Závěrečné projekty žáků 9. tříd

zveřejněno 13.2.2017

ZÁVĚREČNÝ PROJEKT – KRITÉRIA ZADÁNÍ

Zpracování, odevzdání a obhájení závěrečné práce před komisí je povinné.

 • žák zpracuje závěrečnou odbornou práci na libovolné odborné téma v rozsahu 150 a více řádků textu
 • téma musí být jedinečné (nikdo jiný jej nemůže zpracovávat)
 • na předmětu KD žák předloží téma a strukturu (předběžný obsah) práce + seznam literatury
 • literárních zdrojů musí být min. 5, z toho min. 2 musí být tištěné (např. encyklopedie, tisk, jiné publikace
 • dále si žák zvolí garanta (z řad všech učitelů celého druhého stupně)
 • žák konzultuje práci se svým garantem (má právo nejméně na 3 konzultace – lze osobně nebo po mailu) - obsah konzultací si nechá zapsat na průvodní list (viz dokumenty výše)

Důležité termíny:

 • nahlášení tématu:                   13. – 17. 2. 2017 (na předmětu KD)
 • odevzdání vytištěné práce:    9. –  13. 5. 2017 svým garantům
 • obhajoba práce:                      22. – 30. 5. 2017 (žák si připraví prezentaci v powerpointu – max. 7 slidů)
 • náhradní obhajoba práce:     19. – 23. 6. 2017 (termín pro neobhájené práce v prvním termínu)

Formát stránky:

Velikost A4 na výšku, okraje 25 mm, typ písma: Cambria, řádkování 1.5, automatické dělení slov, velikost textu: 12 bodů (nadpisy 14, resp. 16 bodů), čísla stránek v zápatí, zarovnání do bloku, text černý, zvýraznění pouze ztučnění, kurziva, podtržení, kapitálky, VELKÉ PÍSMO, p r o l o ž e n í  t e x t u  a jejich kombinace

Stránkování:

 • úvodní strana (název školy, případně logo, jméno autora, název tématu práce, jméno garanta)
 • druhá strana – obsah práce, klíčová slova + úvod (min. 7 řádků)
 • další strany – vlastní text (v případě vložených obrázků, grafů apod. se text poměrně prodlouží) a závěr
 • předposlední str. – příloha (obrázky, foto, grafy, tabulky atd. – včetně popisků) – mohou být přímo v textu
 • poslední str. – seznam literatury (dle citační normy)