Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Herynková
Konzultační hodiny: individuálně dle dohody

Úkoly výchovného poradce

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • spolupracuje se školním psychologem, logopedem, metodikem prevence a ostatními pedagogickými pracovníky
  • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky