INFO K ZÁPISU DO I. TŘÍDY pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2016.

Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad docházky bude probíhat od 19. do 23. dubna 2021

POZOR! Vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu není žádost podaná!!!

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ LZE PROVÉST TĚMITO ZPŮSOBY:

 1. Osobním podáním ve škole ve dnech 19. - 23. dubna v době 7,00 - 14,45 hod., dne 21. dubna také v době 13,00 - 17,00 hod.
 2. Zasláním do datové schránky školy – POZOR! zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba (nikoliv firemní). ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 - schránka wwchkue
 3. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 4. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o přijetí.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • pokud nemáte ve spádu naší školy trvalé bydliště - doložení skutečného bydliště (výpis z katastru nemovitostí, kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu, jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu)
 • cizinci – kopie povolení k pobytu, pasu dítěte, zdravotní pojištění

K žádosti o přijetí prosím dále přiložte samostatný list, na který napište, se kterými dětmi (maximálně 2) byste chtěli Vaše dítě umístit do třídy, popřípadě volbu paní učitelky třídní a také co je prioritou – zda paní učitelka nebo děti. První třídu budou vyučovat paní učitelky Mgr. Ivana Krásná, Mgr. Iva Hlavová, Mgr. Lenka Šťastná-Klárová.

V případě, že se do školy dostavíte osobně a nemáte možnost kopii předem (pro urychlení) pořídit, dokument okopírujeme ve škole. V případě zasílání datovou schránkou, emailem či poštou je třeba tyto kopie dokumentů doložit, jinak budete vyzváni k jejich dodání. Nezapomeňte prosím odeslat do 23. 4. 2021.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

 1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o odklad.
 2. K žádosti přiložte:
 • kopii rodného listu
 • kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • kopii posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

Pokud tyto přílohy nemůžete doložit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad i bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich dodání.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 734 169 004, e-mail: cejnarova.sabina@zsbrve.cz – Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele školy pro I. stupeň

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.