Organizace školní družiny

PROVOZNÍ DOBA

 • od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 17:00 hodin

Dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny jsou pro školní rok 2020 / 2021 přijati všichni přihlášení žáci I., II., III. tříd a někteří žáci IV. tříd dle kritérií pro přijetí žáka do školní družiny.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

 • Platby za školní družinu období duben – červen 2020 budou v případě, že budou Vaše děti navštěvovat školní družinu i tento školní rok převedeny na období září – listopad 2020. V případě, že nebudete mít zájem o školní družinu v příštím školním roce nebo Vaše dítě nebude v příštím školním roce přijato do školní družiny, bude Vám částka 900,- Kč za období duben – červen 2020 vrácena na účet do 30. 9. 2020. V tomto případě zašlete prosím nejpozději do 20. 9. 2020 číslo účtu, ze kterého byla platba placena, jméno, příjmení, třídu a variabilní symbol dítěte e-mailem vedoucí vychovatelce, která předá tyto informace paní účetní.
 • Od října 2019 probíhá vyzvedávání dětí přes zařízení BELLhop pouze u hlavního vchodu školy, příchod na ranní družinu stejně přes zařízení BELL hop pouze u vchodu od kostela!

ČIPY & ČIPOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • V případě jakýchkoliv dotazů ohledně systému kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Petru Sobotkovou (e-mail: sobotkova.petra@zsbrve.cz)
 • Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Čip jednoduše přiložíte k terminálu (na ranní družinu pouze u vchodu od kostela v čase od 6:00 do 7:15, na odpolední družinu pouze u hlavního vchodu do školy v době po vyučování do 13:30 (žáky končící výuku ve 13:30 a třídy, které mají kurz plavání do 14:00), poté od 15:00 do 17:00).
 • Po příchodu na ranní družinu (pouze vchodem od kostela) použijete čip rodiče, pokud však dítě přichází samo, musí mít čip svůj (zelený). Terminál předá informaci vychovatelce, rodič do školy nevstupuje, dítě přijde do školní družiny č. 2 (II.A), kde si vyzvedne klíče od šatny a bude přidělen do oddělení. U vchodu od kostela v čase 6:00 - 7:15 hodin je vždy služba, která zajišťuje, aby do školy vstoupil pouze žák přihlášený na ranní družinu a nikdo jiný (např. cizí osoba, žáci nepřihlášení do ranní družiny, atd.).
 • Při vyzvedávání z odpolední družiny (pouze hlavním vchodem) terminál krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Zobrazí se informace, kde se dítě právě nachází. Jestliže bude Vaše dítě na obědě, na zájmovém kroužku nebo se školní družinou mimo školu, budete upozorněni, že vyzvedávat nyní nelze. Je potřeba tedy přiložit čip později znovu. Pokud se zobrazí jméno dítěte a informace "žák ve škole" terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně dítě pošle. Rodič nebo ten kdo dítě vyzvedává, do školy nevstupuje. V případě potřeby kontaktu s paní vychovatelkou, zazvoňte prosím na recepci a ta Vás do školy vpustí. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD. 
 • V případě, že školní družinu navštěvují sourozenci a odchází domů ve stejný čas, stačí rodině čipy na staršího z nich, který může mladšího sourozence vyzvednout - pokud bude uveden v zápisním lístku. Doporučujeme však mít alespoň jeden čip na mladšího sourozence v případě nemoci staršího nebo v případě různých odchodů ze školní družiny.

Objednávka čipů:

 • Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem. Formulář k objednání čipu obdržíte od vychovatelky ŠD. Je potřeba zapsat, kolik čipů objednáváte pro vyzvedávání svého dítěte a zda si přejete i čip pro své dítě na ranní družinu (pouze pokud bude docházet do ranní družiny samo). Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence, kamarády.

Přiobjednání čipů:

 • V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí vychovatelku paní Petru Sobotkovou (e-mail: sobotkova.petra@zsbrve.cz). Rodiče žáků budoucích 1. tříd budou objednávat čipy na schůzce rodičů budoucích prvňáčků v červnu 2021.

Situace, které mohou nastat:

 • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ty poté čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, na jaké jméno byl ztracený čip registrován. Na objednávce musí být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete zakoupit čip nový.
 • Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte vrátnou, která se spojí s vychovatelkami, ověří odchod dítěte.
 • Když bude dítě vyzvedávat osoba, která čip nevlastní a vy jí ho předat nebudete schopni, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně). Je však nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání. Nebo posláním lístečku po dítěti (viz Uvolňovací list).

ČASY OBĚDŮ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD V ROCE 2020 / 2021

 • Časy obědů dle následující tabulky (jsou pouze orientační). Počítejte, že doba oběda je cca půl hodiny.
 • Žáci tříd 3.B,C a 4.A,B,C navštěvující školní družinu, budou obědvat se svým oddělením. V případě, že jejich třída končí vyučování později, doprovází žáky na oběd třídní učitel.

 

I. odd.

 II. odd.

 III. odd.

IV. odd.

V. odd. 

VI. odd. 

VII. odd.

pondělí

 12:55  12:00  11:50  13:05  13:35 13:45  11:45

úterý

 11:45

  12:00  11:50   12:10   12:15  12:45   12:20

středa

 11:45

 12:00

12:45 

 12:10   11:55

12:50 

  13:35 

čtvrtek

 13:35

  13:00  11:50   12:10    12:45 

11:55 

12:15

pátek

 11:45

  12:00 

11:50

 12:10 

  11:55  12:15  12:40


VYZVEDÁVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ:

 • Do 13:30 poté až od 15:00 hodin. Tyto časy je nutné respektovat! Nejsme schopni garantovat, že budeme v čase mezi 13:30 a 15:00 hodin ve škole, na školním hřišti či v dosahu. Vyjímku mají žáci, kteří končí výuku ve 13:30, ty lze vyzvedávat do 14:00 hodin. Pokud děti nebudou z oběda v oddělení školní družiny, nebude v čipovém systému oddělení přepnuto do režimu "vyzvedávat nelze". Děkujeme za pochopení.
 • V případě pravidelné i nepravidelné docházky do ranní družiny je nutno žáka přivést nejpozději v 7:15 hodin. Po tomto čase již žák musí počkat před školou na její otevření (v 7:40 hodin).
 • Uvolnění dítěte mimo údaje uvedené na zápisním lístku pouze písemně (viz Uvolňovací list). V souladu s aktuálními bezpečnostními a legislativními předpisy nemůžeme uvolnit dítě ze školní družiny na základě telefonické ani e-mailové žádosti.

POPLATEK ZA DOCHÁZKU DO ŠD:

 • Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD je 300,- Kč/měsíc
 • Provádí se pouze bezhotovostním platebním stykem a to ve dvou splátkách. Jiný způsob platby není možný, neplaťte prosím na celý školní rok!
 • V měsíci září nejpozději do 20. září příslušného roku částkou 1200,- Kč na období září - prosinec a v měsíci lednu nejpozději do 20. ledna příslušného roku částkou 1800,- Kč na období leden - červen na číslo účtu:
  • Číslo účtu:          9701024524/0600
  • Var. symbol:       osobní číslo dítěte (přiděleno vedoucí vychovatelkou ŠD)
  • Konst. symbol:   0558
 • Variabilní symboly dětem zůstávají, novým dětem byly přiděleny v prvním týdnu školního roku nebo budou přiděleny při zahájení docházky do školní družiny.

DŮLEŽITÉ, NEZAPOMĚŇTE!

 • Podepsané a označené věci dětí
 • Oblečení na hřiště - mohou mít žáci v šatně v sáčku
 • Papírové kapesníky – celé balení (krabička)
 • Ovocný sirup – (bude zajištěn pitný režim po celou dobu provozu ŠD)