Provozní podmínky školy v souvislosti s přítomnosti žáků 9. ročníku ve škole

I. Výklad pojmů

 • a) opatření MŠMT – dokument OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaný MŠMT
 • b) skupinová výuka – výuka od 11. 5. 2020 za přítomnosti žáků ve škole
 • c) rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • d) čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění
 • e) bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2 m (minimálně 1,5 m) 

II. Organizace skupinové výuky

 • a)  Skupinové výuky se mohou zúčastnit pouze žáci, které zákonní zástupci přihlásili vedení školy do 7. 5. 2020.
 • b)  Podmínkou vstupu do objektu školy a účast na skupinové výuce je předání prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude žák do objektu školy vpuštěn.
 • c)   Žák pro skupinovou výuku musí být vybaven denně minimálně 2 kusy roušek s 2 ks sáčků z neprodyšného materiálu.
 • d)  Žák může být uvolněn/omluven ze skupinové výuky na základě písemné omluvy zákonného zástupce. Uvolnění se vztahuje na celý výukový den. Pozdější příchod na skupinovou výuku nebo odchod před ukončením skupinové výuky není možný.
 • e)  Žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • f)    Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • g)  Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

III.  Pohyb po škole, urční místností WC, prostorů pro přesun

 • POKYNY PRO ŽÁKY 9. A (výuka od 8,30 do 11,30 hodin)
  • výukovou místností je kmenová třída 9.A, žáci využívají výhradně WC na patře, kde je umístěna přidělená třída, pro přesun používají schodiště jih
  • žáci se shromažďují na nádvoří před hlavním vchodem do školy v čase 8:15 - 8:20 hodin. Na pokyn pověřeného pedagogického pracovníka se přesunou do šatny, kde se přezují. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.
 • POKYNY PRO ŽÁKY 9. B (výuka 8,45 - 11,45 hodin)
  • výukovou místností je kmenová třída 9.B, žáci využívají výhradně WC na patře, kde je umístěna přidělená třída, pro přesun používají schodiště sever
  • žáci se shromažďují na před vchodem do školní družiny (u kostela) v čase 8:30 - 8:35 hodin. Na pokyn pověřeného pedagogického pracovníka se přesunou do šatny, kde se přezují. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.
 • POKYNY PRO ŽÁKY 9. C (výuka 9,00 - 12,00 hodin)
  • výukovou místností je kmenová třída 5.A, žáci využívají výhradně WC na patře, kde je umístěna přidělená třída, pro přesun používají schodiště jih
  • žáci se shromažďují na nádvoří před hlavním vchodem do školy v čase 8:45 - 8:50 hodin. Na pokyn pověřeného pedagogického pracovníka se přesunou do šatny, kde se přezují. Po přezutí si vydezinfikují ruce. Dezinfekci vydává pedagogický zaměstnanec. Poté se přesunou stanovenou cestou do výukové místnosti.
 • Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, návštěvě WC či společných prostor je nutné minimalizovat kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech ve společných prostorách školy, návštěvě WC musí žáci i zaměstnanci používat roušky.
 • Dodržování bezpečné vzdálenosti i používání roušky platí i při pohybu ve venkovních prostorách školy.

IV. Pobyt ve třídě

 • a)  V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. O nošení nebo nenošení roušky rozhoduje pedagogický zaměstnanec.
 • b)  Pokud si žáci roušku odloží, musí ji uložit do čistého sáčku. Při výměně roušek se musí použitá rouška uložit do sáčku a tento sáček uzavřít (např. zavázat na uzel apod.)
 • c)  V průběhu pobytu ve třídě organizuje pedagogický zaměstnanec větrání. Podle venkovních podmínek průběžně nebo minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut.
 • d)  Po každém vzdělávacím bloku, opuštění třídy, před konzumací potravin si žáci umyjí ruce, popřípadě podle pokynů pedagogického zaměstnance i vydezinfikují.

VI. Povinnosti žáků

 • a)  Dodržovat pokyny pedagogických zaměstnanců i ostatních zaměstnanců školy.
 • b)  Mít k dispozici minimálně 2 ks roušek denně.
 • c)  Nosit ve vnitřních i venkovních prostorech školy roušku. Výjimku povoluje pedagogický zaměstnanec.
 • d)  Dodržovat bezpečnou vzdálenost od žáků ostatních skupin a dalších osob.
 • e)  Pohybovat se pouze v prostorech určených pro skupinu, do které je žák zařazen.
 • f)   Nezdržovat se ve společných prostorách školy a WC po delší dobu.
 • g)  Žákům je zakázáno – kontaktovat a setkávat se s žáky jiných skupin ve vnitřních i venkovních prostorech školy - shromažďovat se před příchodem do školy a při odchodu ze školy před školou
 • h)  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

VI. Povinnosti zákonných zástupců

 • a)  Přihlásit žáka do výukové skupiny (oznámit vedení školy účast žáka) do 7. 5. 2020
 • b)  Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 • c)  Informovat neprodleně školu o onemocnění žáka zařazeného do skupinové výuky.
 • d)  Zajistit vyzvednutí žáka ze školy v případě, že žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.

VII. Stravování

Škola nezajišťuje stravování pro žáky - žáci si mohou přinést vlastní stravu a pití.