VÝUKA 2. CIZÍHO JAZYKA - informace

zveřejněno 30.5.2013

Popsány jsou odůvodněné případy (zveřejněny na stránkách MŠMT), kdy může být žák uvolněn z výuky druhého cizího jazyka. Je zde i krátký vysvětlující komentář školy.
Žák, který bude uvolněn z výuky druhého cizího jazyka, si bude prohlubovat znalosti z anglického jazyka, který se již všichni žáci učí.


Výuka druhého cizího jazyka se na naší škole v příštím školním roce týká žáků 7. a 8. ročníků (letošní šesťáci a sedmáci). V budoucnu bude výuka probíhat v 7. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hod./týden.

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v cizím jazyce od 1. září 2013

Stanovisko MŠMT:
a) Speciální vzdělávací potřeby žáka (§ 16 školského zákona):

  • se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování)
  • se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování)
  • se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu)

b) Žáci cizinci
c) Organizační důvody:

  • dočasné personální problémy se zajištěním výuky
  • dočasné prostorové problémy se zajištěním výuky

O odůvodněných případech rozhoduje ředitel školy, žáci nemusí dokládat žádné potvrzení.

Komentář školy:
O odůvodněných případech rozhoduje ředitel školy a žáci nemusí dokládat žádné potvrzení. Výjimkou jsou však důvody barevně zvýrazněné, které musí diagnostikovat příslušní odborníci. Pokud příslušné vyšetření není v dokumentaci žáka ve škole, musí ho žák doložit při žádosti o uvolnění z výuky druhého cizího jazyka. Odůvodněné případy z odstavce c) v naší škole s největší pravděpodobností nebudou uplatněny.
Za další odůvodněný případ budeme považovat velmi slabý prospěch žáka v předmětech český a anglický jazyk. V takovém případě bude žák na žádost rodičů rovněž z výuky druhého cizího jazyka osvobozen.

V Pardubicích 30. 5. 2013

Mgr. Leoš Šebela
ředitel školy

ZŠ Bratranců Veverků