ŠKOLNÍ ŘÁD - novelizace

zveřejněno 12.9.2014

 

 PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ (výňatek ze školního řádu)

 • Pravidla chování žáků jsou určena školním řádem. Při udělování kázeňských opatření nebo hodnocení chování žáka sníženou známkou z chování obvykle platí, že jedno kázeňské opatření nebo snížená známka z chování jsou udělovány za 15 „trestných“ bodů pro žáky 6. – 9. ročníku, resp. 20 „trestných“ bodů pro žáky 5. ročníku.

TRESTNÉ (MÍNUSOVÉ) BODY

 • 1 bod                     všechny pomůcky na 1 předmět, domácí úkol
 • 2 body                   celá složka sešitů, žákovská knížka
 • 3 body                   vyrušování při hodině, nekázeň, žák nepracuje, manipulace s mobilem 
 • 4 body                   podvod, lhaní, opisování (i z mobilu)

 

PLUSOVÉ BODY

 • 1 bod                     nadstandardní pomoc učiteli (ne nošení pomůcek), vzorná služba, nadstandardní aktivita při hodině, úkol navíc, výrazné zlepšení chování při hodině (výuce), reprezentace školy s dobrým umístěním – sportovní soutěž (cca 1. – 3. místo)
 • 2 body                   služba na třídní knihu, reprezentace školy s dobrým umístěním – kulturní či vědomostní soutěž (i každé další kolo)
 • 1 - 2 body             významná pomoc spolužákům či pedagogům               
 • 10 bodů                pokud nemá žák žádný zápis 10 po sobě jdoucích dnů, kdy byl ve škole (nezapočítávají se nemoci, prázdniny, a jiné absence)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V případě závažného porušení školního řádu je uděleno kázeňské opatření nebo snížena známka z chování bez ohledu na počet zápisů v kázeňském sešitě
  • Důtka třídního učitele - úmyslné zničení či poškození majetku v hodnotě do 1.000 Kč, fyzické napadení spolužáka bez následného lékařského ošetření
  • Důtka ředitele školy - úmyslné zničení či poškození majetku v hodnotě nad 1.000 Kč, nepovolené pořizování jakýchkoliv zvukových i obrazových záznamů spolužáků i vyučujících 
  • Snížený stupeň z chování - fyzické napadení spolužáka či pedagoga s následným lékařským ošetřením, vnesení a použití zakázaného předmětu (zbraň, pyrotechnika, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, …), prokázaná krádež předmětu, úmyslné zničení či poškození majetku v hodnotě nad 10.000 Kč, distribuce návykových látek
 • Neomluvené hodiny - pokud nebylo dosud žádné kázeňské opatření uděleno:
  • 1 až 5 hodin:             napomenutí třídního učitele
  • 6 až 10 hodin:           důtka třídního učitele
  • 11 až 15 hodin:         důtka ředitele školy
  • 16 až 25 hodin:         2. stupeň z chování
  • 26 a více hodin:        3. stupeň z chování
 • Při zvýšeném počtu neomluvených hodin (nad 15) bude informován příslušný sociální odbor a orgány činné v trestním řízení
 • Žáka lze z vyučování vyloučit např. v případě, že v hodině opakovaně neuposlechne pokyn učitele, hlasitě mluví, vulgárně se vyjadřuje, fyzicky nebo slovně napadá spolužáky nebo vyučujícího, chodí nebo se jinak pohybuje po třídě bez dovolení, používá nedovolené předměty – např. přehrávač, mobilní telefon, hru atd., ničí majetek, hází předměty po třídě atd.
 • Žák dostal šatní skříňku, za kterou bude zodpovídat po celou školní docházku

Na základě vyhodnocení ankety pořádané mezi rodiči v loňském školním roce rodiče zaplatí úhradu za opravu úmyslně poškozeného majetku. 

ZŠ Bratranců Veverků