaté novely (tj. aby žáci po celou dobu vzdělávání - od svého příchodu do odchodu ze školy - měli zajištěnou možnost bezpečného pobytu ve školním prostředí). Naopak v případě těch žáků, které zákonní zástupci ke školnímu dohledu „nenahlásí“, popřípadě kteří sami neprojeví zájem ve škole pobývat, platí, že mohou polední přestávku využít dle svého uvážení a v budově školy se zdržovat nemusí.

V případě, že zákonní zástupci nepožadují povinnou pravidelnou přítomnost žáka o přestávce ve školním klubu, pak za něj škola nenese odpovědnost, tu nese pouze v případě, kdy žák je ve školním klubu (i na svou žádost) přítomen. Pokud se jedná o žáka, u něhož rodiče požadují přítomnost ve škole, pak by školu opustit neměl a škola vykonává dohled. Ze školního klubovny je třeba žáka, který jej na žádost zákonných zástupců navštěvuje pravidelně, omlouvat.

Školní klubovnu navštěvují pouze žáci v době hodinové přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním (nikoliv v době mezi koncem vyučování a začátkem kroužku či po konci vyučování), případně hokejisté před společným odchodem na trénink. Do klubovny je nutné vyplnit přihlášku s alterantivami docházky do něj. Klubovna může sloužit k vypracovávání domácích úkolů (zejména pro ty, kteří nevlastní počítač případně nemají připojení k internetu či potřebují vyhledávat knižní informace). Tito žáci mohou přijít kdykoliv v době, kdy je klubovna otevřena.

Alternativy docházky:

  • žák chodí do školní klubovny povinně a pravidelně na všechny hodinové přestávky (jeho nepřítomnost musí být předem písemně omluvena u pedagoga v klubovně)
  • žák chodí do školní klubovny povinně a pravidelně pouze v některé předem vypsané dny (jeho nepřítomnost v těchto dnech musí být předem písmeně omluvena u pedagoga v klubovně)
  • žák chodí do školní klubovny dle vlastního uvážení (škola nenese v případě, že nedorazil/a do klubovny žádnou zodpovědnost, žáka není třeba omlouvat)