Změna školního řádu od 1. 9. 2019

Školní řád doznal oproti loňskému následující změny:

ŽÁCI JSOU POVINNI:

  • vypracovávat řádně a včas zadané domácí úkoly (jejich vypracování je povinné a mohou být klasifikované)
  • při pozdním příchodu do školy či předčasném odchodu z ní se hlásit na recepci

ŽÁCI NESMĚJÍ:

  • vnášet do školy alkoholické nápoje, energetické nápoje a předměty ohrožující bezpečnost či mravní výchovu dětí

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI:

  • při každém vstupu do školy (s výjimkou akcí uvedených v kalendáři akcí) se nahlásit na recepci školy a respektovat pokyny zaměstnance recepce

Plné znění školního řádu platného od 1. 9. 2019