Vnitřní řád školní družiny

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.
 
I. PRÁVA ŽÁKŮ:
 • a) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných ŠD,
 • b) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
 • d) na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,
 • e) žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,
 • f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,
 • g) být seznámeni se všemi dokumenty se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve ŠD.

 II. POVINNOSTI ŽÁKŮ:

 • a) dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • b) plnit pokyny vychovatelů ŠD vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem ŠD, dbát pokynů všech ostatních zaměstnanců školy, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    
 • c) své chování a jednání ve ŠD a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
 • d) chovat se v ŠD tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. 
 • e) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,
 • f) chodit do ŠD podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných ŠD,
 • g) zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
 • h) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,
 • i) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

 III. ŽÁCI NESMĚJÍ:

 • a) nosit do ŠD cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,
 • b) nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob – za tyto vnesené předměty škola nezodpovídá
 • c) používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení bez předchozí domluvy s vychovatelkou
 • d) obtěžovat při poslechu hudby z jakýchkoliv zařízení její hlasitostí
 • e) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby a vychovatelky
 • f) opouštět před ukončením pobytu v ŠD z bezpečnostních důvodů školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,
 • g) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádema žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,
 • h) v prostorách ŠD a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do ŠD nebo na akci pořádanou ŠD pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu ŠD a žák bude za toto provinění po projednání se zákonnými zástupci ze ŠD vyloučen,
 • i) jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ

 • a) žáci jsou povinni zacházet s vybavením ŠD šetrně,
 • b) místnost ŠD i své místo udržují v čistotě a pořádku,
 • c) majetek ŠD chrání před poškozením,
 • d) majetek ŠD nesmějí žáci odnášet domů,
 • e) v případě úmyslného poškození majetku ŠD budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

PRÁVA:

 • a) přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněné a podepsané přihlášky vychovatelce,
 • b) odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce,
 • c) být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty, podněty případně stížnostmi,
 • d) být vychovatelkou informováni o činnosti žáka a o jeho chování v době pobytu v ŠD,
 • e) v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitele školy.

POVINNOSTI:

 • a) o přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Družina a ve Školním vzdělávacím programu pro zájmové vzdělávání,
 • b) na přihlášce do ŠD rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve ŠD. Odchod žáka ze ŠD bez doprovodu v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, je možný pouze při předložení uvolňovacího listu s datem, hodinou odchodu a informací, že žák odchází sám. Telefonická či ústní dohoda o změně není možná!
 • c) pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v přihlášce, změny je nutné včas vždy písemně oznámit,
 • d) rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky,
 • e) rodiče si mohou žáka vyzvednout pouze prostřednictvím čipového systému, žák bude propuštěn ze ŠD pouze na základě použití čipu. Pokud žák odchází sám (na základě informace v přihlášce do ŠD nebo na základě uvolňovacího listu), není třeba čip při odchodu použít.
 • f) na období prázdnin lze umožnit pobyt dětí ve ŠD. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 dětí. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve ŠD v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají písemnou žádost nejpozději 3 týdny před zahájením prázdnin vedoucí vychovatelce ŠD,
 • g) příspěvek na pobyt dítěte ve ŠD je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 300 Kč měsíčně,
 • h) veškeré připomínky k práci ŠD vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy,
 • i) s  vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním,
 • j) pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola o právech a povinnostech pedagogických pracovníků je detailně rozpracována v kapitole I, písmeno C školního řádu.

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

VII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • a) po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD
 • b) docházka přihlášených žáků je povinná; nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce; denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků; mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) zapíše a vyznačí hodinu odchodu; žádosti zakládá.
 • c) oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. č. 74/2005 Sb. v platném znění), 
 • d) žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení,
 • e) při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti žáků a konkrétním podmínkám akce,
 • f) stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků,
 • g) pitný režim pro děti zůstávající v ŠD po 15.00 hodině je zajištěn.

PROVOZ ŠD

ŠD je určena pro žáky I. stupně. Provoz ŠD je od 6.00 do 7,40 hodin a od 11.40 do 17.00 hod. v místnostech č. 114, 116, 117B, a 118, případně dle potřeby další místnosti v přízemí budovy. Do ranní družiny přicházejí žáci do 7.15 hod. vchodem „sever“. Pozdější příchod není možný. Škola je znovu otevřena od 7.40 hodin. Žák (či doprovod) přiloží čip ke čtecímu zařízení a následně se otevřou dveře. Do budovy nesmí žák vpustit jinou osobu, a to ani do ŠD či šaten. Systém zaznamenává příchod každého žáka do ŠD v evidenci u vychovatelky, která má ranní službu. Žák po vstupu do budovy školy si vyzvedne klíče nebo čip od šaten u vychovatelky ve 3. oddělení.

RÁMCOVÝ REŽIM DNE ŠD

 

6,00 - 7,40 - ranní družina (volná činnost dle zájmu a zaměření žáků)
11,40 - 13,30 (14,00) - konec dopoledního vyučování
  - oběd, hygiena, sebeobslužné činnosti
  - odpočinkové činnosti (dle individuálního přání)
  - odchody žáků (těch, kteří mají vyučování do 13,30)
13,30 (14,00) - 15,00 - rekreační a zájmové činnosti
  - sportovní aktivity (outdoorové i indoorové)
  - pobyt venku, vycházka, exkurze
15,00 - 17,00 - didaktické hry
  - příprava žáků na vyučování
  - individuální odpočinkové činnosti
  - hygiena, sebeobslužné činnosti
  - odchody žáků


Vychovatel při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a počtu žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze ŠD

Žák odchází ze ŠD na základě:         

 • zápisního lístku do ŠD (pravidelně),
 • jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů.

Časy odchodů žáků:

 • po ukončení vyučování kdykoli do 13.30 hod. (v případě vyučování do 13.30 hod. je možný odchod až do 14.00 hod.)
 • od 15.00 hod. do 17.00 kdykoli

V době od 13.30 do 15.00 jsou žáci obvykle mimo místnost oddělení ŠD (tělocvična, hřiště) a proto není možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům.

 VIII. PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • a) Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se použijí ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání, resp. školní řád
 • b) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
IX. DOKUMENTACE

V družině se vede tato dokumentace:          

 • a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 • b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 • c) celoroční plán činnosti.
 • d) roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy,
 • e) vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti
X. PLATBA ZA ŠD

Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD činí 300,- Kč / měsíc. Platby za ŠD probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem.

Platba je hrazena ve dvou splátkách:

 • do 20. září příslušného roku na období září až prosinec (1.200,- Kč)
 • do 20. ledna příslušného roku na období leden až červen (1.800,- Kč)

Platby jsou zasílány na účet č. 9701024524/0600. Variabilní symbol je osobní číslo žáka (toto číslo sdělí vedoucí vychovatelka na začátku školního roku nebo před nástupem žáka do ŠD). V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod. bude poplatek na základě žádosti zákonného zástupce vrácen.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:

 • a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
 • c) nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí vychovatelka ŠD, o kontrolách provádí písemné záznamy.
 2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovateli v průběhu 2. a 3. dne školního roku, seznámení je zaznamenáno v přehledu výchovně vzdělávací práce.
 3. Zákonní zástupci žáků obdrží vnitřní řád ŠD spolu s přihláškou žáka do ŠD v tištěné podobě, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce ŠD a na webových stránkách školy. 

Mgr. Leoš Šebela, MBA

ředitel školy