Táborový řád

 1. Ke všem dospělým a spolutáborníkům se chovám slušně a kamarádsky, pomáhám zejména mladším či slabším.
 2. Bez odmlouvání poslouchám pokyny všech vedoucích i zaměstnanců hotelu.
 3. Neběhám po schodech, nesedám na zábradlí a nejezdím po něm.
 4. Nepoužívám hrubá slova a nemluvím vulgárně, na chodbách hotelu nekřičím.
 5. Zdržím se jakýchkoliv sexuálních hrátek, násilí, krádeží apod.
 6. Při hrách se chovám tak, abych nezpůsobil zranění. Ctím zásady fair-play.
 7. Při programu a v jídelně nepoužívám mobil, MP3 ani jiné podobné předměty. Mobil nechávám vždy na svém pokoji, nenosím jej ani ven.
 8. Dodržuji režim dne a denní program, po večerce neruším noční klid.
 9. V jídelně se chovám tiše, nevynáším jídlo a nelepím žvýkačky na talíře.
 10. Veškeré úrazy hlásím zdravotníkovi, případně vedoucímu, žádné zdravotní obtíže nezatajím.
 11. Nekouřím, nepožívám alkoholické nápoje ani omamné a psychotropní látky.
 12. Dodržuji zásady osobní hygieny zejména před jídlem a před spánkem.
 13. Udržuji pořádek ve svých věcech i ve společných prostorách.
 14. Veškeré ztráty ihned hlásím svému vedoucímu.
 15. Pokoje ostatních navštěvuji pouze se svolením vedoucího.
 16. Neplýtvám vodou, elektřinou ani jídlem.
 17. S půjčenými věcmi zacházím opatrně, abych je nepoškodil, případné poškození nebo ztrátu ihned ohlásím vedoucímu. Neničím zařízení pokojů a hotelu.
 18. Chráním přírodu, udržuji pořádek v chatě a jejím okolí, odpadky odhazuji jen do určených nádob.

 VEŠKERÁ USTANOVENÍ JSOU PRO MĚ ZÁVAZNÁ A BUDU SE JIMI ŘÍDIT.