Celoroční plán práce školní družiny

Odpočinkové činnosti (od 11,40 – 12,45)

 • odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)
 • relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků
 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální a intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení

Zájmové a rekreační činnosti (12,45 – 15,00 hodin)

 • sportovní
  • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
  • kolektivní hry a soutěže
  • netradiční sporty (kin-ball, frisbee, pétanque, ringo, kroket, …)
  • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
  • posilování tělesné zdatnosti
  • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
  • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
  • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
  • tělovýchovné chvilky, míčové hry
  • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry   
 • přírodovědné a environmentální
  • aktivity zaměřené na rozvoj přírodní inteligence
   • rozvoj zájmu o přírodu
   • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
   • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
   • pozorování přírody a jejích proměn
   • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
   • nauka o počasí
   • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • estetické
  • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
  • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
  • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
  • práce s přírodninami a netradičními materiály
  • montáže a demontáže stavebnic
  • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
  • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
  • rozvoj řeči a komunikace
  • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
  • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
  • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové

Sebeobslužné činnosti (průběžně)

 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností

Příprava na vyučování (15,00 – 17,00)

 • psaní domácích úkolů, oprav v sešitech
 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH

 • Září
  • Seznámení se školní družinou
  • výzdoba tříd ŠD a chodeb „Hola, hola, škola volá!“
  • město Pardubice - tematické vycházky (místo, kde žijeme - naše město, náš domov)
  • tematické vycházky (příroda v období babího léta, pozorování světla a stínu, určování času podle Slunce)
  • duhová drakiáda - soutěž školní družiny 
  • taneční a rytmické hry
  • pohybové a sportovní hry na hřišti
 • Říjen
  • podzimní slavnosti -  Halloween, výstava výrobků z přírodnin
  • Podzimní slavnosti v Pardubicích 
  • barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů (barevný podzim)
  • výroba z papíru a jiných ekologických materiálů
  • stavění domečků pro skřítky
  • vycházky – poznáváme přírodu
 • Listopad
  • Multikulturní týden 
  • výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
  • krmítka pro zvířátka
  • nácvik divadelního představení - „Z pohádky do pohádky".
  • Možná přijde i kouzelník
  • konstruktivní hry (stavebnice, lego, kostky)
 • Prosinec
  • kouzelné Vánoce ve školní družině 
  • Čertí rej - odpoledne plné her a zábavy plné čertů a čertic 
  • vánoční jarmark
  • schránky a vzkazy pro Ježíška - výtvarná soutěž
  • výroba vánočních přání a dárků, pečení perníčků
  • posezení u vánočního stromečku (beseda, zpěv koled)
  • adventní zpívání - koledy
 • Leden
  • zima čaruje - vernisáž se zimní tématikou
  • turnaj ve stolních hrách (šachy, dáma, domino)
  • Veverky hledají talent - soutěž 
  • hrajeme divadlo – výroba maňásků na špejlích
  • vycházky – pozorování zimní přírody, stavění sněhuláků
  • cvičíme s hudbou, pohybové hry
  • hudební školička - hudební nástroje hrou
 • Únor
  • lidské tělo, první pomoc, pravidla první pomoci – základy zdravovědy, prevence úrazů
  • IZS - 
  • mediální výchova (rozhovory, besedy)
  • hry cvičící pozornost, postřeh a paměť (puzzle, piškvorky)
  • výroba dárků k zápisu do 1. tříd
  • míčové a sportovní hry v tělocvičně a na hřišti
 • Březen
  • výroba papírových karnevalových masek
  • karneval - pyžamová párty - zábavné odpoledne se soutěžemi 
  • výzdoba chodeb a tříd „Vítání jara“
  • zdobení a barvení kraslic
  • velikonoční jarmark
  • moje oblíbená kniha - seznámení s dětskou literaturou, návštěva knihovny v našem městě
  • hravé odpoledne s Janem Amosem
 • Duben
  • Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště, hry s ekologickou tématikou
  • Den bezpečnosti - dopravní hřiště, dopravní výchova (situace v běžném dopravním provozu cestou do školy)
  • máme rádi zvířata
  • výlet - zámek Nechanice 
  • vycházky – pozorování a poznávání jarních rostlin, kvetoucích stromů
  • čarodějná diskotéka - hry a soutěže
 • Květen
  • výzdoba chodeb a tříd „Náš svět“
  • rodina - výroba dárků pro maminky
  • práce s časopisy (křížovky, hádanky, sudoku)
  • Kimovy hry v přírodě
  • malování na chodník
  • Letní olympijské hry 
  • školy v přírodě
 • Červen
  • dětský den – zábavné odpoledne
  • Pohádka z podmořského světa - divadelní představení
  • léto – pestrost v přírodě (herbář)
  • hry v přírodě
  • Těšíme se na prázdniny - rozloučení se školním rokem
  • bezpečnost o prázdninách