Zápis do 1. tříd 2016 - srdečně vás zveme

zveřejněno 9.2.2016

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016-2017

  • středa 10. února 2016 od 13.00 do 18.00 hodin
  • čtvrtek 11. února 2016 od 13.00 do 18.00 hodin

Povinná školní docházka ve školním roce 2016-2017 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2010. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2011. Povinnost rodičů (zákonných zástupců) přihlásit dítě k zápisu do školy vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a doklad o bydlišti. Oba doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou statutárního města Pardubice.

ZŠ Bratranců Veverků