Sociální pedagog

Od školního roku 2017/2018 jsme rozšířili nabídku poradenských služeb na naší škole o služby školního sociálního pedagoga. Činnost školního sociálního pedagoga je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Mgr. Ludmila Madali vystudovala sociální pedagogiku a doplňující pedagogické studium Učitel pro střední školu na Univerzitě Hradec Králové. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti sociální pedagogiky, v oblasti sociální práce a prevence sociálně patologických jevů, několik let pracovala jako učitelka a lektorka. Má odborné znalosti a praktické dovednosti z oblasti mediace a restorativní justice. Zabývá se řešením rizikového chování dětí a mládeže i integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

žáci:

 • když vám nejde učení, nestíháte probíranou látku
 • když víte, že máte speciální vzdělávací potřeby (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie aj.)
 • když se vám zhoršuje prospěch
 • když máte problémy s chováním ve škole
 • když si ve škole nerozumíte s učiteli nebo se spolužáky a potřebujete podpořit
 • když máte problémy doma
 • když jste se dostali do průšvihu

rodiče:

 • když vaše dítě trpí specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.)
 • když se vašemu dítěti zhoršuje prospěch, nestíhá probíranou látku
 • když si nevíte rady s výchovnými problémy vašeho dítěte
 • když máte podezření, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami nebo se vystavuje jinému rizikovému chování
 • v případě, že vaše dítě je v péči kurátora pro mládež nebo vaše rodina spolupracuje s oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Jak probíhá spolupráce se sociálním pedagogem?

Sociální pedagog úzce spolupracuje se školním psychologem. V některých případech pracují současně. Péče se ujímá sociální pedagog nebo školní psycholog dle odborných kompetencí, které jsou třeba k řešení konkrétní problematiky. Vyjasnění formy péče probíhá na první konzultaci s rodiči dítěte.

Sociální pedagog:

-       vytváří propojení mezi žákem, školou a rodiči žáka, školní družinou i školním klubem, případně jinými subjekty (obec, policie, státní zástupce, probační a mediační služba, neziskové organizace, apod.);

 • zprostředkovává a řídí mediace mezi školou a rodiči, i ostatními uvedenými institucemi, pomáhá s právními a sociálními otázkami, poskytuje v této oblasti odborné sociálně právní poradenství;
 • pracuje s žáky skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit ve spolupráci se školním psychologem, nebo samostatně realizuje preventivní aktivity;
 • pracuje s dětmi i individuálně či v malých skupinách v rámci nápravných a reedukačních hodin pro děti se specifickými poruchami učení a s dětmi, které jsou ohrožené vznikem těchto poruch (obsah reedukačních hodin je nastaven na základě konkrétních potřeb žáků a podle domluvy s rodiči a učiteli), účast na nápravných a reedukačních hodinách může být navržena ze strany rodičů nebo doporučena učitelem, školním psychologem či sociálním pedagogem, v  tomto případě jsou rodiče kontaktováni a je vyžadován jejich písemný souhlas, teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může sociální pedagog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat (v případě reedukačních hodin je důležitá spolupráce rodičů i následná domácí příprava s dětmi);
 • podílí se na přípravě a realizaci podpůrných pedagogických opatření pro žáky, poskytuje individuální konzultace žákům a jejich rodičům v oblasti specifických poruch učení, výchovných problémů i v případě dětí cizinců při nácviku a upevnění českého jazyka;
 • působí v oblasti motivace žáků ke škole a v oblasti předcházení či řešení případných školních neúspěchů;
 • působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí vč. prevence ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologických jevů, kriminality, apod.);
 • podporuje vzdělávání a výchovu sociálně znevýhodněných žáků, posiluje komunitní charakter školy, provádí mediační činnosti;
 • pomáhá při rozvoji žáků v oblasti osobnostní a sociální výchovy.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace sociálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Sociální pedagog na škole působí v tyto dny:

 • pondělí od 8.15 do 14.00
 • úterý     od 8.15 do 13.30
 • středa   od 8.15 do 16.00
 • čtvrtek  od 8.15 do 16.00
 • pátek    od 8.15 do 14.00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Pracovna sociálního pedagoga je v prvním patře, dveře č. 204.

Kontakt:

 • telefon: 734 169 050
 • e-mail: madali@zsbrve.cz