Sociální pedagog

Od školního roku 2017/2018 jsme rozšířili nabídku poradenských služeb na naší škole o služby školního sociálního pedagoga. Činnost školního sociálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Kdo je sociální pedagog na naší škole?

Mgr. Kateřina Martincová vystudovala sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Má 6 leté zkušenosti v oblasti sociální práce, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky. Zabývá se prevencí a řešením rizikového chování dětí a mládeže a integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co dělá sociální pedagog?

 • Vzdělávací a osvětová činnost - realizace vzdělávacích a osvětových programů a projektů zaměřených na žáky, učitele, rodinu a komunitu
 • Sociálně- výchovná a preventivní činnost - realizace výchovných a preventivních aktivit směřujících ke zvyšování sociálních dovedností žáků, k utváření jejich zdravého životního stylu, předcházení sociálnímu vyloučení, xenofobii, rasismu aj.
 • Podpůrná, intervenční a ochranná činnost - poskytování podpory v obtížných životních situacích žákům a jejich rodinám, podpora žáků národnostních menšin, intervence při ohrožení dítěte a dospívajícího sociálně patologickými jevy aj.
 • Poradenská a mediační činnost - řešení konfliktů mezi aktéry na půdě škol a školských zařízení, sociální a pedagogické poradenství jedinci, rodině a komunitě.
 • Reedukační činnost – skupinové a individuální hodiny s využitím speciálně pedagogických postupů a metod práce zaměřených na rozvoj u dětí se specifickým poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.). Cílem je postupný rozvoj a zlepšování úrovně porušených nebo nevyvinutých funkcí potřebných pro čtení, psaní, počítání (např. rozvoj porušených funkcí zrakového vnímání). Jeho výsledkem ale není pouze rozvoj těchto funkcí a vytvoření potřebné dovednosti na přijatelné úrovni, nýbrž je zaměřen i na plnou nebo alespoň částečnou kompenzaci problémů ve výuce plynoucí ze specifické poruchy učení žáka.
 • Analyticko–diagnostická a depistážní činnost- analýza a diagnostika prostředí a klimatu školy, školní třídy a výchovné skupiny, vyhledávání dětí a dospívajících z prostředí sociálně znevýhodňujícího, zanedbávajícího a ohrožujícího.
 • Koordinační a organizační činnost - spolupráce s obcemi a odbornými službami při plánování a realizaci programů primární a sekundární prevence, spolupráce s aktéry terciární prevence – probační služba, kurátor pro mládež, sociální pracovníci OSPOD a neziskovým sektorem.

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

žáci:

 • když vám nejde učení, nestíháte probíranou látku
 • když víte, že máte speciální vzdělávací potřeby (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.)
 • když se vám zhoršuje prospěch
 • když máte problémy s chováním ve škole
 • když si ve škole nerozumíte s učiteli nebo se spolužáky a potřebujete podpořit
 • když máte problémy doma
 • když jste se dostali do průšvihu

rodiče:

 • když vaše dítě trpí specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.)
 • když se vašemu dítěti zhoršuje prospěch, nestíhá probíranou látku
 • když si nevíte rady s výchovnými problémy vašeho dítěte
 • když máte podezření, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami nebo se vystavuje jinému rizikovému chování.
 • v případě, že vaše dítě je v péči kurátora pro mládež nebo vaše rodina spolupracuje s oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Jak probíhá spolupráce se sociálním pedagogem?

Sociální pedagog úzce spolupracuje se školním psychologem. V některých případech pracují současně. Péče se ujímá sociální pedagog nebo školní psycholog dle odborných kompetencí, které jsou třeba k řešení konkrétní problematiky. Vyjasnění formy péče probíhá na první konzultaci s rodiči dítěte.

Sociální pedagog pracuje s dětmi skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit ve spolupráci se školním psychologem, nebo samostatně realizuje preventivní aktivity. Dále pracuje s dětmi i individuálně či v malých skupinách v rámci reedukačních hodin pro děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) a s dětmi, které jsou ohrožené vznikem těchto poruch. Obsah reedukačních hodin je nastaven na základě konkrétních potřeb žáků a podle domluvy s rodiči a učiteli. Dále poskytuje individuální konzultace žákům nebo rodičům v oblasti specifických poruch učení a výchovných problémů.  Sociální pedagog úzce spolupracuje s rodiči žáka, školním psychologem a učiteli.

Účast na reedukačních hodinách může být navržena ze strany rodičů nebo doporučena učitelem, školním psychologem či sociálním pedagogem. V tomto případě jsou rodiče kontaktováni a je vyžadován jejich písemný souhlas. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může sociální pedagog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Velmi důležitá je v případě reedukačních hodin spolupráce rodičů a následná domácí příprava s dětmi.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace sociálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Sociální pedagog na škole působí v tyto dny:

 • pondělí od 8,30 do 13,30
 • úterý od 8,30 do 15,30
 • středa od 8,30 do 13,30
 • čtvrtek od 8,30 do 15,30
 • pátek od 8,30 do 13,30

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Pracovna sociálního pedagoga je v prvním patře, dveře č. 204.

Kontakt:

 • telefon: 734 169 050
 • e-mail: martincova@zsbrve.cz