Školní řád

zveřejněno 1.2.2016

PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ (výňatek ze školního řádu)

Nový „bodový systém“ byl projednán na pedagogických radách dne 25. 11. 2015, resp. 25. 1. 2016, dále s třídními důvěrníky před třídními schůzkami dne 6. 1. 2016 a s členy žákovského parlamentu dne 13. 1. 2016. Všichni přítomní měli možnost se k návrhu vyjádřit.

Počet bodů pro udělení kázeňského opatření byl stanoven na 25 bodů pro 4. a 5. ročník, resp. 20 bodů pro 6. – 9. ročník. V případě 4. a 5. ročníků se body přičítají a za každých 25 plusových bodů (v součtu) je udělena pochvala třídního učitele, následně i ředitele školy. U žáků 2. stupně se body započítávají pouze do součtu 0 bodů, pochvaly třídního učitele, následně i ředitele školy jsou udělovány za „nadstandardní“ práci či vzorné plnění školních povinností nebo úspěšnou reprezentaci školy (dle počtu dosažených „plusových“ bodů). Žáci s ADHD jsou zohledněni ve výuce dle individuálního plánu a mají navýšenou bodovou hranici o 5 bodů.

„MÍNUSOVÉ“ BODY JSOU UDĚLOVÁNY ZA:

 • 1 bod
  • 1 pomůcka na 1 předmět, domácí úkol
  • žvýkání
  • pozdní příchod do hodiny (po přestávce v době vyučování)
 • 2 body
  • 2 a více pomůcek na jeden předmět, celá složka sešit
  • žákovská knížka (omluvená na začátku 1. hodiny)
  • jedení při hodině (ne pití)
 • 3 body
  • vyrušování či nekázeň při hodině, nekázeň o přestávce
  • žák nepracuje
  • drzost, vulgarita
  • manipulace s mobilem při hodině, nepovolená manipulace se zařízením
  • úmyslné ničení majetku školy či ostatních osob
 • 4 body
  • uvedení vyučujícího v omyl, lhaní
  • opisování (i z mobilu)
  • neomluvená žákovská knížka
  • hrubé porušení bezpečnostních pravidel
  • nerespektování pokynů všech zaměstnanců školy 

„PLUSOVÉ“ BODY JSOU UDĚLOVÁNY ZA:

 • 1 bod
  • vzorná služba
  • nadstandardní aktivita při hodině
  • úkol navíc
  • výrazné zlepšení chování při hodině
 • 2 body
  • služba na třídní knihu
 • 3 body 
  • účast ve školních vědomostních soutěžích (do 5. místa)
 • 1 – 2 body
  • významná pomoc spolužákům či pedagogům (dle návrhu vyučujícího)
 • 1 – 5 bodů
  • aktivní účast v redakční radě časopisu (dle uvážení)
 • 10 bodů
  • pokud nemá žák žádný přestupek 10 po sobě jdoucích dnů, kdy byl přítomen ve škole (nezapočítávají se nemoci, prázdniny a jiné absence)
 • reprezentace školy – sportovní aktivity (hodnotí se pouze akce mimo školu):
  • 1. místo (5 bodů), 2. – 5. místo (4 bodů), 6. – 10. místo (2 body), 11. a další místo (1 bod)
 • reprezentace školy – kulturní a vědomostní aktivity
  • 1. místo (10 bodů), 2. – 5. místo (7 bodů), 6. – 10. místo (5 bodů), 11. a další místo (2 body)

 

 • DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE     
  • úmyslné poničení majetku v hodnotě do 1.000,- Kč včetně (dle uvážení třídního učitele možno udělit pouze body)
  • fyzické napadení spolužáka bez následného lékařského ošetření
 • DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY
  • úmyslné poničení majetku v hodnotě nad 1.000,- Kč
  • nepovolené pořizování jakýchkoliv zvukových i obrazových záznamů spolužáků i zaměstnanců školy
 • SNÍŽENÝ STUPEŇ CHOVÁNÍ
  • fyzické napadení spolužáka s následným lékařským ošetřením
  • jakékoliv (i slovní) napadení pedagoga či jiného zaměstnance školy
  • vnesení, použití nebo distribuce zakázaných předmětů a látek (např.: zbraň, pyrotechnika, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, pornografie, a. j.)
  • úmyslné zničení majetku v hodnotě nad 10.000,- Kč

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Neomluvené hodiny - pokud nebylo dosud žádné kázeňské opatření uděleno:
  • 1 až 5 hodin:             napomenutí třídního učitele
  • 6 až 10 hodin:           důtka třídního učitele
  • 11 až 15 hodin:         důtka ředitele školy
  • 16 až 25 hodin:         2. stupeň z chování
  • 26 a více hodin:        3. stupeň z chování
 • Při zvýšeném počtu neomluvených hodin (nad 15) bude informován příslušný sociální odbor a orgány činné v trestním řízení
 • Žáka lze z vyučování vyloučit např. v případě, že v hodině opakovaně neuposlechne pokyn učitele, hlasitě mluví, vulgárně se vyjadřuje, fyzicky nebo slovně napadá spolužáky nebo vyučujícího, chodí nebo se jinak pohybuje po třídě bez dovolení, používá nedovolené předměty – např. přehrávač, mobilní telefon, hru atd., ničí majetek, hází předměty po třídě atd.
 • Žák dostal šatní skříňku, za kterou bude zodpovídat po celou školní docházku

Na základě vyhodnocení ankety pořádané mezi rodiči se rodiče zavázali uhradit za opravu úmyslně poškozeného majetku jejich dětmi.