Samospráva (školská rada + školní parlament)

zveřejněno 16.9.2016

Školská rada:

volební řád školské rady platný od 26. 1. 2015

 • předsedkyně:
  • Mgr. Andrea Mičulková
 • členové:
  • zástupci za rodiče:
   • Ing. Blanka Albahriová 
  • zástupci za zřizovatele:
   • Mgr. Marie Hubálková
   • Mgr. Kazimír Svoboda
  • zástupci za školu:
   • Mgr. Iva Hlavová
   • Mgr. Andrea Mičulková

 

Žákovský parlament:

Termíny zasedání ve školním roce 2016 - 2017: 
21. 9. 2016, 1. 2. 2017 a 14. 6. 2017 (vždy středa od 14,00 v učebně č. 203)

Skládá se ze zástupců 4. – 9. tříd Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866. Jeho členové se setkávají pravidelně 4x za rok. Na setkání je přizván ředitel školy nebo jiný člen vedení školy a také vedoucí školní jídelny. 

Poslání parlamentu: Žáci mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů. Školní parlament zastává funkci stravovací komise.

Volby do parlamentu: Žáci si volí dva zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

Zásady parlamentu:

 1. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 3. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 4. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 5. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 7. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 8. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 9. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Členové parlamentu:

Třída Zástupce Zástupce
4.A Veronika Dubinová Jan Richter
4.B Věra Vaňásková Filip Červ
5.A Martin Neruda Vilma Kašparová
5.B Tobiáš Smolný Adéla Konvalinová
6.A Patrik Nešetřil Jindřich Sekyrka
6.B Klára Došková Adéla Simonová
6.C Vladislav Pecina David Hemský
7.A Marek Bažant Vojtěch Pozdník
7.B Tomáš Vacek Daniel Křivský
7.C Sabina Jarkovská Zuzana Kušnírová
8.A Matyáš Jelínek Patricie Krňoulová
8.B Ema Počepická Jan Kropáček
9.A Kristina Karpíšková Alexandr Netolický
9.B Nikola Marková Jakub Neruda
9.C Aleš Bílý Andrea Machovcová