Vnitřní řád školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

 1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
 2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
 3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
 4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

Práva žáků:

 • na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou,
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

Povinnosti žáků:

 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,  
 • své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 • zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,
 • zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 • během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.
 • chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.

 

Žáci nesmějí:

 • nosit do ŠD cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,
 • pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu v ŠD z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,
 • používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • v prostorách ŠD a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků:

 • žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně,
 • místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku,
 • majetek školní družiny chrání před poškozením,
 • majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů,
 • v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky:

PRÁVA:

 • přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku vychovatelce,
 • odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce,
 • být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi,
 • být vychovatelkou informováni o činnosti žáka a o jeho chování v době pobytu v ŠD,
 • v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy.

POVINNOSTI:

 • o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Družina a ve Školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání,
 • na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!
 • pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně oznámit,
 • rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky,
 • při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka telefon u vchodu a žáka si osobně převezmou v oddělení od vychovatelky,
 • na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 dětí. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají písemnou žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vedoucí vychovatelce školní družiny,
 • příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 300 Kč měsíčně,
 • veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy,
 • s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním,
 • pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků:

Kapitola o právech a povinnostech pedagogických pracovníků jsou detailně rozpracována v kapitole I, písmeno C školního řádu.

 • Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD
 • docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.
 • oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění), 
 • žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení,
 • při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce,
 • stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků,
 • pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině je zajištěn

Provoz ŠD

Školní družina je určena pro žáky I. stupně. Provoz školní družiny je od 6.00 do 7.40 hodin a od 11,40 do 17.00 hod. v místnostech č. 114, 116, 117B, a 118, případně dle potřeby další místnosti v přízemí budovy. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7.15 hod. vchodem „sever“.

Rámcový režim dne ŠD:

 • 06.00 – 07.40         
  • ranní družina (volná činnost dle zájmu a zaměření žáků)
 • 11.40 – 14.00         
  • konec dopoledního vyučování, oběd, hygiena,
  • sebeobslužné činnosti, 
  • odpočinkové činnosti (dle individuálního přání), 
  • odchody žáků
 • 13.30 (14.00) – 15.00        
  • rekreační a zájmové činnosti, 
  • sportovní aktivity (outdoorové i indoorové), 
  • pobyt venku, vycházka, exkurze
 • 15.00 – 17.00        
  • didaktické hry,příprava žáků na vyučování, 
  • individuální odpočinkové činnosti
  • hygiena, sebeobslužné činnosti
  • odchody žáků

Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze školní družiny:

Žák odchází ze ŠD na základě:          

 • zápisního lístku do ŠD (pravidelně),
 • jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů

Časy odchodů žáků:

 • po ukončení vyučování kdykoli do 13.30 hod. (v případě vyučování do 13,30 hod. je možný odchod až do 14.00 hod.)
 • od 15.00 hod. do 17.00 kdykoli

V době od 13.30 do 15.00 jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, hřiště) a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům. 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se použijí ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání, resp. školní řád
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

Dokumentace

 

V družině se vede tato dokumentace:          

 

 • písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 • třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 • celoroční plán činnosti.
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 • vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,

 

 

 

 

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 300,- Kč / měsíc. Platby za školní družinu probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem.

Platba je hrazena ve dvou splátkách:

 • do 20. září příslušného roku na období září až prosinec (1.200,- Kč)
 • do 20. ledna příslušného roku na období leden až červen (1.800,- Kč)

Platby jsou zasílány na účet č. 9701024524/0600. Variabilní symbol je osobní číslo žáka (toto číslo sdělí vedoucí vychovatelka na začátku školního roku nebo před nástupem žáka do školní družiny).

V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. může být poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:

 • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
 • nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociání podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Závěrečná ustanovení:

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny, o kontrolách provádí písemné záznamy.
 2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovateli v průběhu 2. a 3. dne školního roku, seznámení je zaznamenáno v přehledu výchovně vzdělávací práce.
 3. Zákonní zástupci žáků obdrží vnitřní řád školní družiny spolu s přihláškou žáka do školní družiny v tištěné podobě, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce školní družiny a na webových stránkách školy.

 

 dne 1. září 2018
Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy