Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

PROGRAM VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Tématické okruhy, návrhy činností, rozvíjené kompetence
Čísla 1 - 6 označují, které kompetence jsou danou aktivitou rozvíjeny nebo posilovány
     
1. kompetence k učení  
2. kompetence k řešení problémů  
3. komunikativní kompetence  
4. sociální a interpersonální kompetence  
5. činnostní a občanské kompetence  
6. kompetence k trávení volného času  
     

I. Místo, kde žijeme

 
NÁŠ DOMOV  
U nás doma  
 •  
vyprávíme o životě naší rodiny                                                         3,4,5
 •  
kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas 4,6
 •  
co kdo dělá v našich rodinách-kresba, malba, koláž 3,6
 •  
dramaticky ztvárňujeme rčení "všude dobře, doma nejlíp" 1,2,3,4
Náš dům  
 •  
popis domu, bytu, v němž bydlíme, jeho zařízení 2,3,4
 •  
stavíme náš dům ze stavebnicových dílů 2,3,5
 •  
stavíme a malujeme ideální dům, ve kterém bychom chtěli v budoucnosti bydlet 2,4,5
 •  
vyprávíme, co se odehrálo nebo by se mohlo v našem domě stát 2,3,4
 •  
zařizujeme si náš pokoj-nábytek a další zařízení vystřihujeme z barevných papírů, sestavujeme a dokreslujeme 2,3,4,6
 •  
zjišťujeme, jaké domy a vybavení mají děti jiných kultur a národností a následně tvoříme infolisty o bydlení v cizích zemích 1,2,3,4
ŠKOLA  
Naše škola  
 •  
procházíme školou, hledáme orientační body, abychom nebloudili 1,2,6
 •  
pátráme, co skrývají odborné učebny, kabinety 1,4
 •  
besedujeme s ředitelem školy 1,3,5
 •  
zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje 1,3
 •  
navštěvujeme školní kuchyň a poodhalujeme, jak se připravují obědy 1,6
 •  
zkoušíme vařit ve školní kuchyňce 1,2,6
 •  
poznáváme, co se nám v naší škole líbí, co bychom chtěli změnit-ilustrace - reportáž 1,6
 •  
výtvarně navrhujeme ideální hernu, která by se nám líbila 1,6
 •  
vymýšlíme a kreslíme logo jednotlivých oddělení družiny 1,6
 •  
s následným výtvarným zpracováním zjišťujeme, jakých národností a kultur jsou žáci navštěvující naši školu a jaké vhodné speciální podmínky potřebují pro úspěšné absolvování základní školy, vymýšlíme, jak jim pomoci v jejich integraci do našich podmínek 1, 2, 3, 4
 •  
scénicky ztvárňujeme scénky ze života školy s přihlédnutím k rolím subjektů ve škole a mluvíme o jejich významu pro efektivní fungování školy 1, 2, 3, 4, 5
 •  
společně sepisujeme normy a sankce chování ve školní družině 1, 2, 3, 4, 5
 •  
hrajeme krátké hry zaměřené na vytváření sounáležitosti a pozitivního klima ve školní družině 1, 2, 3, 4, 5, 6
Škola - budova  
 •  
tvoříme papírový model školy a jejího okolí 2,6
 •  
vyrábíme piktogramy pro oddělení družiny, tříd a dalších prostor školy 2,5,6
Cesta do školy  
 •  
 věnujeme se rozhovoru o cestě do školy a domů, o bezpečnosti na cestě každého z nás 1,2,3,4
 •  
dramaticky ztvárňujeme zásady pro bezpečnou cestu 1,2,3,4
 •  
zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, procházíme ulicemi, určujeme značky a jejich význam 1,2,6
 •  
sledujeme dodržování pravidel silničního provozu, uvědomujeme si příčiny   
 •  
nehod při jejich porušování 1,3,5
 •  
soutěžíme ve znalosti dopravních značek a předpisů 1,5,6
 •  
vyrábíme dopravní značky a nacvičujeme pohyb v dopravním provozu 1,2,3,4,5
 •  
hrajeme si na dopravní policisty, chodce 2,3,5
Dopravní prostředky  
 •  
vydáváme se na cestu na vlakové a autobusové nádraží, popisujeme cestu a orientační body 1,3
 •  
výtvarně zpracováváme hromadné dopravní prostředky 1,3
 •  
poznáváme a napodobujeme zvuky dopravních prostředků 1,3
 •  
hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, trolejbusem, jsme v roli dítěte, dospělého, revizora a přemýšlíme nad významem těchto rolí 1,2,3,4,5
 •  
vyrábíme "dopravní" pexesa 2,3,4
 •  
hledáme nástrahy na cestách pro chodce i cyklisty 3,4,5
 •  
zjišťujeme, jaké by mělo být vybavení kola, účastníme se besedy s ukázkami 1,6
NAŠE MĚSTO  
Město, v němž žijeme  
 •  
vymezujeme vesnici a město, rozdíly ve skupinkách výtvarně zpracováváme a následně prezentujeme 1,2,3,4,5
 •  
na vycházkách hledáme zajímavosti našeho města (budovy, stromy, sochy, pomníky, vodní toky, nápisy) a zjišťujeme jejich význam na základě imaginace kreslíme místa, kde se nám líbí, kam rádi chodíme 1,2,5,6
 •  
kolektivně vytváříme dílo složené z jednotlivých prací - stromy, domy… 1,2,5
 •  
ideální město skládáme kolektivně z obrázků a dílů stavebnic 1,2,4
 •  
uskutečňujeme navrhované stavby města z kostek 2,4,5
 •  
přemýšlíme a diskutujeme nad tím, co se nám ve měst líbí/nelíbí a proč, co bychom chtěli změnit a co pro to musíme udělat 1,2,3,4,5
 •  
vymýšlíme a vyrábíme domovní znamení 2,5,6
 •  
kreslíme ulice a dominanty města,tvoříme domy z krabic 1,5,6
Historie našeho města  
 •  
navštívíme muzeum, všímáme si vystavených předmětů, kreslíme zážitky 1,3,5,6
 •  
čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu 1,3
 •  
hledáme místa, o kterých jsme četli 2,6
 •  
vymýšlíme ilustrace k přečteným pohádkám a pověstem 1,6
 •  
dramatizujeme jednotlivé pověsti 1,6
 •  
plánujeme výlet na historické místo 3,5,6
 •  
besedujeme se staršími spoluobčany a příbuznými o tom, jak se žilo dřív 1,3
 •  
prostřednictvím imaginace prožíváme život před sto lety, který následně dramatizujeme 1,2,3,4
 •  
učíme se staré lidové párové a skupinové tance 1,2,3,4,5
 •  
na základě příběhů a pohádek srovnáváme dřívější hodnoty s těmi dnešními 1,2,3,4
 •  
kreslíme znak města, povídáme si o jeho historii, heraldice… 1,5,6
Návštěvníci  
 •  
hrajeme si na průvodce naším městem, popisujeme cestu k městskému úřadu, poště, do divadla, kina, lékárny, spořitelny, do obchodního domu, kde je informační středisko… 1,2,3,4,5
 •  
seznámení s prací městského úřadu, exkurze a beseda se zaměstnanci 1,2,3
 •  
obřadní síň, vítání občánků 1,3,4,5
 •  
seznámení s posláním - pošty, knihovny, lékárny, informačního střediska atd., 1,3,4,5
 •  
všechna místa postupně podle možností navštěvujeme, 1,3,4,5
 •  
povídáme si o institucích v našem městě, malujeme, co jsme viděli a zažili 1,3,4,5,6
 •  
hrajeme si na návštěvníky města, druhá skupina připravuje program 1,2,3
Ztráty a nálezy  
 •  
scénkami ztvárňujeme, jak se zachovat, kdybychom se ztratili 1,2,3
 •  
co uděláme, když najdeme malého kamaráda, který se ztratil 2,3,5
 •  
vymýšlíme řešení pro to, jak se zachovat v případě ztráty cizince a jak mu nejlépe pomoci 1,2,3,4
 •  
předcházíme tomu, abychom se ztratili, tím, že hledáme na vycházkách orientační body 5,6
 •  
hrajeme si na ztráty a nálezy - peněženka, doklady, klíče 1,3,5
Povolání  
 •  
polemizujeme nad nejprospěšnějším zaměstnáním i s důvody pro a proti a vše výtvarně ve skupinách zpracováváme 1,2,3,4,5
 •  
přemýšlíme nad významem všech zaměstnání pro společnost 1,2,3,4
 •  
vedeme rozhovory o tom, kde ve městě pracují a co dělají hasiči, policisté, lékaři, prodavači, řidiči, zedníci, popeláři… 1,2,6
 •  
kreslíme, čím bychom chtěli být 1,3
 •  
zjišťujeme, co musíme umět pro vybranou profesi 1,4,5
 •  
uskutečňujeme exkurze do hasičské zbrojnice, řemeslných dílen, podniků 1,5
 •  
"ten dělá to a ten zas tohle" - opravny obuvi, čistírna oděvů, kadeřnictví 2,4
 •  
pantomimicky předvádíme různá zaměstnání   2,3,4
 •  
nakupujeme drobné dárky na výletě, vycházce 1,3,4
 •  
hrajeme hru "myslím si zaměstnání" 1,2,3,4
Jsme básníci, zpěváci, novináři  
 •  
skládáme a hledáme básničky, písničky o našem městě, o našem kraji, soutěžíme ve znalostech i ve zpěvu 1,3,5
 •  
besedujeme s redaktorem místních novin, zařazujeme zprávy o naší besedě s redaktorem, zakládáme a vedeme družinový časopis/noviny 1,2,3,4
 •  
zpracováváme událost ze života družiny jako senzační zprávu 2,3,5
 •  
připravujeme soutěž ve znalostech o našem městě-historie, současnost, zajímavosti 1,2,3
V knihovně  
 •  
navštěvujeme knihovnu, zkoumáme knižní žánry, vyhledáváme určité publikace 1,2,3,5,6
 •  
besedujeme s knihovnicí o nejoblíbenějších knihách 1,3,4
 •  
čteme pověsti a příběhy z našeho kraje 1,6
 •  
z různých materiálů vytváříme postavičky, které jsme si oblíbili 1,2,6
 •  
vyrábíme obal na knihu, tvoříme záložku 1,6
 •  
vymýšlíme krátké příběhy s ilustracemi, zkoušíme vyrobit knihu 1,3,5
 •  
chystáme výstavu vyrobených knih k měsíci knihy (březen) 1,2,3
  hrajeme loutkové divadlo pro mladší kamarády 1,3,4
Na poště  
 •  
"co na srdci, to na papíře" - píšeme dopisy svým blízkým, svým kamarádům,... 1,2,3,4,6
 •  
posíláme dopis, hrajeme si na doručovatele 1,2,3,4
 •  
vydáváme se na exkurzi na poštu 1,2,4
 •  
navrhujeme známky s místními motivy 2,4,5
 •  
píšeme pohled, kupujeme známku 2,3,4
Jsme objevitelé  
 •  
na vycházkách hledáme zajímavá místa, historické budovy, staré stromy, pak je malujeme 2,3,5,6
 •  
provedeme mladší kamarády městem, připravíme si výklad o zajímavých místech 1,6
 •  
naplánujeme společný víkendový výlet (občerstvení, kontrola lékárničky) 1,6
 •  
stavíme krajinku z písku, větviček (hrad a okolí, město a silnice…) 2,3,5
OKOLÍ  
Cestou necestou  
 •  
seznamujeme se s mapovými značkami, učíme se je poznávat 1,2,3
 •  
soutěžíme ve vyhledávání značek na libovolných mapách a kreslíme je 2,6
 •  
učíme se ve dvojicích určovat světové strany 2,6
 •  
na vycházce se orientujeme podle zakreslených značek 3,4,5
 •  
hrajeme šipkovanou s cílem seznámení se s okolím 1,2,3,4,5
 •  
na základě zmapování okolí ve skupinách tvoříme mapy 1,2,3,4,5
 •  
uspořádáme výlet dopravním prostředkem a procvičujeme orientaci v okolí 3,4
Jsem Čech, vím, odkud jsem  
 •  
cestujeme prstem po mapě, navštěvujeme známá místa, kde někteří z nás byli, vyprávíme o jejich zvláštnostech 1,3,6
 •  
vyprávíme si o starých pověstech českých a následně je scénicky a kreativně ztvárňujeme 1,2,3,4,5
 •  
hrajeme společenské a vědomostní hry na téma Česko 1,2,3,4,5,6
 •  
povídáme si, kam bychom se chtěli podívat a proč 1,5
 •  
sestavujeme mapu ČR z různých materiálů (papíry, odřezky, víčka z PET lahví…) 3,6
Cestovní abeceda  
 •  
soutěžíme, kdo zná víc slov od určitých písmen (jméno města, hradu, rostliny, zvířete), zajímáme se o vlajky států, kreslíme je 1,2
     

II. LIDÉ KOLEM NÁS

 
RODINA  
Naše rodina  
 •  
povídáme si o tom, co očekáváme od rodičů a co oni od nás 3,4
 •  
diskutujeme o rolích v rodině a o jejich významu pro správné fungování rodiny 1,3,4
 •  
zjišťujeme, jaké role zastávají členové rodin v jiných kulturách 1,3,4
 •  
dramaticky ztvárňujeme běžné situace odehrávajících se v rodině a vyvozujeme z nich závěry 1,2,3,4
 •  
představujeme povolání našich rodičů, pantomimicky je předvádíme, kreslíme 3,4
 •  
navštívíme pracoviště některého rodiče 3,4
Kdo patří do rodiny  
 •  
v imaginaci rozšiřujeme vlastní rodinu o nové členy - např. adoptivní sourozenci jiné rasy, následně malbou vyjadřujeme vlastní pocity 1,2,3,4
 •  
povídáme si o našich prarodičích 3,4
 •  
zjišťujeme, kdy mají naši prarodiče narozeniny a svátek a připravujeme jim přáníčka 3,4,6
 •  
čteme z knih, kde se vypráví o životě prarodičů, hledáme písničky o jejich životě, zjišťujeme, kde a jak babičky a dědečkové žijí 2,6
 •  
představujeme povolání našich prarodičů 3,4
 •  
povídáme si o naší širší rodině 3,4
 •  
vzpomínáme na velké rodinné srazy 3,4,6
 •  
zjišťujeme, kdo je bratranec, sestřenice, strýc, švagr.. 3,4,6
 •  
pokoušíme se sestavit rodokmen rodiny 2,3,4
 •  
představujeme si, jaká bude naše budoucí rodina, a výtvarně ji ztvárňujeme 2,3,4,5,6
 •  
plánujeme a debatujeme o tom, jakými chceme být rodiči 2,3,4,5
Den matek  
 •  
diskutujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, co pro nás dělají, čím se doma zabývají 1,3,4
 •  
vyrábíme dárky maminkám pro radost 3,4,5,6
Peníze  
 •  
povídání o tom, co je plýtvání (jídlem, penězi, energií), jak můžeme šetřit 4,5
 •  
na vycházce si všímáme cen výrobků, srovnáváme ceny potravin a dalšího zboží 2,4,5
 •  
vyrábíme (kreslíme, vystřihujeme) "své" peníze 2,6
 •  
hrajeme si na prodavače a kupující (slova PROSÍM, DĚKUJI) 1,3,6
 •  
účastníme se družinové pouti, kde obchodujeme s družinovými "penězi" 1,2,3,4
KAMARÁDI  
Mí kamarádi  
 •  
povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák 1,3,4
 •  
hra "místo po mé pravé ruce je volné"… byl bych rád, kdyby tam seděl…, protože 2,3,4
 •  
diskutujeme o tom, jaké vlastnosti by měl mít a jak by se měl chovat člověk pro to, abych ho mohl/a označit za svého kamaráda 2,3,4
 •  
ve výrazech obličeje zpodobňujeme emoce, které mohou kamarádi prožívat 1,2,3,4
 •  
malujeme portrét kamaráda 1,3,4
 •  
z namalovaných podobizen vytváříme skupinový portrét naší družiny 3,6
 •  
zjišťujeme, jak se známe-poznávání po hlase nebo hmatu 1,3,5
 •  
vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi 2,4
 •  
mluvíme a píšeme o tom, co se nám na kom líbí (na lístek papíru každý něco připíše, složí jako harmoniku a pošle dál) 3,4
 •  
hledáme na každém něco, za co ho můžeme pochválit 1,2,3,4,5,6
 •  
hrajeme hry pro posílení soudržnosti v družině 1,2,3,4
 •  
hrajeme hry pro posílení psychické odolnosti 1,2,3,5
 •  
hrajeme hry pro rozvoj empatie 1,2,3,4
Rozdíly mezi námi, naše smysly  
 •  
mluvíme o lidech znevýhodněných fyzicky, psychicky a sociálně, dramaticky ztvárňujeme komunikaci s těmito lidmi 1,2,3,4,5
 •  
dorozumívání odezíráním (vcítění se do situace neslyšících) 4,5
 •  
představujeme si pocity nevidomého 3,4,5
 •  
zkoušíme malovat ústy, nohama 4,6
 •  
cvičíme hmat (předměty v uzavřené krabici) 2,3,4
 •  
předáváme si předměty bez pomoci rukou 1,2,3,4
 •  
pomocí navigace kamaráda se pokoušíme orientovat v prostoru (zkoušíme dojít poslepu k cíli) 2,4,5
 •  
účastníme se družinové paraolympiády 1,2,3,4
 •  
dramaticky ztvárňujeme příklady dobrých skutků 1,2,3,4,5,6
 •  
den solidarity - pomáháme si navzájem, pomáháme druhým 1,2,3,4,5,6
Lidé na planetě Zemi  
 •  
čteme a ilustrujeme příběhy z různých světadílů, z dalekých krajů 3,6
 •  
studujeme jiné kultury, shromažďujeme obrázky a články o různých zemích, které prezentujeme svým spolužákům, snažíme se pochopit odlišnosti v národech 1,3
 •  
besedujeme s lidmi jiných národností a jiných kultur 1,3,4
 •  
sledujeme, jaká jsou typická národní jídla, exotické ovoce  1,2,6
 •  
hrajeme hry dětí z jiných kontinentů 1,4,5,6
 •  
vyrábíme indiánské čelenky, černošské bubínky 2,5,6
 •  
učíme se indiánské, orientální, africké, cikánské a další tance a účastníme se taneční soutěže 1,3,4
JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT  
Zlaté pravidlo chování  
 •  
uvažujeme o významu věty: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 1,2,3,4,5,6
Kouzelná slovíčka  
 •  
diskutujeme o významu slov "děkuji", "prosím", "omlouvám se" 1,2,3
 •  
hrajeme drobné scénky s kouzelnými slovíčky 1,2,3
 •  
učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco, poděkovat, zeptat se 1,2,3
 •  
na volné místo v autobuse, v restauraci... 3,4
Společenské chování  
 •  
besedujeme nad knihou o společenském chování, scénky 1,2,4
 •  
druhého potěšíme drobným dárkem, pochvalou, chováním, úsměvem 1,2,4
 •  
uvažujeme, které dárky jsou vhodné a které ne 1,2,4
 •  
denně si uvědomujeme, že se máme chovat slušně a laskavě 1,2,3,4,5,6
 •  
učíme se předávat květiny, bonboniéru 2,5
 •  
tančíme lidové tance, jednoduché krokové variace 1,4,5,6
 •  
hrajeme si na první taneční - uplatnění etikety v praxi 1,3,4,5,6
 •  
připravíme diskotéku, vybereme hudbu, učíme se diskotance 1,6
 •  
povídáme si, jaké chování čekají dívky od chlapců a naopak 1,3
 •  
diskutujeme o rolích dívek a chlapců, o tom, co se nám na druhém pohlaví líbí a co ne 3,4
Mluvíme správně?  
 •  
cvičíme si jazyk jazykolamy, dechová cvičení 1,3,5
 •  
cvičíme rytmus a melodii jazyka pomocí říkadel a básniček 1,3,5
 •  
vyprávíme si pohádky a příběhy ze života 1,2,3,5,6
 •  
dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy, předvádíme je mladším 1,2,6
 •  
čteme se správnou artikulací z knih a časopisů pro poslech ostatním 1,3,6
Beze slov  
 •  
pracujeme s gesty, neverbální komunikací - nacvičujeme běžné situace 1,2,3,4,5
 •  
pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity 2,3,5,6
 •  
pantomimicky vyjadřujeme děje nebo situace ze známých pohádek 2,3,5,6
Návštěva divadla, kina, koncertu  
 •  
vybíráme vhodný oděv na kulturní představení, prohlížíme módní časopisy 1,4,6
 •  
mluvíme o společenském chování na koncertě, v divadle, 1,4,6
 •  
kdy v divadle a na koncertě tleskat, jak se chovat o přestávce 1,2
 •  
posloucháme hudební nástroje, povídáme si o jednotlivých nástrojích 1,3,6
 •  
soutěžíme v poznávání nástrojů podle tvaru a zvuku 1,2
 •  
malujeme hudební nástroje 1,6
 •  
pokoušíme se uspořádat vlastní koncert-žáci ze ZUŠ, ostatní doprovázejí na  orffovské nástroje 1,2,3,4,5,6
 •  
výtvarně zpracováváme shlédnuté představení 2,3,4,5
 •  
ve skupinách připravujeme koncert s netradičními "nehudebními" nástroji 1,2,3,4
Na výstavě  
 •  
ukázky obrazů slavných malířů 1,6
 •  
připomínáme, jak se na výstavě chovat 3,5,6
 •  
chodíme na dostupné výstavy 3,6
 •  
mluvíme o pocitech, které v nás výstava vyvolala, o tom, co vše lze uměním ztvárnit 1,3
 •  
nahlížíme a nacvičujeme různé umělecké styly, např. kubismus, pointilismus, klasicismus 1,2,5
 •  
připravíme výstavu našich prací, zhotovíme plakát, pozvánky 2,4,6
V restauraci a u stolu  
 •  
připomínáme si pravidla slušného chování v restauraci 1,3,5
 •  
cvičíme správné stolování 3,4
 •  
soutěžíme v družstvech v chování u stolu 1,3
 •  
dramatizujeme scénky z restaurací, cvičíme role zákazník a číšník 1,2,3,4
 •  
ve skupinách kreativně zpracováváme ideální restauraci 2,3,4
Ve školní jídelně  
 •  
při stolování dodržujeme základní hygienické návyky, hodnotíme vzájemně naše chování u stolu  2,5
 •  
denně zásady stolování nacvičujeme ve školní jídelně 1,3
 •  
svačíme v čistém a kulturním prostředí 1,3
 •  
vyrábíme papírové ubrousky na stoly 1,5
Základy mediální výchovy  
 •  
povídáme si o pořadech v TV, rozhlase, doporučujeme si vhodné pořady 3,6
 •  
vybíráme známé filmy, uvažujeme o možných variantách ukončení děje 3,4
 •  
porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy 2,3,5
 •  
připravíme vědomostní soutěž 1,2,6
 •  
připravujeme TV vysílání v dramatickém podání 2,3,4,6
 •  
hodnotíme vhodné a nevhodné pořady v médiích, ovlivňování diváka 1,2,3,4,6
     

III. LIDÉ A ČAS

 
NÁŠ DENNÍ REŽIM - cyklické vnímání času  
Během dne  
 •  
zabýváme se zásadami pravidelného denního režimu, rozlišujeme povinnosti a zábavu 1,2,3,6
 •  
kreslíme, co nás baví, co méně, co děláme každý den 1,5,6
 •  
hrou ukazujeme jednotlivé činnosti denního režimu, přiřazujeme vhodnou  1,5,6
 •  
denní dobu, odhadujeme, jak dlouho se jí věnujeme 2,5,6
 •  
besedujeme o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady 1,2,6
 •  
představujeme si, co by se stalo, kdyby přestaly fungovat měřidla času-jak by jezdily 1,2,6
 •  
vlaky, jak by vysílala TV, jak by se učilo bez rozvrhu hodin… 1,2,3,5
 •  
společně připravujeme týdenní plány činnosti naší školní družiny 1,2
 •  
plánujeme odpočinek po příchodu ze školy, co je aktivní odpočinek 1,6
 •  
plánujeme režim jednoho dne, týdne 1,5
 •  
besedujeme na téma -jak jsme strávili víkend, co jsme zažili, navrhujeme program na další víkend 2,3,4,5,6
Kalendář  
 •  
hovoříme o významných opakujících se událostech 1,3,6
 •  
tvoříme roční kalendář důležitých akcí naší družiny 3,4
 •  
společně připravujeme náměty pro vycházky v jednotlivých ročních obdobích,  
 •  
připomínáme si, co se nám líbilo v přírodě, kreslíme obrázky s těmito motivy 1,5,6
Příprava do školy  
 •  
hrajeme hry, při nichž využíváme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost, logické a tvořivé myšlení 1,3
 •  
pracujeme s didaktickými hrami, pomůckami 1,5
 •  
vzájemně si sdělujeme, které předměty máme nejraději a proč,  1,5
 •  
uvědomujeme si své silné a slabé stránky 1,3,4
 •  
seznamujeme se s křivkou výkonnosti 1,2
Měření času  
 •  
ukazujeme si měřidla času, měření času v historii lidstva 1,3,5
 •  
kreslíme, malujeme a vytváříme různá měřidla času 1,5
 •  
na vycházce pozorujeme věžní hodiny (sluneční) 2,3
 •  
vyrobíme si z papíru vlastní hodiny s pohyblivými ručičkami 2,3,6
Přesnost je výsadou králů  
 •  
říkáme si, co znamená přijít včas-pozdě 1,3
 •  
vážíme si svého volného času i času druhých, hledáme, čím zdržujeme sebe, rodiče, kamarády, sousedy 1,2,3,4,5,6
 •  
povídáme si o nebezpečí spěchu (nebezpečná zranění) a dramaticky je předvádíme 5,6
 •  
vyhledáváme spoje v jízdním řádu 2,4
 •  
polemizujeme nad význam slov dochvilnost, přesnost 2,4
Náš volný čas  
 •  
diskutujeme nad významem volného času pro člověka 1,3,6
  výtvarně zpracováváme plakáty prezentující prožívání volného času v minulosti a nyní 1,2,3,4,5
 •  
scénicky vymezujeme dobu volného času a dobu práce 1,2,4,6
 •  
seřazujeme vybrané činnosti podle užitečnosti pro člověka 1,2,3,6
 •  
vzpomínáme na prázdniny, shromažďujeme pohlednice z míst, která jsme navštívili (z pohlednic vytvoříme vláček) 1,2,6
 •  
tvoříme víkendový zápisník, zápisy doplňujeme nalepenými vstupenkami a  obrázky z míst, která jsme navštívili 1,2,6
 •  
polemizujeme nad významem smysluplného trávení volného času, výtvarně   ve skupinkách zpracováváme činnosti zasahující do tohoto tématu 1,2,3,4,5,6
 •  
hovoříme o rozsahu volného času v jednotlivých vývojových fázích života člověka 1,3,6
SVÁTKY, OSLAVY, TRADICE  
Každý den má někdo svátek  
 •  
seznamujeme se se jmény v kalendáři, zapíšeme se všechny spolužáky, kteří budou mít v tomto školním roce svátek, abychom mohli popřát 1,4,5
 •  
vyrábíme přání pro oslavence, připravíme program a pohoštění 1,4,6
Karneval  
 •  
tvoříme plakáty, pozvánky pro spolužáky, pedagogy, rodiče 2,3,4,5,6
 •  
vyrábíme masky a doplňky 2,4
 •  
nacvičujeme program na karneval 1,6
 •  
karnevalový rej 6
 •  
kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo nejvíce 3,4
 •  
hrajeme role našich masek 1,3,4
Den české státnosti - Svatý Václav 28.9.  
 •  
studujeme význam a původ svátku 1,3
 •  
ve skupinkách chystáme divadelní představení o životě sv. Václava 1,2,3,4,5
Vznik samostatného Československého státu 28.10.  
 •  
studujeme význam a původ svátku 1,3
Halloween  
 •  
hledáme význam a původ svátku 1,3,6
 •  
dlabeme dýně 1,2,5
 •  
vytváříme lampiónky 1,2,5
 •  
vyprávíme si a dramatizujeme strašidelné příběhy 1,2,3,4
 •  
vytváříme strašidelné kostýmy a hrajeme v nich hry a soutěže 1,2,3,4,5
Svátek všech zemřelých  
 •  
hledáme původ a význam svátku 1,3,5,6
 •  
diskutujeme nad smrtí a jejím významem 1,3
 •  
zabýváme se eschatologickými otázkami 1,3,6
Den boje za svobodu a demokracii 17.11.  
 •  
polemizujeme nad významy pojmů svoboda a demokracie 1,3,5
 •  
nacvičujeme možnosti demokratických řešení problémů 1,2,3,4,5
Advent  
 •  
vyprávíme si o smyslu adventní doby, vnímáme začínající atmosféru Vánoc 2,3
 •  
společně vyrábíme adventní věnec, vyprávíme si naše vánoční příběhy 3,4,5
 •  
vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly a reflektujeme proběhlý rok vzhledem k našemu chování 3,4,5
 •  
připravujeme se na vánoční besídku, scénky, vyzdobíme třídu 3,6
 •  
polemizujeme nad tématem konzumu 1,3
Kouzelné Vánoce  
 •  
hrajeme živý Betlém 1,2,3,4
 •  
čteme si o narození Ježíška 1,3
 •  
diskutujeme o významu vánočních dárků 1,3
 •  
vyprávíme si o vánočních zvycích, které se dodržují dodnes i u nás 1,3
 •  
účastníme se vánočního kvízu 1,3,4
 •  
učíme se koledy a nacvičujeme vystoupení 1,6
 •  
na vycházkách pozorujeme výzdobu města, ulic, obchodů 3,4
 •  
vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, ze slámy, ořechových skořápek,… 1,2,6
 •  
vyrábíme ze slaného a kynutého těsta, pečeme perníčky 1,6
 •  
hernu vyzdobíme vánočními motivy 6
 •  
učíme se ozdobně balit dárky 2,6
 •  
vyrábíme přáníčka a jmenovky k dárkům 4,6
 •  
zkoušíme vánoční zvyky (dbáme na bezpečnost) 1,2,6
 •  
předvedeme besídku pro učitele a rodiče 1,2,3,4,5,6
Masopust  
 •  
masopustní zvyky 1,3,4
 •  
vyrábíme masopustní masky 1,2,6
 •  
pořádáme taneční karneval v tělocvičně školy 1,2,6
 •  
vyzdobíme družinu nejlepšími maskami 3,4,5
Vítáme jaro  
 •  
zpíváme a tančíme písně o jaru 1,3,6
 •  
povídáme si o jarních lidových tradicích, čteme úryvky z knih, kde se o nich vypráví 1,3,6
 •  
vynášíme Moranu 3,4,5
 •  
vyrábíme tradiční předměty z proutí, slámy, papíru… 1,2,6
Velikonoce  
 •  
připomínáme si křesťanský a pohanský původ Velikonoc 1,3
 •  
čteme si o národních a místních zvycích spojených s jarem 1,3
 •  
malujeme a zdobíme kraslice různou technikou, pleteme pomlázky 1,5,6
 •  
zdobíme herny a okna motivy Velikonoc 5,6
 •  
učíme se koledy  3,6
 •  
účastníme se velikonočního kvízu 1,2,3
Den učitelů  
 •  
pátráme, kdo byl J. A. Komenský, zajímavosti z jeho života 1,2,3
 •  
vyrábíme drobné dárečky pro paní učitelky třídní a vychovatelky 1,6
Slet čarodějnic  
 •  
studujeme význam pálení čarodějnic a s ním zvyků spojených 1,6
 •  
soutěž o nejošklivější čarodějnici 4,5
 •  
tancem ztvárňujeme čarodějnický sabat 1,2,3,4
Den dětí  
 •  
zjišťujeme význam Dne dětí, plánování oslavy-soutěžní zábavné odpoledne, výlet… 1,2,3
 •  
oslava-diskotéka 3,4,5,6
Svátek práce 1.5.  
 •  
zjišťujeme význam práce pro člověka a jeho život 1,3,5
Den vítězství 8.5.  
 •  
studujeme význam a původ svátku, hovoříme o 2. světové válce a o životě lidí během ní 1,3,5
Svátky, oslavy a tradice v jiných kulturách  
 •  
studujeme významné svátky různých kultur, které následně prezentujeme v podobě mluveného slova, obrazových slidů, plakátů, apod. 1,2,3,4,5,6
JAK SE MĚNÍ LIDÉ - lineární vnímání času  
Vývoj člověka  
 •  
hovoříme o jednotlivých fázích života člověka (narození, dětství, raná dospělost, dospělost, stáří, umírání, smrt), o významných chvílích v jeho životě (promoce, svatba, narození dítěte,...) 1,3,4
 •  
významné mezníky v životě člověka dramatizujeme 1,2,3,4
 •  
prohlížíme si fotografie známých i neznámých lidí, hledáme rozdíly pro jednotlivá věková období 1,3,4
 •  
řadíme fotografie osob podle fází života 1,2
 •  
co může člověkv jednotlivých věkových obdobích zažít a naučit se 1,2,3
 •  
vyprávíme si příhody z našeho dětství a malujeme je 1,3,5
 •  
navštěvujeme domovy důchodců a diskutujeme o pocitech, které v nás návštěva vyvolala 1,3,4,5
 •  
připravujeme pro seniory vystoupení, vyrábíme jim dárečky 2,3,4,5
JAK SE MĚNÍ VĚCI, BUDOVY, MĚSTO  
Proměny města, vesnice  
 •  
sbíráme pohlednice našeho města a hledáme změny 1,2,3
 •  
na vycházce srovnáváme podobu domů, ulic, parků se starými pohlednicemi 2,3,5
 •  
sledujeme stáří domů a hledáme nejstarší dům ve městě 1,2,3
 •  
zjišťujeme, zda někdo ze známých nevlastní sbírku zajímavých předmětů 3,6
Kronika školy  
 •  
studujeme historii školy a tvoříme plakát "škola v proměnách času" 1,2,3,4
 •  
besedujeme s nejstarším učitelem školy o životě školy v minulosti 3,5
 •  
prohlížíme si kroniku školy 2,3
 •  
hledáme staré zprávy o naší škole 2,3,4
 •  
zakládáme kroniku družiny 3,6
 •  
prohlížíme si staré učebnice, z kterých se učili naši rodiče, čteme si z nich 1,2,3
Role dětí v minulosti a dnes  
 •  
povídáme si o tom, jaký byl život dětí dříve, v různých společenských vrstvách, o jejich povinnostech, radostech i starostech 1,3,5
 •  
zjišťujeme, od kdy chodí děti do "školy" a od kdy byla zavedena povinná školní docházka 1, 3
 •  
besedujeme o domácnosti dříve a dnes (vybavení, spotřebiče, nábytek) 1,3
 •  
hledáme rozdíly mezi dřívějšími mravy a těmi dnešními 1,3
 •  
exkurze v prodejně elektrospotřebičů 3,4
 •  
hovoříme o tom, s jakými hračkami si hrály děti dříve a s jakými si hrají dnes 1,3
 •  
kreslíme moderní elektrospotřebiče, navrhujeme některé do budoucna 4,6
 •  
jak nám technika pomáhá - škodí ve volném čase 2,4,5,6
 •  
role dětí v minulosti dramaticky ztvárňujeme 1,2,3,4
Šatník v proměnách času  
 •  
ve skupinkách studujeme, co se nosilo v minulosti, a prezentujeme výsledky zjištění formou obrazové prezentace 1,2,3,4
 •  
přehlídka oblečení a doplňků na téma: co se našlo v šatníku 5,6
 •  
tvoříme fantastické modely, uspořádáme přehlídku nebo výstavku 2,6
 •  
navrhujeme kostýmy budoucnosti, které předvedeme na módní přehlídce 1,2,3,4,5
Lidé a minulost  
 •  
čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy, vyprávíme si o životě v minulosti, ilustrujeme pohádky, hrajeme scénky 1,2,3,4,6
 •  
učíme se a zpíváme lidové písně ( Alšovy a Mánesovy obrázky) 1,2,6
 •  
prohlížíme staré dětské časopisy a časopisy o módě, bydlení, vaření 5,6
 •  
navštívíme starou část města a nové sídliště, hodnotíme rozdíly 5,6
 •  
malujeme staré šedivé město, pak to samé pěkně barevné 2,5
 •  
pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích, společně vytváříme koláže (nejprve hrad, zámek pak rytíře, dámy, koně, z textilu historické oděvy) 1,2,3,6
 •  
   

IV. ROZMANITOST PŘÍRODY

 
VESMÍR  
 •  
studujeme poznatky o galaxii, o zrodu naší planety, o sluneční soustavě 1
 •  
sestavujeme sluneční soustavu 1,2,3,4,5
 •  
poznáváme souhvězdí sluneční soustavy 1
 •  
přemýšlíme o tom, jaký život by mohl být na vzdálených planetách, ve skupinách výtvarně 1
 •  
zpracováváme cizí planetu i s jejími obyvateli 1,2,3,4,5
 •  
navštěvujeme hvězdárnu 1,2,3
PŘÍRODA OKOLO NÁS - ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ  
Planeta Země  
 •  
hovoříme o planetě jako o Matce Zemi, o domovu všech živých bytostí, o jejím významu pro život 1,3
 •  
studujeme strukturu planety Země a zakreslujeme její vrstvy 1,5
 •  
nacvičujeme tanec k poctě Matky Země 1,2,3,4
 •  
pracujeme s hlínou, stavíme z písku 2,5
Stavíme z přírodnin  
 •  
při vycházkách do přírody si uvědomujeme pravidla chování v přírodě,  
 •  
sbíráme plody, vyrábíme z nich drobné šperky,… 3,5,6
 •  
stavíme různé stavby z donesených přírodnin 2,5,6
 •  
vyrábíme lesní strašidlo, dáváme mu jméno, povídáme si, jaké příhody zažilo a dramaticky je ztvárňujeme 1,2,3,4,5
 •  
obtiskujeme listy, využíváme různé techniky výtvarné činnosti 1,2,6
 •  
sledujeme život pod zvednutým kamenem 4,5
 •  
malujeme na oblázky 2,6
 •  
sbíráme zajímavé kameny 1,2,6
Rostliny  
 •  
povídáme si o různých odrůdách květin a o jejich podmínkách k životu 3,5,6
 •  
pečujeme o květiny - pěstujeme, přesazujeme, zaléváme 1,2,6
 •  
z květin vytváříme hezké životní prostředí 1,2,6
 •  
navštívíme zahradnictví, sledujeme práci zahradnic 1,2,6
 •  
pozorujeme klíčení semínek 2,6
 •  
kreslíme na proužky papíru "film" Jak roste naše sazenička 1,2,6
 •  
čteme jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko, vymyslíme zaklínadlo, kterým se semínko budí 2,3,4,6
 •  
vyrábíme nové druhy květin/rostlin v 3D rozměrech 1,2,3,5
 •  
určujeme rostliny podle výrazné vůně a hmatu ( česnek, máta,..) 1,3
 •  
poznáváme plody stromů podle hmatu 3,5,6
 •  
poznáváme, které lesní plody jsou jedlé, které jedovaté 1,2
 •  
kreslíme květiny, v atlasech rostlin vyhledáváme údaje o nich 2,5
 •  
lisujeme rostliny, rostoucí na našich loukách a tvoříme z nich herbáře 1,6
 •  
herbáře vystavujeme pro rodiče 1,3,6
 •  
poznáváme houby (obrázky, atlas hub) 1,3
 •  
na vycházkách do přírody si ověřujeme své znalosti hub 1,5
 •  
navštívíme lékárnu, besedujeme o sběru léčivých rostlin, o výrobě léků, krémů a čajů z nich 1,3,4
Strom  
 •  
na vycházkách pozorujeme přírodu, vybereme si určitý strom, v knížkách hledáme údaje o jejich růstu, pěstování, plodech.. 3,5,6
 •  
poznáváme stromy podle lístků 1,2
 •  
obkreslujeme kůru stromů a všímáme si její struktury, přemýšlíme nad stářím stromů 1,3
 •  
kreslíme určitý strom (květiny, krajinu) v jednotlivých ročních obdobích 2,6
 •  
pomocí obrázků porovnáváme, jak se v jednotlivých ročních obdobích příroda mění 1,6
 •  
pohybem těla napodobujeme pohyb stromu v různém počasí 1,4
 •  
porovnáváme siluety stromů s tvarem jejich listů 1,2,6
 •  
využíváme listy a plody stromů pro koláže 1,2,3
 •  
vyrábíme družinový strom 1,2,3,4,5
Hmyz  
 •  
Čteme knihu Ferda Mravenec, kreslíme mravence a jiné brouky 1,6
 •  
učíme se poznávat hmyz 1,2
 •  
na vycházkách pozorujeme hmyz, učíme se ho poznávat 1,2
 •  
učíme se chránit mraveniště a všechen hmyz 1,2
 •  
výtvarně zpracováváme mraveniště i s chobičkami 1,2,5
Ptactvo  
 •  
při vycházkách pozorujeme život na stromech 1,2,3
 •  
učíme se poznávat ptáky podle vzhledu a zpěvu 1,2,4
 •  
kreslíme, modelujeme ptačí hnízdo s mláďaty 1,2,6
 •  
povídáme si nad obrázky ptákůvyužíváme videozáznamy a literaturu 1,3,6
 •  
krmíme ptáčky v zimě, víme, co jim chutná/škodí 3,5,6
 •  
v zimě pozorujeme stopy ptáků na sněhu 1,2
 •  
besedujeme s myslivcem o lese a jeho obyvatelích 3,4,6
 •  
zjišťujeme, kdy k nám přilétají tažní ptáci, kdy odlétají 1,2,3
 •  
dramaticky ztvárňujeme život stěhovavých ptáků 1,2,3,4
Zvířata  
 •  
mluvíme o právu každého živočicha na život 2,3
 •  
hrajeme pexesa, kvarteta s náměty živočichů 1,2,4
 •  
soutěžíme v poznávání zvířat podle siluet 1,2,3
 •  
soutěžíme ve vymýšlení názvů zvířat začínajících určitými písmeny abecedy 1,2,5
 •  
napodubujeme hlasy zvířat (jedna skupina předvádí, druhá hádá) 2,3,4
 •  
skládáme rozstříhané obrázky zvířat 2,4,6
 •  
dramaticky ztvárňujeme pohádky o zvířatech 2,4,6
 •  
pantomimicky předvádíme zvířata 2,4,6
 •  
navštěvujeme útulek pro zvířata 2,3,5
 •  
zajímáme se o chráněné živočichy (Červená kniha) 1,3,5,6
 •  
při vycházce do lesa nasloucháme zvukům přírody, určujeme původce zvuků, tříbíme své smysly 1,3,6
 •  
z knih získáváme informace o životě zvířat v ZOO, navštěvujeme ZOO 1,3,6
 •  
na vycházkách pozorujeme, kteří živočichové žijí volně v našem okolí 1,3,4
 •  
skládáme origami 1,2,6
 •  
kreslíme a malujeme své oblíbené zvíře, hovoříme o něm 1,6
 •  
ze stop zvířat zkoušíme udělat sádrový odlitek, podle stop poznáváme zvěř 1,2,3
Domácí zvířátka - naši kamarádi  
 •  
vyprávíme si o domácích zvířátkách, jakou péči potřebují 1,6
 •  
přineseme si do školy některé z našich mazlíčků, seznámíme se s ním 1,2,3,4,6
 •  
kreslíme domácí mazlíčky, práce vystavíme 2,4,6
 •  
seznámíme se se životem na farmě (Dubina) 1,6
ROČNÍ OBDOBÍ  
Příroda a my (pro všechna roční období)  
 •  
besedujeme o ročních obdobích - sledujeme změny v přírodě, život zvířat 1,2
 •  
čteme si o přírodě a jejích proměnách 1,3
 •  
učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou 1,3,5
 •  
v hudebních chvilkách zpíváme známé písničky o zvířatech, rostlinách, počasí… zkusíme jednoduchý pohybový doprovod 1,3
 •  
na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je 1,3
 •  
vědomosti procvičujeme v didaktických hrách 1,2
Podzim  
 •  
soutěž v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně 1,3
 •  
vyrábíme draky a účastníme se drakiády 2
 •  
vlastnoručně vyrobenými klíči zamykáme přírodu 4,5
 •  
pořádáme malý výlet spojený s opékáním jablek a vuřtů, brambor 4,5
 •  
různými technikami pracujeme s listy stromů 1,2,5
 •  
z listů vytváříme Podzimní vílu 1,2,5
 •  
procvičujeme znalosti barev, mluvíme o podzimních barvách, rozlišujeme teplé a studené barvy 1,3
Zima  
 •  
připravujeme dárečky na vánoční strom pro zvířátka 1,6
 •  
zdobíme strom pro zvířátka v (v parku, lesopark Polabiny) 4,5
 •  
pozorujeme prodej kaprů před Vánocemi 1,3
 •  
stavíme sněhuláky, "iglů" a zjišťujeme, jak žijí obyvatelé severně položených oblastí 1,2,3,4
Jaro  
 •  
pozorujeme jarní práce v zahradách 1,3
 •  
kreslíme a malujeme první jarní květiny 1,6
 •  
kreslíme mláďata domácích zvířat 1,6
 •  
učíme se poznávat léčivé byliny 1.5.6
 •  
čistíme studánky 2,5
Léto  
 •  
mluvíme o letních prázdninách a jejich významu pro děti 1,6
 •  
reflektujeme prázdniny a vzpomínáme, co jsme prožili 1,3,4,6
 •  
nacvičujeme cestování do ciziny, vymýšlíme situace, které tam můžeme zažít 1,2,3,4
 •  
využíváme sociometrické šetření s tématem pustého ostrovu 1,2,3,4
Týden, měsíc, rok  
 •  
vyrábíme koláže charakterizující jednotlivé měsíce nebo roční období 1,2,3
 •  
dramatizujeme pohádku O dvanácti měsíčkách, připravíme masky pro jednotlivé měsíce 1,2,3,4
Počasí  
 •  
vyhledáváme pranostiky, čteme je a přemýšlíme o jejich smyslu 1,2,3
 •  
vytvoříme kalendář přírody, každý den pomocí značek zaznamenáváme počasí: teplotu, srážky vítr, oblačnost 1,3,4,6
 •  
porovnáváme pranostiky s aktuálním vývojem počasí 2,3,5
 •  
čteme předpovědi počasí 1,3
 •  
navštívíme meteorologickou stanici (Delta) 1,2,3,5
 •  
předpovídáme počasí, odhadujeme teploty 1,2,3
 •  
zjišťujeme původ vzniky přírodních úkazů na obloze a dále je zakreslujeme 1,2,3,4,5
 •  
přemýšlíme, jaké oblečení si obléci v jakém počasí, kreslíme veselý deštník 1,2,3,4,5
 •  
oblékáme vystříhané panáčky a panenky podle ročních období 1,6
ŽIVLY  
Voda  
 •  
voda, její skupenství, význam vody (dětská encyklopedie) 1,2
 •  
kreslíme koloběh vody v přírodě, využíváme koláže 1,3,6
 •  
provádíme jednoduché pokusy - odpařování vody, tání ledu, sněhu 1,2
Vzduch  
 •  
hovoříme o významu vzduchu pro živé tvory 1,3
 •  
zkoušíme kapacitu našich plic, zadržujeme vzduch v plicích 1
 •  
provádíme dechová cvičení 1,6
Oheň  
 •  
mluvíme o významu ohně pro člověka nyní a v dějinách lidstva 1,3
 •  
pracujeme s voskem 1,5,6
 •  
pozorujeme plamínek svíčky, který dále výtvarně zpracujeme 1,5
 •  
vyprávíme si o nebezpečí ohně 1,3
CHRÁNÍME SI SVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Den Země  
 •  
sbíráme náměty, co a jak by se dalo zlepšit v našem životním prostředí 2,3,4,5
 •  
při vycházkách pozorujeme čistotu a úpravu prostředí, působení výfukových plynů na stromy apod. 1,3,5
 •  
pomáháme při úklidu okolí svého bydliště, školy (školní hřiště) 5,6
 •  
besedujeme s ekologem, jak pomoci živé a neživé přírodě (Paleta) 1,2,6
 •  
třídíme odpad - plasty, papír (Tonda, obal na cestách) 1,5,6
 •  
besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě 1,4,5
 •  
při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji činnost člověka škodí a debatujeme o tom, co z toho vyplývá, představujeme si život na zničené planetě 1,2,3,4,6
 •  
při vycházce sledujeme živočichy, rostliny, neživou přírodu navrhujeme, jak chránit přírodní prostředí v našem nejbližším okolí 1,3,5
 •  
tvoříme výrobky z přírodních materiálů i z materálů umělých a porovnáváme je 4,6
 •  
účastníme se přednášek o tématu životní prostředí a jeho ochrana 1,3,4,6
Obrázky z cest  
 •  
sledujeme hustotu obyvatelstva a jeho vliv na životní prostředí 1,6
 •  
shromažďujeme pohlednice z různých míst světa a v atlasech vyhledáváme, odkud jsou poslané 1,2
 •  
k pohlednicím dokreslujeme typ krajiny nebo zvířata a rostliny, které tam můžeme najít, doplníme krátkým textem 1,6
Cesta do pravěku  
 •  
besedujeme nad encyklopediemi o světě vyhynulých zvířat 1,3,6
 •  
kreslíme, malujeme, modelujeme prehistorické zvíře podle své fantazie, i podle obrázků 1,6
 •  
studujeme jeskynní malby a jejich význam pro pravěké lidi a pro dnešní badatele 1,6
     

V. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 
POZNÁVÁME SVÉ TĚLO  
Já - my  
 •  
z encyklopedií vypisujeme zajímavosti o lidském těle, jeho funkcích, seznamujeme s nimi ostatní 1,2,3
 •  
na velký arch papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do obrysu zakreslujeme nejdůležitější tělesné orgány, o jejichž funcích dále diskutujeme 3,4,5
 •  
zjišťujeme, kolik vážíme, měříme; míry a váhy zapisujeme a sledujeme, jak se měníme během školního roku 1,2,3
 •  
sledujeme frekvence tepu v různých situacích 1,3,6
PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ, CO NÁM PROSPÍVÁ, CO NÁM ŠKODÍ  
Naše tělo  
 •  
otužování a zdravý životní styl 1,3
 •  
relaxace a odpočinek (odpočinek tělesný, duševní) 5,6
Čistota - půl zdraví  
 •  
kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistota rukou, kapesníky…), čistotu oděvu a jeho vhodnost na vnitřní a venkovní teplotu 3,5,6
 •  
besedujeme o osobní hygieně a jejím významu 1,4,5
 •  
vymýšlíme "popletený" příběh o posloupnosti jednotlivých úkonů osobní hygieny 1,2,3
 •  
připomínáme hygienické zásady při kašli, rýmě, kýchání, použití WC, stolování, atd… upozorňujeme na prohřešky proti těmto zásadám 1,2,3
Jídelníček  
 •  
zabýváme se zásady zdravé výživy, vyváženou stravou a problematikou konzumu 1,2
 •  
kreslíme ovoce a zeleninu 1,3,6
 •  
sestavujeme zdravý týdenní jídelníček a doplňujeme ho obrázky 3,4
 •  
v časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin, třídíme je, vytváříme koláže 1,2,3,6
 •  
soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť, hmat) zeleniny, ovoce, koření a dalších potravin 1,3
 •  
připravíme si v družině "ovocné odpoledne" - ovocná svačinka 4,6
 •  
připravujeme a účastníme se družinového pikniku 2,3,4,6
Chci být zdravý  
 •  
čteme o dětských nemocech a jejich léčení, zajímáme se o zdravotní prevenci 1,6
 •  
hovoříme o psychické stránce člověka a o jejím vlivu na naše zdraví 1,3,6
 •  
vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na lůžku 1,3
 •  
povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, zacházet s léky, co je expirační doba u léků 1,2,3
 •  
učíme se ošetřovat jednoduchá zranění 1,2
 •  
při vycházce jdeme ke zdravotnímu středisku, hovoříme o různých odděleních v nemocnici, zjišťujeme, kde je lékařská pohotovost,… 1,5
 •  
vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se může stát při jízdě na kole, při koupání, ... 1,3
U lékaře  
 •  
vyprávíme si své zkušenosti z pobytu v nemocnici nebo u lékaře, lékař = pomocník při udržování našeho zdraví 1,4
 •  
besedujeme s lékařem nebo zdravotní sestrou o jejich práci 1,3,5
 •  
hrajeme si na lékaře, pacienty, zdravotní sestry, řidiče sanitek, nebojíme se návštěvy ordinace 2,3
Příroda léčí  
 •  
vyhledáváme v atlasech (ve škole v přírodě ) léčivky, kreslíme je, zjišťujeme jejich účinky 1,5
 •  
besedujeme s bylinkářkou 1,3
 •  
pěstujeme vybrané bylinky 1,6
 •  
z nasbíraných bylinek a šípků si uvaříme čaj 1,6
 •  
ukázky z knížek o tom, jak se dříve léčilo 1,3
Pečujeme o svůj vzhled  
 •  
procvičujeme tělo protahovacími a posilovacími cviky při každodenních tělovýchovných chvilkách 6
 •  
soutěžíme ve znalostech základních hygienických návyků a dovedností v péči o náš zevnějšek 2,3
 •  
zajímá nás, které jednoduché kosmetické přípravky můžeme používat 1,2,3
 •  
ve skupinkách soutěžíme v kadeřnickém a kosmetickém umění 1,2,3,4,5
Náš úsměv  
 •  
povídáme si o péči o náš chrup 1,2,3
 •  
procvičujeme techniku správného čištění zubů 1,2
 •  
besedujeme se stomatologem nebo jeho zdravotní sestrou 1,2
 •  
provádíme relaxační cvičení, pozitivní imaginací si zlepšujeme náladu 1,6
 •  
hovoříme o tom, že úsměv a dobrá nálada mají vliv na naše tělo a na naše zdraví 1,6
Co nás může ohrozit  
 •  
předvádíme, jak se máme chovat na ulici, v dopravních prostředcích, apod., abychom se vyhnuli úrazu 1,4
 •  
učíme se přivolat pomoc dospělého, policie, lékaře... 1,3
 •  
besedujeme s příslušníkem policie o trestných činech vůči dětem 3,4,5
 •  
poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny 1,2,6
 •  
ptáme se, co nám může uškodit (neznámá zvířata, lidé...) 1,3,5
 •  
na výletech, vycházkách si uvědomujeme možná nebezpečí a zjišťujeme, jak jim předcházet 1,2,6
 •  
vyprávíme, co nebezpečného se nám přihodilo, jak jsme situaci zvládli 3,5
 •  
beseda o návykových látkách a dalších nebezpečích (injekční jehly na pískovišti, neznámé nápoje, bonbóny od cizích lidí,…) 1,2,3,4,6
 •  
hovoříme o gamblerství a o nebezpečí počítačových her 1,2,3,4,6
Ochránci pořádku  
 •  
beseda o práci příslušníků policie, o porušování zákonů a jejich potrestání, o předcházení trestnému jednání (alkohol, drogy, krádeže...) 1,4
 •  
návrh plakátu o boji proti alkoholu, drogám, kouření 1,4,5
První pomoc  
 •  
besedujeme s příslušníkem HZS o tísňových linkách, zjišťujeme zásady hovoru 1,3,4,5,6
 •  
zjistíme, co má obsahovat příruční lékárnička 1,2,6
 •  
učíme se používat lékárničku 1,2,4,5
 •  
učíme se zásadám první pomoci 1,2,3,5
 •  
přenášíme zraněného, poskytujeme první pomoc při zlomenině a dalších úrazech 1,2
 •  
hovoříme o tom, jak se zachovat při dopravní nehodě 1,2,3,4
Učíme se pořádku  
 •  
věnujeme se sebeobslužné činnosti, uklízíme si školní tašky, opravujeme hry, udržujeme pořádek v hrách a hračkách 2,5,6
 •  
rozhovor o vandalismu 2,5,6
 •  
hodnocení herny, návrhy na vylepšení 2,6
CHODÍME VEN KAŽDÝ DEN  
Pobyt venku  
 •  
denně chodíme do přírody, na školní hřiště,… 5,6
 •  
každý týden se naučíme novou hru 6
 •  
pořádáme jednoduché soutěže s míčem nebo švihadlem 6
 •  
relaxujeme při spontánních hrách individuálně i ve skupinách 6
 •  
při vycházkách překonáváme přírodní překážky 5,6
 •  
prohlubujeme si znalosti o živé a neživé přírodě 1,4,5,6
 •  
hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě 6
 •  
hrajeme pohybové hry, cvičíme, zpíváme 6
 •  
navštěvujeme plavecký bazén 6
 •  
seznamujeme se s pravidly míčových her a dodržujeme je při hře 6
 •  
jednotlivá oddělení soutěží mezi sebou ve vybíjené a kopané 3,6
 •  
připravujeme hry pro sportovní odpoledne 3,4,5
 •  
kreslíme sportovce, plakáty, diplomy 6
 •  
víme, co je fair play a snažíme se podle této zásady jednat 1,2,5
 •  
výsledky soutěží společně vyhodnocujeme 3,5