Příměstské tábory s veverkami - prázdniny 2021

Vážení rodiče, 

vzhledem ke složité epidemické situaci se pobytový tábor s veverkami bohužel ani letos neuskuteční. Místo něj však pro vaše děti připravujeme hned čtyři příměstské tábory. Všechny tábory se budou konat přímo ve škole, k dispozici bude i školní stravování. Vedením všech táborů byli pověřeni pedagogičtí pracovníci naší školy. Originál přihlášky odevzdávejte co nejdříve na recepci školy (pro prvotní kontakt lze nejprve poslat přihlášku elektronicky na e-mail: sekretariat@zsbrve.cz, později však bude nutno dodat originál). Kapacita je omezená!!!

 1. Tábor s angličtinou (9. - 13. 8. 2021, Mgr. Tomášková, e: tomaskova.petra@zsbrve.cz, m: 734 169 031)
 2. Sportovně - turistický tábor (16. - 20. 8. 2021, Mgr. Lukáčová, e: lukacova.martina@zsbrve.cz, m: 734 169 015)
 3. Všeobecný tábor (16. - 20. 8. 2021,  Mgr. Kapustová, e: kapustova.martina@zsbrve.cz, m: 734 169 051)
 4. Tábor Malý objevitel (9. - 13. 8. 2021, Mgr. Kapustová, e: kapustova.martina@zsbrve.cz, m: 734 169 051, organizátor: Věda nás baví)

CENA A ZPŮSOB PLATBY TÁBORA S ANGLIČTINOU, SPORTOVĚ TURISTICKÉHO A VŠEOBECNÉHO 

Cena 2.390,- Kč je konečná (nejsme plátci DPH). Škola zažádala o grant, z tohoto důvodu je možné, že všechny příměstské tábory budou zdarma. Tuto informaci se však dovíme až v průběhu července. Pro závazné přihlášení je však nutné zaplatit tábor v plné výši do 30. 6. 2021. V případě, že bude tábor zdarma, bude plná částka vrácena zpět na účet odesílatele. Platební údaje budou zaslány společně s potvrzením přihlášky. Originál přihlášky odevzdávejte na recepci školy. Pro přihlášení na příměstský tábor komunikujte s příslušným výše uvedeným vedoucím tábora.

SMLUVNÍ POEDMÍNKY

 1. Pořadatel přebírá od zákonného zástupce dítě na dobu trvání akce a přebírá na tuto dobu za dítě zodpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo vydat dítě v době trvání akce pouze jeho zákonným zástupcům podepsaným na přihlášce na akci, popř. osobě písemně zmocněné zákonným zástupcem podepsaným na přihlášce.
 2. Zákonní zástupci účastníků souhlasí s tím, že převezmou účastníka v době trvání akce zpět neprodleně po výzvě vedoucího příměstského tábora v těchto případech:
  - zhorší-li se zdravotní stav účastníka
  - účastník bude užívat nebo přechovávat alkoholické nápoje či jiné omamné a jinak nebezpečné látky
  - účastník svévolně opustí skupinu
  - bude-li účastník svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný ostatním účastníkům rekreace
  - nebude-li účastník respektovat "Táborový řád" (viz www.zsbrve.cz/tabor) a pokyny pracovníků tábora
  V případě vyloučení účastníka z akce z výše uvedených důvodů hradí zákonný zástupce veškeré náklady s tím spojené. Pořadatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. V případě rozhodnutí pořadatele akce o ukončení přítomnosti účastníka se zákonný zástupce zavazuje se uhradit veškeré případné škody na majetku pořadatele nebo dalších účastníků akce které účastník způsobí.
 3. PŘI NÁSTUPU NA AKCI JE NUTNÉ, ABY DOPROVOD DĚTÍ ODEVZDAL TYTO DOKLADY (BEZ NICH NELZE DÍTĚ NA TÁBOR PŘIJMOUT):
  - kopie průkazky zdravotní pojišťovny
  - řádně vyplněné a podepsané Prohlášení rodičů či zákonných zástupců - tzv. „bezinfekčnost” s datem prvního dne konání tábora
  - osobní léky s podpisem a napsaným dávkováním léků (v uzavřeném pouzdře)
  - vyplněný a podepsaný Souhlas s pořizováním záznamů a ošetřením
  - způsob odchodů z akce (sám / s doprovodem - kdo je oprávněn vyzvedávat)
 4. Předejte řádně označené léky, které dítě pravidelně užívá, a přidejte písemnou informaci, kdy a jak je má dítě užívat. V zájmu všech je, aby se zdravotnický personál dozvěděl ihned při nástupu o závažnějších onemocněních. Stává se, že onemocnění se projeví až v průběhu akce, při vhodné prevenci se dá potížím předejít. Změny zdravotního stavu dětí budeme dávat na vědomí dle dispozic v Prohlášení zákonných zástupců.
 5. Dětem dávejte pouze hotovost v přiměřené výši a nedávejte mu s sebou žádné cennosti. Za ztracené věci nemůžeme ručit.
 6. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody, které účastník způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 7. ÚHRADU ZA POBYT proveďte převodem z účtu nebo na základě (na požádání vystavené) faktury. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka. Účastník tábora je závazně přihlášen po obdržení celé částky pořadatelem. Uzávěrka přihlášek je nejpozději 11. 6. 2021. Splatnost je do 30. 6. 2021. Cena poukazu zahrnuje stravu (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka a pitný režim (vlastní PET lahve s sebou), v případ výletů balíček na cestu, standardní zákonné pojištění dětí, veškeré jízdné a vstupné. Po celou dobu trvání akce zajišťujeme dětem všestrannou péči a pestrý program.
 8. Poskytovatel má právo na STORNOVACÍ POPLATKY z ceny tábora při zrušení smlouvy nebo při nenastoupení na akci. Stornovací poplatky se účtují za každého účastníka ve výši: 500 Kč za osobu při zrušení pobytu do 30.6.2021 včetně a 1.000 Kč při pozdějším zrušení.
 9. Tábor se uskuteční pouze v případě naplnění kapacity, tj. nejméně 15 dětí na turnus.
 10. V případě nepříznivých epidemických opatření je pořadatel tábor oprávněn zrušit.